ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာလမ္း(၃)စစ္ေဆးေရး ဂိတ္ မွ လဝက ဝန္ ထမ္း မ်ား က ခ ရီး သြားေနေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး မ်ား အား ပုံစံ (၄) ကို အၾကာင္းျပ ၍ မမွန္ မကန္ေငြ ညွစ္

 

လူမ်ဳိးမ်ားအားပုံစံ(၄)ကိုအၾကာင္းျပ၍မမွန္မကန္ေငြညွစ္ဘူးသီးေတာင္ေမာင္ေတာလမ္း(၃)စစ္ေဆးေရး ဂိတ္မွလဝကဝန္ထမ္းမ်ားကခရီးသြားေနေသာရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားအားပုံစံ(၄)ကိုအၾကာင္းျပ၍မမွန္မ ကန္ေငြ

ညွစ္ လ်က္ရိွေနပါသည္။

   အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားအားယခင္ကပင္မွတ္ပုံတင္ျဖင့္ခရီးသြား ခြင့္ျပဳထားျပီး ယခု

အခါ(၃)မိုင္စစ္ေဆးေရးဂိတ္မွလဝကဝန္ထမ္းမ်ားကရို ဟင္ ဂ်ာ လူမ်ဳိးအေပၚခြဲျခားဆက္ဆံ လို

ေသာ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္မမွန္မကန္ပုံစံ(၄)အေၾကာင္းျပ၍အမ်ဳိး မ်ဳိးႏွိတ္စက္ ေငြညွစ္ေနပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မိန္႔ခြန္းမွာႏိုင္ငံသား တိုင္းသည္လြတ္လပ္စြာခရီး

သြားလာခြင့္အပါ အဝင္ႏိုင္ငံ သား အခြင့္ အေရးအားလုံး ခံစားခြင့္ရိွသည္ဟုေဖၚျပပါရိွ

ပါသည္။ႏိုင္ငံေတာ္  သမၼတ၏ မိန္႔ ခြန္း အ တိုင္း အမ်ဳိသား မွတ္ပုံတင္ျဖင့္လြတ္လပ္စြာခရီး

သြားလာႏိုင္ခဲ့ျပီး အခ်ဳိ႕ေသာလဝကဝန္ထမ္းမ်ား၏ ခြဲျခား ဆင္ဆံလိုျခင္း |ေငြညွစ္လိုျခင္း

ဆႏၵာႏွင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွိပ္စက္ေနပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နည္ပဋိပကၡစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အစီရင္ခံစာမွာလည္းဘူးသီးေတာင္

ေမာင္ေတာေဒသ၌ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျပီးသာအိစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားယခုအခ်ိန္တြင္အခြင့္အေရး

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရ႐ိွေနေၾကာင္းဥပမာအမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားကပုံစံ(၄)

ကိုင္စရာမလိုပဲလြတ္္လပ္စြာခရီးသြားခြင့္ျပဳထားေၾကာင္းေဖၚျပပါရိွသည္က္ုၾကည္႕ျခင္းအားျဖင့္

အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ျဖင့္ခရီးသြားခြင့္ျပဳထားသည္မွာသက္ေသျပေနပါသည္။


ပုံစံ(၄)ဆိုသည္႔စာရြက္၏အထက္ေခါင္းစဥ္မွာယာယီသကေသခံကဒ္ျပားကိုင္ေဆာင္သူမ်ား

အတြက္သာသုံးစြဲရန္ျဖစ္သည္”ဟုေဖၚျပပါရိွသည္ကိုၾကည္႔ျခင္းအားျဖင့္ ဥပေဒ| အမိန္႔|

ညႊန္႔ၾကားခ်က္ မ်ားႏွင့္ လုံး ဝ ဆန္႔က်င့္ေၾကာင္းေတြ႔ရိွရပါသည္။အျခား လူမ်ဳိးမ်ားသည္

ကားေပၚမွဆင္းစရာ မလို|စစ္ေဆးခံ စရာမ လိုပဲ သြားလာႏို္င္ျပီး ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားသာစစ္

ေဆးခံရန္ဂိတ္ထားရိွ သည္သေဘာမ်ဳိး လည္းေရာက္  ေန ပါသည္။

           သို႔ျဖစ္ပါ၍ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာႏင့္တပိုင္တႏိုင္လုပ္ကိုင္အ

သက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း၏ ျပဳေန ေသာရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္အလြန္ အခက္အခဲျဖစ္ေနျပီး

စိတ္ ဆင္း ရဲစြာျဖင့္သြားလာေန ရ ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါသည္။

 

  အမွန္တရားကိုလိုလားေသာအစိုးရဝန္ထမ္းတစ္ဦး

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: