(ေနကာဟ္) ထိမ္းျမားျခင္း။

 

 

 

(ေနကာဟ္)ထိမ္းျမားျခင္းဟူသည္္ ေသတစ္ဖန္သက္တစ္ဆုံး ရုိးေျမက်ေပါင္းသင္းမည္ဟု အရွင္႔ထံတုိင္တည္ ၍ ခုံသမာဓိမ်ားႏွင္႔သက္ေသမ်ားေရွ႔တြင္ သစၥာဆုိ ျခင္းျဖစ္သည္) ၄း၂၁။

(ေနကာဟ္)ဟူေသာအရဗီေ၀ါဟာရမွာ အရဗ္မ်ား၏ေန႔စဥ္သုံစြဲလွ်က္ရွိေသာ ေ၀ါဟာရျဖစ္ သည္႔ကမာၻေျမ ေပၚ သုိ႔မုိးရြာခ်ျခင္းကုိ (နကဟလ္-မသြ္ရြလ္-အရ္ဒြ) မုိးေရႏွင္႔အမာၻေျမ ၾကီးေပါင္း ဖက္ျခင္းဆုိေသာ စကားမွဆင္းသက္ လာျခင္းျဖစ္သည္။ ကမာၻေျမေပၚသုိ႔ မုိးရြာ ခ်ေသာအခါ မုိးေရသည္ ေျခာက္ေသြ႔လွ်က္ရွိေသာေျမဆီလႊာထဲသို႔ စိမ့္ ၀င္ခုိေအာင္း သြားျပီးေျမသားအားပြမြႏူးညံ့ေအာင္ ဓါတုေျပာင္းလဲေစ သည္။ ထုိမွတစ္ဆင္႔မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳး သန္႔ေပါက္ ပင္စုိက္ပင္မ်ားႏွင္႔ပန္းပင္မ်ားကုိ အစီအရီေပါက္ေရာက္ ဖူးပြင္႔ရွင္သန္ျခင္း ကုိ (ေနကာဟ္) ဟုေခၚသည္။ေလာ ကေျမျပင္တစ္ခြင္လုံး စိမ္းစိမ္းစိုစို၊ စည္စည္ ကားကား ျဖစ္ေနမည္႔လူ႔ေလာကသည္ မ်က္ေစ့ပသာရ ၾကည္ႏူးဖြယ္ ရာ စိတ္ႏွလုံးခ်မ္းေျမ့ျပီး ဖရဏာပီတိ ဂြမ္းဆီထိသကဲ႔သုိ႔ ျဖစ္ေနရန္ ရည္ ရြယ္၏။ ယင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ရရွိရန္ တစ္မိသားႏွင္႔ အ ျခား တစ္မိသားတုိ႔ (ေနကာဟ္)ေပါင္းဖက္ရန္ က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္ က လမ္းညႊန္ျခင္းျဖစ္ သည္။လူတုိင္းညစဥ္ ေတြ႔ၾကဳံခံစားေနရသည္႔ ဘ၀လက္တစ္ကမ္းမွ အျခားသာဓကတစ္ရပ္မွာ(နကဟာန္-ႏု အား ဆုလ္-အိုင္းန)ငုိက္ျမည္းျခင္းႏွင္႔ မ်က္လုံးတုိ႔ေပါင္းဖက္ျခင္းကုိလည္း ေနကာဟ္ ဟူေသာေ၀ါဟာရ ကုိ သုံးစြဲ သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ငုိက္ျမည္းျခင္းသည္ မ်က္ လုံးႏွင္႔ထိေတြ႔ ေပါင္းဖက္စုံမက္ စိမ္႔၀င္သြားရန္လုိ အပ္၏။ သုိ႔မွ သာႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္တစ္၀ၾကီး အိပ္စက္အနားယူလုိက္ရသျဖင္႔ တစ္ေနကုန္ကုိယ္ ခႏၶာတစ္ခုလုံးက်န္း မာျပည္႔ျဖိဳး အင္ အားတုိးျပီး ရႊွင္လန္းခ်မ္းေျမ႔ေနမည္။

လူ႔ဘ၀လုပ္ငန္းေဆာင္တာအ၀၀ကုိ စံခ်ိန္စံညႊန္းမွီထမ္းေဆာင္ရင္း လူ႔ဘ၀၏အႏွစ္သာရကုိ အျပည္႔အ၀ ခံစားရယူႏွဳိင္မည္႔ အျခအေနသည္လည္း (ေနကာဟ္)၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကုိေဖၚျပေန၏။ အိပ္ ခ်ိန္ေရာက္ ပါ လွ်က္ မအိပ္ႏွဳိင္မငုိက္ျမည္းပဲ၊ မ်က္လုံးမ်ားေၾကာင္လွ်က္ အိပ္ရာေပၚ တြင္လူးလြန္႔လွ်က္၊ ကုိယ္ဒုကၡ၊စိတ္ဒုကၡ ဖိစီးမွဳ ကုိ အလူးအလဲခံစားရင္း မုိးစင္စင္လင္းသြားရ သူမ်ား ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ  ေရာဂါအႏၱရာယ္မ်ားကား ဘ၀၏အနိဌာရုံ မ်ားပင္ျဖစ္ ၏။ (ေန ကာဟ္)၏ဆန္႔က်င္ဖက္ ဆုိးက်ိိဳးမ်ားသည္လည္း အလား တူပင္ျဖစ္၏။ ထုိအျဖစ္ မ်ုိဳးကုိမည္ သူမွ် လုိလားၾက မည္ မဟုတ္ေပ။

 

ထုိ႔ေၾကာင္႔က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကလူ႔ဘ၀သက္တမ္္းတြင္(ေနကာဟ္)၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင္႔ အေရးၾကီးပုံကုိ လူတုိ႔၏ေန႔စဥ္လက္တစ္ကမ္းမွအဓိပၸါယ္ရွိရွိရည္ ရြယ္ခ်က္ပါပါသုံးစြဲလွ်က္ ရွိေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖင္႔ ယွဥ္ တြဲေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာ(ေနကာဟ္)၏ ရည္ ရြယ္ခ်က္၊ သေဘာတရား၊ ဆုိလုိရင္းတို႔ကုိ နားလည္ သေဘာေပါက္ျပီး လူ႔ဘ၀အတြက္ ရာသက္ပန္ မရွိ မျဖစ္လုိ အပ္ ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ၾကာင္းကုိ ကြက္ ကြက္ကြင္း ကြင္းရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိႏွိဳင္မည္ျဖစ္သည္။(မြဖ္သီဦးျမတ္သူ၏ကုရ္အာန္စြယ္စုံက်မ္းအတြဲ ၁)

 

ေနကာဟ္ ၏ရည္ရြယ္ခ်က္

 

တုႏွဳိင္းမ႔ဲကုိးကြယ္ရာအရွင္သည္ လူ႔အသုိက္အျမဳံၾကီးကုိ တည္္ေဆာက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ရွိခ႔ဲသည္႔အ တြက္ တစ္မိသားစုမွွေမြးဖြားလာေသာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးႏွင္႔ အျခားတစ္ မိသားစုမွွေမြးဖြားေသာ အမ်ိဳး သၼီးတစ္ဦးကုိ(ေန ကာဟ္)ဟူေသာအခ်စ္ေႏွာင္ ၾကိဳးျဖင္႔ ရစ္ပါတ္ခ်ည္ေႏွာင္မွဳစနစ္ၾကီးကုိ ဖန္တည္းေပး ခ႔ဲျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္စိမ္း အမ်ိဳးသားတစ္ ဦးႏွင္႔ တစ္စိမ္းအမ်ိဳး သၼီး တစ္ဦးတုိ႔သည္ (ေနကာဟ္) ဟူေသာ အခ်စ္ေႏွာင္ၾကိဳးျဖင္႔ ရစ္ ပါတ္ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း ခံလုိက္ၾကရသည္ႏွင္႔တစ္ျပိဳင္နက္တည္း -၄င္းတုိ႔ပင္မျမင္မေတြ႔ ရေသးေသာ အနာဂတ္တြင္ သေႏၶ တည္ လာမည္႔ရင္ေသြးမ်ားကုိပါ ၾကိဳတင္၍သံေယာ ဇဥ္ ေႏွာင္ၾကိဳး ရစ္ပတ္ႏွဳိင္ေသာ စြမ္းအားအျပည္႔ ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ကုရ္အာန္၃၀း၂၁ တြင္-

 

(ထာ၀ရအရွင္၏သက္ေသလကၡဏာမ်ားအနက္မွ တစ္ခုမွာငါအရွင္သည္ အသင္တုိ႔အဖုိ႔အသင္တုိ႔အနက္ မွပင္ ၾကင္ဖက္မ်ားကုိဖန္ဆင္းခ႔ဲျခင္းသည္ ထုိၾကင္ဖက္မ်ားတြင္အသင္တုိ႔၏ ကိုယ္ စိတ္ႏွလုံးကုိ္တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းမွဳ ရရွိရန္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္အသင္တုိ႔၏စပ္ၾကားတြင္ အခ်စ္ႏွင္႔ဂရုဏာကုိ တည္ေဆာက္ေပးခ႔ဲ သည္။ ဤသည္ စဥ္း စားေတြးေခၚ တတ္သူမ်ားအဖုိ႔ သက္ေသ သာဓကမ်ားပင္ျဖစ္သည္။)

 

ဖန္ဆင္းရွင္သည္ (ေနကာဟ္)ဟူေသာ အခ်စ္ႏွင္႔သံေယာစဥ္မ်ိဳးေစ့ကုိ လင္ႏွင္႔မယား တုိ႔၏ ႏွလုံးသည္း ပြတ္အတြင္းသုိ႔ ထည္႔သြင္းစုိက္ပ်ိဳးေပးလုိက္ရုံျဖင္႔လင္ႏွင္႔မယားႏွစ္ဦးတုိ႔၏ အခ်စ္မွ အလြန္အင္ အားၾကီး မားေသာ အခ်စ္စြမ္းအင္တစ္ခုေမြးဖြားေပၚထြန္းလာသည္။ ထုိလင္ႏွင္႔မယားႏွစ္ဦးတုိ႔မွ ရွင္သန္ေမြးဖြား လာေသာ အခ်စ္စြမ္း အင္သည္ ၄င္း တုိ႔ႏွစ္ဦးတည္း အတြက္တြင္ မက မိမိတုိ႔၏ သားသမီးမ်ား အတြက္ပါ အ လြန္ၾကီးမားခုိင္ မာေသာ မဟာတံတုိင္းၾကီးသဖြယ္္ ထုထည္ၾကီးမားလွေပသည္။

 

ဤသည္ကုိၾကီးမားလွေသာ (မိဘေမတၱာ)ဟု ေယဘူယ်ေခၚဆုိၾကသည္။ ထုိစနစ္ၾကီးသည္ ကမာၻဦးစမွ တည္ရွိခ႔ဲ ရာ ေနာင္ကမာၻၾကီးဆက္လက္ တည္ရွိေနသ၍ ရွိေနဦးမည္သာ။

 

အင္ရွာအလႅာဟ္ ဆက္လက္ေဖၚျပပါဦးမည္။

 

ဦးစုိးလြင္(ျငိမ္းခ်မ္းလွ်ပ္စစ္)

 

www.quraninburmese.com မွကူးယူေဖၚျပသည္။

http://www.quraninburmese.com/blog/2012/08/marriage-in-isla

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: