၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လခန္႔တြင္ Google Talk ရပ္ဆိုင္းမည္ဟုဆို

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္စတြင္ သတင္းမ်ားကို ထုတ္ၿပန္ေၾကညာေပးၿပီး မတ္လေလာက္တြင္ G-talk ကို ႐ုပ္သိမ္း ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကတစ္လႊားတြင္ Google Talkထက္စာပါကGoogle Hangoutsကို အသံုးမ်ားလ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါ Hanoutsႏွင့္ အျခား G-mail မ်ားတြင္ သမား႐ုိးက် ဂ်ီေတာ႔ခ္ထက္ ပုိမိုစုံ လင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊Chatting မ်ား ပါ၀င္လာမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါGoogle Hangouts, G-mailႏွင့္ Third Party Clint မ်ားတြင္ G- talk Chatမ်ားကို အရင္အတိုင္း သံုးစြဲႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ဟု Google Apps Teamမွ သိရသည္။

Mizzima – News in Burmese

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: