၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ပင္ ဆန္႔ က်င္ေန သည့္၁၉၈၂ႏိုင္ငံသားဥပေဒ

 

တဖန္ ၁၉၈၂ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒပုဒ္မ ၈(ခ) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အက်ဳိးငွာ ေမြးရာပါ ႏိုင္ငံသားမွအပ မည္သူ႔ကို မဆို ႏိုင္ငံသားသို႔မဟုတ္ဧည့္ႏိုင္ငံသားသို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူအျဖစ္မွ ရုပ္သိမ္းႏိုင္သည္ဟု ဆိုထားျပန္ပါသည္။

 

ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တင္ျပခ်င္တာကေတာ့ တည္ဆဲျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒမွာပါတဲ့ ၁၈၂၃ခုႏွစ္ဆိုေသာ သကၠရာဇ္မွာ ယေန႔အခ်ိန္မွာဆိုရင္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၁၉၀ေလာက္ရွိေနပါၿပီ။ ရာစုႏွစ္၂ခုနီးပါးေလာက္ အခ်ိန္အခါ အေထာက္အထားတင္ျပရန္မွာ မလြယ္ကူေသာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားတစ္ဦးဦးအား ၁၈၂၃မတိုင္မီ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္ေနထိုင္ေၾကာင္း အေထာက္အထားတင္ျပႏိုင္မွ တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရမယ္ဆိုရင္ ထိုပုဂၢဳိလ္သည ္တိုင္းရင္းသားျဖစ္ပါလ်က္ တိုင္းရင္းသားျဖစ္မႈဆိုေသာ အခြင့္အေရးကို ဆံုးရႈံးသြားမည္မွာ ဧကန္မုခ်။ ထိုပုဂၢဳိလ္ဟာ တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ မခံရေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒပုဒ္မ(၅) အရ ေမြးရာပါႏိုင္ငံသားဟု အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မခံရသည့္အျပင္ အခန္႔မသင့္ရင္ ပုဒ္မ ၈(ခ)အရ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္မွေတာင္ ရုပ္သိမ္းျခင္းခံရႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအားလံုး၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည္ဟု အတိအက်မေျပာႏိုင္ ပါ။ ဒါ့အျပင္ ၁၉၈၃ ခု၊ ႏိုင္ငံသားဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရး ကတ္ျပားမ်ားေပၚတြင္ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာနဲ႔ အလုပ္အကိုင္မ်ား ကို ေဖာ္ျပထားျခင္းသည္ လူမ်ဳိး၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊ ရာထူးဌာနႏၱရ၊ အဆင့္အတန္း စသည္တို႔ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ခြဲျခားမႈမရွိ ေစရဟူေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၄၈ နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိမရွိကိုလည္း စဥ္းစားစရာျဖစ္ေနပါတယ္။ မည္သည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးျဖစ္သည္၊ မည္သည့္ဘာသာကို ကိုးကြယ္သည္ဆိုတာကို ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရး ကတ္ျပားမ်ားေပၚတြင္ မေဖာ္ျပဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္အရ သိရွိလိုပါက သက္ဆိုင္ရာဌာနမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာ ေဒတာေဘ့စ္စနစ္ျဖင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ထိန္းသိမ္းထားပါက သက္ဆိုင္ရာမွ အလြယ္တကူ ရွာေဖြႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရး မဆံုးရႈံးေစရန္အတြက္ ၁၉၈၂ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒကို ေခတ္သစ္၊ စနစ္သစ္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္၊ ယုတၱိရွိေအာင္၊ လူ႔အခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားနဲ႔ကိုက္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ၿပီး ကြတ္ခိုင္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ စား လွယ္ ဦးတီခြန္ျမတ္အဆို တင္သြင္းျပသည့္အတိုင္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည ့္ဥပေဒတစ္ရပ္   ျပဌာန္းေပးသင့္ပါေၾကာင္း ဤလႊတ္ေတာ္သို႔ အေလးအနက္ထား အႀကံျပဳတင္ျပအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ပထမအၾကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္ အစည္းအေဝးတြင္ ကြတ္ခိုင္ မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္္ ဦးတီခြန္ျမတ္ ၏ ၁၉၈၂ ႏို္င္ငံသား ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အဆိုကို ဘူးသီးေတာင္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေရႊေမာင္၏ ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေရႊေမာင္၏ ေဆြးေႏြးခ်က္အျပည္အစံု ဗီဒီယိုၾကည့္လိုလွ်င္

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: