Daily Archives: November 12th, 2013

“ျမန္မာ” လူမ်ဳိးဟူသည္ “ျမန္” ၍ “မာ” ေသာ လူမ်ဳိးျဖစ္သည္။

ျမန္မာ

(ေဆာင္းပါးရွင္ – ေဒါက္တာေအာင္ကိုကို (စီးပြားေရးပညာ၊ စီးပြားေရးေပၚလစီ))

“ျမန္မာ” လူမ်ဳိးဟူသည္ “ျမန္” ၍ “မာ” ေသာ လူမ်ဳိးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ “စိတ္ျမန္” ၍ “ေခါင္းမာ” ေသာ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဆတ္ေသာ လူမ်ဳိးအျဖစ္ အထင္မွတ္ မခံရေစဘဲ “အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ လ်င္ျမန္သြက္လက္ၿပီး”၊ “စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာ” ေသာ လူမ်ဳိးႀကီး (တုိင္းရင္းသား အားလုံးႏွင့္ ႏုိင္ငံသားအားလုံး တစုတစည္းတည္း ရွိေသာ ႏုိင္ငံ သားစိတ္ဓာတ္) စိတ္ဓာတ္သည္လည္း စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ အေျခခံ အခ်က္အျဖစ္ အေရးႀကီးေပသည္ဟု ထင္ျမင္သည္။

စိတ္ျမန္၍ ေခါင္းမာျခင္းထက္ (အလုပ္လုပ္ရာတြင္) လ်င္ျမန္သြက္လက္၍ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာျခင္းသည္ ယေန႔ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္ကို ေကာင္းစြာေပါင္းကူးေပးေသာ စိတ္ဓာတ္ ပင္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ယေန႔ ကမၻာႀကီးတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား (Challenge)မ်ားစြာ (စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လုံျခံဳေရး အစရွိသည့္) ရွိၿပီး၊ ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ား (Challenge)သည္ ရံဖန္ရံခါ မထင္ မွတ္ ဘဲ (သို႔မဟုတ္ ထင္ျမင္ထားသည္ ထက္ပိုလြန္၍)ျဖစ္ေပၚလာေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား (Threats) အျဖစ္သို႔ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ကူးေျပာင္းသြားေလ့ ရွိသည္ ဆိုသည္ ကိုလည္း ေလ့လာေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ကမၻာ့လူဦးေရ ျမင့္မားတိုးပြား လာသည္ႏွင့္အမွ် စိန္ေခၚမႈမ်ား (Challenge)ႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား (Threats)ကို အသြင္သဏၭာန္မ်ဳိးစုံ (Various Kinds)ႏွင့္ က႑မ်ဳိးစုံ (Various Sectors)တို႔တြင္ ေတြ႕ျမင္လာရ ေပလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ဳိးသားလုံၿခဳံေရး အစရွိသည္တို႔သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ (ဆက္စပ္)ေနၿပီး၊ က႑တစ္ခု အားေကာင္းေန႐ုံမွ်ျဖင့္ မလုံေလာက္ဘဲ အျပန္အလွန္ စုစုစည္းစည္း ရွိေနေစေသာ (ဥမကြဲ သိုက္မပ်က္ ရွိေစေသာ) အမ်ဳိးသားေရး အေျခခံ စိတ္ဓာတ္သည္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းႏွင့္ စုေပါင္းအေျဖရွာျခင္းျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ပုံသဏၭာန္ရွိေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အေကာင္းဆုံးေသာ ရလဒ္မ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိ ႏိုင္သည္။

ေမြးဖြားခ်ိန္ (Birth) မွ ေသဆုံးခ်ိန္ (Death)ဟူေသာ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုကို လူသားတိုင္း (ႏိုင္ငံသားတိုင္း) ျဖတ္သန္းၾကရသည္ျဖစ္ရာ မိမိတို႔ ေသလြန္သြားေသာ္လည္း အနာဂတ္တြင္ ေမြးဖြားလာၾကဦးမည့္ ျမန္မာ့အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ (သို႔မဟုတ္) လံုေလာက္ေသာ အေျခခံ အုတ္ျမစ္မ်ားကို စနစ္တက် စဥ္းစားတည္ေဆာက္ ၾကရေပလိမ့္မည္။

သို႔မဟုတ္ပါက အျခားေသာ (တစ္ပါးေသာ) ႏိုင္ငံမ်ား၏ တစ္ဖက္သတ္ အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ေပးရေသာ (အသံုးခ်ခံ) ႏိုင္ငံအျဖစ္ တည္ရွိေနေပ လိမ့္မည္။

မည္သည့္ႏိုင္ငံကိုမဆို (၁) စည္းလံုးညီညြတ္မႈ (Unity) မရွိလွ်င္၊ (၂) တရားမွ်တေသာ ရင္ဆိုင္မႈ (Fair Competition) မရွိလွ်င္၊ (၃) ယင္းအခ်က္ ႏွစ္ခ်က္လံုး မရွိလွ်င္၊ ယင္းႏုိင္ငံ သည္ မည္သို႔ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မူ၀ါဒမ်ား (Development Policies) ကို ျပည့္ျပည့္၀၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ မဟုတ္ေပ။

ျမန္မာလူမ်ဳိး အမ်ားစုသည္ မိမိႏိုင္ငံ မိမိလူမ်ဳိးကို ခ်စ္ခင္ၾကေသာ္လည္း အဘယ့္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မဖြံ႕ၿဖိဳးမတိုးတက္ (ေနာက္က်က်န္ရစ္) ခဲ့ရသနည္းဟုဆို လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ (၁) စည္းလံုးညီညြတ္မႈႏွင့္ (၂) တရားမွ်တေသာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈတို႔ မရွိခဲ့ (မလံုေလာက္ခဲ့) ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္မည္ဟု ထင္ျမင္မိသည္။

ဥပမာ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ခ်မ္းသာလာေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား ရွိလာေသာ္လည္း ျပည္သူအမ်ားစုမွာမူ ဆင္းရဲ တြင္း နက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အခ်ဳိ႕က အဆိုပါ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ လုပ္သားေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္အကိုင္ ရရွိေနသည္ဟု ေျပာဆိုျငားလည္း တစ္ေျပး ညီ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ကင္းမဲ့ေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး အခင္းအက်င္းေၾကာင့္ ျမန္မာလူမ်ဳိး သန္းေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ဳိး သန္းေပါင္း မ်ားစြာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရရာအလုပ္ (ေအာက္ေျခသိမ္း အလုပ္မ်ား အပါအ၀င္) လုပ္ေနရျခင္း၊ လူကုန္ကူးျခင္းမ်ား ခံေနရျခင္းႏွင့္ မက္ခ႐ို စီးပြားေရး အင္အားနိမ့္ က်ျခင္း ျဖစ္သကဲ့သို႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာလည္း လူတစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြအရ အာဆီယံ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ မ်ားထဲတြင္ ေအာက္ဆံုးအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ကို ႀကိဳေတြးလွ်င္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံသား အားလံုးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတည္းဟူေသာ ႏိုင္ငံ၏ တစ္ေလွတည္းစီး တစ္ခရီးတည္း သြားေနၾကသူ မ်ား ျဖစ္သည္ ဆိုသည္ကို ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သလို တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး အေထြေထြအင္အား ေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ ႏိုင္ငံႀကီးအျဖစ္သို႔ ျမန္မာ့စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္သြား ရ ေပလိမ့္မည္။

” ငါေျပာသမွ် ငါ့အေႀကာင္း “..ေဒါက္တာသန္းထြန္း။

 

၂၀၀၀ ျပည့္နွစ္ဆိုရင္ ငါ့အသက္၇၇ ျပည့္လို ့ ရ၈ျဖစ္ေတာ့မယ္။ ဆိုလိုတာက ေသခါနီးျပီေပါ့။ ငါ့လမ္းငါထြင္ျပီး ငါလုပ္ခ်င္တာလုပ္ခဲ ့တယ္။ ေအာင္ျမင္သင့္ သေလာက္ ေအာင္ျမင္တယ္ ။ရံႈးတာေတြလည္း အမ်ားႀကီးေပါ့။ ဒါကိုေနာင္ လာေနာင္သား ေတြသိရင္ ေကာင္းတာေပါ့။ ျပီးျပီးသားကို တိုတိုရွင္းရွင္း ေျပာတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္က လူငယ္ေတြ ဟိုလိုဒီလို ေတြးမေနရေအာင္ ကြက္လပ္ျဖည့္ေပးတာပဲ။ ထပ္ျပီးကြက္လပ္ မျဖစ္ရေအာင္ ဒီအတိုင္း မွတ္တမ္းအျဖစ္ က်န္ေစခ်င္တယ္။

ငါေရးတာမွာ ႀကြားတာ၊ မွားတာ။ မမွန္တာ မပါဘူး။
၂၃၊ဒီဇင္ဘာ၊ ၁၉၉၉။

ေဒါက္တာသန္းထြန္း။
(B.A.Hons:), MA, Ph.D, D.Lit,(London)
အျငိမ္းစားပါေမာကၡ၊သမိုင္းဌာန၊ မႏ ၱေလး တကၠသိုလ္။
အဖြဲ ့ဝင္၊ျမန္မာနိုင္ငံ သမိုင္းေကာ္မရွင္။
ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါေမာကၡ၊ျမန္မာနိုင္ငံ ေရွးေဟာင္းသုေတသန ပညာဌာန။
ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါေမာကၡ၊သမိုင္းဌာန၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္။

ေဒါက္တာသန္းထြန္း။
” ငါေျပာသမွ် ငါ့အေႀကာင္း ” စာအုပ္အမွာမွ

ျမန္မာအစ – တေကာင္း ကနွင့္ ျမန္မာအစ ေက်ာက္ဆည္က ၏ ဝိေရာဓိ။

ေ႐ႊနန္းဆီသို႔ (၁)

( ခ ) ျမန္မာအစ-တေကာင္းက နွင့္ ျမန္မာအစ ေက်ာက္ဆည္က ၏ ဝိေရာဓိ။

မွတ္ခ်က္။ ။ ဖတ္႐ႈေလ့လာမိေသာ စာအုပ္မ်ားထဲမွ ဝါဒတူရာ စာပိုဒ္မ်ားကို မိတ္ေဆြမ်ား အဆင္ေျပေျပ ေလ့လာနိုင္ေစရန္ စုစည္းထားသည္။ မည္သည့္ စာအုပ္ထဲ မွ ျဖစ္သည္ကိုလည္း အသိေပးထားသည္။
မိမိ ဘာလဲ၊ မိမိလူမ်ိဳးအစဥ္အလာ မည္သို႔႐ွိခဲ႔လဲ ၊မိမိ၏အမိေျမသည္ မည္သို႔ေသာအခက္အခဲမ်ားကိုေက်ာ္ျဖတ္လာရသလဲ ၊ျမန္မာဟူေသာေခါင္းစဥ္ေအာက္ နားလည္ မႈမ်ား ကို မည္မွ်အခ်ိန္ေပး တည္ေဆာက္ခဲ႔ရသလဲ ၊တခ်ိန္က မည္သို႔ေသာ ျပင္မရသည္႔ အမွားမ်ား က်ဳးလြန္ခဲ႔ၾကသလဲ ၊ထိုအမွားမ်ားထဲမွ မည္သည္ကို သင္ပုန္းေခ်၍ မည္သည္ကို အတုယူရမလဲ၊ လူမ်ိဳးျခား မ်ားကအေမး႐ွိလာေသာ္ အေျပာသြက္သြက္ အေျပာမခက္ဖို႔ ျမန္မာ့သမိုင္း ( တိုင္းရင္းသားမ်ားအပါအဝင္) ကိုေလ့လာ ထားသင့္ပါသည္။

ျမန္မာအစ-တေကာင္းက ဟူေသာယူဆခ်က္မွာ ျမန္မာတို႔သည္ ေက်ာက္ေခ်ာခတ္နွင့္ ေၾကးေခတ္မွ သံေခတ္သို႔ အကူးအေျပာင္းကာလ ကတည္းက ေရာက္႐ွိေန ထိုင္ျမိဳ႕ျပထူေထာင္ခဲ႔ေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္သည္ ဟူေသာအယူအဆျဖစ္သည္။
ျမန္မာအစေက်ာက္ဆည္က ဟူေသာအယူအဆမွာကား ျမန္မာတို႔သည္ ေအဒီ ၉ ရာစုေက်ာ္တြင္း ေခတ္လယ္ပေဒသရာဇ္စနစ္ ထြန္းကားေနျပီျဖစ္ေသာ အခ်ိန္ကာလ မွသာ ေရာက္႐ွိေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္ဟူေသာအယူအဆျဖစ္သည္။

ကိုလိုနီ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕နွင့္ တေကာင္းေပၚအျငိဳး။

ျမန္မာအစ တေကာင္းကဟူေသာစကားမွ တိုက္႐ိုက္ေပၚထြက္လာေသာ အဓိပၸါယ္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း႐ွိျမန္မာတို႔သည္ တေကာင္းအရပ္တြင္စတင္ ျမိဳ႕႐ြာ တည္ေထာင္၊ ထီးနန္းစိုက္ထူ သည္ဟူေသာအနက္ကိုရ၏။ ပထဝီအေနအထားအရလည္း တ႐ုတ္နွင့္ အိႏၵိယ ကုန္သြယ္ရာ ပိုးလမ္းမၾကီး နွင္႔နီးစပ္၏။တေကာင္းတြင္ ယေန႔တိုင္တူးေဖာ္ဆဲ အုတ္ျဖင့္ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ျမိဳ႕႐ိုးေဟာင္းၾကီးမ်ားကိုေတြ႔ရ၏ ။ ျမိဳ႕႐ိုးကိုပတ္လ်က္ ဧရာဝတီျမစ္မွ ေရသြင္းယူထားေသာ က်ံဳး လည္း ႐ွိပါသည္။ထို႔ေၾကာင္႔ျမန္မာရာဇဝင္မ်ား တြင္မွတ္တမ္း တင္ထားေသာ တေကာင္းျမိဳ႕ကို ဘီစီ ၆၀၀ ေက်ာ္ကတည္ေထာင္ခဲ႔သည္ဆိုလွ်င္ ခ်ိယန္တို႔သည္ တ႐ုတ္တို႔၏ အေနွာက္အယွက္ေၾကာင့္ ယူနန္ေတာင္တန္းမ်ားမွတဆင့္ တာပိန္ျမစ္ေၾကာင္း အတိုင္း ထိုမွ ေ႐ႊလီ ထို႔ေနာက္တြင္ ေမခ စသျဖင့္ ေရေၾကာင္း အကူအညီျဖင့္ အလ်င္အျမန္ ေရာက္လာခဲ႔လွ်င္ တေကာင္းျမိဳ႕ကိုတည္ေထာင္နိုင္ဖြယ္႐ွိသည္။ထိုမွ ဧရာဝတီျမစ္ ကိုစုန္ျပီး အေနာက္ဘက္႐ွိမူးျမစ္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ဝွမ္းနွင္ အေနာက္ ႐ိုးမေတာင္တန္း မ်ားဆီသို႔၎၊ အေ႐ွ႕ဘက္ ျမစ္ငယ္၊ေဇာ္ဂ်ီ၊စမံု၊စစ္ေတာင္းစေသာျမစ္ဝွမ္းမ်ားနွင့္ အေ႐ွ႕ဘက္ ႐ွမ္း႐ိုးမေတာင္တန္းမ်ားဆီ သို႔၎၊ကူးစက္ပ်ံ႕နွံ႕ သြားသည္ဟု ေ႐ွးရာဇဝင္သုေတသီတို႔က ယူဆၾကသည္။ဤဆို႔ဆိုလွ်င္ ျမန္မာ့ေျမအတြင္း နွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္ အေျခခ် ေနထိုင္ျပီးေသာ လူမ်ိဳး၏ အစဥ္အလာမွာ လြန္စြာၾကီးမားေပလိမ္႔မည္။ဤဇာတိမာန္ကား ၾကံဆဖိနွိပ္ထားမွသာ ျမန္မာတို႔အေပၚ ကၽြန္သက္႐ွည္ေစ နိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့သမိုင္း၊ ျမန္မာ့ရာဇဝင္ကို ျမန္မာတို႔ ဖတ္႐ႈယင္းျဖင့္ ျမန္မာတို႔သည္ မိမိတို႔ရာဇဝင္ကို မိမိတို႔အထင္ေသးအျမင္ေသးျဖစ္လာ႐ံုမွ်မက ဇာတိေသြး၊ဇာတိမာန္လည္း ပ်က္သုန္းေစရန္ အၾကံျဖင့္ တေကာင္း အေပၚ႐ြာငယ္ဇနပုဒ္အျဖစ္ဖန္တီးျခင္း နွင့္ တေကာင္းအား ပုဂံ ဘုရင္အေနာ္ရထာ ၏ ခံတပ္ငယ္ေလးအသြင္ဖန္တီးလိုက္ျခင္း စသျဖင္႔ ျမန္မာတို႔၏ အဦးအမြန္ေဒသအား ျဗိတိသွ် အစိုးရမွ ေဖ်ာက္ဖ်က္ခဲ႔ပါသည္။ထို႔ျပင္ တေကာင္း၊ ဆင္ညွပ္ကုန္း ၊ ၾကံညွပ္စေသာေဒသမ်ားသည္ အ႐ွင္နွစ္ပါး သူ႔လက္သို႔က်ေရာက္ျပီးသည္႔တိုင္ နယ္ခ်ဲ႕ တို႔အား အျပင္းအထန္ ခုခံတိုက္ခိုက္ခဲ႔ေသာ ဝန္းသိုေစာ္ ဘြားၾကီး ဦးေအာင္ျမတ္နွင့္ မင္းသားေမာင္မွတ္ တို႔ကို အား ေပးကူညီခဲ႔ေသာေၾကာင့္ ၾကံညွပ္သူၾကီး ဦးဖိုးရ၊ ျမေတာင္ဝန္ နွင့္ မလယ္ဝန္တို႔ကို အျငိဳးထားခဲ႔ သည္။ျဗိတိသွ်စစ္ဗိုလ္ တစ္ေယာက္ကို အေသတိုက္ခဲ႔ေသာ ဤေဒသၾကီးကို ျဗိတိသွ်တို႔မွ လြန္စြာအျငိဳးထားခဲ႔သည္။ ထို႔ျပင္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္တြင္ တေကာင္း၊   ျမေတာင္၊   ၾကံညွပ္ အစ႐ွိေသာျမိဳ႕႐ြာမ်ားသည္ သီးျခား ျမိဳ႕စား၊မင္းသား ၊မင္းသမီး မ်ားအုပ္ခ်ဳပ္၍ ေလးျမိဳ႕ဝန္၊ ငါးျမိဳ႕ဝန္စသျဖင့္ ခန္႔ထားအုပ္ ခ်ဳပ္ေသာ   ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္ ဤေဒသမ်ားကို ႐ြာသူၾကီးအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဇနပုဒ္အျဖစ္ သို႔ ျဗိတိသွ်တို႔က ေလ်ာ့ခ်ခဲ႔သည္။၎ တို႔ကမ်က္နွာသာမေပး ၍ ေဒသခံတို႔ ကစြန္႔ခြာၾကရာ တေကာင္းမွာ အိမ္ေျခ ၃၀ ခန္႔သာ႐ွိေသာ ႐ြာပ်က္ၾကီးအျဖစ္သို႔ေရာက္႐ွိသြားေတာ့ သည္။အနီးအနားမွာလည္းျခံဳႏြယ္မ်ားပိတ္ဖံုးလ်က္ လက္က်န္႐ြာ သားတို႔မွာလည္း ငါး လိပ္႐ွာယင္း အသက္ေမြးခဲ႔ရေလေတာ့သည္။ထို႔ျပင္႐ြာနီးပတ္ဝန္းက်င္နွင့္လည္းမသင္႔ျမတ္ေအာင္ ထပ္မံ၍ ဖန္တီးခဲ႔ၾကျပန္ေလ သည္။ တေကာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုလံုး ေတာဖံုး၍ ႐ြာသိမ္ ႐ြာငယ္ဘဝေရာက္ေသာ္မွ ျဗိတိသွ်တို႔သည္ ရန္ကုန္ အသိုင္းအဝိုင္းကိုေခၚျပရာ လူေနမႈ အဆင့္ကိုၾကည့္၍ ရန္ကုန္ပညာတတ္ အသိုင္းအဝိုင္းမွ တေကာင္း ဟူသည္ ပုဂံလက္ေအာက္ခံ ခံတပ္ငယ္တစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း လက္ခံလာၾကသည္။သို႔နွင့္ တေကာင္းျမိဳ႕ၾကီးကား ရာဇဝင္ ပံုျပင္ အဆင့္သို႔ ေရာက္ခဲ႔ရေတာ့သည္။

အေတြးအယူအဆ ၊အေထာက္အထား ၊အားသာခ်က္မ်ားနွင့္ ျမန္မာအစ ေက်ာက္ဆည္ ။

ျမန္မာတို႔သည္ ခရစ္နွစ္ ၈၀၀ ေက်ာ္ ေလာက္က ယူနန္နယ္ ေတာင္ပိုင္းမွ ကုန္းလမ္းအတိုင္းဆင္းလာၾကကာ ႐ွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ထိုမွတဆင္႔ ႐ွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း သို႔ ျဖတ္လာၾကကာ ႐ြာငံသို႔ေရာက္ေသာ္ နတ္ေတာင္ထိပ္ဖ်ားမွျမင္းမ်ားနွင့္ ဆင္းသက္လာျပီးလွ်င္ ေက်ာက္ဆည္လြင္ျပင္ကို တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္၍ စိုက္ပ်ိဳးေနထိုင္ျပီး လူဦးေရ ပိုလွ်ံေသာ အခါ တစ္နိုင္ငံလံုးသို႔ ယပ္ေတာင္သဖြယ္ ျဖန္႔က်က္ ေနထိုင္သူမ်ားဟုအဓိပၸါယ္ ရ၏။ထိုသို႔ ဆိုလွ်င္ ျမန္မာဟူေသာလူမ်ိဳးသည္ ထိုကာလ၌အုပ္ ခ်ဳပ္ေနေသာ နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရကဲ႔သို႔ပင္ နယ္ပယ္ခ်ဲ႕ထြင္လာယင္း နယ္ေျမသိမ္းပိုက္သူဟု ယူဆရန္႐ွိေနသည္။ ျမန္မာအစ ေက်ာက္ဆည္ကဟူေသာအယူအဆအရ တေကာင္းနန္းေတာ္သည္ ဒ႑ာရီဘဝ သို႔ေလ်ာ့က်သြား႐ံုမွ်မက ျမန္မာ့ ေ႐ွးေခတ္သမိုင္း သက္တမ္း တိုလြန္းသြား၍ ျမန္မာတို႔သည္လည္း သမိုင္းစာအုပ္အျပင္ဖက္သို႔ ထြက္ေပး ရသည့္အျဖစ္မ်ိဳး ဆိုက္ေရာက္သြားေတာ့သည္။ သိုးေမြး ဆိတ္ေမြး ၍အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းျပဳရေသာ ကိုယ္ပိုင္စာေပ မ႐ွိေသာ တိဗက္- ျမန္မာ ( ခ်ိယန္ ၊ မာန္ ) လူ႐ိုင္းအဆင့္သာ႐ွိသူမ်ား ျဖစ္သြားရေတာ့သည္။ ထို႔ျပင္ ေအဒီ – (ေအဒီ -၈၃၂) ၉ ရာစုဝန္းက်င္တြင္ တရုတ္ျပည္ေတာင္ပိုင္း တြင္ၾကီးစိုးေနေသာ နန္းေစာ တို႔ ( ႐ွမ္းမဟုတ္ ) တို႔မွ ပ်ဳတို႔ပိုင္စိုးရာ႐ွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းကိုတိုက္ခိုက္ရာ တေျဖးေျဖး နွင့္ေက်ာက္ဆည္ လြင္ျပင္သို႔ တိုင္ ေရာက္႐ွိတိုက္ခိုက္ရာမွ ထိုေဒသ႐ွိ ပ်ဴမင္းေနျပည္ ပ်က္စီးကာ ပ်ဳနိုင္ငံ ပ်ဴလူမ်ိဳးတို႔မွာ ပ်က္သုန္းတိမ္ေကာ၍ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ႔ရေၾကာင္း တဖန္ ေနာက္သံုးနွစ္ၾကာလ်င္ ေအာက္ဗမာ ျပည္႐ွိ မြန္တို႔၏ ျမိဳ႕ေတာ္ဟုယူဆရေသာ မိခ်န္ကို နန္ေစာတို႔ တိုက္ခိုက္ၾကရာမွ မြန္လူမ်ိဳးမ်ား ပ်က္သုန္းတိမ္ေကာ ခဲ႔ရေၾကာင္းျဖင့္ လစ္လပ္သြားေသာ ေက်ာက္ဆည္ေဒသ ကို ျမန္မာတို႔ဝင္ေရာက္ ေနရာယူ လာသည္ဟူ၏။ဤသို႔ျဖင္႔ ပ်ဴေရာ မြန္ေရာကင္းမဲ႔ျပီး ပ်ဴနိုင္ငံေနရာတြင္ နွစ္ထပ္ကြန္း ဗလာျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ မာန္ ( ျမန္မာ ) တို႔က ေအဒီ ၈၃၅ တြင္ ယူနန္နယ္ေတာင္ပိုင္း အစြန္မွ ထြက္ေျပးလာျပီးပ်ဴနိုင္ငံအတြင္းသို႔အေျခခ်ေနထိုင္လာၾကသည္။ျမန္မာတို႔က ခါးလည္မွျဖတ္၍ဝင္ေရာက္လာေသာအခါ ေက်ာက္ဆည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္မြန္ အုပ္စုၾကီးတစ္ခုက်န္ခဲ႔ ရာမွ ျမန္မာတို႔သည္ မြန္တို႔ ထံမွအတတ္ပညာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေလလာသင္ယူခဲ႔ၾကသည္။ျမန္မာတို႔၏ မူရင္းေျပာစကားတြင္ေဝါဟာရ အသစ္မ်ားထည့္သြင္းျခင္း၊ ျမန္မာစကား၊ မြန္စကားကို ေရးတတ္ေအာင္သင္ေပးျခင္း၊ဗုဒၶဘာသာကိုေဟာေျပာျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပညာကို လမ္းျပေပးျခင္းစသည္ျဖင့္ မြန္တို႔နွင့္အတူေနထိုင္၍ ေလ့လာသင္ယူခဲ႔ပါသည္။စေကာ ကရင္နွင္႔ ပေလာင္တို႔ ထူေထာင္သြားေသာ လယ္၊ဆည္နွင့္ ေျမာင္း ေတြကို ဆက္ခံျပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာ ပါတတ္လာခဲ႔ပါသည္။ ခ်ိယန္ ( မန္ ) အ ျဖစ္ ေနစဥ္တုန္းကတိရိစာၦန္မ်ားသာေမြးျမဴခဲ႔ေသာ္လည္း အေ႐ွ႕ဘက္မွလာ၍ စပါးစိုက္နည္းပညာယူေဆာင္လာသူမ်ား ကို မင္းျပဳေစခဲ့သည္ဟုလည္းဆို၏။ျမန္မာျဖစ္လာမည့္မန္တို႔သည္ ေျမာက္ဖက္႐ွိေတာင္ျပဳန္း (၁) ခ႐ိုင္နွင္႔ အေနာက္ေတာင္ဖက္ မိုင္ ၁၀၀ ေက်ာ္အကြာအေဝး႐ွိ မင္းဘူး (၆) ခ႐ိုင္ကို သိမ္းပိုက္ခဲ႔သည္။ လူဦးေရတိုးပြားလို႔ ယပ္ေတာင္သဖြယ္ျဖန္႔ထြက္သြားပံုမွာ ဧရာဝတီျမစ္ကိုဆင္းျပီး ၊ပံုေတာင္နဲ႔ ခ်င္းေတာင္ကိုသြားရာမွ ေနာက္ဆံုး ရခိုင္စစ္ေတြကိုေရာက္႐ွိပါတယ္။ ဒုတိယအေျခစိုက္ရာေနရာမွာ ဧရာဝတီ အေနာက္ဘက္ကမ္း႐ွိ ခုေခတ္မင္းဘူး ခရိုင္၊ စလင္းစကုနယ္ ေျခာက္ခ႐ိုင္ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ေတာင္တြင္(ေတာင္တြင္းၾကီး) ျမစ္ေအာက္တြင္ျပည္ ၊ခ်င္းတြင္းကိုဆန္ျပီး မူးျမစ္အထက္ မုဆိုးဖိုဝ္( ေ႐ႊဘို)၊ထိေပသွ်င္ ( ဒီဗယင္း) နွင့္ကိႅယ္တူ ( ေျမဒူး) ဟူေသာ နယ္ေျမမ်ားအထိ ပ်ံ႕နွံ႔ ေနထိုင္ၾကသည္ဟူ၏။ထို႔ေနာက္မွ ေအဒီ ၈၄၅တြင္ ပ်ဥ္ျပားမင္းမွပုဂံမင္းဆက္ကိုထူေထာင္ကာ ေအဒီ ၁၀၄၄တြင္နန္းတက္ေသာ အေနာ္ရထာ ဘုရင္မွ ပထမျမန္မာ နိုင္ငံေတာ္ၾကီးကို စတင္တည္ေထာင္၍ ပုဂံေခတ္ကိုအစပ်ိဳးခဲ႔သည္ဟူ၏။

စာေရးသူမွတ္ခ်က္။

ယခုေဆာင္းပါးကိုမေရးခင္ကေ႐ွ႕တြင္ ဤေဆာင္းပါးနွင့္ အဆက္စပ္႐ွိေသာေဆာင္းပါး နွစ္ပုဒ္တင္ျပခဲ႔ျပီးျဖစ္ပါသည္။ပထမေဆာင္းပါးတြင္ ျမန္မာ့သမိုင္းကို လူမ်ိဳးျခား ဘာသာျခားတို႔ မွ ရည္႐ြယ္ခ်က္႐ွိ႐ွိ ၾသဇာလႊမ္းမိုးထားပံုကိုလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယေဆာင္းပါးတြင္ ျမန္မာ့သမိုင္းအား မည္သို႔မည္ပံု မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္ ကိုလည္းေကာင္း အယူအဆတူရာမ်ားစုစည္း ေရးသားခဲ႔ပါသည္။ယခုေဆာင္းပါးတြင္ေတာ့ ေ႐ွးျမိဳ႕ေဟာင္း တေကာင္းကို ႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိ မည္ေလာဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နွင့္ တေကာင္းအယူအဆအား အားေပ်ာ့ေမွးမွိန္ေအာင္ ဖန္တီးထားေသာ ေက်ာက္ဆည္အယူ အဆ၏ အေထာက္အထား နွင့္ ဆက္စပ္ယူပံု ကိုတင္ျပခ်င္မိပါ သည္။ သို႔ေသာ္ ဤ ျမန္မာအစ ေက်ာက္ဆည္က ဟူေသာ အယူအဆကား ျမန္မာ့သမိုင္းပညာ႐ွင္မ်ားအၾကား ဆယ္စုနွစ္မ်ားစြာ အျငင္းပြားေန ရျခင္းမ်ားစြာကိုေလ့လာေတြ႔႐ွိရသျဖင္႔ ေနာင္ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ အျငင္းပြားစရာအခ်က္မ်ားကို ဆန္႔က်င္ဘက္အုပ္ စုမွ ေျဖ႐ွင္းသြား သည္မ်ားကိုတင္ျပသြား ပါမည္။ျမန္မာ အစ ေက်ာက္ဆည္က ဟူေသာ အယူအဆမွာ ၁၉၃၆ ခုနွစ္ တြင္ လု႔စ္အဆိုမွ စ၍ ေနာက္ဆံုး ေဒါက္တာသန္းထြန္း ၏၂၀၀၅ ခုနွစ္ထုတ္ ျမန္မာဆိုတာ အထိ တည္ျမဲေနရျခင္းမွာ တေကာင္းျမိဳ႕ေဟာင္းတြင္ အေထာက္အထားခိုင္လံုေသာ ပ်ဴေခတ္ဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈပစၥည္း မ်ား ေတြ႕ ႐ွိမႈနည္းပါးျခင္း ၊ အကယ္၍တေကာင္းျမိဳ႕ျပသာ ႐ွိခဲ႔ပါလွ်င္လည္း ဗိႆနိုး၊သေရခတၱရာ ၊ဟန္လင္း ျမိဳ႕ျပၾကီးမ်ားကဲ႔သို႔ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားမွ စြန္႔ခြာသြားျခင္းမ႐ွိပဲ ေခတ္အဆက္ဆက္ လူေနထိုင္မႈ႐ွိရာ တေကာင္းျမိဳ႕ျပ၏ ကနဦး ယဥ္ေက်းမႈ ပစၥည္းမ်ားနွင့္ ေနာက္ ပိုင္း ေခတ္အဆက္ဆက္ ယဥ္ေက်းမႈ ပစၥည္းမ်ား ေရာေထြးသြားနိုင္ျခင္း ေၾကာင့္ သာသနာအစည္ပင္ဆံုး ယဥ္ေက်းမႈအက်ယ္ျပန္႔ ဆံုးျဖစ္ခဲ႕ေသာ ပုဂံေခတ္ အေထာက္အထားဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား အေတြ႔မ်ားေနျခင္း ၊ေက်ာက္ဆည္လြင္ျပင္တဝိုက္တြင္ ပုဂံေခတ္သကၠရာဇ္ပါ ေက်ာက္စာမ်ားသာ ေတြ႕ရျခင္း ေက်ာက္ဆည္ေဒသ႐ွိ႐ြာတို႔ ၏ အမည္အခ်ိဳ႕ကို ျမန္မာနိုင္ငံ အျခား ေဒသမ်ားတြင္ မွည့္ထားေလ့႐ွိျခင္း ၊ပ်ဴစာ ျမန္မာစာလံုးမ်ားကို အဓိပၸါယ္ ဆက္စပ္နိုင္မႈအားနည္းေနျခင္း စသည္ျဖင့္ တ႐ုတ္ရာဇဝင္ မန္႐ႈမွတ္တမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားပုဂံ ျမေစတီ ႐ွိ အမည္ မသိေက်ာက္စာ အေထာက္အထားမ်ားကိုရနိုင္သေလာက္ဆက္စပ္သံုးသပ္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ဤသည္တြင္ စာေရးသူ စိတ္ဝင္စားမိသည္မွာ နန္းေစာတို႔ လာေရာက္တိုက္ခိုက္သည့္ ေက်ာက္ဆည္လြင္ျပင္တဝိုက္႐ွိ ပ်ဴလူမ်ိဳးမ်ား မည္သို႔ ေပ်ာက္ဆံုးသြားပါသနည္း ဟုျဖစ္သည္။ေအဒီ ၁ ရာစု ၏ဗိႆနိုး ျပည္ၾကီးပ်က္သည္မွ ၎တို႔နွင့္ေခတ္ျပိဳင္ သေရခတၱရာ ျပည္ၾကီးစည္ပင္ စဥ္ တေလ်ာက္လံုး ေနထိုင္ခဲ႔လာသည္ကား ပ်ဴတို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေအဒီ ၃-၄ ရာစုမွ ၉ ရာစုတိုင္စည္ပင္လာခဲ႔ေသာ ဟန္လင္း ျမိဳ႕ျပသည္လည္း ပ်ဴတို႔ ဌာနီပင္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ရာစုနွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ဒီေျမေပၚတြင္ပင္ အေျခခ် ေနထိုင္လာေသာ ပ်ဴတို႔ကို နန္ေစာ တ႐ုတ္တို႔ မၾကြင္းမခ်န္အကုန္ဖမ္းသြားသတ္သြားသည္လားမေတြးတတ္ပါ။ သို႔တည္းမဟုတ္ သေရခတၱရာ သို႔ ခိုလႈံသြားၾကသည္လား။ ထိုပ်ဴတို႔သည္ ပ်ဴအမ်ိဳးႏြယ္ျဖစ္ေသာ္လည္းသေရခတၱရာ သားေတာ့ဟုတ္ဟန္မတူပါ။ သို႔ဆိုလွ်င္ ေက်ာက္ဆည္လြင္ျပင္ အနီးအနားတြင္ ပ်ဴတို႔ေနထိုင္ရာ နန္ေစာ တ႐ုတ္တို႔ ဖ်က္၍ပ်က္ရသည့္ မည္သည္႔ ပ်ဴျမိဳ႕ျပ႐ွိေသးသနည္း ။ ထို႔ျပင္ဟန္လင္းျမိဳ႕ျပ သည္ျပာပူမိုး႐ြာ ၍ပ်က္ သည္ကို ေလ့လာမိျခင္း သုေတသနအေထာက္အထားမွ ေနာက္တိုး ယဥ္ေက်းမႈအေထာက္အထားမေတြ႕ရဟုဆိုျပီး မီးေလာင္ပ်က္စီး သြားသည္ဟု အတည္ျပဳ ထားျခင္း ေၾကာင့္ ေအဒီ ၉ ရာစုက နန္ေစာ တ႐ုတ္တို႔ မည္သည္႔ ပ်ဴနိုင္ငံကို လာေရာက္ဖ်က္စီးသနည္း။သေရခတၱရာ သည္လည္း ေအဒီ ဆယ္္ရာစုထိတိုင္ စည္ပင္ ဝေျပာ၍ ေအဒီ ၁၀၄၄ တြင္မင္းတက္ေသာ အေနာ္ရထာမင္းေစာနွင့္ အဆက္အဆံ ႐ွိသည့္အုတ္ခြက္အေထာက္ အထားမ်ား ကသက္ေသခံေန သည္မဟုတ္ပါလား။ စာေရးသူ အေနအထား ကလည္း ေလ့လာဆဲ မို႔ မသိ႐ွိနိုင္ေသးပါ။ ယခု ေလာေလာလတ္လတ္ သိ႐ွိသမွ်အား မွတ္မိနိုင္ေအာင္ မွတ္စုထုတ္၍ မွတ္ယင္း စိတ္ဝင္စားသူတို႔ အလြယ္တကူေလ့လာနိုင္ရန္ တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ထို႔ျပင္ စာေရးသူသည္ မိမိ ေလ့လာသလိုပင္ အေျခခံမွစ၍ စာဖတ္သူမ်ား အေပၚတဆင့္ျခင္း ျဖည္းျဖည္းသာတင္ျပသြားမည္ဟုလည္း စိတ္ကူးထားပါသည္။ ဤေက်ာက္ဆည္ အယူအဆ မွာ႐ႈပ္ေထြးလ်က္ ႐ွိေသာေၾကာင့္ ေလ့လာရာ တြင္ ေက်ာက္ ဆည္အယူအဆကိုလက္ခံသည္႔ ဖက္မွ စာေပမ်ားကိုလည္းေကာင္း ထို႔ေနာက္ ေက်ာက္ဆည္အယူအဆ ကို ျငင္းခ်က္ထုတ္ ထားေသာ စာေပမ်ားကို လည္းေကာင္း လက္လွမ္းမီရာ စာေပမ်ားစြာ တို႔အား နိႈင္းယွဥ္ေလ့လာရသည္မို႔ ေရးစရာ ကိစၥေတြမ်ားျပားလြန္းလွပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ အယူအဆရယ္ ျငင္း ခ်က္ထုတ္ပံုရယ္ တို႔ကို တစ္ခုျခင္း အဆင္ေျပသလို အကိုးအကားမ်ားနွင္႔အေသးစိတ္ ဆက္လက္ေရးသားသြားပါမည္။ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ စာေရးသူ ေရးသားခဲ႔ေသာ ေဆာင္းပါး သံုးပုဒ္ျဖစ္ေသာ
—ကုလားျဖဴနယ္ခ်ဲ႕ဝါဒီ တို႔ ဖန္တီး ခဲ႔ေသာ သမိုင္းေၾကာင္းအေမြဆိုး
–ေ႐ႊနန္းဆီသို႔ ( ၁ )
( က )တ႐ုတ္မွတ္တမ္း မွီျငမ္းထားလြန္းတဲ႔ ေ႐ႊ တို႔၏ျမန္မာအစ-ေက်ာက္ဆည္က ဟူေသာ အေထာက္အထား ကို အသက္သြင္းပံု။
–ေ႐ႊနန္းဆီသို႔ (၁)
( ခ ) ျမန္မာအစ-တေကာင္းက နွင့္ ျမန္မာအစ ေက်ာက္ဆည္က ၏ ဝိေရာဓိ
တို႔တြင္ကိုးကားထားေသာစာအုပ္မ်ားမွာ ပံုနွိပ္သက္တမ္းအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာတမ္းဖတ္ခ်ိန္အရ ေသာ္လည္းေကာင္း သကၠရာဇ္အားျဖင့္ အေစာဆံုး ၁၉၅၆ မွ ေနာက္အက်ဆံုး ၂၀၀၅ ခုနွစ္အတြင္းမွ ေကာက္ခ်က္မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ လက္႐ွိအခ်ိန္ကာလ နွင့္ဆိုလွ်င္ ခုနနွစ္ေက်ာ္ ကြာဟသြားျပီျဖစ္၍ သုေတသန အေထာက္ အထားသစ္မ်ား ၊မထင္မွတ္ပဲ တိမ္ျမႈပ္ေပ်ာက္ကြယ္ေနေသာ ကြင္းဆက္မ်ား ၊ ပညာ႐ွင္အခ်ိဳ႕၏ အယူအဆ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား ႐ွိေနပါေသးသျဖင္႔   ေနာင္ေရးမည့္    ေဆာင္းပါးတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသြားပါမည္။

_ _ သွ်င္ ေလညင္း (၂၀၊၂၊၂၀၁၃)

__စာအကိုးအကား

မွန္နန္း မဟာရာဇဝင္ေတာ္ၾကီး (၂၀၀၃)
G H Luce -Economic of the Early Burma/Old Kyauke-se and coming Burm (၁၉၅၇)
ဗိုလ္မႉး- ဘ႐ွင္။ အေနာ္ရထာအရင္က ျမန္မာနိုင္ငံ (၁၉၇၅) ဒုတိယအၾကိမ္
ေဒါက္တာသန္းထြန္း – ျမန္မာဆိုတာ (၂၀၀၄)
ဦးဖိုးလတ္ – ျမန္မာအစ (၁၉၇၃)
ေဒါက္တာထင္ေအာင္- Burmese History Before 1287
ပုဂံမပ်က္မီကျမန္မာ့သမိုင္း(ေအာင္သန္း မႏၲေလး -ဘာသာျပန္) (၁၉၇၃)
ခ်စ္စံဝင္း- ျမန္မာ့ျမိဳ႕ေဟာင္းတေကာင္း႐ုပ္ပံုလႊာ (၂၀၀၄)
ဦးသန္းေဆြ – တေကာင္းျမိဳေဟာင္း ေလ့လာေတြ႕႐ွိခ်က္ (၁၉၆၆)
ဦးေအာင္ေသာ္-ဗိႆနိုးျမိဳ႕ေဟာင္း (၁၉၆၈)
ဦးျမင့္ေအာင္-ဟန္လင္းျမိဳ႕ေဟာင္း(၁၉၆၈)
ေ႐ွးေဟာင္းျမန္မာ့ျမိဳ႕ေတာ္မ်ား
ညိဳျမ – ကုန္းေဘာင္႐ွာပံုေတာ္ (၂၀၀၃)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=474476579267865&set=a.474475725934617.100938.474473762601480&type=1

Photo Detail ; Tagoung ShweSiGone
Photo credit; not Dr. Nyi Win