၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာနိူင္ငံအစိုးရ လွ်ိဳ႕ ၀ွက္ ခ်က္ မ်ား အက္ ဥပေဒ

ပုဒ္မ ၃ မွ ေကာက္နူတ္ခ်က္

၁။ မည္သူမဆို နိူင္ငံေတာ္၏ လံုျခံဳေရးကို ျဖစ္ေစ ၊နိူင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ျဖစ္ေစ နစ္နာရန္ အလို ့ဌာ –

(ကက) ပိတ္ပင္ထားေသာေနရာကို ခ်ဥ္းကပ္လ်ွင္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ျဖတ္ေက်ာ္လ်ွင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ၊ထိုအရပ္ အနီးအနားတြင္ ရွိေန လ်ွင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ၊ထိုအရပ္ကို ၀င္ေရာက္လ်ွင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ။

(ခခ) ရန္သူတစ္ဦးအား တိုက္ရုိက္ျဖစ္ေစ ၊သြယ္၀ိုက္၍ ျဖစ္ေစ ၊အသံုးက်ေစလိုသည့္ ၊အသံုးက်ေစမည့္ ၊ အသံုးက်ေစရန္ ၾကံရြယ္၍ ၊ရုပ္ပံု ၊ နယ္ပုံ ၊ မွတ္စု တစ္ခုခုကို ျပဳလ်ွင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ။

(ဂဂ) ) ရန္သူတစ္ဦးအား တိုက္ရုိက္ျဖစ္ေစ ၊သြယ္၀ိုက္၍ ျဖစ္ေစ ၊အသံုးက်ေစလိုသည့္ ၊အသံုးက်ေစမည့္ ၊ အသံုးက်ေစရန္ ၾကံရြယ္၍ ၊လ်ွိဳ ့၀ွက္ေသာ အမွဳထမ္းသံုး ၊ အရာထမ္းသံုး စကားကို ျဖစ္ေစ ၊စကား၀ွက္ကို ျဖစ္ေစ ၊ရုပ္ပံု ၊ နယ္ပံု ေရးသားခ်က္ ၊မွတ္စု ၊ အျခားစာတမ္း အမွတ္အသား သတင္း တစ္ခုခုကို ျဖစ္ေစရယူလ်ွင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ၊ စုေဆာင္းလ်ွင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ၊ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေ၀လ်ွင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ၊အျခားသူ တစ္ဦးဦး အား သတင္းေပးလ်ွင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ၊ထိုသူအား ေထာင္ ၃ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္နိူင္သည္ ။

ထို ့ျပင္ ခုခံတိုက္ခိုက္ရန္ ျပဳလုပ္ထားေသာ လက္နက္တိုက္ ၊(ၾကည္း)(ေရ)(ေလ) တပ္တစ္ခုခုကို ထားရာေဒသ ၊၎ တပ္တစ္ခုခု၏ တပ္နယ္ တစ္ခုခု ၊
မိုင္း၊ မိုင္းမ်ားျပဳလုပ္ရာေဒသ ၊ စက္ရုံ ၊ သေဘၤာက်င္း ၊စစ္စခန္းသေဘၤာ ၊ ေလယာဥ္ပ်ံတစ္စီးစီး ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍ထိုျပစ္မွဳကို က်ဴးလြန္လ်ွင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ၊

(ၾကည္း)(ေရ)(ေလ) တပ္ ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍အျခားနည္းျဖင့္ က်ဴးလြန္လ်ွင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ၊လ်ွိဳ ့၀ွက္ေသာ အမွဳထမ္းသံုး ၊ အရာ ထမ္း သံုး စကား တစ္ခုခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍က်ဴးလြန္လ်ွင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ၊ထိုသူအား ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္နိူင္သည္ ။

( နိူင္ငံေတာ္ ၏ လ်ွိဳ ့၀ွက္ခ်က္ ႏွင့္အစိုးရ အဖြဲ ့၀င္မ်ား ၏ လ်ွိဳ ့၀ွက္ခ်က္ …မကြဲျပားေသးေသာ မီဒီယာ သမား မ်ားသို ့ ရည္ညႊန္းပါသည္ )

ကိုရဲမိုး

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: