၂၀၁၄-သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္တဲ့အခါ `ရိုဟင္ဂ်ာ´ မ ထည့္ ဘဲ`ရခိုင္ မြတ္ဆလင္´ ထည္႔ လွ်င္ အႏၱရာယ္ ႏွင္႔ ရင္ ဆုိင္ ရ လိမ္ မည္။

 

၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္တဲ့အခါ `ရိုဟင္ဂ်ာ´အျဖစ္ မထည့္ဘဲ`ရခိုင္မြတ္ဆလင္´လို႕ ျဖည့္ၾကဖို႕ စည္း ရံုးေန တယ္ လို႕ သိရ တယ္။ တကယ့္ အႏၱရာယ္ပါ.

 

`ရခိုင္မြတ္ဆလင္´လို႕ ျဖည့္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးအျဖစ္သာ စာရင္း၀င္သြားမွာျဖစ္တဲ့

 

အတြက္ တနည္းအားျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာလူဦးေရစာရင္းကို depopulateျဖစ္ေအာင္ လုပ္ျပီး

 

လူအမ်ားစုကို ဒုတိယတန္းစား ႏိုင္ငံသားအဆင့္မွာ ထားႏိုင္ဖို႕ ၾကိဳးစားေနတာပါ။ ျမန္မာ

 

ၿပည္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာဦးေရတစ္သန္းေက်ာ္ရွိႏိုင္ေပမဲ့တစ္ေယာက္ တစ္ေပါက္နဲ႕ ရခိုင္မြတ္ဆလင္၊

 

ကမန္၊ ဘဂၤါလီ၊ ျမန္မာမြတ္ဆလင္စသျဖင့္ ထည့္ခ်င္ ရာ ေလ်ာက္ ထည့္မယ္ဆိုရင္ သန္းေခါင္

 

စာရင္းေနာက္ပိုင္းထြက္ လာမဲ့ လူဦးေရစာရင္းအရ `ရိုဟင္ဂ်ာ´ဆိုတာ လက္တစ္ဆုပ္စာပဲရွိ

 

တယ္ဆိုတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုျဖစ္သြားရင္ ကိုယ့္ရဲ့ ဆံုးရံႈးေနတဲ့ ႏိုင္ငံ

 

သား အခြင့္အေရးေတြ ျပန္လည္ေတာင္းဆိုရာမွာ အမ်ားၾကီးထိခိုက္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါကို အထူး

 

သတိထားရပါလိမ့္မယ္။အသံတစ္သံတည္းထြက္ဖို႕အေရးၾကီးသလို၊စာရင္းျဖည့္တဲ့အခါစာလံုး

 

ေပါင္း ကအစ (အဂၤလိပ္လိုျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာလိုျဖစ္ေစ) တမ်ိဳးတည္းျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ထားႏိုင္ဖို႕

 

လိုပါတယ္။

 

သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ျဖည့္ရမဲ့အခ်က္ ၄၁ ခ်က္ရွိတဲ့ထဲက အခ်က္အလက္ (၃) ခုကိုပဲ ကြန္ပ်ဴတာ

 

စကင္ဖတ္ျပီး မွတ္တမ္းယူမွာျဖစ္ျပီး၊ အဲဒီအခ်က္(၃) ခ်က္ထဲမွာ`လူမ်ိဳး´ ပါ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္

 

ဒီအခ်က္က ဘယ္ေလာက္အေရးၾကီးသလဲဆိုတာ စဥ္းစားမိၾကမယ္ထင္တယ္။

 

Via U U Mhaw Sayar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: