ကင္တားနားရဲ့အစီရင္ခံစာတြင္ဒုခ်ီးရားတန္းကိစၥအတြက္ နဳိင္ ငံ တ ကာ စုံ စမ္း ေရး ဖြဲ႔ စည္း ရန္ ေတာင္း ဆုိ

ကင္တားနားရဲ့ အစီရင္ခံစာကုိ ၿဗိတိန္က ႀကဳိဆုိလုိက္ပါတယ္။ ဒုခ်ီးရားတန္းမွာ အစုလုိက္ အၿပဳံလုိက္ သတ္ျဖတ္မႈ အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ စုံစမ္းေရး   ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔ဖုိ႔ ကိစၥကုိ ဆက္လက္ ေတာင္းဆုိလုိက္တဲ့ အေၾကာင္း ၿဗိတိန္က ယေန႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: