(၂၇-၁၁-၂၀၁၃) ေနေရႊနဳိင္ငံသစ္ ဂ်ာနယ္တြင္ ကမန္ အမ်ဳိး သားမ်ား၏ေက်ညာခ်က္မ်ား

 

ကမန္အမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီအတြင္းေရးမွဴးမွ ကမန္လူဦးေရသန္းေခါင္းစာရင္းေကာက္ခံၿခင္းပတ္သက္၍ (၂၇-၁၁-၂၀၁၃)ေနေရႊနဳိင္ငံစသစ္ ဂ်ာနယ္တြင္ ကမန္ အမ်ဳိး သားမ်ား၏ေက်ညာခ်က္မ်ား

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: