ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေရး အစၥလာမ္သာသနာ့ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဖြဲစည္း

 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၄)ရက္ ယေန႔ နံနက္ (၁၀) နာရီတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္း၊ တျခမ္းပဲ့ဗလီခန္းမ၌ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ အၾကီးအကဲမ်ားျဖစ္ေသာ သာသနာ့ပညာရွင္မ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈခံယူ၍ “ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္ မာႏိုင္ငံေတာ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေရး အစၥလာမ္သာသနာ့ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္” အျဖစ္ ဖြဲစည္းေၾကာင္း ေၾကျငာျခင္းအခမ္းအနားျပဳ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အေက်ာ္အေမာ္ အာလင္မ္သာသနာ့ပညာရွင္ၾကီးမ်ား၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေပၚရွိ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္လူၾကီးမ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္လူၾကီးမ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တက္ေရာက္ေၾကာင္းကိုလဲ သိရပါတယ္။

ရည္ရြယ္ခ်က္ (၁၀)ခုျဖင့္ အသစ္ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည့္ အဆိုပါ အဖြဲ႔အစည္း၏ အမည္မွာ “ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေရး အစၥလာမ္သာသနာ့ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္”ဟူ၍ ျဖစ္ၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကေတာ့…

(၁) ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံသား အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား၏ ဘ၀တည္ေဆာက္မႈ မွန္ကန္ေရးအတြက္ ဘာသာေရးအရ ဦးေဆာင္မႈေပးရန္။

(၂) ျမန္မာႏိုင္ငံသား လူမ်ိဳးဘာသာအားလံုး၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအား ဘာသာေရးရႈေဒါင့္မွ စနစ္တက် မွန္ကန္စြာ ဦးေဆာင္မႈေပးရန္။

(၃) ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံု၊ စည္းလံုးညီညြတ္စြာျဖင့္ ထာ၀ရ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ႏိုင္ေရး ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အတြက္ ဘာသာေရးအရ ဦးေဆာင္မႈေပးရန္။

(၄) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသား အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံသား အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဘာသာေရးအရ ဦးေဆာင္မႈေပးရန္။

(၅) ျမန္မာႏိုင္ငံသား အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား၏ ဘာသာေရးပညာ၊ အသိပညာ၊ အတက္ပညာမ်ား ဘက္စံုဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မွန္ကန္ေသာ ဦးေဆာင္မႈေပးရန္။

(၆) ျမန္မာႏိုင္ငံသား အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအားလံုး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဘာသာေရးအရ ဦးေဆာင္မႈေပးရန္။

(၇) ျမန္မာႏိုင္ငံသား လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံု ပဋိပကၡ အလံုးစံုကင္းစင္ေရးႏွင့္ ပဋိပကၡတားဆီးကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဘာသာေရးအရ မွန္ကန္ေသာ ဦးေဆာင္မႈေပးရန္။

(၈) ျမန္မာႏိုင္ငံသား အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္ အေတြးအေခၚ ျမင့္မားေရး၊ လူမႈဘ၀ အဆင့္အတန္းျမင့္မားေရးတို႔အတြက္ ဘာသာေရးအရ ဦးေဆာင္မႈေပးရန္။

(၉) ျမန္မာႏိုင္ငံသား အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအတြင္း စစ္မွန္ေသာ အစၥလာမ္သာသနာပ်ံ႕ပြားေရးႏွင့္ ဘာသာတရား၏ ဆံုးမလမ္းညႊန္သြန္သင္ခ်က္ႏွင့္အညီ က်င့္ၾကံေနထိုင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ အျခားဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ သဟဇာတ ျဖစ္ေစေရး အတြက္ စနစ္တက် ဦးေဆာင္မႈေပးရန္။

(၁၀) အစၥလာမ္သာသနာအေပၚ အျခားဘာသာ၀င္မ်ားက အထင္အျမင္လြဲမွားမႈမ်ား ကင္းစင္ျပီး ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကို အျပန္အလွန္ ေလးစားလိုက္နာျခင္းျဖင့္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ေအးခ်မ္းသာယာစည္းလံုးညီညြတ္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေရး ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္။
အစရွိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔ ျဖင့္ ဖြဲစည္းတည္ေထာင္လိုက္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

ယခုဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ အစၥလာမ္သာသနာ့ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔သည္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား ၾကည္ညိဳေလးစားၾကသည့္ ေရွ႕ေဆာင္ ဆရာေတာ္ႀကီး (၁၁)ပါးျဖင့္ ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အစၥလာမ္ သာသနာ့ တရားေတာ္ႏွင့္အညီ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအား ဘာသာေရးအရ စပ္ဆိုင္သည့္ သာသနာ့လုပ္ငန္းမ်ား၊ အေၾကာင္းကိစၥ မ်ားကိုသာ ေဆာင္ရြက္ရန္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ဘာသာေရးကိစၥမ်ား၊ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အစၥလာမ္တရားေတာ္ႏွင့္အညီ ရွဴရာဟုေခၚေသာ စုေပါင္းတိုင္ပင္ ညွိႏႈိင္းကာ ဦးေဆာင္သည့္စနစ္ျဖင့္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက အလင္းမ်က္၀န္းသို႔ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

ဆက္လက္၍လည္း ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္မႈျပဳေပး ရန္အတြက္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အသီးသီးမွ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္အမ်ား ၾကည္ညိဳေလးစားသည့္ သာသနာ့ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းကာ တိုးခ်ဲ႕
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ပညာရွင္မ်ားဘက္က လည္း လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ အခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္လာသည့္ အစၥလာမ္ ဘာသာေရးပညာရွင္တစ္ဦးက အလင္းမ်က္၀န္းသို႔
ေျပာပါတယ္။

ယခုဖြဲ႕စည္းလိုက္သည့္ အစၥလာမ္သာသနာ့ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ ရွဴရာ ဦးေဆာင္ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္
ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကသည့္ သာသနာ့ပညာရွင္ ဆရာေတာ္ႀကီး (၁၁)ပါးမွာ မြတ္ဖ္သီႏူးရ္မုဟမၼဒ္၊ မြတ္ဖ္သီမိုဟမၼဒ္စူရတီ၊ မြတ္ဖ္သီဂ်မီးလ္၊ မြတ္ဖ္သီဂ်အ္ဖရ္၊ မြတ္ဖ္သီအိဒ္ရီးစ္၊ မြတ္ဖ္သီအဟ္မဒ္ဘာမ္း၊ မြတ္ဖ္သီအစၥမာအီးလ္၊ ေမာင္၀္လာနာအရွ္ရဖ္အလီ၊ မြတ္ဖ္သီယအ္ကူးဗ္၊ မြတ္ဖ္သီအဘြလ္ဟစံ၊ မြတ္ဖ္သီအလီ တို႔ျဖစ္ၾကၿပီး အမွတ္(၄၈၄)၊ သိမ္ျဖဴလမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ရံုးခန္းဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီး ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္ (၀၁-၃၉၄၄၂၇)၊ ဖက္စ္ဖုန္း (၀၁-၂၄၆၉၂၇)နဲ႔ အီးေမးလ္ (impoum@gmail.com) တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ဓါတ္ပံုရွင္းလင္းခ်က္ » ယေန႔ျပဳလုပ္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေရး အစၥလာမ္သာသနာ့ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားမွ မွတ္တမ္းတင္ဓါတ္ပံု ( ဓါတ္ပံု – စူးပန္းခ်ိန္ / TKKO )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: