Monthly Archives: October, 2013

ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အမုန္းပြားဖြယ္ကိစၥမ်ား ေရးသားေနသူ တို႔အား ေစာင့္ၾကည့္ ဖ်က္သိမ္းရန္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ေဖ့စ္ဘြတ္မွ ခန္႔အပ္ ထားၿပီ

Popular Myanmar News Journal

ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚတြင္ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အမုန္းပြားဖြယ္ ကိစၥရပ္မ်ား ေရး သားေနျခင္းအေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ ရီပို႔ျပဳလုပ္ခံရမႈမ်ားပါက ယင္းေပ့ခ်္ တစ္ခုလုံးကို ဖ်က္သိမ္း ပစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာစာတတ္ကြၽမ္းသည့္ ဝန္ထမ္းကို ေဖ့စ္ဘြတ္မွ ခန္႔ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး အတြက္ အိုင္စီတီအဖြဲ႕(MIDO)မွ သိရသည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ယခုႏွစ္အတြင္း လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခိုက္ တြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ ကိုသုံး၍ ျပည္တြင္း၌ အမုန္း ပြားဖြယ္ကိစၥရပ္မ်ား ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ေျပာဆို မႈမ်ားေၾကာင့္ ယင္းသို႔ ျမန္မာစာတတ္ကြၽမ္းသည့္ဝန္ထမ္း ခန္႔အပ္ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဖ့စ္ဘြတ္၏ Global Public Policy ဌာန ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူက ယခုလေနာက္ဆုံးပတ္က အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဘာလီကြၽန္း တြင္ က်င္းပသည့္Internet Governance ဖိုရမ္၌ အထက္ပါအဖြဲ႕သို႔
ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သတင္းအၿပည္႔အစံုကို ေအာက္ပါလင့္အတုိင္း ဆက္လက္ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။

Read More >>> http://www.popularmyanmar.com/mpaper/?p=78539

Confiscations, Destructions and Muslims Locations in Arakan Up to Year 2010

By Habib,

1. Sittwe/Akyab: Confiscations, Destructions and Muslims Locations Up to Year 2010

Akyab is one of the 3rd largest Muslim population after Maungdaw and Buthidaung. It reached to two third prior to and during British emperor and Rohingya dialect became a main language for social and commercial dealings. Presently, there are 72 muslim villages consisting Rohingya, Kaman and Rakhine muslims and the rest about 50 Rakhine villages.

Apart from destructions and causalities in 1784, 1942, 1949 and 1978, list of confiscations & demolishings after  1978 are as follows;
1) Rohingyas who resided in the town, near by market areas and along Mawlake and Ambalar main roads were moved to farer places for various concerns including requirements such as zinc roofing, fence, taxes and other huge legal responsibilities.

2) The old Thatkaybyin (Sakki Fara) village demolished in 1990 when Win Myint promoted as a Rakhine state command-commander who later became the third secretary of Burma and died in an accident in Mawlamyine. The village was replaced by Military Missile Force, (818)-Military Camp, Military Communication Camp-(4) and Training Field.

3) The old Santole village was demolished in 1990 and relocated at the back side of Sittwe Lake (Kandawgyi). And fishery factories and stored ports  was replaced there and named as industrial park.

4) Some houses of Holtaung (Buhar fara), along the both sides of the Mayu road, were seized in the late 1990 and built there Buddhist Museum completed in 1997 and  Lawkananda Pagoda completed in 1999.

5) Half of the both West and East Sanpya (Baasara Fara) were relocated in new Thatkaybyin in 1990 including some farming lands seized for the Golf Mart expenditure.

6) Rohingya farming lands of Daapaine (Thae Chaung) were used to expend local Rakines village of  Shwe Min Gan in later of 1990.

7) The half land of the biggest central Mosque was seized and built the Cultural Museum completed in 1997.

8) The areas today called Ye new Su (Derum fara), located police residential area, was Rohingya farming lands confiscated in 1978, and utilized later of 1990.

9) The area of New College completed in 2000 was the lands of Bumay (Furang fara) village. And the new GTC college area was belong to the Fyalikchaung villagers. Most of the farming lands between Fyalikchaung Fara and Shabok Fara were seized for further.

10) In 2001 Feb 5, Four houses had been burnt down  in the riot between Rohingya and Rakhine in Aungmingala (Mole fara). The next day on 6 Feb 2001, about 22 houses along Nazi road side of Konden ward, were fired into ashes. Military had introduced Martial-law for both area before the riot but it did not stop aggression behaviors. And arrested about hundred of Rohingya youths including acting leaders. Those burnt down areas were seized and villagers were relocated in Santole and  New Thatkaybyin.

11)All of environmental creeks were seized since 1990 and used for military income and tender back to Rohingya in every year.

12) The area today built up there City Hall was seized during Nagamin Operation but the building was completed in 1998.

13) A shrine mosque Buddar Mukan (Bodumuhun), which was built in 1756 for the memory of Saint (Fakir) according to The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland © 1894 Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland.  ( http://www.jstor.org/pss/25197219 )
It is situated near by East Sanpya (East Basara Fara). The two rocks lap each other found in front of the shrine and two caves used for meditation by Saint. They were seized since 1978 but not demolished yet. But,  the farming lands near by there were Rohingyas and located Navy camp before 1990. Now, replaced military training school and the building is  locked in the compound. Muslims were  allowed to worship until 1990.

14) Another shrine Baziaraa mosque, tomb and pound are situated the southern part of Sittwe Lake (Kandawgyi) and muslim village near by it was Sanggana fara. According to Rohingya villager, this mosque was also built in a bit later time of Bandar Mokan. Despite the village and this mosque were seized in about 1985, muslims were allowed to pray until 1990. later it was locked and used as Military Camp. Authority also do not dare to destroy this mosque as it was built after that area appeared as a sign of the edge of Sittwe.

                                                        ……………………………….
2. Kyauktaw: Confiscations, Destructions and Muslims Locations Up to Year 2010


The population of muslim before 1942 in Kyauktaw was about 70% of total population of Kyauktaw but now dropped at less than 25%.

Distruction and Confiscation;
1) Manaegya fara (market area) in the main of the town,  muslim houses were reduced slowly by replacing Rakhines, monasteries, and expansion of market lots. The progress started since 1967. Now, no Muslim allow to hold shop unit in the market area, but some shops exist at the outside of the market area, even though the earlier business establishers were originally
muslim. Now, no more Rohingya remained in this main village.

2)Rungsu fara in Dok-kan-chaung Rakhine village and Borgua fara in Boseingya village with mixed of a few Hindhu residents, were replaced by Rakhines in 1967. And many farming lands in Dokkanchaung, Ambare, Boseingya were confiscated but retained later only half of the Ambare lands in about 1969-70 after one of the villager met with president general Saw Maung.

3) Sangadaung  village was demolished in 1976 and built there the Sugar Mill in 1982. The villagers were relocated in Falom fara. Again in 1995, both new settlers of Sangadaung and the villagers of Falom fara were forcefully moved to 7 miles farer area. But, all villagers came back and settled near by the edge of the old Falom-fara.

4) Kanpaw fara in Rakhine Paik-tay-yet was destructed to pave space for new bridge project but Rakhines are still allowed to stay. The villagers were relocated near by Futakhale fara where is a creek call Kanta Chaung.

5) Between 1992 and 2006, many irrigation farming lands both in table areas in; Falom fara, Khondol Barwa fara (Khaungdok Alay Kyuan), Bazar fara, Nai-raung fara (Radanapon) and beach side areas in Aapawa (Aa-fok), Foeyda fara, Haine fara, Guu-taung bazzar, Ambare fara, Boseingya fara, were confiscated for Sugar plant  plantations. The owner of animals got fine for their animals entering into these plantations and many animals were seized as well.

……………………………………………….

3. Mrauk Oo @ Mrohaung: Confiscations, Destructions and Muslims Locations Up to Year 2010

Mrauk Oo (formerly known as Mrohaung). There is another a small town call Minbya township situated opposite side of Mrauk Oo, was also counted Mrauk Oo territory. But at the present the sate Rakhine/Arakan is expended up to 20 towns from 17 towns. So, Minbya is considered as separate town.

22 Muslim Villages of Mrauk Oo Territory:
In Mrauk Oo: Pound Dok @ Fun-du-kul, Pa-rein @ Bolti Fara, Fee-fa-runk, Desh Fara @ Tha-rak-cho, Zula Fra and opposite Ze-zah- Fara, San-daung, Kum fara, Shi-sha-reit, Fu-tha-lon, Fu-Le-yaung,
In Minbya: Fike Mraung @ Pann mraung- mix of Hindunisms and Rakhines, Faw-sa Fra, Lom-bow-shaw, Taw-daine @ Aung Daine, Fok Fara, Saam-ma-lee, Zai-la fara (fishery village), Khim fara, Halim Fara, Sai-Tha Fara and some sparsely in Minbya town.

Existing Ancient Mosque

Alam Lashkar Mosque built by Mrauk Oo King’s army officer during Mrauk Oo dynasty, in Pann Mraung (Fike Mraung)  village of Minbya. It is still only one existing ancient mosque.

   ( yet to be located)

Destruction and Confiscation of other Ancient Mosques;
3) In 1993, Aung Daine village and Nyung Pin Zay village near by jetty, only Rohingya houses from Shit Taung including Shwedah Qazi Mosque, were demolished and relocated at Kwan Lon (Kha-wa-lon @ Mandarabyin) village. And the places were replaced with  Electric Station and house lots for military
4) In the middle of 1994, Aa-Lae-Zay @ Shwe Gu Daung village including Nan Oo Mosque, Kwan Lon (Kha-wa-lon @ Mandarabyin) plus Sandhi Khan Mosque, Ponna Mraung village, were demolished by Military forces-540.
The villagers about 10,000 Rohingyas were forcefully lifted to Maungdaw town. Some Kwan Lon villagers who escaped had tried to resettle in own village by rebuilding temporary tents, were also lifted to Maungdaw town.
The villagers’ lands were replaced with Military Forces-540, Military Forces-377 and Environmental Projects.
5) Maung Tha Gon (Rwa Handaa Fara) village including Musa Pali Mosque were demolished in about 1983. The villagers were relocated to Kan Paw village and their lands were replaced with model village of Rakhines and military purposes.
6) Farming lands of Paung Do (Fun-du-Kol) villagers were seized and replaced with Military Forces-378 but the village was not demolished up to year 2010.
More details::
3) Shwe Dah Qazi Mosque (Gold Sword Qazi mosque), built by Qazi Abdul Karim who awarded gold sword by Burman king Bodaw Pya,  situated in Shit Taung (Kyit Taung, mean 80,000) village. It was demolished in 1993. …..
4) stone structure Sandhikhan mosque built in 1433 by Muslim army Sandhikhan of Bengal who came to help enthrone king Narameikhla(The founder of Mrauk-U dynasty), in Kwan Lon (Kha-wa-lon @ Mandarabyin) village of Mrauk Oo, was demolished in 1994. The stone blocks and teaks beside the mosque were forcefully carried by Rohingya carts and used in expansion of  Buddhist monastery of Shwe Taung village.
4) Nan Oo Mosque and Nantha Tank with stone embankment, in Aa-Lae-Zay(Shwe Gu Taung) village, near by hospital and palace office, was demolished in 1994 but Nantha pound(tank) still exists.
5) stone structure Majah Pali @ Musa Pali Mosque with its big pond in the eastern, were built in 1513-15 in Kan Paw village, by an Indian missionary Musa in the time of 9th king of Mrauk U 1513-1515 A.D. It stands Maung Tha Gon Village, Mrauk-U and demolished in about 1983.
……………………………..

 

Posted by NDPHR at 6/06/2011 08:36:00 pm

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕ ႀကိမ္ေခ်ာင္းေဈး မီးေလာင္ျခင္းမွာ ရႈိ႕မီးဟု သုံးသပ္ေနၾက

30.10.2013

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္၊ ႀကိမ္ေခ်ာင္း ေက်းရြာ အုပ္စုရွိ ေဈးမီးေလာင္၍ ဆုိင္ မ်ား တစ္၀က္ေက်ာ္ မီးေလာင္ ပ်က္စီး သြားၿပီး၊ က်န္သည့္ ဆုိင္အမ်ားစု မွာလည္း မီးၿငိမ္းသတ္ရင္း ပ်က္စီး သြားေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေအာက္တုိဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ ည ၁၁ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္၊ ႀကိမ္ေခ်ာင္း ေက်းရြာ အုပ္စုရွိ ႀကိမ္ေခ်ာင္း (ေဘာ္လီ ဘာဇား) ေဈး အေရွ႕ေျမာက္ ပုိင္းရွိ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ သံထည္ ပစၥည္း ဆုိင္မွ စတင္၍ မီးေလာင္ကၽြမ္း ခဲ့ရာ၊ ေဈးအတြင္းရွိ ဆုိင္ခန္းမ်ား တစ္၀က္ခန္႔ မီးေလာင္ ပ်က္စီး သြားခဲ့သည္။ က်န္သည့္ ဆုိင္ခန္းမ်ားမွ အမ်ားစု မွာလည္း မီးၿငိမ္းသတ္ရာ တြင္ပ်က္စီး သြားေၾကာင္း သိရွိ ရပါသည္။ မီးေလာင္ ပ်က္စီး သြားသည့္ ဆုိင္ခန္း မ်ားအားလုံးမွာ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ပုိင္ဆုိင္သည့္ ဆုိင္ခန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ည ၁၁ နာရီ စတင္ ေလာင္ကၽြမ္းသည့္ မီးမွာ နံနက္ ၂ နာရီ (ေအာက္တုိဘာလ ၃၀ ရက္) အခ်ိန္တြင္ ၿငိမ္းသတ္ သြားခဲ့သည္။

ယခုအခါ ႀကိမ္ေခ်ာင္း ေဈးဂိတ္ ေရွ႕တြင္ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားႏွင့္ ရခုိင္မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔က ေစာင့္ ၾကည့္၍အေျခအေနကုိအကဲခတ္ လ်က္ရွိေၾကာင္းေဒသခံမ်ားမွေၿပာပါသည္။ေဒသခံ မ်ားမွ ႀကိမ္ေခ်ာင္း ေဈး အတြင္း ရွိ ဆုိင္ခန္းမ်ား အားလုံးသည္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး မ်ား၏ ဆုိင္ခန္း မ်ား သာ ျဖစ္ၿပီး၊ ေဒသတြင္း ရဲ၀တ္ စုံမ်ား၀တ္၍ဓါးျပတုိက္ခံရျခင္းမ်ား မၾကာခဏ ဆုိသလုိ ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ ယခု မီးေလာင္ျခင္းမွာ သာမာန္ မီးေလာင္ျခင္းထက္ ရႈိ႕မီးသာ ျဖစ္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု သုံး သပ္ ေနၾကသည္။
– See more at: http://burmese.rohingyablogger.com/2013/10/blog-post_7214.html#sthash.BhTv8gCG.dpuf

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အာဆီယံ အလွည့္က်ဥကၠ႒ တာ၀န္ယူေရး ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀း တက္ေရာ

Wednesday, October 30, 2013

အာဆီယံ အလွည့္က်ဥကၠ႒ တာ၀န္ယူေရး ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကို ေအာက္တုိဘာ ၂၉ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟို(၁)၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္ တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေအာက္တုိဘာ ၂၉ ရက္ ႏိုင္ငံပိုင္ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈအရ သိရသည္။

အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အာဆီယံ အလွည့္က်ဥကၠ႒ တာ၀န္ယူျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ဇာတိမာန္မ်ားကို ျပသႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အဆုိပါ တာ၀န္ယူျခင္းကို အမ်ဳိးသားေရး တာ၀န္တစ္ရပ္အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ေစလိုေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

ဒီမုိကေရစီ က်င့္သုံးသည့္ သံုးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အစည္းအေ၀းႀကီးမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္သည္ကို ကမၻာကို ျပသရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း . . .

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံကို ကုိယ္စားျပဳ၍ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ အစိုးရသာမက အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ားက အမ်ဳိးသားေရး တာ၀န္တစ္ရပ္အျဖစ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လုိေၾကာင္း၊ အစည္းအေ၀းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျပသႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီ က်င့္သုံးသည့္ သံုးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အစည္းအေ၀းႀကီးမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္သည္ကို ကမၻာအား ျပသရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္စကားတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အာဆီယံ အလွည့္က်ဥကၠ႒ တာ၀န္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္က ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံထံမွ လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ စတင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံ အလွည့္က်ဥကၠ႒ တာ၀န္ယူရန္ အခြင့္အလမ္းေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ထိုစဥ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနအရ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အာဆီယံ အလွည့္က်ဥကၠ႒ တာ၀န္ေပးသည္ႏွင့္ အာဆီယံႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးကို အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားက သပိတ္ေမွာက္မည္ဟု ဆုိျခင္းေၾကာင့္ လက္လႊတ္ခဲ့ရသည္။

ရွရီအာ့တ္

By Islam In Myanmar
ရွရီအာ့တ္ ဟု ၾကားလိုက္သည္ႏွင့္ “အစၥလာမ္မစ္ ဥပေဒ” ဟု နားလည္ ခံစားသြားၾကသည္။ ဤသည္မွာ ပညတ္သြားရာ ဓါတ္သက္ပါေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ကမၻာႏွင့္အ၀ွမ္း စာေပမ်ား၊ သတင္းစာမ်ားႏွင့္ Wikipedia မ်ားက အစ Islamic Law = ရွရီအာ့တ္ဟု ေဖၚျပထားေသာေၾကာင့္ပင္။ထိုမွ ဆက္၍ ကမၻာ့မြတ္စလင္အမ်ားစု ေနထိုင္ရာ အရပ္ေဒသမ်ားမွ လူသားတို႔၏ ရိုးရာဓေလ့ျဖင့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ အေရးယူမႈမ်ားကိုပင္ ရွရီအာ့တ္ အရ ျပဳလုပ္သည္ဟု ဆက္လက္ေဖၚျပလာေတာ့သည္။ ဤသည္ ရွရီအာ့တ္ ဆိုသည့္ စကားလံုးအား ေသးသိန္ေစလွ်က္ အထင္အျမင္ေသးလာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္သာ ျဖစ္ေပသည္။

ရရွီအာ့တ္ ဟူသည့္ စကားလံုးသည္ ရွရအ شَرَعَ ပညတ္ (၄၂း၁၃)။ ရွရာအူ شَرَعُوا ၀ိနည္း (၄၂း ၂၁)။ ရႈိ႔ရ္အာန္ شُرَّعاً စည္းေစာင့္လိုက္နာရန္ သီလ၊ ဥေပဒ။ ေရွ႔ရ္အားတန္ شِرْعَةً တရားဥပေဒ (၇း၁၆၃)။ ရွရီအားတင္န္ شَرِيعَةٍ ဥပေဒ (၄၅း၁၈)။ ဟူသည့္ စကားလံုးမွတို႔မွ ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ရွရီအာ့တ္ = ပညတ္၊ ၀ိနည္း၊ ဥပေဒ ဟုသာ ျဖစ္၍၊ ထိုစကားလံုး၏ ေရွ႔တြက္ အစၥလာမ့္ (Islamic) ဟူသည့္ ၀ိေသသန စကားလံုး မပါ၀င္ေခ်။

ထိုေၾကာင့္ ရွရီအာ့တ္ကို မုန္းတီးသူ၊ ရြံရွာသူ၊ မလိုလားသူမ်ားသည္-၊ ပညတ္၊ ၀ိနည္း၊ သီလ၊ ဥပေဒ မ်ားကို မလိုလားသူ- စည္းပ်က္ကမ္းပ်က္ေနထိုင္လိုသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု နားလည္ႏိုင္ေပသည္။

ဤေနရာ၌ အစၥလာမ္ သာသနာ၀င္မ်ား အေနျဖင့္ ရွရီအာ့တ္ ဟူသည့္ ေ၀ါဟာရအား အထင္အျမင္ မွားယြင္းေနျခင္း အတြက္ ေျဖရွင္းျပရန္မွာ မြတ္စလင္၌လည္း တာ၀န္မကင္းေပ။ မြတ္စလင္မ်ားကိုယ္တိုင္က “ရွရီအာ့တ္ = အစၥလာမ့္ ဥပေဒ” ဟု ေရွ႔မွ အထူးျပဳ ၀ိေသသန မပါသည့္ “အစၥလာမ့္” ဟူေသာ စကားလံုးအား စြဲၿမဲ ျမင္မွတ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္။

ထိုသို႔ ျဖစ္လာသည္မွာလည္း အေၾကာင္းရင္းမ်ား ရွိေနသည္။ အစၥလာမ္သာသနာ မေပၚထြန္းမွီကာလက ကမၻာ့လူသားမ်ား တြင္ ရိုးရာဓေလ့မ်ားမွအပ- ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူေနထိုင္သည့္ လူ႔ေဘာင္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္၊ ႀကီးႏိုင္ငယ္ညႇင္းမႈကင္းရန္၊ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ႏိုင္ရန္၊ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသအား သက္ဆိုင္ရာ လူမ်ိဳးေခါင္းေဆာင္ကိုသာ ခန္႔အပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေစရန္ ဥပေဒႏွင့္ ပညာေပး ဘာသာတရားဟူ၍ မရွိခဲ့ေခ်။

ထို႔မတိုင္မွီက အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ေရာမအင္ပါယာ- ထို အင္ပါယာသည္ ခရစ္ယာန္ကို ကိုယ္စားျပဳ၍ ခရစ္ယာန္အား သက္ ဆိုင္ရာ သူတို႔လူမ်ိဳးမွအပ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္ အႀကီးအကဲ ခန္႔အပ္ျခင္းမ်ား မရွိခဲ့သကဲ့သို႔၊ ခရစ္ယာန္အား မယံု ၾကည္သူမ်ားကို သာသနာျပဳစစ္မ်ား ဆင္ႏဲြခဲ့သည္။ ထိုမတိုင္မွီမွ အလက္ဇန္းဒါးသည္ ဂရိတ္ သည္လည္း- သူသိမ္းပိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ သူယံုၾကည္သည့္ ဂရိနတ္ဘုရား (ထာ၀ရဘုရား)၏ ပံုကိုသာ ထုဆစ္ကိုးကြယ္ေစခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ သူ႔ (အလက္ဇန္းဒါးသည္ ဂရိတ္)တြင္ လူသား ဖခင္ဟူ၍ မရွိ၊ သူသည္ မိခင္ႀကီး အိုလန္ပီယာ့စ္အား ထာ၀ရ ဘုရားအားျဖင့္ ေမြးဘြားသူ ျဖစ္၍၊ ဘုရင္ႀကီး ဖိလစ္မွာ အမည္ခံေပးရေသာ ဖခင္သာ ျဖစ္သည္-ဟု တိုင္းျပည္အႏွံ႔ သက္၀င္ယံုၾကည္ေစသည္။ ထိုသို႔မယံုၾကည္သူသည္ သာသနာပ်က္ျဖစ္၍- သာသနာပ်က္တို႔အား ဆံုးမသည့္ ျပစ္ဒဏ္ (ေသဒဏ္)ကို ေပးခဲ့သည္။ သို႔ျဖင့္ ဘာသာတရား လြတ္လပ္ခြင့္ဟူ၍ မရွိခဲ့ေခ်။ ထိုမွ ဆက္ႏြယ္လာေသာ ခရစ္ယာန္ ကိုယ္ စားျပဳ ေရာမအင္ပါယာသည္လည္း အလက္ဇန္းဒါးသည္ ဂရိတ္၏ ေျခရာေနာက္သို႔ လိုက္ခဲ့ေတာ့သည္။

အစၥလာမ္ သာသနာေပၚထြန္းလာသည့္အခါတြင္ အစၥလာမ္သာသနာသည္ ရုပ္ပိုင္း၊ နာမ္ပိုင္းကို လမ္းၫႊန္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ရုပ္ ပိုင္းဆိုင္ရာအရ လူတိုင္း၊ သတၱ၀ါတိုင္း၏ ဘ၀ အား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ဥပေဒမ်ားကို ခ်မွတ္ေပးခဲ့သည္။ အစၥလာမ္အား မယံုၾကည္သည္ လြတ္လပ္စြာမယံုၾကည္ခြင့္ရွိ၍-၊ ထိုမယံုၾကည္မႈေၾကာင့္ သူ၏ အခြင့္အေရးအား ေစာ္ကား ခြင့္ မရွိေခ်။

စစ္ေရးတြင္လည္း မိမိအား စစ္တိုက္လာသည့္ (ရန္သူတပ္) စစ္သားမ်ားကိုသာ ျပန္လည္တိုက္ခြင့္ရွိၿပီး- စစ္ပြဲတြင္ မပါ၀င္ သည့္သူမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဒုကၡိတမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လံုး၀ တိုက္ခိုက္ ေျခမႈန္းခြင့္ မရွိ ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ အစၥလာမ့္ သမိုင္းတြင္ မည္သည့္ လူမ်ိဳးကိုမွ် မ်ိဳးျပဳတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟူသည့္ အစြန္းအထင္း မက်န္ရစ္ ေပ။

နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာတြင္- “ပရမတ္ဘုရားရွင္မွ အပ အျခားဘုရားဟူ၍ မရွိ၊ ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္သည္ အရွင္၏ ဉာဏ္စဥ္ေဆာင္ ျဖစ္၏”ဟု သြန္သင္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အစၥလာမ္မတိုင္မွီမွ လူသားမ်ားတြင္ ကိုယ္စီဓေလ့ျဖင့္ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ ထိုကိုယ္စီ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈမ်ားျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း ၿပိဳင္ဆိုင္ၾကလွ်က္ သူ႔ဘုရားက ျမတ္သည္၊ ငါ့ဘုရားက သာ သည္ဟု ကြဲျပား ျငင္းခံုေနလွ်က္- တစ္ကယ့္လက္ေတြ႔ သာသနာေရး က်င့္စဥ္မ်ားအား က်င့္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ေနေတာ့ သည္။ တနည္းအားျဖင့္ လက္ေတြ႔တည္ေဆာက္ က်င့္ႀကံရမည့္ အစား ျငင္းခံုရင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကို ျဖဳန္းတီးပစ္ေနေတာ့သည္။ ထိုအေျခအေနမွ ကင္းလြတ္ရန္- မည္သူမ်ား ေျပာဆိုေနသည့္ ဘုရားသည္မွ် ဘုရားစစ္ မဟုတ္၊ ထိုသို႔ ဘုရားဟု ပညတ္ခံ ေနရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဉာဏ္စဥ္ရ၊ ဉာဏ္စဥ္ေဆာင္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသာ ျဖစ္၍ သူတို႔ ကိန္းဆိုက္ေသာ ဉာဏ္စဥ္အားျဖင့္ သိသည့္ ဓမၼအား လိုက္နာက်င့္ေဆာင္ရန္သာ ျဖစ္သည္။ ထိုဓမၼ ဆိုသည္မွာ ေလာကနိယာမ အျဖစ္ ျပဌာန္းထားေသာ အရာ ျဖစ္လွ်က္ ၎အား ျပဌာန္းရွင္မွာ ပရမတ္ဘုရား (အလႅာဟ္) ျဖစ္သည္။ ထိုအရွင္သည္ လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱ၀ါ၊ စၾကာ၀ဠာအားလံုး၏ ဇစ္ျမစ္ရွင္ ျဖစ္သည္။ လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱ၀ါ စၾကာ အေပါင္း၏ တစ္ဆူတည္းေသာ ဘံု ဘုရားရွင္ ျဖစ္သည္။ ထိုအရွင္အား ခ်ည္းကပ္နည္းအမွန္ျဖင့္ ဆည္းကပ္က်င့္ႀကံႏိုင္မွသာလွ်င္ ဉာဏ္စဥ္ေရးရာ ျမင့္မားလာမည္၊ ေပါက္ေျမာက္လာမည္-ဟု၊ လမ္းကို ျပေပးသည္။

ထုိသို႔ ရုပ္ပိုင္း နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာကို ျပေပးသည့္ ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ကိုပင္ လူဘုရားအျဖစ္ မဆည္းကပ္မကိုးကြယ္မိေစရန္- ကိုယ္ေတာ္သည္ပင္ ပရမတ္ဘုရား၏ ဉာဏ္စဥ္ေဆာင္မွ်သာ ျဖစ္၏၊ အျခားေသာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ပြင့္ေပၚခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း ဉာဏ္စဥ္ေဆာင္မ်ားသာ ျဖစ္သည္-ဟု ဘာသာေရးဆိုင္ရာ တန္းညႇိေပးခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ မည္သည့္ဘာသာတရားကိုမွ် ေစာ္ကားျခင္း မဟုတ္ေခ်။

လူသားခ်င္းၾကား ဘုံုဥေပဒ၊ ဘံုကိုးကြယ္မႈ- ကမၻာ့ျပည္ေထာင္စု စိတ္အား စတင္ သေႏၶတည္ေပးခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ထိုမွ စ၍ က်ယ္ျပန္႔လာသည့္ အစၥလာမ့္ ယံုၾကည္မႈ အင္ပါယာသည္- ယခင္က ဥပေဒ မရွိသည့္ ေဒသမ်ားသို႔ လႊမ္းမိုးပ်ံ႔ႏွံ႔လာ ေသာအခါတြင္ ထိုဥပေဒမဲ့ လူမ်ိဳးမ်ား၊ တုိင္းေဒသမ်ား၌ “ဥပေဒ” ျဖင့္ ေနထိုင္တတ္လာေတာ့သည္။ ထိုဥပေဒဟူသည့္ စကားလံုကို အစၥလာမ္သာသနာက “ရွရီအာ့တ္”ဟု ေခၚဆိုခဲ့သည္။- တနည္းအားျဖင့္ ကမၻာ၌ တိက်ေသခ်ာေသာ “ဥပေဒ” ကို အစၥလာမ္ သာသနာက စတင္သင္ျပေပးျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “ရွရီအာ့တ္- ဥပေဒ” ဟူသည့္ စကားလံုးအား ေရွ႔မွ “အစၥလာမ့္”ဟုသည့္ ၀ိေသသန အားျဖင့္ ေခၚတြင္လာေတာ့သည္။

ဤေနရာ၌ အထူးမွတ္ရန္မွာ ဥပေဒႏွင့္ လူတစ္မ်ိဳး၊ လူတစ္စု၏ ျပဳမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ မတူညီ ဟုသည့္ အခ်က္ပင္။ ဥပမာ အားျဖင့္ ရွမ္း လူ႔အခြင့္အေရး ေဖါင္ေဒးရွင္း ႏွင့္ ရွမ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား လႈပ္ရွားမႈ ကြန္ယက္ The Shan Human Rights Foundation (SHRF) & The Shan Women’s Action Network (SWAN) မွ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ တင္ျပသည့္ license to rape စာတမ္းအား ၾကည့္လွ်က္ ျမန္မာလူမ်ိဳး (စစ္သား)မ်ားက ရွမ္းအမ်ိဳး သမီးမ်ားကို အဓမၼျပဳက်င့္ခြင့္ လိုင္စင္ေပးထားသည္- ဟု မရႈျမင္သင့္ေပ။ ထိုစကားလံုးမွာ ျမန္မာအစိုးရ အေန ျဖင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား ရွမ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား မုဒိန္းက်င့္ခြင့္ကို ဥပေဒျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လိုင္စင္ ပင္ ထုတ္ေပးထားသည္ဟု ေျပာဆုိ၍ မရေပ။

အလားတူပင္- အစၥလာမ္ သာသနာကို ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ပါသည္ဟု ေျပာဆိုေသာ လူသား တစ္ဦးခ်င္း၏ ျပဳမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ရွရီအာ့တ္ (ဥပေဒ) ကို ကိုယ္စားမျပဳေပ။ ထိုလူတစ္ဦးခ်င္းကိုသာ ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းမြန္လာရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူေနထိုင္တတ္ရန္၊ ျငင္းခံုေနျခင္းထက္ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္လုပ္ရန္၊ စသည့္ စည္းေဘာင္မ်ားအား သြန္သင္ေပးျခင္း၊ ၾကပ္မတ္ေပးျခင္းသာလွ်င္ ဥပေဒ (ရွရီအာ့တ္) ျဖစ္ေပသည္။

ဦးေဌးလြင္ဦး

Ekmeleddin Ihsanoglu , ” accompanied by six foreign ministers of the visit to Burma within the next two weeks

أمين "التعاون الإسلامي" وستة وزراء يزورون بورما في غضون أسبوعين
Rohingya news agency : The Secretary General of the Organization of Islamic Cooperation , ” Ekmeleddin Ihsanoglu , ” accompanied by six foreign ministers of the visit to Burma within the next two weeks , so as to continue with the government of Burma to stand on acts of violence against Muslims there.

Said Professor ” Ihsanoglu ” after the special session to be held in the United Nations Security Council : he will visit Burma to focus on the rights of ethnic Rohingya Muslims and the issue of citizenship in their own country .

In the meantime ; said the Permanent Observer to the United Nations of the Organization of Islamic Cooperation ” approved Gokcen :” Apart from the project drafted by the European Union , a project of the Organization of Islamic Cooperation to put an end to the violence in Burma ; it should be up to the Security Council of the United Nations by 1
– See more at: http://www.rna-press.com/ar/news/24306.html # sthash.4qJn0fCd.pg0TuPb6.dpuf

၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံခ်ိန္တြင္ရုိဟင္ဂ်ာ ကုိ ဘဂၤါလီ ဟု ဆုိၿပီး Code- 910 (ကုတ္ – ၉၁၀) တြင္ကြက္လပ္ၿဖည္႔လွ်င္ၿပသနာ ၾကီးထြားနဳိင္။

သတိ။ ။ ကုတ္အမွတ္ (၉၁၀) သည္ (ဘဂၤလားေဒရွ္/ဘဂၤါလီ) ၿဖစ္သည္

ရခုိင္ၿပည္ရွိ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္မ်ားကုိ အဓမၼ ဘဂၤဂါလီၿပဳလုပ္ေရးအတြက္ ရခုိင္ တစ္ၿပည္လုံးတြင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွာကာ လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ၿဖစ္ၿခင္း၊ အိမ္မ်ား မီးရွဳိးၿခင္း၊ ဥစၥာပစၥည္းလုယူၿခင္း၊ ယေန႔တုိင္ ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ထားရွိကာ ရိကၡာ လုံေလာက္ေအာင္မေပးၿခင္း စသည္႔မတရားမွဳ ကုိရင္ဆုိင္ေနရဆဲညဖစ္သည္။ရုိဟင္ဂ်ာ ကုိ ဘဂၤါအလီအဓမၼ သြပ္သြင္းၿခင္းကုိလက္ခံသည္႔အတြက္ တုန္႔ၿပန္ရင္ဆုိင္ ေၿဖရွင္းသည္ကုိ လ၀က ၀န္ထမ္းမ်ားအား တာ၀န္၀တၱရားေႏွာက္က္ယွက္ ဦးေက်ာ္လွေအာင္အပါ၀င္ ရုိဟင္ဂ်ာ ေခါင္းေဆာင္ ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆုိထားသည္။
ယခုအခါ ၂၀၁၄ တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ အမည္ၿဖင္႔ သန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္ ခံၿခင္း မၿပဳ၊ ဘဂၤါလီ မ်ားကုိ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ထည္႔ေကာက္ သြား မည္ဟု လ၀က ၀န္ၾကီး ဦးခင္ရီက ေၿပာၾကား ခဲ႔ သည္းေအာက္တြင္ ဖတ္ရွဳနဳိင္ပါသည္။ ကုတ္အမွတ္ (၉၁၀) တြင္ ဘဂၤါလီ/ဘဂၤလားေဒရွ္ ဟုေဖၚၿပထားသၿဖင္႔ ရုိဟင္ဂ်ာ သည္ ထုိကဲ႔သုိ႔ ဘဂၤါလီ/ဘဂၤလားေဒရွ္ ၿဖင္႔ ကြက္ လပ္ၿဖည္႔မဟုတ္သၿဖင္႔ အသစ္ တဖန္ မလုိလားေသာၿပသနာ မ်ားတက္နဳိင္ပါသည္။
သုိ႔ၿဖစ္ရာ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္ အေကာင္အထည္ေဖၚနဳိင္ရန္ အတြက္ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာအၾကီးအကဲ၊ ပါတီ အီးစီမ်ားက မည္ကဲ႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သင္႔ အခ်ိန္မီ ၿပဳလုပ္ အထူး လုိအပ္ပါသည္။xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx လက္ရွိ ရခုိင္ၿပည္နယ္ တြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ မြတ္ဆလင္မ်ား တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ႏွင္႔ ကမန္ ဟူ၍ ၂ ပုိင္းခြၿခားထားသည္။ ကမန္မ်ားသည္ ေရွး ရခုိင္မ်ားလက္ထက္ ကတည္း ကေနထုိင္သူ ဟု အသိအမွတ္ ၿပဳၾကသည္။ ရုိဟင္ဂ်ာ ဆုိသည္မွာ ၁၇၉၉ ကတည္းက ရခုိင္ၿပည္တြင္ ေနထုိင္သူမ်ားဟု မစၥတာ ဘာခ်နန္ ထုတ္ေ၀ေသာ စာအုပ္အၿပင္အေၿခားအေထာက္အထား ခုိင္မာစြာနဲ႔တင္ၿပထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ လည္း ရုိဟင္ဂ်ာ ဆုိသည္ ပထမ က်ဴးေက်ာ္ စစ္ေနာက္ပုိင္း ခုိး၀င္လာသူမ်ားဟု စြပ္စြဲၾကာင္ သည္။ေအာက္ ပါလင္႔ကုိ ၾကည္႔ပါ။
http://www.lwintmgmg.com/2012/07/blog-post_5729.html
၎အၿပင္ Mr. Charles Paton သည္ ရခုိင္ၿပည္နယ္အႏွံ႔ သြားေရာက္ေလ႔ လာၿပီးေနာက္ ရခုိင္ၿပည္၏ ပထ၀ီအေနအထား၊ သမုိင္း ၊လူဦးေရ ၊ေဒသခံ တုိ႔၏ ဓေလ႔ထုံးစံ အေလ႔အထ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင္႔ ကုန္ထုတ္ လုပ္မွဳ စသည္ တုိ႔ကုိ အေသး စိတ္ေဖၚၿပထားသည္႔ Report (အစီရင္ခံစာ) တစ္ေစာင္ ကုိ ၁၈၂၆ ခု ဧၿပီလ (၂၆) ရက္ေန႔ ရက္စြဲ ၿဖင္႔ ေရး သားၿပဳစု ခဲ႔သည္႔စာအရ ပထမက်ဴးေက်ာ္ ေနာက္ပုိင္း ခုိး၀င္သူမဟုတ္ေၾကာင္းအေထာက္အထားၿဖင္႔ခုခံထာသည္။
http://www.worldstatesmen.org/Myanmar.htm
See more: http://www.rvisiontv.com/charles-patons-a-short-report-on-arakan/
ထထထထထထထထထထထထထထထထထထထထထထဘဂၤါလီမ်ားကိုပါ သန္းေခါင္စာရင္း ထည့္ေကာက္သြားမည္ဟု ဦးခင္ရီ ေျပာ
http://www.arakanalp.com/?p=1262
October 29th, 2012 | Add a Comment

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၌ ျပည္လံုးကၽြတ္ သန္းေခါင္ စာရင္း ေကာက္ယရာတြင္ ပဋိပကၡ မ်ား ျဖစ္ပြားနသည့္ ရခိုင္ ေဒသရွိ ဘဂၤါလီမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း ေကာက္ခံ သြား မည္ဟု လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား ဦးစီးဌာနျပည္ေထာင္ စု ၀န္ႀကီးဦးခင္ရီ က ေျပာသည္။

ဧရာ၀တီတိုင္း ပုသိမ္ၿမိဳ႕ရွိ ပုသိမ္ဟိုတယ္တြင္ ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စမ္းသပ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေရး လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ရွင္းလင္းပဲြ၌ ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက ယင္းသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းသိရွိရပါသည္

“က်ေနာ္တို႔ မူဆလင္ေတြကိုပါ သန္းေခါင္စာရင္းထဲမွာ ထည့္ေကာက္ သြားမွာပါ။ သူတို႔ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ျခင္း၊ မျဖစ္ျခင္းက ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ ျမန္ မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒနဲ႔ပဲ ဆုိင္ပါတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္းနဲ႔ မဆုိင္ပါဘူး”ဟု သူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျပည္လံုးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံျခင္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔ အထိ ၁၁ ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္သြား မည္ျဖစ္ၿပီးျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္လံုးကၽြတ္ သန္းေခါင္ စာရင္း ကို ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ပထမဆံုးအၾကိမ္ ျပန္လည္ေကာက္ခံျခင္း ျဖစ္ သည္။ ေနာက္ဆံုးေကာက္ ခံခဲ့သည့္ခုႏွစ္မွာ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံရန္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၃၀ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၃၀၄၄ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စုေပါင္း ၁၃၆၂၈ အုပ္စု၊ ေက်းရြာေပါင္း ၆၄၃၄၆ ရြာရိွၿပီး အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၁ သန္း ရွိေၾကာင္း လ၀ကဌာန စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။
စာရင္း ေကာက္ခံေရးအတြက္ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနကို အကူအညီေတာင္း ခံ ခဲ့ရာ တႏိုင္ငံလံုးရွိ ပညာေရး ၀န္ထမ္း ၁ သိန္းေက်ာ္ကို အသံုးျပဳေရး သေဘာတူညီ ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ တအိမ္တက္ ဆင္းစနစ္ျဖင့္ေကာက္ခံ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီး က ေျပာေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
http://www.arakanalp.com/?p=1262

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

၂၀၁၄ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ပါမည္မဟုတ္
Written By လြင္႕ေမာင္ေမာင္ on Monday, July 30, 2012 | 10:12 PM

၂၀၁၄ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ပါမည္ မဟုတ္ဟု လ၀ကျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ဦးခင္ရီ ကယေန ့ႏုိင္ ငံျခားေရး ၀န္ၾကီး ရံုးေဟာင္းတြင္ ရခုိင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ ့အျပင္ ဘဂၤလားေဒရွ္သံ အမတ္ ၾကီး၏ “ရုိးဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ျမန္မာတုိင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ဳိးတြင္ ပါ၀င္ျခင္းရွိမရွိ “ဟူေသာ အေမး ကိုလည္း ၄င္းက ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ပထမအဂၤလိပ္က်ဴးေက်ာ္စစ္ျပီးေနာက္ပုိင္း မွ ျမန္ မာႏုိင္ ငံသုိ ့ေရာက္ ရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ျမန္မာတိုင္းရင္းသား မဟုတ္ေၾကာင္းတရား၀င္ျငင္း ဆို လုိက္သည္။
Popular Myanmar News Journal

http://www.lwintmgmg.com/2012/07/blog-post_5729.html
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

သန္းေခါင္စာရင္း Code ကုတ္နံပါတ္

၂၀၁၄ တြင္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခ်ိန္တြင္ မိမိလူမ်ဳိးအမည္မည္သည္႔ Code ကုတ္ နံပါတ္ သုံးမည္ကုိ ေဖၚၿပထားေသာဇယားကြက္ၿဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္။ ။တုိင္းရင္းသာ လူမ်ဳိးအမည္မရွိေသာ သူတုိ႔အတြက္အမည္ စဥ္ (၉) – ကုတ္နံပါတ္မွ ( 850 ) ႏွင္႔ ၿမန္မာ နဳိင္ငံၿခားေသြးေႏွာမ်ားအတြက္ အမွတ္စဥ္ (၁၀) – ( 900 ) ၿဖစ္သည္။

သတိ။ ။ ကုတ္အမွတ္ (၉၁၀) သည္ ဘဂၤါလီ/ ဘဂၤလားေဒရွ္ၿဖစ္သည္

သန္းေခါင္စာရင္း Code ကုတ္နံပါတ္ ကုိ ေအာက္ပါ လင္႔ တြင္ေလ႔လာနဳိင္ပါသည္။

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=247831572033586&set=pcb.247831722033571&type=1&theater
၂၀၁၄ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ပါမည္မဟုတ္ – Lwintmgmg Daily New

ႏို္င္ငံျခားဖုန္းလုပ္ငန္းအုပ္စုမ်ား၏ေစ်းကြက္ေ၀စု ကို ျမန္ မာ မွ လက္ ၀ါး ႀကီး အုပ္ ထား

ေအာက္တုိဘာ-၂၈ ၊ ၂၀၁၃
M-Media

လြန္ခဲ့ေသာလ အနည္းငယ္ခန္႔က ကမာၻ႕ အနိမ့္က်ဆံုး တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရးေစ်းကြက္ တစ္ခုရိွရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို လက္လႊတ္ရၿပီးေနာက္ Vodafone ႏွင့္ Orange တို႔သည္ ထပ္မံ ၀င္ေရာက္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ရိွသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ MPT၏ ဆက္သြယ္ေရး က႑၌ ပုဂၢလိက ဖက္စပ္ လုပ္ကိုင္ရန္ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားကို ဖိတ္ေခၚခဲ့၏။ သုိ႔ေသာ္ ကုမၸဏီ၏ ပံုမွန္လုပ္ငန္း ယႏၱရားမ်ား မသက္ဆိုင္ဟု နီးစပ္ေသာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွဆိုသည္။

Orange ၊ Vodafone ႏွင့္ စကၤာပူမွ SingTel တို႔သည္ ယခုႏွစ္ တင္ဒါေခၚယူမႈ၌ ပါ၀င္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေနာ္ေ၀မွ Telenor ႏွင့္ ကာတာမွ Ooredoo တို႔က လိုင္စင္ရရိွသြားၾကသည္။ ယခုေသာ္ ယင္းလုပ္ငန္းစုႏွစ္ခုမွာ အႀကိတ္အနယ္ ၿပိဳင္ဆိုင္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

MPT ၏ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တစ္စံုတစ္ရာ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ Vodafone ႏွင့္ Orange မွျငင္းဆိုခဲ့သည္။ SingTel က ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆက္လက္ရွာေဖြသြားမည္ဟုသာ ေျပာၾကား၏။ MPT ကမူ မည္သည့္မွတ္ခ်က္ကိုမွ် မေပးခဲ့ေခ်။

လူဦးေရ သန္း ၆၀ ရိွၿပီး အေျခခံအေဆာက္အဦ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ႏွင့္ ျပည္တြင္းကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားျပားေနပါလ်က္ စီးပြားေရး တိုးခ်ဲ႕စီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေန သည့္ႏိုင္ငံ၌ မိုဘိုင္းလ္ လိုင္စင္ႏွစ္ခုအတြက္ အျပင္းအထန္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈသည္ စိတ္၀င္စားစရာျဖစ္ခဲ့သည္။ မိုဘိုင္းလ္လိုင္းရရိွမည့္ ဆင္းမ္ကဒ္တစ္ခုကို ေဒၚလာ တစ္ရာေက်ာ္အထိ လမ္းေဘးဆိုင္မ်ားတြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေနၾကသည္။

ဆက္သြယ္ေရးက႑ကြက္လပ္ျဖည့္ရန္ MPT ဖက္စပ္လုပ္ငန္းအတြက္ အစိုးရရည္ရြယ္ထားေသာ အဓိကအစီအမံမွာ မရွင္းမလင္းျဖစ္ေနသည္။ အစိုးရဖက္မွ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္လိုသူ မည္မွ်လိုအပ္သည္ကိုလည္းေကာင္း၊ MPT ဘ႑ာေရး၌ မည္မွ်ပါ၀င္ေပးကမ္းရသည္ကိုလည္းေကာင္း တိက်စြာေဖာ္ျပထားခ်က္မရိွပါ။ “ သူတို႔က အက်ဳိးတူခံစားမယ့္ ပါတနာ ကို လိုခ်င္တာလား၊ နည္းပညာပါတနာကို လိုအပ္တာလားဆိုတာကိုေတာင္ မရွင္းလင္းပါဘူး ” ဟု သတင္းေပးသူတစ္ဦးမွ ဆိုသည္။

ယင္းအစီအစဥ္ႏွင့္နီးစပ္သူေနာက္တစ္ဦး၏အဆိုအရ အစိုးရသည္ ၄င္း၏မိုဘိုင္းလ္ကြန္ရက္အား ထူေထာင္ရန္အထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စီမံထားေၾကာင္း၊ လိုင္စင္မရရိွခဲ့သည့္ Vodafone ႏွင့္ ၄င္း၏လက္တြဲသူ China Mobile တို႔က ထိုအခ်က္အား တစြန္းတစထုတ္ေဖာ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

MPT ၌ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ MEC ၏ အဓိကပါ၀င္ပတ္သက္မႈက ၄င္းတို႔၏ကိုယ္ပိုင္မိုဘိုင္းလ္ကြန္ရက္ငယ္အား ယင္းက႑အတြင္းမွေန၍ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ရန္ ရည္ရြယ္ ထားသေလာဟူသည္ ထပ္မံစိုးရိမ္စရာတစ္ခု ရိွေနသည္။

ဆက္သြယ္ေရးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕ Vriens & Partners ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ဦးစီးဒါရိုက္တာ Romain Caillaud က MEC သည္ MPT ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ၌ ပါ၀င္လာမည္ေလာ သုိ႔တည္းမဟုတ္ MEC မွ ကိုယ္ပိုင္ကြန္ရက္ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ MPT မွ ၄င္းအား ယာယီထည့္သြင္းမည္ေလာ ဟူသည္ကို သိခြင့္မရေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသည့္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမေဆာင္ရြက္မီ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈပိုမိုရရိွေအာင္ ျပဳလုပ္ေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုလိုက္သည္။

Ref:The Financial Times
M-Media Website တြင္ဖတ္၇န္ =>http://www.m-mediagroup.com/news/19699
—————————————-
** M-Media ၏ မူပိုင္ သတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ားကို အြန္လိုင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာကူးယူေဖာ္ျပႏို္င္ပါသည္။ ကူးယူေဖာ္ျပသူမ်ားအေနျဖင့္ M-Media မူရင္းလင့္ခ္ကို ထည့္ေပးဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။
စီးပြားျဖစ္ ထုတ္ေဝေသာ Print Media မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပလိုသူမ်ား M-Media ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
ဆက္သြယ္ရန္ editor@m-mediagroup.com

လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပင္းထန္ေသာ အျပစ္ေပးမႈကုိ ဖီဖာဥကၠဌ အလုိရွိ

ေအာက္တိုဘာ- ၂၈ ၊ ၂၀၁၃
M-Media

ေဘာလံုးအသင္းမ်ား၏ ပရိတ္သတ္မ်ား လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါက ထုိအသင္းအား ၿပိဳင္ပြဲမွ ထုတ္ပယ္ပစ္ရန္ ကမၻာ့ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဖီဖာဥကၠဌ ဆပ္ဘလတၱာက အလုိရွိေနသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ေသာမွတ္ခ်က္မွာ ႐ုရွားတြင္ မန္စီးတီးအသင္း လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈ ႀကံဳခဲ့ရၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ စီအက္စ္ေကေအေမာ္စကုိအ သင္းႏွင့္ မန္ခ်က္စတာစီးတီး အသင္းတုိ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့သည့္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ပြဲတြင္ စီအက္စ္ေကေအ ပရိတ္သတ္မ်ားက မန္စီးတီးကစားသမား ယာယာတုိးေယးအား လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားေသာ ေၾကြးေၾကာ္ သံမ်ားျဖင့္   ေလွာင္ေျပာင္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဥေရာပေဘာလံုး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ယူအီးအက္ဖ္ေအက စီအက္စ္ေကေအအသင္း၏ လာမည့္ဥေရာပပြဲစဥ္တြင္ ပရိသတ္ မပါဘဲကစားရန္ ျပစ္ ဒဏ္ခ်မွတ္ ခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ဆပ္ဘလတၱာအေနျဖင့္ ထုိကဲ့သုိ႔အျပစ္ေပးမႈမွာ လံုေလာက္မႈမရွိဟုေျပာၾကားခဲ့ၿပီး လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈအတြက္ ပုိမုိျပင္းထန္စြာ အျပစ္ေပးရန္အတြက္ ေဆာ္ၾသခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ပရိတ္သတ္မပါဘဲ ကစားေစျခင္း၊ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ားကုိ ဒဏ္တပ္ျခင္းမ်ားမွာ ေဘာလံုးေလာကမွ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားမႈအား အျမစ္ ျပတ္ သုတ္သင္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ကဲ့သုိ႔ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အသင္းအား အမွတ္မ်ားျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲမွ ထုတ္ပယ္ျခင္း စသျဖင့္ ျပင္းထန္စြာ အေရးယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘလတၱာက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလကလည္း ေအစီမီလန္အသင္းႏွင့္ အီတလီအသင္းငယ္ ပ႐ုိပက္ထရီယာတုိ႔ကစားသည့္ပြဲတြင္ ပက္ထရီယာအသင္း ပရိတ္သတ္မ်ားက ေအစီမီလန္ အသင္း၏ ကစားသမားမ်ားကုိ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈမ်ားျပလုပ္ခဲ့ဖူးသည္။

လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ပုိမုိျပင္းထန္သည့္ အျပစ္ေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ ဖီဖာ၏ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈ ဥကၠဌႏွင့္ ဖီဖာ ဒုတိယဥကၠဌတုိ႔ ယမန္ေန႔က ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကၿပီး အမွတ္ဖ်က္ေတာက္ျခင္း၊ တန္းဆင္းေစျခင္း စသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားေပးရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

Ref:alarabiya
M-Media Website တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၈ အားကစားသတင္းမ်ားဖတ္ရန္ =>http://www.m-mediagroup.com/news/19688
—————————————–
** M-Media ၏ မူပိုင္ သတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ားကို အြန္လိုင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာကူးယူေဖာ္ျပႏို္င္ပါသည္။ ကူးယူေဖာ္ျပသူမ်ားအေနျဖင့္ M-Media မူရင္းလင့္ခ္ကို ထည့္ေပးဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။
စီးပြားျဖစ္ ထုတ္ေဝေသာ Print Media မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပလိုသူမ်ား M-Media ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
ဆက္သြယ္ရန္ editor@m-mediagroup.com

ကမန္အမ်ဳိးသားတိုတက္ေရးပါတီမွဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ ့၀င္အခ်ဳိ ့မွ ကမန္သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူ တင္ျပ ရန္ ကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမန္တိုင္း ရင္း သား လူမႈ ကြန္ရက္၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္

ကမန္အမ်ဳိးသားတိုတက္ေရးပါတီမွဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ ့၀င္အခ်ဳိ ့မွ ကမန္သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူ တင္ျပ ရန္ ကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမန္တိုင္း ရင္း သား လူမႈ ကြန္ရက္၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္

ကမန္တိုင္းရင္းသားလူမႈကြန္ရက္၏ လစဥ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းကို(၂၂-၉-၂၀၁၃)ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ကမန္ သန္းေခါင္ စာရင္း ေကာက္ယူရန္ကိစၥႏွင္ ့ပတ္သတ္၍ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ကမန္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ အစည္းအသီးသီႏွင့္ ကမန္တိုင္းရင္းသားလူၾကီးမိဘမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို ့ေတာင္ခံခဲရာ ေအာက္ပါ အတိုင္းသိရိွရပါသည္။

၁။ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရန္ကိစၥအား နိုင္ငံေတာ္ကျပည္လံုးကြ်တ္ေကာက္ ယူရန္ျပင္ဆင္ေနၿပီးၿဖစ္ရာ ကမန္ အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရပါတီအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္မလိုဟုထင္ျမင္ပါသည္။

၂။ ကမန္အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရပါတီအေနျဖင့္ ေကာက္ခံမည္ဆိုပါက သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အတတ္ပညာ၊နည္းပညာမ်ားအာနည္းျခင္းေလ့က်င္႔ထားမႈမရိွျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မည္သို ့မွ် ခိုင္လံုတိက်မွန္ ကန္ေသာ   စာရင္း ျဖစ္လာနိုင္မည္မဟုတ္ဟုယံုၾကည္ပါသည္။

၃။ ကမန္တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္၊ ခိုင္လံုေသာသမိုင္းေၾကာင္းမ်ားအရ ေရွ့ယခင္ကပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္သာမက ျပည္မသို ့ပါေရာက္ရိွပ်ံႏွံ ့ေနၿပီးျဖစ္ရာ မိမိလက္လွမ္းမီွ သေလာက္ ေကာက္ခံတင္ျပသည့္ စာရင္းသည္မည္သို ့မွ်မွန္ကန္လိမ္ ့မည္မဟုတ္ပါ လည္းေကာင္းအျပင္ ကမန္တိုင္းရင္းသားတို ့ ကိုလည္းကိုယ္စားျပဳလိမ္ ့ မည္ မဟုတ္၊ ေနာင္တြင္အမ်ဳိးသားအခ်င္းခ်င္းမလိုလားအပ္ေသာျပသနာမ်ား ၊အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ ဆိုးက်ဳိးမ်ားသာျဖစ္လာနိုင္သည္။

၄။ နိုင္ငံရပ္ျခားေရာက္ရိွေနေသာ ကမန္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင္ ့ျပည္တြင္ရိွကမန္မ်ဳိးႏြယ္မ်ားအား နိုင္ငံေတာ္ကသာ တိက်မွန္ကန္စြာေကာက္ယူနိုင္မည္ဟု အျပည့္အ၀ယံုၾကည္ပါသည္။

၅။ ရခိုင္ဘုရင္ ငႏွလံုးမင္းမတိုင္မီကပင္ စစ္မႈထမ္းခဲ ့ၿပီး မင္းဘာၾကီးလက္ထက္တြင္ ကမန္စစ္သည္သူရဲေကာင္း(၇၀၀၀၀)ေက်ာ္ႏွင္ ့မီွခိုသူ (၂၀၀၀၀၀)ေက်ာ္ရိွခဲ့သည္ ့လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအား ခိုင္လံုေသာအေထာက္အထားမရိွပဲ ကမန္လူဦးေရး သံုးေသာင္းသာရိွသည္ဟု ရမ္းဆေျပာၾကားမႈမ်ားအား အျပင္အထန္ရႈတ္ခ်ကန္ ့ကြက္ေၾကာင္း

၆။ ကြ်န္ေတာ္မ်ား ကမန္တိုင္းရင္းသားလူမႈကြန္ရက္သည္လည္း ကမန္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ အစည္းအသီးသီးႏွင့္ ကမန္တိုင္းရင္းသားလူၾကီးမိဖမ်ား၏ သေဘာထားႏွင့္ တထပ္တည္း ရိွေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကျငာလိုက္သည္။

ကမန္တိုင္းရင္းသားလူမႈကြန္ရက္