သရက္ၿမိဳ႕က တူရကီ စစ္ဗိမာန္ ျပန္လည္ျပဳျပင္မည္

ႏုိဝင္ဘာ- ၁၈ ၂၀၁၃
ျမ၀တီ

မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး သရက္ၿမိဳ႕ရွိ တူရကီ စစ္ဗိမာန္သည္ ယခုအခါ ၿခံစည္း႐ိုး ပ်က္စီးျခင္း၊ စစ္သည္မွတ္တိုင္မ်ား ပ်က္စီးေနျခင္း၊ ေရွ႕၌ ထားရွိေသာ ေက်ာက္စာမ်ား ပ်က္စီးေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကိုင္႐ို ေဆာက္လုပ္ေရးမွ တာဝန္ယူ၍ ျပန္လည္ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ တူရကီ စစ္ဗိမာန္ျပန္လည္ ျပဳျပင္ရာတြင္ ၿခံစည္း႐ိုးကာျခင္း၊ အာဇာနည္ ဗိမာန္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ MEMORIOR and Guest House တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ျမက္ခင္း၊ အုတ္ဂူအတြင္း လမ္း သဘာဝ ေက်ာက္ျပားေျမေအာက္ လိုဏ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ကြန္ကရစ္ လမ္းခင္းျခင္း ၊ ေရေျမာင္း ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ပံုစ ံအတိုင္းအတာ ေရာက္သည္ အထိ တည္ေဆာက္ျခင္းရွိ၊ မရွိကုိ ႀကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕ဝင္ ရွစ္ဦးပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားကို သံုးလအတြင္း အၿပီး ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Link=>http://www.myawady.net.mm/allnews/local/item/30585-2013-11-18-12-34-47

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: