မလြဲမေသြၿပန္လည္ေရးဆြဲရမည္႔ ၂၀၀၈- ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေၿခခံဥပေဒ ႏွင္႔ ၁၉၈၂ – ခုႏွစ္ၿမန္မာနဳိင္ငံသားဥပေဒ

“ မလြဲမေသြျပန္လည္ေရးဆြဲရမည့္  ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒ ” Microsoft Word - ???????????????????? ???? ????????????????????? Microsoft Word - ???????????????????? ???? ????????????????????? Microsoft Word - ???????????????????? ???? ????????????????????? Microsoft Word - ???????????????????? ???? ????????????????????? Microsoft Word - ???????????????????? ???? ????????????????????? Microsoft Word - ???????????????????? ???? ????????????????????? Microsoft Word - ???????????????????? ???? ????????????????????? Microsoft Word - ???????????????????? ???? ????????????????????? Microsoft Word - ???????????????????? ???? ????????????????????? Microsoft Word - ???????????????????? ???? ?????????????????????

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: