သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးေရး ေမး ခြန္း မ်ား ျဖဳတ္ ရန္ တိုက္ တြန္း

 

သန္းေခါင္စာရင္း, ဘာသာေရး, လူမ်ိဳးေရး, ပဋိပက

 

ႏုိင္ငံတကာ ပဋိပကၡမ်ား ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕(International Crisis Group-ICG)က ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ ကုလ သမဂၢ အဖြဲ႔ကို တႏိုင္ငံလံုး အ တိုင္း အတာျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္ သည္။ ေကာက္ယူမႈတြင္ပါ၀င္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားသည္ မ လို အပ္ေသာ ဆန္႔က်င္ျခင္းမ်ားပါ၀င္ေနၿပီး သေဘာထားကြဲ လြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု ၎တို႔က ဖြင့္ဆိုခဲ့ၾကသည္။

 

ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ႏိုင္ငံ ဘရပ္ဆဲလ္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္သည့္ ICG အဖြဲ႕က တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားက လူမ်ိဳး၊ ဘာသာႏွင့္ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္မႈ အခ်က္ အ လက္ မ်ား ေကာက္ယူျခင္းကို ေရႊ႔ဆိုင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုေနၾကျခင္းကို ပဲ့တင္ထပ္လိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္လည္း အခ်ိန္ နည္း ပါးေန သည့္ အတြက္လည္း အခိ်န္ကာလတခုအထိ ေရႊ႕ဆိုင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္လည္း ထိုအခ်က္မ်ား ကို ျဖစ္ႏိုင္ သမွ် အျမန္ ဆံုး ျပန္လည္ ပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေနျခင္းကို အစိုးရက ခုခံကာကြယ္သြားခဲ့သည္။

 

“အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းနဲ႔ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ တိက်ေသခ်ာတဲ့ လူဦးေရစာရင္း အခ်က္အလက္ေတြ ေကာက္ယူႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါ တယ္။ ေနာက္ ဆံုး အႀကိမ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူခဲ့တာ ႏွစ္၃၀ ေက်ာ္သြားပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ အခုေကာက္မယ့္ ေမးခြန္း ၄၁ ခုပါ၀င္ပါတဲ့ သန္းေခါင္စာရင္းက ရႈပ္ေထြး လြန္း ၿပီး အႏၲရာယ္မ်ားပါတယ္” ဟု ICG ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 

“စစ္အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကေန ဒီမိုကေရစီ အစိုးရစနစ္ကို သြားေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ လမ္းေၾကာင္းမွာ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ ဆယ္ စုႏွစ္ မ်ားစြာရွိေနခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡေတြ အဆံုးသတ္ႏိုင္ေရးက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အခက္အခ ဲျဖစ္ေနပါတယ္။ တခ်ိန္ထဲမွာပဲ ၿပီးခဲ့တဲ့ လေတြ ထဲမွာ ဗမာ-ဗုဒၶဘာသာ အမ်ိဳးသားေရးလုပ္ရွားမႈေတြေၾကာင့္ မြတ္စလင္ လူနည္းစု အသိုင္းအ၀ိုင္းေတြ ထိခိုက္နစ္နာရမႈေတြ တိုးပြားလာ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္   ဒီလိုတင္းမာမႈေတြ တိုးလာႏိုင္စရာရွိတဲ့ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈမ်ိဳးကို မစဥ္းစားသင့္ပါဘူး” ဟုလည္း ICG ကဆိုသည္။

 

ေနာက္လတြင္ စတင္ေကာက္ယူေတာ့မည့္ သန္းေခါင္စာရင္းအတြက္ အစိုးရ၏ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ခ်ီးမြမ္းခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ကုလ သမဂၢႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားအပါအ၀င္ ဦးေဆာင္စီစဥ္သူမ်ားက ျဖစ္လာဖြယ္ရွိေသာ အႏၲရာယ္မ်ား ကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ အေလးထားခဲ့ျခင္းမရွိ ဟု ICG ကေျပာသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား ခြဲျခားသတ္မွတ္ရာတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနၿပီး ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္ အလက္ မ်ား   ေကာက္ ယူရာမွ မြတ္စလင္ ဆန္႔က်င္ေရး စိတ္ဓာတ္မ်ား ျမင့္တက္လာေစႏိုင္ၿပီး လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ခြဲျခားမႈ အဓိက႐ုဏ္းမ်ား ျဖစ္ပြားလာႏိုင္သည္ ဟု သတိေပးသည္။

 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေဒသခံ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မူဆလင္မ်ား ၾကား ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြား ခဲ့ၿပီးေနာက္ လူ ၂၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုး၍ ၁၄၀၀၀၀ ေက်ာ္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ မူဆလင္ လူ ဦးေရ ႐ုတ္တရက္ႀကီး အဆမတန္ျမင့္တက္လာျခင္းကို စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မိေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အခ်ိဳ႕ က ေျပာၾကသည္။ မြတ္စလင္ ေယာက္်ားမ်ားက ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို လက္ထပ္ယူရန္ႀကိဳးစားၾကမည္ ျဖစ္ၿပီး အစၥလမ္ဘာသာသို႔ ကူးေျပာင္း၀င္ေရာက္ ေစလိမ့္မည္ ဟုလည္း ဆိုၾကသည္။

 

၁၉၈၃ ခုႏွစ္က သန္းေခါင္စာရင္းေနာက္ဆံုး အႀကိမ္ေကာက္ယူၿပီးခ်ိန္ေနာက္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ားစုျဖစ္သည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ မြတ္စလင္္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု စစ္အစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရာခိုင္ႏႈန္း က ေသခ်ာမႈ မရွိပါ။

 

“တကယ္ ေကာက္ယူခဲ့တဲ့ အခ်ိန္မွာ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ ေဖာ္ျပေနတဲ့ ခိုင္မာတဲ့ ညႊန္ျပခ်က္ေတြရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရး အရဆံုးျဖတ္ၿပီး ပိုၿပီး လက္ခံႏိုင္စရာျဖစ္တဲ့ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းလို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိေကာက္ယူမယ့္ သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ဒါကို အမွတ္မွားၿပီး မြတ္စလင္ လူဦးေရ က ႏွစ္ ၃၀ အတြင္း ၃ ဆ တိုးလာပါတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထုတ္ျပန္ လိုက္ရင္ အစြန္းေရာက္လႈပ္ရွားမႈေတြ ေပၚေပါက္လာဖို႔ ဖိတ္ေခၚသလို ျဖစ္ သြားႏိုင္ပါ တယ္” ဟုလည္း ICG ကေျပာသည္။

 

ICG အဖြဲ႕က သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ လူဦးေရစာရင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္သည့္ အသက္ အရြယ္၊ လိင္ ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ ရွိ/မရွိ စသည့္အခ်က္မ်ားကိုသာ ေကာက္ယူရန္ အႀကံဳျပဳလိုက္သည္။ “ဒီလို လုပ္ျခင္း အား ျဖင့္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ႏိုင္ငံသား စတဲ့ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ကိစၥေတြ နဲ႔ ပတ္သက္ဖို႔ မလိုဘဲ အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ရရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎တို႔က ဆိုသည္။

 

“သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို အလွ်င္အျမန္ ျပင္ဆင္ၿပီး အဓိကက်တဲ့ လူဦးေရစာရင္းဆိုင္ရာ ေမးခြန္း ေတြကိုပဲ အေလးထား သင့္ ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ မလိုအပ္တဲ့ ဆန္႔က်င္ဖက္သေဘာေဆာင္ၿပီး ကြဲျပားမႈေတြျဖစ္ေစႏိုင္မယ့္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ႏိုင္ငံသား စတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ကိုေတာ့ ပိုၿပီး သင့္ေတာ္တဲ့ အခိ်န္တခုအထိ ေရႊ႕ဆိုင္းထားသင့္ပါတယ္” ဟုလည္း ICG က အႀကံျပဳလိုက္သည္။

 

တႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္းကို ေနာက္လကုန္ပိုင္းတြင္ စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔ အ ထိ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ လူဦးေရ ရံပံုေငြ အဖြဲ႕ ၏ အကူအညီျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စစ္တမ္း တြင္ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ျခင္းကို တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ၁၃၅ ခု ထဲမွ တခုတြင္ ပါ၀င္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မူ ဆလင္မ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံ သား မဟုတ္သူမ်ားသည္ “အျခား” ဟုေဖာ္ျပၿပီးမွ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ လူမ်ိဳးစုကို ေရးသားရမည္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံဇာတိ အျဖစ္ အသိ အ မွတ္ျပဳ  မထားသည့္ လူမ်ိဳးစု တခုတြင္ပါ၀င္ေနသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားလည္း ထိုနည္းတူပင္ျဖစ္သည္။

 

ႏိုင္ငံေရး သက္ေရာက္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ား ရွိေနျဖင့္ ရလဒ္အေျဖမ်ားက အေရးပါေနသည္။ မဲဆႏၵနယ္ မ်ားတြင္ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားသည့္ လူဦးေရ အေရ အတြက္မျပည့္မီေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားသည္ ေဒသ ဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားတြင္ ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ကိုယ္စားျပဳ ပါ၀င္ခြင့္ ေနရာ ရရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

 

စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့စဥ္အခါက ဗမာအရာရွိမ်ားက လႊမ္းမိုးထားႏိုင္ေအာင္ ဗမာတိုင္းရင္းသား လူမ်ားစု အေရအတြက္ကို အလြန္ မ်ားျပား လာေအာင္ ျပဳ လုပ္ ခဲ့ သည္ဟု အစိုးရကို တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားက စြပ္စြဲခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္လည္း မွားယြင္းစြာ ကိုယ္စားျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ အ လားတူကိစၥမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ေပၚထြက္လာသည္။ အခ်ိဳ႕တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားက စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား ကို တိက် ေသခ်ာစြာ သတ္မွတ္ ထားႏိုင္မႈမရွိျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ မ်ိဳးႏြယ္ခြဲတခုကို အျခားမသက္ဆိုင္သည့္ လူမ်ိဳးစုမ်ား ေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္း စသည့္ အား နည္းခ်က္မ်ား ရွိေနသည္ ဟုဆိုၾကသည္။

 

ထိုသို႔ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိေနခ်ိန္တြက္ လူမ်ိဳးစုကိုပါ ထည့္သြင္းေကာက္ခံရျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရက ခုခံကာကြယ္သြားသည္။ လူ၀င္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္     ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက ကမာၻေပၚမွ အျခားႏိုင္ငံ အမ်ား အျပားတြင္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ လူမ်ိဳးကို ထည့္ သြင္းေကာက္ယူျခင္း မရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားမွာ အလြန္ေခတ္ေနာက္က်ေနသျဖင့္ ထည့္သြင္း ေကာက္ယူ ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယခင္အပတ္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

 

“ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ၾကာမွ ေကာက္ရတဲ့အတြက္ လူမ်ိဳး ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ တိတိက်က် မသိေတာ့ဘူး။ ဒီအတြက္ ထည့္ ေကာက္တာပါ။ ဒီလိုေကာက္လို႔ တရား မဝင္ တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ သူမ်ားႏိုင္ငံေတြက ၁၀ ႏွစ္တႀကိမ္ ေကာက္ပါတယ္။” ဟု ဦးခင္ရီက ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၀ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ျပဳလုပ္ ခဲ့ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတခု တြင္ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

 

“တိုင္းရင္းသားေတြ စိတ္ပူေနတာက လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ လူမ်ိဳး (အမည္) ေပ်ာက္သြားရင္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရျခင္း၊ မရျခင္း စတာေတြကို စိတ္ ပူေနတယ္ဆိုတာ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္တာက ေရြးေကာက္ပြဲကို တိုက္႐ိုက္ မသက္ဆိုင္ႏိုင္ပါဘူး။ သြယ္ဝိုက္ေတာ့ သက္ဆိုင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တိုင္းရင္းသားေတြ ထင္သလိုေတာ့ လူမ်ိဳးေပ်ာက္လို႔ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ မရတာမ်ိဳး မရွိေစရပါဘူး” ဟု သူကဆိုသည္။

 

သူက ထိုသို႔ အာမခံေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အမ်ားအျပားက ၎တို႔၏ စိုးရိမ္သည့္အတိုင္း ျဖစ္မလာေစရန္ သန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္ ယူျခင္းကို ေရႊ႕ဆိုင္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ခ်င္း တိုင္းရင္းသား အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက အခ်က္ လက္ေကာက္ယူျခင္းကို တလ ဆိုင္းငံ့ေပးပါရန္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ လူ၀င္ မႈႀကီးၾကပ္ေရး ၀န္ႀကီးႏွင့္ ဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္း ေကာ္မတီ ဥကၠဌတို႔ထံ စာေရး သား ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

 

“သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈ အစီအစဥ္အခ်ိဳ႕က ခ်င္းတိုင္းရင္းသားေတြ အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြကို ထိခိုက္နစ္နာ ေစႏိုင္တယ္လို႔ က်ေနာ္ တို႔ ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မ်ိဳးႏြယ္စု အမည္ေတြက မွားယြင္းေနပါတယ္” ဟု ခ်င္းတိုင္းရင္းသားေရးရာ သန္းေခါင္စာရင္း အေထာက္ အကူျပဳ ေကာ္မတီ၏ စာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ မ်ိဳးႏြယ္စု အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္းလည္း သူတို႔က ထပ္ေျပာ သည္။

 

ကခ်င္တိုင္းရင္းသား အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္း ၂၃ ခုကလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးေရႊမန္းထံသို႔ သီးျခားစာတေစာင္ေပးပို႔၍ သန္းေခါင္စာရင္း   ေကာက္ ယူမႈကို ေရႊ႕ဆိုင္းေပးရန္ ႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား သတ္မွတ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထပ္မံေဆြးေႏြး ညွိႏိႈင္းခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ အမ်ိဳးအမည္ ခြဲျခား မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိတိက်က် ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မရရွိ ႏိုင္ေသးပါက လူမ်ိဳးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာေမးခြန္းမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ေပးရန္လည္းေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

 

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) ၏ ဒုတိယ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဂြန္ေမာ္ကလည္း ယခုအခ်ိန္သည္ သန္းေခါင္ စာရင္း ေကာက္ယူရန္ အခိ်န္ေကာင္း မဟုတ္ဟု ေျပာသည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ အစိုးရတပ္မ်ား အၾကားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သျဖင့္ ေ၀းလံေသာ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူ ႏိုင္ေရးအတြက္ အဆီးအတားျဖစ္ေနသည္ဟု သူက ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္   ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔က ေျပာၾကား လိုက္သည္။

 

“တကယ္လို႔ အစိုးရက အခုအခ်ိန္မွာ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမယ္ဆိုရင္ စစ္တမ္းကျပည့္စံုမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔ လဲဆိုေတာ့ စစ္ပြဲနဲ႔ ပဋိပကၡေတြ  လိုမ်ိဳး အေျခအေနေတြက အမ်ားႀကီးရွိေနတယ္” ဟု သူက ဆိုသည္။

 

သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ကုလသမဂၢ လူဦးေရရန္ပံုေငြ အဖြဲ႔ မွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားသို႔ ICG ၏ ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္ေျပာၾကားေပးရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ရက္ေန႔က ဆက္သြယ္ေသာ္ လည္း မရခဲ့ပါ။

 

ဆမန္သာ မိုက္ကယ္၊ ရင္စႏိုင္းႏွင့္ ျငိမ္းျငိမ္းတို႕ ပူးေပါင္းေရးသား သတင္းပို႕သည္။

 

http://burma.irrawaddy.org/news/2014/02/17/55021.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: