ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္းအျဖဴ ကဒ္ ကိုင္သူမ်ား မဲ ေပး ခြင့္ ရွိ မည္

တိုင္းျပည္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ထိခိုက္ လာေစႏိုင္ သည္ဟု ရခိုင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြး ခဲ့ေသာ္ လည္း ဝိႈက္ကတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ မဲေပးခြင့္ျပဳရန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္က ျပဳ လုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၂ဝဝ၈ ကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳေရး ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ မူလက ယာယီ သက္ေသခံလက္မွတ္ (ဝိႈက္ကတ္) ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား မဲေပးခြင့္မျပဳရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ဆံုးျဖတ္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္လည္း ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား မဲေပးခြင့္ရွိသည့္အတြက္ ယခု ျပည္လံုးကြ်တ္ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္လည္း ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္ (ဝိႈက္ကတ္) ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား မဲေပးခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္း သေဘာထား မွတ္ခ်က္ျပဳၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔    ျပန္လည္ေပးပို႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၃ ဦး ေဆြးေႏြးသည့္အနက္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးကာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဘူးသီးေတာင္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေရႊေမာင္၊ “ဝ” ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဆိုင္ေပါင္းနပ္၊ ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ေလာက္ကိုင္ မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္နီႏိုင္၊ မခ်မ္းေဘာမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးအင္ဖုန္ဆန္းတို႔က မဲေပးခြင့္ရွိေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ရေသ့ေတာင္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေဝက“ႏိုင္သားဟု အသိအမွတ္မျပဳႏုိင္သျဖင့္ မစစ္ေဆးႏိုင္ေသး ခင္ ကာလမွာ ယာယီထုတ္ေပးထားတဲ့ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားကို တိုင္းျပည္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ကိစၥရပ္မ်ား အေပၚ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ေပးရမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ တိုင္းျပည္အတြက္ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ား၏ မဲကို ရလိုမႈေၾကာင့္ မမွန္မကန္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားေပး၍ ႏုိင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားကို ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေအာင္၊ ဝိႈက္ကတ္မ်ားအား ပန္းေရာင္ကတ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည့္ မ႐ိုးသားေသာလုပ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါတယ္”ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ယာယီလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူ အမ်ားအျပား ရွိသည့္ အနက္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ယာယီလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဦးေရ ၆၇ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊ ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္ ဆိုသည္မွာ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံခ်က္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားကို မဲေပးခြင့္ျပဳလိုက္မည္ဆိုပါက ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒပါ ျပဠာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားသား ျဖစ္သူမ်ားကို ဆႏၵမဲေပးခြင့္ျပဳမည္ ဆိုပါက ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္လည္း ဆန္႔က်င္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၌လည္း Green Card ရရွိထားသူမ်ားအေနျဖင့္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ လံုးဝမရွိေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က “ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးေတြအေပၚ ဒီအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳလိုက္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာမွာ ဒီအခ်က္ကိုင္ျပီး မလိုအပ္တဲ့ကိစၥေတြ ေပၚေပါက္လာႏိုင္တဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ေရတိုၾကည့္လို႔ မရပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳမႈ အတြက္ ေရရွည္ကို ၾကည့္ရပါမယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံအတြက္ ေနာင္အႏွစ္ ၂ဝ အတြင္း ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ျပႆ       န ကို လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ထည့္စဥ္းစားရပါမယ္” ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ ေဒါက္တာေအးေမာင္က “ဝိႈက္ကတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူေတြ မဲေပးခြင့္က ဥပေဒနဲ႔ မညီဘူးဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ျပင္ရမယ္။ ႏိုင္ငံသား မဟုတ္သူေတြကို မဲေပးခြင့္ျပဳခဲ့ရင္ ႏိုင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးလာႏိုင္တယ္။ သူတို႔ေတြရဲ႕ မဲေတြ ကို လိုခ်င္လို႔လား။ ႏိုင္ငံေရးကစားတယ္ဆိုရင္လည္း သစၥာမေဖာက္ဖို႔ လိုတယ္။ လူဦးေရစိမ့္ဝင္ၿပီးမွ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ကိုင္လႈပ္သြားမွာပဲဆိုတာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေမ့ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး မဟာဗ်ဴဟာမွားတယ္။ ကိုယ္မဲရဖို႔၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ရဖို႔အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုႀကီးကို ဒီအတိုင္းထားၿပီးေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးက မလုပ္သမွ် ကာလပတ္လံုး အဓိပၸာယ္မဖြင့္ႏိုင္ဘူးလို႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ၾကရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း မတတ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး” ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဦးဘရွိန္က ေဆြးေႏြးရာတြင္ ယခုဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံအတြက္ ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲသည့္ကာလ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ပါး၏ အမွားေၾကာင့္ ယေန႔ႏိုင္ငံတြင္ အက်ပ္အတည္းမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည္ ကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကႀကီးလည္း သိရွိပါေၾကာင္း၊ ၎အမွားမ်ိဳး ထပ္မမွားရန္လိုအပ္ၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ႏိုင္ငံသား မဟုတ္သူမ်ား အား ေပးမည့္အခ်က္ ကို ကန္႔ကြက္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းျမင့္ကလည္း မၾကာမီက ျပင္ဆင္ခဲ့ သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ဝိႈက္ကတ္မ်ား မဲေပးရမည္ဆိုသည့္အခ်က္ မပါဝင္သည့္အတြက္ ယခုဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ ဝိႈက္ကတ္မ်ား မဲေပးရမည္ဆိုသည့္ အတည္ျပဳခ်က္သည္ ဥပေဒႏွင့္မညီေၾကာင္း သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုပါဝင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီမွ ဝိႈက္ကတ္ကိုင္ေဆာင္ ထားသူမ်ား အား မဲေပးခြင့္ကို ခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္း သေဘာထားတင္ျပခဲ့သည္။

အလားတူ အစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား လာေရာက္ေျဖၾကားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကလည္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ အတိုင္း ဝိႈက္ကတ္ ကိုင္ေဆာင္ ထားသူမ်ားအား မဲေပးခြင့္ျပဳျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ညီေၾကာင္း သေဘာထားတင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္လႊတ္ေတာ္၌ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ဝိႈက္ကတ္သမားမ်ား မဲေပးခြင့္ျပဳရန္ ေထာက္ခံသူ ၃၂၈ ဦး၊ ကန္႔ကြက္သူ ၇၉ ဦး၊ ၾကားေနသူ ၁၉ ရွိသျဖင့္ ဝိႈက္ကတ္သမားမ်ားအား မဲေပးခြင့္ျပဳရန္ လႊတ္ေတာ္မွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ေသာ လူမ်ားအနက္ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ (ဝိႈက္ကတ္) ထုတ္ေပးထားသူ စုစုေပါင္း ၅၉ဝ,ဝ၁၆ ေယာက္ရွိေၾကာင္း လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီ က ေျပာၾကား ထားသည္။ အဆိုပါ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္အမ်ားစုကို ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ရွိသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ားကို ထုတ္ေပးထားသည္။

See more at: http://news-eleven.com/%E1%

ေရသန္႔ဘူးခြံမ်ားတြင္က်န္းမာေရးကိုထိခိုက္ေစ ႏုိင္ ေသာ ျဒပ္ စင္ တခ်ိဳ႕ ပါ ဝင္ ေန

  | |  ေရသန္႔ ဘူးႀကီးမ်ား လုိက္လံ ပို႔ေဆာင္ေနသည့္ ကားတစီးကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - မင္းထက္စံ / ဧရာဝတီ)

ေရသန္႔ ဘူးႀကီးမ်ား လုိက္လံ ပို႔ေဆာင္ေနသည့္ ကားတစီးကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – မင္းထက္စံ / ဧရာဝတီ)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ ေရသန္႔ဘူးခြံမ်ားတြင္ လူ၏ က်န္းမာေရးကို ထိခုိက္ ေစႏိုင္ေသာ ျဒပ္စင္တခ်ိဳ႕ ပါဝင္ လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးသုေတသန ဦးစီး႒ာန (ေအာက္ျမန္မာျပည္) ၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ၄၃ ႀကိမ္ေျမာက္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ညီလာခံ တြင္ တင္သြင္းဖတ္ၾကားခဲ့သည့္ သုေတသန စာတမ္းတေစာင္တြင္ အထက္ပါ အတိုင္း ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

သံုးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ ေသာက္ေရသန္႔ဘူးမ်ားကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ သံုးစြဲႏိုင္မႈႏွင့္ အႏၱရာယ္ ရွိႏိုင္မႈတို႔ကို သိရွိေစရန္ အျပင္   ေရသန္႔ ဘူးခြံမ်ား၏ အမ်ိဳးအစားမ်ား ခြဲျခား သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔အတြင္းတြင္ ပါရွိသည့္ ျဒပ္စင္မ်ားကို တိုင္းတာရန္ ရည္ရြယ္၍ ယင္းသုေတ သန ကို ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သုေတသန စာတမ္း တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သုေတသန ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ေရြးခ်ယ္ စမ္းသပ္ခဲ့ေသာ ေရသန္႔တံဆိပ္မ်ား အားလံုး၏ ဘူးခြံမ်ားမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးမႈ ဆိုင္ရာ မူဝါဒအရ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေသာက္ေရမ်ား ထုတ္ပိုးရန္အတြက္ ယံုၾကည္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ေပၚလီမာ (Polymer)   ျဒပ္ေပါင္း ျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လူ၏ က်န္းမာ ေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ ျဒပ္စင္မ်ား ျဖစ္သည့္ အလူမီနီယံ ဒန္သတၳဳ၊ တိုင္ေတ နီယမ္ သတၳဳ၊ ရိုဒီယမ္ သတၳဳႏွင့္ ခဲသတၳဳတို႔ ပါဝင္ ဖြဲ႔စည္းထားေၾကာင္း ယင္းစာတမ္းက ဆိုသည္။

ယင္းကိစၥကို အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီး႒ာန (FDA) သို႔ တင္ျပထား ေသာ္လည္း မည္သည့္ ေရသန္႔ တံဆိပ္မ်ား၏ ဘူးခြံမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ စမ္းသပ္ထားေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း မရွိေသးပါ။

ေဆးသုေတသန ဦးစီး႒ာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမႈး ေဒါက္တာဝင္းေအာင္က “ဆရာတို႔ ရရွိတဲ့ အေျဖေတြကို FDA ကို ေပးတယ္။ FDA ကမွ သူတို႔ အေပၚက လူႀကီးေတြနဲ႔ ညိႇၿပီးေတာ့ က်န္းမာေရး မူဝါဒ ခ်မွတ္တဲ့သူတို႔၊ အခြင့္အာဏာ ရွိတဲ့သူတုိ႔နဲ႔ ညိႇၿပီးေတာ့ ဒါေတြကို အေရး ယူတာ၊ အသိေပးတာ၊ ေစ်းကြက္က ျပန္သိမ္း တာေတြ လုပ္ခိုင္းမွာေပါ႔။ အဲဒါကေတာ့ သူတို႔အပိုင္းပါ” ဟု ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွ႔ံအျပားတြင္ ေသာက္ေရသန္႔ဘူးမ်ားကို တြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳေနၾကေသာ္လည္း ေသာက္ေရသန္႔ဘူးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ က်န္းမာေရး ဗဟုသုတမွာ နည္းေနေသးေၾကာင္းလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရးအသင္း (ဗဟို) မွ အတြင္းေရးမႉး ဦးကိုကိုႏိုင္ က ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

“ေရသန္႔ဘူးကို ေနပူထဲမွာ အမိုးအကာ မရွိဘဲ ထားရင္ ပလတ္စတစ္မွာပါတဲ့ ဓာတ္က ေရနဲ႔ေတြ႔ရင္ ဓာတ္ျပဳတဲ့ သေဘာတရား ရွိတယ္။ စားသံုး သူေတြက ဒါကိုမသိဘဲ သံုးစြဲလာတဲ့ အခါက်ရင္ ေရရွည္မွာ မလိုလားအပ္တဲ့ ေရာဂါေတြ ျဖစ္တတ္တယ္” ဟု ဦးကိုကိုႏိုင္ က ေျပာ သည္။

Ever Purified Water ေရသန္႔ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ ဦးဟန္သန္းလြင္က ၎တို႔ အသံုုးျပဳေသာ ေရသန္႔ ဘူးခြံမ်ား သည္ စက္ရုံထုတ္ မ်ား   ျဖစ္ ၿပီး ေရသန္႔လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ကို FDA မွ ၂ ႏွစ္ တခါ လာေရာက္ စစ္ေဆးသည္ဟု ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

ဦးဟန္သန္းလြင္က “ေရသန္႔ ဘူးခြံေတြကေတာ့ စက္ရုံက မွာၿပီး သံုးတာ။ သူတို႔ ထုတ္ထားတဲ့အတိုင္း သံုးတယ္။ ၂ ႏွစ္ တခါေတာ့ FDA က   လာလာစစ္တယ္။ ဒီၾကားထဲလည္း ေရွာင္တခင္ သေဘာမ်ိဳးေတာ့ လာလာစစ္တတ္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

၎တို႔အေနျဖင့္ ေရသန္႔ဘူးႀကီးမ်ားကို ေရလဲလွယ္ရာတြင္လည္း အန႔ံလြတ္ ဆပ္ျပာမႈန္႔ႏွင့္ ဘူးခြံ၏ အျပင္ကို ေဆးေၾကာၿပီး အတြင္းပိုင္း ကို ကလိုရင္း ေဖ်ာ္ထားေသာ ေရႏွင့္ ေဆးေၾကာသည္ဟု ဆိုသည္။

အေမရိကန္ဆိုင္ဘာလုံၿခဳံေရးပိုမိုတင္းက်ပ္ဖို႔ အစီ အစဥ္ သစ္ သမၼတ အိုဘားမား ေၾကညာ

အေမရိကန္ ဗဟို စစ္ဌာနခ်ဳပ္ နဲ႔ ဆိုနီ ႐ုပ္ရွင္ ကုမၸဏီ ကို ဆိုင္ဘာ အင္တာနက္က တိုက္ခိုက္မႈ ေတြ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ဆိုင္ဘာ လုံၿခဳံေရး ပိုမို တင္းက်ပ္ ဖို႔ အစီအစဥ္သစ္ ေတြကို သမၼတ အိုဘားမားက ေၾကညာ လိုက္ပါတယ္။

ဒီ အေရးေပၚ တိုက္ခိုက္မႈ ေတြဟာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံကို အႏၲရာယ္ ေပးႏိုင္မႈ ပိုႀကီးထြား လာေနတာမို႔ ဆိုင္ဘာ ရာဇဝတ္ သမား ေတြကို စုံစမ္း စီရင္ဖို႔ ဥပေဒ ဘက္ေတာ္သား ေတြမွာ အာဏာေတြ ပိုလိုအပ္ ေနတယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

အစိုးရ ဌာန ေတြကို သတင္း အခ်က္အလက္ေတြ ပိုေပးဖို႔၊ ဆိုင္ဘာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ႀကဳံရ ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကား တဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ ငန္း   ေတြကို ဥပေဒ အရ ကာကြယ္ ေပးဖို႔ ဆိုတဲ့ အစီအစဥ္ ေတြကို ထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါတယ္။

အခ်က္ အလက္ စုေဆာင္းမႈေတြေၾကာင့္ ပုဂၢလိက အခြင့္အေရးေတြ ထိခိုက္မွာ စိုးရိမ္တဲ့ အတြက္ ဒီျပဳျပင္ေရး ေတြ လုပ္ဖို႔ အေရးမွာ ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္က ဟန္႔တားခဲ့ဖူးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ခ်က္လက္မွတ္ေပၚတြင္လက္မွတ္တုထိုးၿပီး ေငြက်ပ္ သိန္း ၂၅၀၀ လိမ္ လည္ ထုတ္ ယူ မႈျဖစ္ ပြား

မႏၲေလး ဇန္နဝါရီ ၇

ခ်က္လက္မွတ္ေပၚတြင္ လက္ မွတ္အတုထုိးၿပီး ေငြက်ပ္သိန္း ၂၅ဝဝ ကို လိမ္လည္ ထုတ္ယူသြားသူ ဦးေအာင္ကုိလတ္ႏွင့္ ဧရာဝတီ ဘဏ္လီမိတက္ မႏၲေလးဘဏ္ခဲြ(၆) မန္ေနဂ်ာ ဦးျမင့္ေဇာ္ဦးတုိ႔ကို ဇန္န ဝါရီ ၆ ရက္ မြန္းလဲြ ၂ နာရီခြဲက အေရးယူေပးပါရန္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ၅၇ လမ္းႏွင့္ ၅၈ လမ္းၾကား မေနာ္ဟရီလမ္းႏွင့္ ႏွင္းဆီလမ္းၾကား ဖ-၃/၈၆ ေန ေဒၚေဆြေဆြလြင္ (ေဒသဆုိင္ရာ ဒုတိယမန္ေနဂ်ာ၊ ဧရာဝတီဘဏ္လီမိ တက္)က တုိင္တန္းကာ ခ်မ္းေအး သာစံၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္း၌ အမႈဖြင့္ ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ဧရာဝတီဘဏ္ လီမိ တက္ဘဏ္ခဲြ(၆)တြင္ စာရင္းဖြင့္ထား သူ ေဒၚယဥ္လဲ့က ၄င္း၏ ခ်က္ လက္မွတ္တစ္ရြက္ ေပ်ာက္ဆုံးေန သည့္အတြက္ ဘဏ္စာရင္းတြင္ တုိက္ ဆိုင္စစ္ေဆးသည့္အခါ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၄ ရက္တြင္ အဆုိပါ ခ်က္လက္ မွတ္ျဖင့္ ဦးေအာင္ကုိ လတ္ က ေငြ ထုတ္ယူသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ခ်က္လက္ မွတ္ေပၚတြင္ပါရွိသည့္လက္မွတ္မွာ ၄င္း၏ လက္မွတ္ မဟုတ္ေၾကာင္း   ျငင္းဆုိသည့္ အျပင္ ေငြထုတ္သူ ဦးေအာင္ကုိလတ္ကိုလည္း သိရွိႏုိင္ ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာျပခ်က္အရ တရားလုိက ဧရာဝတီဘဏ္ လီမိ တက္ ႐ုံးခ်ဳပ္ သုိ႔တင္ျပၿပီး စိစစ္ရာ ခ်က္လက္ မွတ္ေငြကုိထုတ္ယူသူမွာ ဦးျပည့္ၿဖိဳး ေအာင္၏ မွတ္ပုံတင္နံပါတ္ျဖင့္ ယာဥ္ေမာင္း လုိင္စင္ ျပဳ လုပ္ခဲ့ သူ ဦးေအာင္ကုိလတ္က ထုတ္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခ်က္လက္မွတ္မွာ ဧရာ ဝတီဘဏ္လီမိတက္(၆)မွ ခ်က္လက္ မွတ္ျဖစ္ေသာ္ လည္း ခ်က္လက္မွတ္ပါ ေငြကုိ ဧရာဝတီဘဏ္လီမိတက္(၅)မွ ထုတ္ယူသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒၚယဥ္လဲ့၏ ဘဏ္စာရင္း တြင္ ေငြ မ်ား ရွိေၾကာင္း ကို မႏၲေလးဘဏ္ခဲြ(၆) တာဝန္ရွိသူမ်ားသာ သိရွိႏုိင္သျဖင့္ ဘဏ္႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ သံသယရွိသူ မန္ေနဂ်ာ ဦးျမင့္ေဇာ္ဦး အား ေခတၱ တဲြဖက္ ထားရာမွ ထြက္ေျပးတိမ္း ေရွာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရပါ သျဖင့္ ေငြလိမ္လည္ထုတ္ယူသူ ဦးေအာင္ကုိလတ္၊ မန္ေနဂ်ာ ဦးျမင့္ ေဇာ္ဦးႏွင့္ အျခားပူးေပါင္းၾကံစည္ သူမ်ားကုိ အေရးယူေပးပါရန္ တုိင္ တန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တင္ေမာင္(မႏၲေလး)
Myanmaalinn
https://www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS

‘‘ေရရာေသခ်ာတဲ့သေဘာတူညီခ်က္အာမခံခ်က္ ဘာ မွ မ ရ ခဲ့ ဘူး’’

ဒီေတြ႕ဆုံပြဲက ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူအေယာက္ ငါးဆယ္နီးပါးဆုိေတာ့ တကယ္ေကာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ပါသလား။

ေတြ႕ဆုံပြဲက သိပ္အားရစရာမေကာင္းဘူး။ အလုပ္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေတာ့ေျပာဖုိ႔ခက္တယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈကို ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္ဖို႔၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ဖို႔၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္ဖုိ႔ေတြကို ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ ဒီလိုပဲေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး အေျဖရွာရင္းနဲ႔ အေျဖတစ္ခုရလိမ့္ မလားေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္လုိေတြ႕ဆုံမႈမ်ဳိးကိုမဆို   ႀကိဳဆုိတယ္။ ေတြ႕ဆုံ႐ုံ သက္သက္ မဟုတ္ ဘဲ ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းကိုေျဖရွင္းဖို႔  အစည္းအေ၀း စစ ခ်င္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေျပာပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေတာ္ အတန္ေဆြးေႏြး ခြင့္ရလိမ့္မယ္လုိ႔ထင္ခဲ့တယ္။  ဒါေပမဲ့ လူအေယာက္ငါးဆယ္နီးပါးဆုိေတာ့ တစ္ေယာက္ကို ငါးမိနစ္ေလာက္ပဲရတယ္။ တခ်ဳိ႕တင္ျပ ခ်က္ေတြေဆြးေႏြးခ်က္ေတြက ေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ခ်က္မရပါ ဘူး။ ဒါကလည္း ျပည့္ျပည့္၀၀ ဘယ္သူ မွ ေဆြးေႏြးခြင့္မရလုိ႔ပဲျဖစ္ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သမၼတ၊လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒နဲ႔ကာခ်ဳပ္တုိ႔လုိ အဓိက က်တဲ့လူေတြပါ၀င္တဲ့ေတြ႕ဆုံမႈ ေတြ လုပ္ တာေတာ့ေကာင္းပါ တယ္။ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးတာနဲ႔ပတ္ သက္လုိ႔ေတာ့ ေနာက္ထပ္လုိအပ္ ရင္လုိအပ္သလုိ သမၼတက ဖိတ္ ၾကား ၿပီး  ေတြ႕မယ္ဆုိတဲ့ထုတ္ျပန္ ခ်က္တစ္ခုေတာ့ထုတ္မယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေကာ ဘာေတြမ်ားေဆြးေႏြးပါသလဲ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေဆြးေႏြးတာမရွိဘူး။ သူ႔ CEC က ေပးလုိက္တဲ့ သေဘာတူညီတဲ့အ ႀကံျပဳခ်က္ေတြကုိပဲ ဖတ္ျပတယ္။  ဒီမုိ ကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကိစၥ၊ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္ သက္တဲ့အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ဖတ္ ျပတာပဲရွိတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ၿပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ လည္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူက မ ေဆြးေႏြးဘူး။

၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ သမၼ တအပါအ၀င္     တက္ေရာက္လာသူေတြက  ဘယ္လိုအာမခံခ်က္ေတြေပးပါသလဲ။

ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ေတာ့ အာမခံခ်က္ေပးတာက ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဥ ကၠ႒သူရဦးေရႊမန္းရယ္အေသး စိတ္   ေဆြးေႏြး ၿပီးေတာ့ မွေျပာတာ။ တခ်ဳိ႕ေတြက ၂၀၁၀တုန္းက ျဖစ္ ခဲ့တာေတြကို တင္ျပၾကတယ္ေလ။အဲဒီတုန္းက မဲမသမာမႈေတြျဖစ္ ခဲ့တာကိုး။ ၂၀၁၀တုန္းကလုိ မျဖစ္ေစရဘူး။ အဲဒါကို သင္ပုန္းေခ် လိုက္ေတာ့။ ၂၀၁၅မွာ လြတ္လပ္ ၿပီးတရားမွ်တတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပး မွာျဖစ္တယ္လုိ႔ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ဦးတင္ေအးကေျပာ တယ္။

ပုဒ္မ ၄၃၆အပါအ၀င္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္သမၼတျဖစ္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ခံထားရတဲ့ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ေကာ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးၾကတာရွိပါ သလား။

အဲဒီလိုေတာ့ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးတာမရွိဘူး။ တခ်ဳိ႕ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ဖုိ႔ကေတာ့ တင္ ျပၾကတယ္။ အဲဒီမွာ ကြၽန္ေတာ္   ေျပာ ခဲ့ တာတစ္ခုရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕က လႊတ္ေတာ္တြင္းကျပင္တယ္။ တ ခ်ဳိ႕က အျပင္ကျပင္မယ္။တခ်ဳိ႕က ၄၃၆ကို ျပင္မယ္။ တခ်ဳိ႕က ၂၀၁၅ မတုိင္ ခင္ ျပင္သင့္ျပင္ထုိက္တဲ့ပုဒ္မေတြကို ျပင္မယ္ဆုိတာရွိ တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ သေဘာထားက ေတာ့ ဘယ္လိုပဲျပင္ျပင္ အဓိက က်တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ အဖြဲ႕အစည္းေခါင္း ေဆာင္ေတြက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံကုိ ျပင္ဖုိ႔ ဆႏၵရွိဖုိ႔ပဲ။ ဆႏၵမရွိရင္ ျပင္ ဖုိ႔မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ေျပာခဲ့တယ္။

သမၼတကေကာ အန္ကယ့္ေျပာ ၾကားခ်က္အေပၚ ဘယ္လိုတုံ႔ျပန္ ပါသလဲ။

သမၼတကေတာ့ သူက ျပင္ ေရးကိုေျပာပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္နဲ႔ ကုိက္တဲ့စံႏႈန္းေတြနဲ႔ ျပင္ဖို႔လုိတယ္ေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကရလာ တဲ့ အခ်က္ေတြကုိလည္းအေျခခံ ၿပီး ျပင္သင့္တယ္လုိ႔ေျပာတယ္။

ဒီကေန႔ေဆြးေႏြးပြဲက ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုုပ္ႏုိင္ေလာက္တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္မ်ဳိးရခဲ့ပါသ လား။

မရခဲ့ပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သုံးဆင့္ျဖစ္တဲ့ အပစ္ရပ္ဖို႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးဖုိ႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးလုိ႔ ရလာတဲ့အခ်က္ေတြကိုအေကာင္ အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ေပါ့။ အခုဟာက ပထမအဆင့္ျဖစ္တဲ့ အပစ္ရပ္ဖုိ႔ ေတာင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္ရပ္စာ ခ်ဳပ္လက္မွတ္ထုိးဖုိ႔က ရပ္တန္႔ သြား တယ္။ ဒါေတြအားလုံးဟာ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးေပၚ မွာ တည္ေနတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မွာလည္း ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ ပတ္သက္ ရင္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတ ရားကြဲလြဲလုိ႔ျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ က ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသေလာက္ရွိေနၿပီ။  တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ အစည္း   ေတြ နဲ႔ ျဖစ္ေနတဲ့ျပည္တြင္း စစ္ကေတာ့ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖုိ႔အတြက္ ေခတ္အဆက္ဆက္ကႀကိဳစားခဲ့ တယ္။ ကာခ်ဳပ္နဲ႔ သမၼတ၊ ႏုိင္ငံ   ေရးပါတီ   ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊တုိင္း ရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေခါင္း ေဆာင္ေတြအားလုံးကလည္း ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကိုလုိလားတယ္လုိ႔ေျပာ တယ္။ ဒါဆုိဘာေၾကာင့္လက္မွတ္ မထုိးႏုိင္တာလဲဆုိရင္ အဓိကက ယုံၾကည္မႈပဲ။ ယုံၾကည္မႈတည္ ေဆာက္ရမယ္။ သံသယေတြေၾကာင့္ လက္မွတ္ထုိးပြဲမျဖစ္တာ။ယုံၾကည္ေလာက္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး၊စစ္ေရးအေျခအေနဖန္တီးဖုိ႔လုိတယ္။ ဒါမွတစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္ရပ္လက္မွတ္ထုိးပြဲျဖစ္ႏုိင္မယ္။ ဒါေတြဖန္တီးေပးဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိက္တြန္းပါတယ္။

အဓိကက်တဲ့တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကုိင္အဖြဲ႕ေတြ မပါတဲ့ဒီေန႔လုိ ေတြ႕ဆုံမႈမ်ဳိးက အပစ္ရပ္လက္ မွတ္ထုိးဖုိ႔ အေထာက္ အကူ ၿဖစ္ႏုိင္ ပါသလား။

တစ္ဖက္ကအပစ္ရပ္ဖုိ႔ေဆြး ေႏြးေနတုန္း တစ္ဖက္မွာႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြလုပ္ဖုိ႔ တင္ျပၾက တာေတြလည္းရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးဆုိတာ ႏုိင္ငံေရးအရ မေဆြးေႏြးဘဲ အပစ္ရပ္႐ုံနဲ႔တင္ ေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲျဖစ္ဖုိ႔ လက္နက္ကုိင္ တုိက္ ပြဲ   ျဖစ္ေနလုိ႔မရဘူး။ အဟန္႔အတား ျဖစ္မယ္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ အပစ္ရပ္ဖို႔ ေဆြးေႏြးပြဲေတြအဓိကက်သလုိ တစ္ ခ်ိန္ တည္းမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္တာလည္းလိုအပ္တယ္။ အ ပစ္ရပ္မထုိးခင္ ဖြဲ႕စည္း ပုံျပင္ ဆင္ ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္စာနဲ႔လက္ မွတ္ထုိးထားဖုိ႔ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ေတြက တင္ျပ တယ္ဆုိၿပီး အခုအစည္းအေ၀းမွာ ဦးခြန္ထြန္းဦးကေျပာတယ္။ ဒါေပ မဲ့ တိက်တဲ့ေဆြးေႏြးမႈေတာ့ ျပန္မရဘူး။

ဒီေန႔ေဆြးေႏြးမႈဟာ သမၼတက လႊတ္ေတာ္ကို ေပးပုိ႔ရမယ့္ သ၀ဏ္ လႊာကိုေရွာင္ခ်င္လုိ႔ လုပ္တယ္ဆုိ တဲ့ ေ၀ဖန္မႈေပၚေပါက္ လာတယ္ လုိ႔ေျပာၾကပါတယ္။ အဲဒီအတုိင္းပဲလား။

ေရရာေသခ်ာတဲ့ သေဘာတူ ညီခ်က္၊ အာမခံခ်က္ဘာမွမရခဲ့ ဘူး။ အပြင့္ေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကိုလည္း သူတို႔ (သမၼတ၊ ကာခ်ဳပ္) တုိ႔ဆီက ဘာမွ အာမခံခ်က္မရခဲ့ပါဘူး။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ပဲရစ္ၿမိဳ႕ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားၾကားမွ ဒုတိယေျမာက္ မြတ္စလင္သူရဲေကာင္း

ပံု ၁- ေစ်း၀ယ္သူမ်ားအား ေဘးလြတ္ရာတြင္ ၀ွက္ထားေပးခဲ့သူ မြတ္စလင္လူငယ္ ဘာသီလီ

ပံု ၂- စူပါမားကတ္ စီးနင္းမႈမွ လြတ္ေျမာက္လာၾကသူမ်ား

– ျပင္သစ္သတင္းစာတစ္ေစာင္ျဖစ္တဲ့ Charlie Hebdo ရဲ႕ ပဲရစ္က ႐ံုးခန္းကုိ ေသနတ္သမားေတြက ၀င္ေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ မွာ ပဲရစ္က Porte de Vincennes ေဒသ ဂ်ဴးရပ္ကြက္မွာရွိတဲ့ Hyper Cacher စူပါမားကတ္ကုိ ေသနတ္သမားတစ္ေယာက္က ၀င္ေရာက္ စီးနင္းခဲ့ပါတယ္။

စီးနင္းတဲ့သူက ေအမီဒီ ေကာင္လီဘလီဆုိသူ ျဖစ္ၿပီး သူ႕ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ သတင္းစာတုိက္ တုိက္ခုိက္တဲ့သူေတြကုိ လႊတ္ေပးဖုိ႔ အၾကပ္ကုိင္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က အဲဒီ စူပါမားကတ္ကုိ ၀င္ေရာက္စီးနင္းခဲ့ၿပီး ေသနတ္သမားကုိ ပစ္သတ္ႏုိင္ ခဲ့ပါ တယ္။ အဲဒီထဲမွာ ဓားစာခံေလးေယာက္ ေသဆံုးသြားခဲ့ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ကေတာ့ သူတုိ႔ စီးနင္းမႈမတုိင္ခင္ မွာ ေသဆံုးခဲ့တာ   ျဖစ္တယ္ လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီစီးနင္းမႈမွာ ေစ်း၀ယ္သူအခ်ိဳ႕ကုိ ေဘးလြတ္ရာမွာ ဖြက္ထားေပးခဲ့ၿပီး တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ အျပင္ထြက္လာကာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကုိ အဖုိးတန္ သတင္းေတြ ေပးခဲ့တဲ့ သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္ ရွိခဲ့ပါတယ္။

အဲဒါကေတာ့ မာလီႏြယ္ဖြား အသက္ ၂၄ ႏွစ္အရြယ္ လက္စ္စနာ ဘာသီလီလုိ႔ေခၚတဲ့ မြတ္စလင္လူငယ္တစ္ဦးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီစူပါမားကတ္က ၀န္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဘာသီလီဟာ ေသနတ္သမား စူပါမားကတ္ထဲ ၀င္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ သူရဲ႕ ဆက္ရွင္ မွာရွိတဲ့ ေစ်း၀ယ္သူ အေယာက္ ၂၀ ေလာက္ကုိ အေအးခန္းထဲေခၚၿပီး ဖြက္ထားခဲ့ပါတယ္။

`သူတုိ႔ေျပး၀င္လာတဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္ဟာ အေအးခန္းတံခါးကုိ ဖြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ကၽြန္ေတာ့္ ဆီ ေျပး၀င္ လာၾကတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ မီးပိတ္လုိက္တယ္။ အေအးခန္းခလုတ္ကုိလည္း ပိတ္လုိက္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အေအးေလွ်ာ့ လုိက္တယ္။ လူေတြကုိ အထဲထည့္လုိက္တယ္။ တံခါးကုိပိတ္လုိက္ၿပီး သူတုိ႔ကုိလည္း တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ေနပါလုိ႔ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခဲ့ပါတယ္´ လို႔ သူ႕ ရဲ႕ ကယ္တင္မႈအေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာသီလီက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ဘာသီလီဟာ ကုန္ပစၥည္ေတြပုိ႔တဲ့ ဓာတ္ေလွကားကေန အျပင္ကုိထြက္ခဲ့ၿပီး အထဲမွာ ဘာေတြျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကုိ အလ်င္အျမန္ပဲ သတင္းသြားပုိ႔ခဲ့ပါတယ္။

ဘာသီလီရဲ႕ ကယ္တင္မႈေၾကာင့္ ေစ်း၀ယ္သူေတြဟာ အသက္အႏၱရာယ္ကေန လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး အေျခအေနေတြအားလံုး တည္ၿငိမ္ သြားတဲ့အခါမွာေတာ့ သူတုိ႔ေတြက ဘာသီလီကုိ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း လာေရာက္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့မြတ္ စလင္ သူရဲေကာင္း ဘာသာလီရဲ႕ ဓာတ္ပံုဟာလည္း ဆုိရွယ္မီဒီယာေတြမွာ တစ္မဟုတ္ခ်င္း ျပန္႔ႏွံ႔သြားခဲ့ပါတယ္။

ရက္ပုိင္းအတြင္းမွာပဲ ပဲရစ္ၿမိဳ႕မွာ ေသနတ္သမားေတြရဲ႕ တုိက္ခုိက္မႈ ၂ ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဗုဒၶဟူးေန႔က သတင္းစာတုိက္ တုိက္ခုိက္မႈ က   ေတာ့ တမန္ေတာ္မုိဟာမက္ကုိ ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္တဲ့ ကာတြန္းေတြ ေရးဆြဲခဲ့တဲ့အတြက္ လက္တုံ႔ျပန္ျခင္း ျဖစ္တယ္လုိ႔ယူဆ ရပါ တယ္။

အဲဒီတုိက္ခုိက္မႈ အတြင္းမွာလည္း မြတ္စလင္သူရဲေကာင္းတစ္ဦး ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး သူကေတာ့ လူ႕အသက္ေတြကို ကာကြယ္ ဖုိ႔ႀကိဳး စားရင္း ေသနတ္သမားေတြရဲ႕ ပထမဆံုး ပစ္သတ္မႈကုိ ခံခဲ့ရတဲ့ မြတ္စလင္ရဲအရာရွိ မီရာဘတ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Ref: dailymail

အုိဘားမား၊ မစ္ရွဲလ္ တို႔ရဲ႕ ညစာ နဲ႔ အခ်စ္ ဇာတ္လမ္း

တစ္ညေတာ့ အုိဘားမားနဲ႔ မစ္ရွဲလ္ တို႔ဟာ အေဆာင္အေယာင္ အခမ္းအနားမပါပဲ ညစာစားဖုိ႔ အျပင္ထြက္လာပါတယ္။ မထင္မရွား သာမန္ ဆိုင္ကေလး တစ္ခုမွာေပါ့။ စားေသာက္ဆိုင္ ပိုင္ရွင္ဟာ အုိဘားမားထံကို ခြင့္ေတာင္းပါတယ္။ အုိဘားမားရဲ႕ ဇနီးျဖစ္သူ မစ္ရွဲလ္ နဲ႔ ႏွစ္ဦးတည္း စကားေျပာခ်င္လို႔ပါတဲ့။ မစ္ရွဲလ္ ကလည္း လက္ခံတယ္ဆုိေတာ့ အုိဘားမားကလည္း လက္ခံလိုက္ပါတယ္။

တစ္ေအာင့္ေလာက္ေနက်ေတာ့ မစ္ရွဲလ္ ျပန္ေရာက္လာပါတယ္။ စပ္စုခ်င္တဲ့ အုိဘားမားက သူ႔ကို ေမးတယ္။ ဘာေတြမ်ား ေျပာခဲ့ၾက လဲေပ့ါ။ ဘာေၾကာင့္ လိုက္သြားတာလဲေပါ့။ ဒါနဲ႔ မစ္ရွဲလ္ က ေျပာျပပါတယ္။ “သူက တစ္ခ်ိန္တုန္းက ကြ်န္မကုိ ပိုးပန္းခဲ့တဲ့သူေလ။ ကြ်န္မ လက္ မခံခဲ့ပါဘူး”

ဒါနဲ႔ အုိဘားမားက ေျပာပါတယ္။ “မင္းဘာလုိ႔ သူ႔ကုိ လက္မခံခဲ့တာလဲ။ မင္းသာ သူ႔ကို ေရြးရင္ ဒီအခ်ိန္မွာ ေဟာဒီ စားေသာက္ဆုိင္ လွလွေလးရဲ႕ ပိုင္ရွင္ရဲ႕ ဇနီးျဖစ္ေနေလာက္ပါျပီေပါ့”

မစ္ရွဲလ္ က ျပန္ေျဖပါတယ္။

“ဘယ္ဟုတ္မလဲရွင္. က်ြ်န္မသာ သူ႔ကုိ ေရြးခဲ့ရင္ ဒီအခ်ိန္မွာ သူဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ သမၼတ ျဖစ္ေနေလာက္ျပီေပါ့…”

…………..
အခ်ိဳ႕ေသာ ေအာင္ျမင္တဲ့ ေယာကၤ်ားေတြရဲ႕ အနာက္မွ ထူးခြ်န္ျပီး မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္ျပီး ရဲဝံ့တဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရွိေနတတ္ပါတယ္။

Sometimes it’s a woman that makes a man who he is.

Ref: Dato Geethanjali G

ေအာင္ခမ္း (ရိုးရာေလး)
www.yoyarlay.com

စစ္ေတြျမိဳ႕ရွိ ေအာင္ မဂၤ လာ ဒုကၡ သည္ စ ခန္း ရိကၡာ ကား အား ပိတ္ ပင္…

လတ္တေလာ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕တ၀ိုက္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းအခ်ိဳ႕တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ေအာင္မဂၤလာဒုကၡသည္စခန္းသို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးေနသည့္ ရိကၡာ ယာဥ္အား ပိတ္ပင္လိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။

အဆုိပါ ရိကၡာယာဥ္အား ေဒသခံမ်ားက ေစ်းကားဟု ေခၚဆိုၾကကာ ရိကၡာ၀ယ္ယူရန္ လူ ေျခာက္ဦး လိုက္ပါၾကရၿပီး လံုျခံဳေရးအေစာင့္အၾကပ္မ်ားျဖင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မေစ်းသို႔ တစ္ လႏွစ္ႀကိမ္ ခန္႔ သြားေရာက္ ၀ယ္ယူၾကရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ၾသဂုတ္လ (၉) ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လံုထိန္းမ်ား၏ မြတ္စလင္မ္ဒုကၡသည္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားေနာက္ပိုင္း ယေန႔အခါတြင္ ယင္း ေစ်းကားအား သြားခြင့္ မေပးေတာ့ ဘဲ ပိတ္ပင္လိုက္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

အင္တာနက္ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာအခ်ိဳ႕တြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေရး အစြန္းေရာက္မ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ လႈံ႔ေဆာ္ေနသူမ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ရွိ ေဒ သခံ မြတ္စလင္မ္မ်ားအား (စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး) ျဖတ္ေလးျဖတ္ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္၍ လုပ္ကိုင္သြားၾကရန္အတြက္ တိုက္တြန္းေရးသားမႈ မ်ား ေပၚထြက္ လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ယခုကဲ့သို႔ေသာျဖစ္စဥ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

“ဒါေတြက မၾကာမၾကာ ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ တစ္ခုခုျဖစ္ၿပီဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ စခန္းရဲ႕ ေစ်းကားကို ပိတ္လိုက္တယ္။ ရမၼသြာန္ ဥပုဒ္လကဆိုရင္ ပိတ္လိုက္ေတာ့ ၾကက္ဥတစ္လံုးကို ၈၀၀ ေပးတာေတာင္ ၀ယ္မရေတာ့ဘူး ျဖစ္သြားတယ္။ လံုျခံဳေရးအရ ပိတ္တယ္လို႔ အေစာင့္ေတြက ေျပာေပမယ့္ ခဏခဏျဖစ္ေနတာက မေကာင္းဘူးေပါ့။ အခုဆို က်ေနာ္တို႔ဆီမွာ ဘာမွ မျဖစ္ဘူး၊ ေနာက္ ဘာမွလည္း မသိၾကေပမယ့္ ေစ်းကားပိတ္ၿပီဆိုရင္ တစ္ခုခု ျဖစ္ေနလို႔၊ ဒါမွမဟုတ္ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္ေယာက္ လာမယ္ဆိုတာ ဒီကလူေတြက ခန္႔မွန္းတတ္ၾကၿပီ” ေဒသခံတစ္ဦးက အလင္းမ်က္၀န္းစီေဂ်ထံမွတဆင့္ ေျပာျပလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုကဲ့သို႔ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္အႏွံ႔အျပားတြင္ မၾကာခဏျဖစ္ေပၚေနၾကကိစၥျဖစ္ေနၿပီး အဓိကအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားေရး အစြန္းေရာက္ပါတီတစ္ခုျဖစ္ေသာ RNDP ပါတီႏွင့္ ရခိုင္ျပည္ နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၀င္အခ်ိဳ႕၏ ဦးေဆာင္ေစခုိင္းမႈသာ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားကေတာ့ စြပ္စြဲေျပာဆိုေနၾကပါတယ္။

ႏုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္ခံု႐ံုးသုိ႔ ပါလက္စတုိင္း ဆက္သြယ္ခြင့္ရၿပီ

– ပါလက္စတုိင္းႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္ခံု႐ံုး ICC သုိ႔ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္လိ့မ္မည္ဟု ကုလသမၼဂ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္က ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ႏိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္ခံု႐ံုးသုိ႔ ၀င္ေရာက္ရန္အတြက္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ေဆာင္ရြက္ မႈအျဖစ္ ICC ၏ အေျခခံမူျဖစ္သည့္ ေရာမ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ လက္မွတ္ ထုိးခြင့္ရေရး ပါလက္စတုိင္း၏ ေလွ်ာက္လႊာကုိ ၿပီးခဲ့သည္ ေသာၾကာေန႔က တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုကဲ့သုိ႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ယမန္ေန႔ညပုိင္းက ကုလသမဂၢ ၀ဘ္ဆုိက္တြင္ ဘန္ကီမြန္က `ေရာမ သေဘာ တူညီခ်က္ဟာ ပါလက္စတုိင္းႏုိင္ငံအေပၚ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔ကစၿပီး သက္ေရာက္ပါလိမ့္မယ္´ ဟု ေရးသားေဖာ္ျပထားၿပီး အဆုိပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ား အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း အတြက္ မိမိအေနျဖင့္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ICC သုိ႔၀င္ေရာက္ရန္ ပါလက္စတုိင္း၏ ႀကိဳးစားမႈအတြက္ လက္တံု႔ျပန္သြားမည္ ဟု အစၥေရးက ၿခိမ္းေျခာက္ထားၿပီး၊ အေမရိကန္ ကလည္း ထုိေဆာင္ရြက္မႈမွာ အစၥေရး-ပါလက္စတုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အတားအဆီးျဖစ္ေစႏုိင္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္ခံု႐ံုးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရၿပီးေနာက္ ပါလက္စတုိင္းမွာ အစၥေရး၏ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ တရားစြဲဆုိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

Ref : http://www.aljazeera

http://www.m-mediagroup.com/news/36121

မြတ္စလင္ဝတ္စံုျဖင့္ေၿခမ်က္စိေဖာ္ခဲ႔သည္႔ ဆလီနာ ဂိုမက္ဇ္ လူမႈ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမွ ဓာတ္ပံု ကို ျပန္ ၿဖဳတ္

ေပါ့ပ္အဆုိေတာ္ ဆလီနာဂိုမက္ဇ္သည္ မြတ္စလင္ အမ်ိဳးသမီး ဝတ္စံုျဖင့္ အမွတ္တရ ဓာတ္ပုံ ႐ိုက္ကူး ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေျခမ်က္စိေဖာ္ ထားေသာ အဆုိပါ ဓာတ္ပံုကို လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ အန္စတာဂရမ္တြင္ တင္ခဲ့ရာ ေဝ ဖန္မႈမ်ားထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယင္း ဓာတ္ပုံကို ျပန္ျဖဳတ္လိုက္ေၾကာင္း ေဒးလီး ေမးလ္သတင္း ဌာနက ယေန႔ေဖာ္ျပထား သည္။

မြတ္စလင္ဘာသာေရး ထံုးစံအရ မြတ္ စလင္ အမ်ိဳးသမီး အေနျဖင့္ အဆုိပါ ဝတ္စံုကို ဝတ္ဆင္ရာတြင္ ေျခဆံုးေခါင္းဆံုး လံုျခံဳစြာ ဝတ္ဆင္ရေၾကာင္း သိရသည္။ ဆလီနာဂိုမက္ဇ္သည္ အာရပ္ေစာ္ဘြား မ်ားႏုိင္ငံ(ယူေအအီး)သို႔ အလည္အပတ္သြား ေရာက္ရင္း အဆုိပါ ဓာတ္ပံုကို႐ိုက္ကူးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ႐ိုက္ကူးခဲ့သည့္ ေနရာမွာ ယူေအ အီးရွိ ဗလီတစ္ခုတြင္ ႐ိုက္ကူးခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

ထုိ႔အျပင္ ဆလီနာဂိုမက္ဇ္သည္ ယူ ေအအီးႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္စဥ္ အျခားေသာ ဂီတသမားမ်ား ႐ုပ္သံတင္ဆက္သူမ်ားျဖစ္ သည့္ ကန္ဒဲဂ်န္နာ၊ ဂ်ီဂ်ီဟာဒစ္၊ ကိုဒီဆမ္ ဆမ္၊ ေရွးမစ္ခ်ယ္လ္တုိ႔ႏွင့္အတူ မြတ္စလင္ အမ်ိဳးသမီးဝတ္စံုကိုဝတ္ဆင္၍ အုပ္စုလိုက္ အမွတ္တရဓာတ္ပံုတစ္ပံု႐ိုက္ကူးကာ အင္စ တာဂရမ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယူေအအီးႏိုင္ငံရွိ ဗလီမ်ားတြင္ အလည္ အပတ္လာေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ လိုက္နာ ရန္ စည္းကမ္းမ်ားသတ္မွတ္ထားၿပီး အမ်ိဳး သားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လက္ခ်င္းခ်ိတ္၍ မသြားရန္၊ ဗလီထဲတြင္ အနမ္းမေပးရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဘာသာေရးဝတ္စံုဝတ္ဆင္ ရာတြင္   ေျခမ်က္စိ မေပၚရန္တုိ႔ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။ဆလီနာဂိုမက္ဇ္၏ ေျခမ်က္စိေဖာ္ ထားသည့္ဓာတ္ပံုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘာသာ   ေရး အေဆာက္ အအံုကို ပန္းျခံကဲ့သို႔ ေနာက္ ေျပာင္စရာေနရာမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေလးစားမႈ ရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္မ်ားေပးသူ မ်ားရွိခဲ့သည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္လည္း R & B အဆုိ ေတာ္ရီဟားနားသည္ အဆုိပါဗလီ၏ ျပင္ပ တြင္ အမူပိုသည့္ ဟန္ပန္မ်ားျဖင့္ ဓာတ္ပံု ႐ိုက္ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဗလီတာဝန္ရွိသူမ်ားက ႏွင္ထုတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။ T 1 P (Ref : Daily Mail)

The Union Daily

http://uniondaily.net/News/DetailView.aspx…