အေျခခံဥပေဒ၊ ဒီမိုကေရစီ၊လူ႔အခြင့္အေရး လို အပ္ ခ်က္ နွင့္ လို အင္

16.11.2013

မေန႔ညက ပူခဲ့အိုက္ခဲ့ေသာ အပူအေၾကာင္းကို ျဖစ္ေစ၊ ႀကံဳခဲ့ရသည့္ အဆင္မေျပမႈ တစ္ခုခုကိုျဖစ္ေစ၊ ထို တစ္စံုတစ္ရာကို ျပန္ေျပာလွ်င္ အပူသက္သာ သြားေလ မလား။ ပိုမိုပူအိုက္လာေလ မလား။ အဆင္ေျပ သြားမည္လား၊ အေနပိုခက္ခဲလာေလမလား။ တကယ္ေတာ့ ကိုယ့္စိတ္ႏွင့္ ကိုယ့္ကိုယ္သက္သာသလို ေျပာပါ ေလ။ စိတ္ ဆႏၵမ်ား လြတ္ေျမာက္ဖို႔ရာ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ခြင့္ရွိပါ၏။ သို႔ေသာ္ကိုယ့္တစ္ကိုယ္ရည္ လြတ္လပ္မႈ မွသည္ တစ္ပါး သူမ်ားကို ထိပါးခြင့္ေတာ့ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းက ခြင့္မျပဳ။ လူ႔အခြင့္ အေရးဆိုသည္၌ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းလိုအင္ထက္ လူ အမ်ားလိုအပ္ႏိုင္မည့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အေျခခံရပိုင္ခြင့္မ်ား ကိုသာ ေရွး႐ူသည္ျဖစ္၍ ကိုယ့္အပူကိုသာၾကည့္ၿပီး အမ်ားသို႔ အပူကူး စက္မည္မသိေသာသူ၏ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ခ်ဳိးေဖာက္ ရာက်ေၾကာင္း သိရွိနိုင္ၾကပါမည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔နိုင္ငံသည္္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို အာသာျပင္းျပင္း လိုခ်င္ခဲ့ေသာျပည္သူမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳကာ ဒီမိုကေရ စီႏိုင္ငံေတာ္သစ္တည္းဟူေသာ၊ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီေခတ္ တည္း ဟူေသာႏိုင္ငံသစ္ ေခတ္စနစ္သစ္ကို ဦးတည္ေလွ်ာက္ လွမ္းခြင့္ရရွိ ခဲ့ေလၿပီ။ ေရွးက တင္ႀကိဳျပဳခဲ့ဖူးေသာေကာင္းမႈအထူးသာ မရွိပါက ယေန႔အခ်ိန္ကို ေရာက္ရွိလာဖြယ္ မရွိေၾကာင္းလည္း သိရွိႏိုင္ၾကပါ လိမ့္ဦး မည္။We Want Democracy ဟု တစာစာဆိုခဲ့သူ ျပည္သူတို႔ဆႏၵမွာ အလိုလိုျပည့္ဝခဲ့ျခင္း မဟုတ္ သလို ‘ျပည္သူ အသံ’ ‘ျပည္သူ႔ဆႏၵ’ ‘ျပည္သူ႔လိုအပ္ခ်က္’ မ်ားကို အျပည့္အဝေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမည့္ ဒီမိုကေရစီလူ႔အခြင့္အေရး သည္လည္း အလိုလို ရလိမ့္ မည္ မဟုတ္ပါ။ ဒီမိုကေရစီထက္ အရင္ ဦးစြာ အေျခခံဥပေဒလာရသည့္နည္းတူ အေျခခံဥပေဒထက္အရင္ ႏိုင္ငံတြင္းမီွတင္းေနထိုင္ေသာ ျပည္သူ လူထုအေရး ကို  ေရွး ႐ႈသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားက အရင္လာရပါသည္။

ျပည္သူလူထုအက်ဳိးကိုသိမွ အက်ဳိးကိုၾကည့္ႏိုင္မည္။ ျပည္သူ လူထု၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္၊ ရပိုင္ခြင့္ေတြကို ေပးအပ္လိုစိတ္ျဖင့္ မျဖစ္မေနထည့္ သြင္းေရးဆြဲေသာ အေျခခံဥပေဒရရွိၿပီးမွ ဥပေဒပါ ခံစားခြင့္ဒီမုိကေရစီကို ရေပမည္။ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ လိုအင္တို႔အၾကား ဆႏၵမျပည့္ဝမႈအေပၚမူတည္ ကာ ေပၚေပါက္လာတတ္ေသာ   ျပႆနာ သေဘာကို ေစာေၾကာစာနာနား လည္ေပးႏိုင္မႈသည္လည္း ဒီမို ကေရစီ၏ အဖိုးထိုက္အဖိုးတန္ စံႏႈန္းျဖစ္ ပါသည္။ စံမီေသာႏိုင္ငံ၊ စံမီေသာျပည္သူ၊ စံမီေသာ မီဒီယာ၊ စံမီေသာ အတိုက္အခံ၊ စံမီ ေသာလႊတ္ေတာ္၊ စံမီေသာအစိုးရတို႔အတြက္ စံမီေသာ အေျခခံ ဥပေဒႀကီး အမွန္တကယ္ရွိေနဖို႔၊ ရွိေစဖို႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အား လံုး မွာ တာဝန္ရွိေနသည္။

သို႔ရာတြင္ တာဝန္ရွိသူဟူေသာေဝါဟာရျဖင့္အျခားသူ ပါဝင္ ခြင့္ မရေအာင္ တစ္သီးတျခား စည္းတားျခားနားေစမႈမ်ားႏွင့္ အတူကပ္ ပါေနေသာ တစ္ဦး တစ္ေယာက္၊ တစ္ဖြဲ ့တည္းခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်နိုင္ရန္ေတာ့ အေရးတႀကီးလိုအပ္လွပါသည္။ သို႔မွသာ နိုင္ငံ့အက်ိဳး ႏိုင္ငံသား အက်ိဳးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ နိုင္ငံသားမ်ား ပါဝင္တာဝန္ ယူႏိုင္ မည္၊ ႏိုင္ငံသား တိုင္း တာဝန္သိသူျဖစ္ပါမွ နိုင္ငံသည္ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လ်င္ျမန္လာပါမည္။

လိုအပ္ခ်က္ထက္ပိုယူထားမိေသာအရာမ်ားက ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး သာျဖစ္ေစသလို တာဝန္မွ်မေပးလိုျခင္း၊ တစ္ပါးသူ၏အရည္အေသြး ကိုမယံုၾကည္ျခင္းတို႔မွ တစ္ဦး တည္း လက္ဝါးႀကီးအုပ္လိုမူ ခံုမင္တပ္ မက္မႈဆီမွ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ အစရွိေသာ ပေယာဂအေႏွာက္ အယွက္မ်ား ရွိလာရလာႏိုင္သည္လည္းျဖစ္ရာ လိုအပ္ ခ်က္ႏွင့္ လိုအင္ကို ပီပီျပင္ျပင္ကြဲကြဲျပားျပား သတိျပဳသိျမင္ႏိုင္ၾကဖို႔ လိုအပ္ လွပါေၾကာင္း အေလးအနက္ တိုက္တြန္းဆႏၵျပဳလိုက္ရပါသည္။

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
Popular Myanmar News Journal

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: