ေျမြေပြးအဆိပ္ကို ေခြးေလွးယားသီးအေစ့က ေျခဖ်က္ႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသနျပဳေတြ႔ရွိ …


ေျမြေပြးအဆိပ္ကို ေခြးေလွးယားသီးအေစ့က ေျခဖ်က္ႏိုင္သည္ဟု သုေတသနျပဳေတြ႔ရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါသုေတသနျပဳေလ့လာမႈကို ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (ေအာက္ျမန္ မာျပည္) မွ သုေတသီမ်ားက ျပဳလုပ္ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဖာ္ထုတ္မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရွးဦးစြာ ေခြးေလွးယားသီး၏ အႏွစ္ရည္အခ်ိဳးအဆအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေျမြေပြး   အဆိပ္ႏွင့္ေပါင္း စပ္ၿပီး ဓါတ္ခြဲခန္းတြင္ ေမြးျမဴထားသည့္ ၾကြက္ျဖဴမ်ား၏အေၾကာအတြင္းသို႔ ထိုးသြင္းစမ္းသပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အႏွစ္ရည္ ၀ ဒသမ ၂၁ မီလီဂရမ္ သည္   ေျမြေပြး အဆိပ္ ၏ေသေစႏိုင္ေသာ သတၱိ အား ေခ်ဖ်က္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ထိုမွတစ္ဖန္ ေခြးေလွးယားသီး အႏွစ္ရည္ကို တစ္ပတ္ လ်င္တစ္ႀကိမ္ႏႈန္းျဖင့္ သံုးႀကိမ္ ထိုးထားေသာ ယုန္မ်ား၏ေသြးရည္ၾကည္ ၁၀၀ မိုက္ခရို လီတာ သည္လည္း ေျမြေပြးအဆိပ္၏ ေသေစႏိုင္ေသာ သတၱိကို   ေျခဖ်က္ႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္း ဓါတ္ခြဲခန္းသံုး ၾကြက္ျဖဴမ်ား တြင္ စမ္းသပ္ခ်က္အရ ေတြ႕ရွိရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ဂ်ီးယီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသတစ္ခ်ိဳ႕တြင္ ေၿမြကိုက္လူနာမ်ားကို ေခြးေလွးယားသီးသံုးစြဲ၍ ေဆးၿမီးတိုအျဖစ္ ကုသသံုးစြဲျခင္းမ်ားကို ျပည္တြင္း သုေတသီမ်ား က   ေခြးေလွး ယား သီး မွ စနစ္တက်ေလ့လာသုေတသနျပဳခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ေခြးေလွးယားသီးအေစ့အႏွစ္ရည္ႏွင့္ ၄င္းအႏွစ္ရည္ထိုးသြင္း ထားေသာ ယုန္၏ေသြး ရည္ၾကည္ တို႔သည္ ေျမြေပြး၏ေသေစႏိုင္ေသာ အဆိပ္သတၱိအေပၚ ေျခဖ်က္ႏုိင္စြမ္းရွိေၾကာင္း သုေတသနျပဳကာ အခိုင္အမာ သက္ေသျပ ဆိုႏိုင္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: