သန္းေခါင္စာရင္းကိစၥဦးေဆာင္အခန္းက႑မွ ေဆာင္ ရြက္ ေပး ပါ ရန္ တင္ ၿပ ၿခင္း

 

အလင္းမ်က္၀န္းတာ၀န္ခံအယ္ဒီတာမ်ားသို႔ ေပးပို႔ထားသည့္ စာျဖစ္ပါတယ္။

 

သို႔

 

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ
အစၥလာမ့္ဘာသာေရးအဖြဲ႔ၾကီး
(၁) အိုလာမာအစၥလာမ္သာသနာပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဴပ္၊
(၂) အစၥလာမ္သာသနာ့ေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဴပ္၊
(၃) ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္လူငယ္မ်ား(ဘာသာေရးအဖြဲ႔)
(၄) ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ အမ်ိဳးသားေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဴပ္
(၅) ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေမာင္လ၀ီ အဖြဲ႔ဌာနခ်ဴပ္

 

ရက္စြဲ။ ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂)ရက္

 

အေၾကာင္းအရာ။ ။ သန္းေခါင္စာရင္းကိစၥ ဦးေဆာင္အခန္းက႑မွ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ တင္ျပျခင္း

 

ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ျပည္သူမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ အစၥလာမ္ ဘာ သာေရး အဖြဲ႔(၅)ဖြဲ႔အား စုစည္းျပီး ” ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႔ၾကီး ” အမည္ျဖင့္ (၇-၅-၀၇) ရက္စြဲပါစာအမွတ္ – ၅၃၂/၂၇/သသန-၅ (ည-ခ) ၿဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳထားေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရပါသည္။

 

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာထားျပီး ထိုကိစၥႏွင့္ ပါတ္သတ္၍ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအၾကား လူမ်ိဳး အမည္ျဖည့္ သြင္းရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားလ်က္ရွိေနေၾကာင္း လူၾကီးမင္းမ်ားမွ ေကာင္းစြာၾကားသိျပီး ျဖစ္ပါသည္။

 

ထိုသို႔ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ကြဲျပားသည့္အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးအား ရွရီအသ္ တရားေတာ္ႏွင့္အညီ ဘံုရပ္တည္ခ်က္ သေဘာထား တစ္ရပ္ ဆံုးျဖတ္လမ္းညႊန္မႈ ျပဳႏိုင္ပါရန္။
(၁) ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သည့္ သူမ်ားအား စုစည္းျခင္း။
(၂) က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆြးေႏြးျခင္း
(၃) ဘံုရပ္တည္ခ်က္ သေဘာထားတစ္ရပ္အား အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအၾကား ဆံုးျဖတ္လမ္းညႊန္မႈျပဳျခင္း စသည္အားျဖင့္ ဦးေဆာင္အခန္းက႑ မွ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါရန္ ေလးစားစြာ တင္ျပအပ္ပါသည္။

 

ဟာဖြီးဇ္မုဟမၼဒ္ ဟနီးဖ္(ခ)ဦးျမင့္ႏိုင္
ေနျပည္ေတာ္၊ ပ်ဥ္းမနားျမိဳ႕

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: