သန္းေခါင္စာရင္းတြင္အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား လူမ်ိဳးေနရာ တြင္ ျမန္မာ/ဗမာ မြတ္စလင္ ဟု မျဖည့္ ရန္ ေၾက ညာ

 

သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား လူမ်ိဳးေနရာတြင္ ျမန္မာ/ဗမာမြတ္စလင္ ဟု မျဖည့္ရန္ အစၥလာမ္ ဘာသာေရးအဖြဲ႔ ၾကီး (၄)ဖြဲ႔ စုေပါင္းေၾကညာ ခ်က္ထုတ္ျပန္


မၾကာမီေကာက္ခံေတာ့မည့္ ျပည္လံုးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ တိုင္းရင္းသား/ႏိုင္ငံသား အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား အတြက္ အသိေပး ရွင္းလင္း ခ်က္ တစ္ေစာင္ကို အစၥလာမ္ဘာသာေရး အဖြဲၾကီး (၄) ဖြဲ႔ စုေပါင္းကာ လက္မွတ္ေရးထုိး ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

 

အဆိုပါေၾကညာခ်က္တြင္ သန္းေခါင္းစာရင္းေကာက္ခံရာတြင္ “လူမ်ဳိး” ျဖည့္စြက္ရန္ေမးခြန္းကိစၥ အစၥလာမ္သာသနာဝင္အမ်ားစု စိုးရိမ္ေသာက ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ ေဝခြဲမရျဖစ္ေနၾကေၾကာင္းသည္ဟု အဖြဲ႕မ်ားမွ သိရိွရေၾကာင္း တိုင္းရင္းသား/ႏိုင္ငံသား အစၥလာမ္သာသနာဝင္မ်ား၏ လိုအပ္ ခ်က္   ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအရ အစၥလာမ္သာသနာ၏ ကုရ္အာန္၊ ဟဒီးဆ္၊ ဓမၼသတ္ အဆိုအမိန္႔မ်ားကို အေျခခံ၍ လည္းေကာင္း၊ လ.ဝ.က ဝန္ၾကိးဌာနမွာ တာဝန္ရိွသူမ်ား၊ ကုလ လူဦးေရရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕(UNFPA) ၏ တာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခ်က္ အေပၚအေျခခံ၍ စိစစ္သံုးသပ္ျပီး ယခု ရွင္းလင္းခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ပါသည္။

 

ေၾကညာခ်က္တြင္ အစၥလာမ္သာသနာဝင္မ်ားမွာ လူမ်ိဳးစုအသီးသီးမွာ ရိွေနၾက၍ အစၥလာမ္သာသနာဝင္မ်ားစုစည္းျပီး လူမ်ိဳးစု တခုတည္း အမည္ နာမသတ္မွတ္ ေခၚေဝၚရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေဖာ္ျပပါရိွသည္။

 

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံသည့္ အခါ တိုင္းရင္းသား အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရျပီး လူမ်ိဳးစု တခုခုမွ ျဖစ္လွ်င္

 

ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ= “အစၥလာမ္”

 


လူမ်ိိဳး=” မိမိတို႔ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု အမည္တခုတည္းသာ” ျဖည့္ရန္

 

သန္းေခါင္စာရင္း ပံုစံလူမ်ိဳးစုမ်ား ဂဏာန္းသေကၤတ စာရင္းတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရိွေသာ တိုင္းရင္းသား/ႏိုင္ငံသား အစၥလာမ္သာသနာဝင္မ်ား အေနျဖင့္

 

ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ= “အစၥလာမ္”

 


လူမ်ိဳး= Code No: 914 ႏွင့္ “မိမိတို႔ လူမ်ိဳးစု အမည္မွန္တခုတည္း” သာ အထူးဂရုျပဳ ေျဖၾကားရန္ ႏွင့္

 

ျမန္မာမြတ္စလင္ (သို႔) ဗမာမြတ္စလင္ ဟု ေျဖၾကားျခင္း မျပဳရန္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 

မိမိတို႔ လူမ်ိဳး အမည္မွန္ကို ေျဖၾကားရာတြင္ စိုးရိမ္စရာ မရိွေၾကာင္း မိမိတို႔ ေျဖၾကားသည့္အတိုင္းသာ စာရင္းေကာက္မ်ားက ေရးသြင္း မည္ျဖစ္ေၾကာင္း    ေဖာ္ျပပါရိွသည္။

 

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံသည့္ ကာလအတြင္း အစၥလာမ္ဘာသာေရး အဖြဲမွ တာဝန္ရိွသူမ်ား စုေပါင္း ရံုးထို္င္ၾကမည္ျဖစ္ျပီး လိုအပ္ပါက ဆက္သြယ္ ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

 

ယခု စုေပါင္းေၾကညာခ်က္ကို
၁) အိုလမာ အစၥလာမ္သာသနာ့ ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဴပ္
၂) အစၥလာမ္သာသနာေရးရာ ေကာင္စီဌာနခ်ဴပ္
၃) ျမန္မာမြတ္စလင္မ္လူငယ္မ်ား(ဘာသာေရး) ဌာနခ်ဴပ္
၄) ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ အမ်ိဳးသားေရးရာအဖြ႔ဲ ဌာနခ်ဴပ္တို႔မွ တာဝန္ရိွသူမ်ား စုေပါင္း လက္မွတ္ေ၇းထိုးထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

ေၾကညာခ်က္အျပည့္အစံုကို ပူးတြဲေဖာ္ျပပါဖိုင္တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

 

မွတ္ခ်က္- Code No 914 မွာ လက္ရိွ သတ္မွတ္ထားေသာ တိုင္းရင္းသား(၁၃၅)မ်ိဳးတြင္ မပါဝင္ေသးသည့္ ျမန္မာျပည္တြင္း ေနထိုင္ၾကေသာ တိုငး္ရင္း သား/ႏိုင္ငံ သားမ်ား ထည့္သြင္းေပးႏိုင္ရန္ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ကုဒ္နံပါတ္ျဖစ္ပါသည္။

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: