ဝန္ထမ္းအလိုရိွသည္။ (မြတ္ စလင္ လူ ငယ္ မ်ား လဲ ေလ်ာက္ ထား သင့္ တယ္။)

မီဒီယာ လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ရန္ ဝန္ထမ္း အလိုရိွသည္။

၁) အၾကီးတန္း သတင္းေထာက္ ၁ ဦး (သို႔) ၂ ဦး

၂) အလုပ္သင္သတင္းေထာက္ ၂ ဦး

၃) ရံုးဝန္ထမ္း ၁ ဦး ၄) စာစီစာရိုက္ ၁ ဦး

အမွတ္စဥ္ (၁) အတြက္ သတင္း မီဒီယာေလာကတြင္ အေတြ႔အၾကံဳ အနည္းဆံုး (၁)ႏွစ္ ရိွသူျဖစ္ရပါမည္။

အမွတ္စဥ္ (၂) အတြက္ သတင္းပညာစိတ္ဝင္စားသူျဖစ္ျပိး ၾကိဳးစာခ်င္စိတ္ရိွသူျဖစ္ပါမည္။

အမွတ္စဥ္ (၁) (၂) ၂ ခုစလံုး လိုအပ္လွ်င္ ခရီးသြားႏိုင္ရမည္ျဖစ္ျပိး ၊ မာတီမီဒီယာႏွင့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳႏိုင္ရပါမည္။

အမွတ္စဥ္ (၃) အတြက္ တကၠသိုလ္တခုခုမွ ဘြဲ႕ ရရိွရမည္ျဖစ္ျပီး ရံုးလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေတြ႔အၾကံဳရိွသူ ဦးစားေပးပါမည္။

အမွတ္စဥ္ (၄) အင္တာနက္၊ အီးေမးလ္ MicroSoft Office ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳႏို္င္ရမည္။ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ လက္ကြက္ကၽြမ္းက်င္စြာ ရိုက္ႏို္င္ရမည္။

စိတ္ဝင္စားလိုသူမ်ား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အီးေမးလ္သို႔ CV ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

စံုစမ္းေမးျမန္းလိုလ်င္

အီးေမးလ္- batmalike@gmail.com

ဖုန္း- 09-402608459

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: