တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာ စီမံကိန္း တန္ဖိုးနည္း မဟုတ္သျဖင့္ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳ


ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီး ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျမိဳ႔နယ္တြင္ ေဆာက္လုပ္မည့္ ဧရာ၀ဏ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ရတနာအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားကို ၀င္ေငြနည္းျပည္သူမ်ား အမွန္တကယ္၀ ယ္ယူႏိုင္သည့္ အိမ္ရာမ်ားျဖစ္ေအာင္ စီမံကိန္း ျပန္လည္ ေရး ဆြဲသင့္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဦးရဲထြန္းမွ ေဆြးေႏြးအဆိုျပဳခဲ့ သည္။

တန္ဖိုးနည္းဟု ဆိုသည့္ အိမ္ခန္း တစ္ခန္း၏ တန္ဖိုးမွာ ၁၉၄ သိန္းမွ ၂၁၅ သိန္းထိ ရွိျပီး ကနဦး ေပးသြင္းေငြ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်န္ ၉၅% ကို ၁၅ ႏွစ္(သို႔) အႏွစ္ ၂၀ အရစ္က် လစဥ္ေပးသြင္းစနစ္ျဖစ္သည္။ ပထမအရစ္အတြက္ ၉ သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ လစဥ္ ၁ သိန္း ၃ ေသာင္းခန္႔ ေပးသြင္းရမည္မွာ တန္ဖိုးနည္း မဟုတ္သျဖင့္ ျပန္လည္ ေရးဆြဲရန္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည္ဟု Popular News တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: