အစၥလာမ္သာသနာကိုတိရိစာၦန္ဝါဒဟုေစာ္ကားသည့္ကိစၥ အေရး ယူေပး ရန္ အစၥ လာမ္ အဖြဲ႔ ၾကီးမွ သမၼတ ထံ စာ ပို႔

ႏိုဝင္ဘာ- ၁၈ ၂၀၁၃
M-Media
KK

ျမန္မာအစုိးရ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္ျဖင့္ တရားဝင္လာေရာက္ခဲ့ေသာ အစၥလာမ္မစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေ၇းအဖြဲ႔( အိုအုိင္စိ) အား ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပသူ အခ်ိဳ႕မွ ဆႏၵျပျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳျပီး အစၥလာမ္သာသနာကို မဟုတ္မမွန္ စြပ္စြဲပုတ္ခတ္ကာ ေစာ္ကားေရးသား ေျပာဆို ထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားျပဳခဲ့ၾကသည့္ အေပၚ တည္ဆဲ တရားဥပေဒမ်ားအရ အျမန္ဆံုးအေရးယူေပးဖို႔ ျမန္မာႏို္င္ငံလံုးဆိုင္ရာ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ၾကီးမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ သို႔ လိပ္မူျပီး တိုင္ၾကားစာ ေပးပို႔ထားေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

အဆိုပါ တိုင္ၾကားစာတြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားမွ အစၥလာမ္ကို ေစာ္ကားပုတ္ခတ္ထားေသာ “သားေဖာက္ႏႈန္းျမန္အစၥလာမ္ တိရိစာၦန္ဝါဒ ဆန္႔က်င္ၾက” ” လူသတ္ဝါဒ၊ မုဒိမ္းက်င့္ဝါဒ ကို လက္ကိုင္ျပဳထားသည့္ ရွရီးယား(အစၥလာမ့္ဥပေဒ) အလိုမရိွ။” စသည့္ စာသားမ်ားကို ေဖာ္ျပထားျပီး အဆိုပါစြပ္စြဲ ပုတ္ခတ္ေစာ္ကားမႈမ်ားမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥေပဒ၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ( ရာဇသတ္ၾကီး ) ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနျပီး အထူးသျဖင့္ ကမာၻတဝွမ္းမွ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ကိုးကြယ္ရာ ကမာၻ႕ဘာသာၾကီးတစ္ခုကို “တိရိစာၦန္ဝါဒ”ဟု ပုတ္ခတ္ေစာ္ကားျခင္းမွာ ဘာသာဝင္မ်ား၏ စိတ္ကိုနာက်ညး္ေစရန္ တမင္ ရည္ရြယ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဖြဲ႕ၾကီးအေနျဖင့္ လံုးဝ(လံုးဝ) လက္မခံဟု ထည့္သြင္းေရးသားထားျပီး အဆိုပါ ေစာ္ကား ပုတ္ခတ္မႈကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ လူ၊ ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္း အားလံုးကို တရားဥပေဒအရ အျမန္ဆံုး အေရးယူေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

M-Media Link =>http://www.m-mediagroup.com/news/20592

အစၥလာမ္ကိုတိရိစာၦန္ဝါဒဟု ေစာ္ကားသည့္ကိစၥအေရးယူေပးရန္ သမၼတထံစာပို႔ (4 photos)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: