ခရီးသြားျပည္သူလူထုသုိ႔အသိေပးေၾကညာျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၅

မန္မာ႔မီးရထားသည္ ျပည္သူလူထုအား ၀န္ေဆာင္မႈ အျပည့္အ၀ေပးနုိင္ေရး ၾကိဳပမ္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ႏွင့္ဆင္ေျခဖံုးလမ္းပုိင္းတြင္ ရထားၾကီး ၁၄ ဆုိင္း၊ RBE ၇ဆုိင္း စုစုေပါင္း ၂၁ ဆုိင္း ျဖင့္ ေန႔စဥ္ေခါက္ေရ ၂၀၀ ေျပးဆြဲလ်က္ရွိျပီး လက္မွတ္ခအျဖစ္ ျပည္တြင္းခရီးသည္တစ္ဦးလ်င္ ၁၀၀ က်ပ္ (ခရီးစဥ္ ၂ ခုအသံုးျပဳနုိင္)နုိင္ငံျခားသားတစ္ဦးလ်င္ ၁ ေဒါ ္လာသတ္မွတ္ထားပါသည္။ ခရီးသည္မ်ားသက္ေတာင့္ သက္သာစီးနင္းနုိင္ရန္ပန္ကာမ်ား တပ္ဆင္ထားေသာအထူးတြဲ ၁ တြဲစီကုိ ရထားၾကီး ၁၄ဆုိင္းတြင္ခ်ိတ္ဆက္ ခဲ့ျပီးလက္မွတ္ခမွာျပည္တြင္းခရီးသည္တစ္ဦးလ်င္၂၀၀ က်ပ္ (ခရီးစဥ္တစ္ေၾကာင္းအတြက္သာ)ႏွင့္နုိင္ငံျခား သားတစ္ဦးလွ်င္ ၁ ေဒါ ္လာသတ္မွတ္ထားပါသည္။

ခရီးသည္မ်ားပုိမုိအဆင္ေျပစြာျဖင့္အဆင့္အတန္းမီမီစီးနင္းနုိင္ေရးအတြက္ RBE Air Con အဆင့္ျမင့္ ရထားကုိ ၅ – ၁၀ – ၂၀၁၃ရက္မွ စ၍စတင္ေျပးဆြဲခဲ့ျပီးၿမိဳ႕ပတ္ဘူတာ ၁၃ ဘူတာတြင္ရပ္တန္႔၍ ေန႔စဥ္ ၈ ေခါက္ ေျပးဆြဲခဲ့ရာခရီးသည္စီးနင္းမႈမ်ားတုိးတက္လာခဲ့ပါသည္။ လက္မွတ္ခမွာ ျပည္တြင္းခရီးသည္တစ္ဦးလွ်င္ ၄၀၀ က်ပ္(ခရီးစဥ္တစ္ခုအတြက္)ႏွင့္နုိင္ငံျခားသားခရီးသည္တစ္ဦၤးလွ်င္ ၂ ေဒါ ္လာသတ္မွတ္ထားပါသည္။ Air Con ရထားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာ႔ မီးရထား၀န္ေဆာင္မႈကုိ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကၿပီး ဘူတာမ်ားတုိးျမွင့္ ရပ္တန္႔ေပးပါ ရန္ေတာင္းဆုိလာပါသျဖင့္ အဓိကက်သည့္ လွည္းတန္းဘူတာတြင္ ၈ – ၁၁ – ၂၀၁၃ရက္ေန႔မွစ၍ တုိးျမွင့္ရပ္ တန္႔ေပးခဲ့ပါသည္။

ရန္ုကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ႏွင့္ဆင္ေျခဖံုးလမ္းပုိင္းတြင္ ေျပးဆြဲအသံုးျပဳေနေသာ လူစီးတြဲမ်ားမွာသက္တမ္း ၾကာျမင့္ ေနၿပီျဖစ္၍ ေခတ္မီသစ္လြင္ေသာ လူစီးတြဲ ၆ တြဲပါၿမိဳ႕ပတ္တြဲဆုိင္းအသစ္ကုိလူစီးတြဲႏွင့္ကုန္တြဲစက္ရံု(ျမစ္ငယ္) ၌ တည္ေဆာက္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ႏွင့္ဆင္ေျခဖံုးလမ္းပုိင္း တြင္ေျပးဆြဲေနေသာ ဲ ဲ ဇ ဲ ဲ တြဲဆုိင္းေနရာတြင္ အစားထုိး လ်က္ မူလခရီးစဥ္အတုိင္း၁ – ၁၁ – ၂၀၁၃ရက္ေန႕မွစတင္ေျပးဆြဲလ်က္ ရွိရာလက္မွတ္ခအျဖစ္ခရီးစဥ္တစ္ခုအ တြက္နုိင္ငံသားတစ္ဦးလွ်င္ ၃၀၀ က်ပ္ႏွင့္ နုိင္ငံျခားသားတစ္ဦး ၁ ေဒါ ္လာေကာက္ခံလ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္းတြဲဆုိင္း အသစ္တြင္ ဖုိင္ဘာခံုမ်ား၊ စတီးလက္ကုိင္တန္းမ်ား၊ ပန္ကာမ်ား၊ မီးမ်ားျပည့္စံုစြာတပ္ဆင္ထားသည္။

၀န္ေဆာင္မႈအေနျဖင့္ RBE Air Con အဆင့္ျမင့္တြဲဆုိင္းတြင္တြဲထိန္း ၃ ဦး၊လက္မွတ္စစ္ ၂ ဦး၊ရထား လုိက္လံုၿခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၅ ဦးပါရွိၿပီး ဲ ဲ ဇ ဲ ဲအထူးတြဲဆုိင္း (၃၀၀က်ပ္တန္လက္မွတ္)တြင္ တြဲထိန္း ၃ ဦး၊လက္ မွတ္စစ္ ၄ ဦး၊လက္မွတ္သိမ္း ၂ ဦး၊ရထားလုိက္လံုၿခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၃ဦးႏွင့္က်န္တြဲဆုိ္င္း ၂၁ ဆုိင္းတြင္ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၃ ဦးစီမွ ခရီးစဥ္ စ /ဆံုးလုိက္ပါတာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ရံုးတက္/ရံုးဆင္းခ်ိန္မ်ားတြင္ ခရီးသည္မ်ား အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေစေရး အတြက္၀န္က်ယ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိနံနက္ ၈ နာရီမွ ၁၀ နာရီ ၊ညေန ၄ နာရီမွ ၆ နာရီ အတြင္းတင္ေဆာင္ခြင့္မျပဳဘဲ က်န္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ခရီးသည္ႏွင့္အတူပါရွိေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိရထားေနာက္ဆံုး တြဲတြင္ တန္ဆာျပဳလုပ္တင္ေဆာင္ေစျခင္းကုိ ၁ – ၁၀ – ၂၀၁၃ရက္ေန႕မွစ၍ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။ ၇ – ၁ – ၂၀၁၃ ရက္ေန႔ The Dairy Eleven Newspaper သတင္းစာ၏ ပုိ႔ေဆာင္ေရးက႑ႏွင့္ ျပည္သူ႔ အသံေဆာင္းပါးတြင္ခရီး သည္မ်ား၏ ျမိဳ႕ပတ္ရထား အဆင့္ၿမွင့္တင္ထားမႈအား RBE Air Con အဆင့္ျမွင့္ရထားႏွင့္ ဲ ဲ ဇ ဲ ဲ တြဲဆုိင္းတြင္ အစားထုိးေျပးဆြဲသည့္ လက္မွတ္ခ ၃၀၀က်ပ္ က်သင့္သည့္ အထူးရထားတြဲဆုိင္းအား ကြဲျပားစြာ သိရွိနုိင္ရန္   ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာ႔မီးရထားသည္ ခရီးစဥ္ ၂ ခုအသံုးျပဳနုိင္ေသာ ၁၀၀က်ပ္တန္လက္မွတ္၊ခရီးစဥ္တစ္ခုသာအသံုးျပဳနုိင္ ေသာ ၂၀၀ က်ပ္တန္(အထူးတြဲ)လက္မွတ္၊၃၀၀က်ပ္တန္ ဲ ဲ ဇ ဲ ဲအထူးတြဲလက္မွတ္ႏွင့္ ၄၀၀ က်ပ္တန္ RBE Air Con အဆင့္ျမင့္ရထား လက္မွတ္မ်ား ျဖင့္၀န္ေဆာင္မႈေပးထားသည္ ျဖစ္ရာလက္လုပ္စားခရီးသည္မ်ားမွသည္ လူလတ္ တန္းစားခရီးသည္မ်ားအထိ အားလံုးအသံုးျပဳနုိင္ေရး စီစဥ္ေပးထားျခင္းျဖစ္ၿပီးမိမိတုိ႔ႏွစ္သက္ရာ ရထားမ်ားစီးနင္း၍ခရီးသြားလာနုိင္ပါေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာ အပ္ပါသည္။

ျမန္မာ႔မီးရထား

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: