၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင္႔အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း၊ အိမ္ ေထာင္ စု ေမး ခြန္း ပုံ စံ

ေအာက္္ပါလင္႔တြင္ ေမးခခြန္းႏွင္႔ အေၿဖ ေရးထားသည္ကုိ ဖတ္ၾကည္႔ပါ။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးဆုိင္ရာ ေမး ခြန္း ႏွင္႔ အ ေၿဖ မ်ား

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: