(၁၈-၃-၂၀၁၄)ထုတ္ေၾကးမုံ၊ၿမန္မာအလင္း၊ သ တင္း စာ တြင္ သန္း ေခါင္ စာ ရင္း တြင္ မိမိ စိတ္ ၾကဳိက္ အမည္ ကုိ ထည္႔ နုိင္ ေၾကာင္း ေဖၚ ၿပ

(၁၈-၃-၂၀၁၄) ယေန႔ထုတ္ ေၾကးမုံ၊ၿမန္မာအလင္း သတင္းစာတြင္သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ မိမိၾကဳိက္ႏွစ္သက္ အမည္ စိတ္ၾကဳိက္ထည္႔နုိင္ေၾကာင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာေတြလည္း ၎တုိ႔အမည္ ကုိ လြတ္လပ္စြာ ၿဖည္႔စြက္နဳိင္ ၊သတင္းစာကုိ ေသခ်ာစြာဖတ္ၾကည္႔ပါ။

ေျဖၾကားသူ၏ လူမ်ဳိးသည္ ယခင္သတ္မွတ္ထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိး ၁၃၅ မ်ဳိးတြင္ မပါပါက ေျဖသည့္လူမ်ဳိး ေျဖသည့္အတုိင္း ကြက္လပ္တြင္ ေရးသြင္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မူလစာရင္းမွာ မပါ၍ ကုတ္နံပါတ္ ႀကဳိမေပးထားသည္မွ လြဲၿပီး မည္သည့္ ထိခုိက္နစ္နာမႈမွ မရွိပါ။ ေနာင္လူမ်ဳိးအမည္ ျပည္လည္ဆန္းစစ္သည့္အခါတြင္ အသစ္ထည့္သည့္ လူမ်ဳိးအမည္ ပါ၀င္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: