ရခုိင္ၿပည္၏အနာဂါတ္အလာ၊အစၥေရးနဳိင္ငံလုိၿဖစ္ လာ မ လား က ရုိင္ မီး ယား ေဒ သ လုိ ၿဖစ္ လာ မ လား။

ရခုိင္ၿပည္နယ္ကုိ အစၥေရးနဳိင္ငံလုပ္မလား၊ကရုိင္းမီးယားလုိလုပ္မလား၊ ပူးတြဲ ေဆာင္းပါးဖတ္ၿပီး ဆုံးၿဖတ္ပါ။
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ေဒါက္တာေအးေမာင္ ေၿပာသလုိ ရခုိင္ၿပည္နယ္ကုိအစၥေရးနုိင္ငံလုိလုပ္မလား။ဘဂၤလားေဒရွ္ကေၿပာသလုိ ကရုိင္းမီးယား ေဒသလုိလုပ္မလား ဆုိတဲ႔ေဆာင္းပါးကုိေသခ်ာ စြာ ဖတ္ ၿပီး ဆုံးၿဖတ္ပါ။အခု သန္းေခါင္းစာရင္းေကာက္ခံရာ တြင္သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒ ႏွင္႔အညီ ေဆာင္ရြက္ ေပးၿခင္း၊မေပးၿခင္း သည္လည္း အေရးၾကီးေသာအခ်က္တစ္ခု ၿဖစ္ သည္ဟု ယုံၾကည္သည္။ ရခုိင္ၿပည္နယ္ တြင္ အၿမန္ဆုံးတရားဥပေဒ စုိးမုိးမွဳ ၿဖစ္ဖုိ႔လုိသည္။ လူတစ္စု အတြက္ အၿမဲ အႏၱရာယ္ၿဖစ္မယ္ ဆုိလွ်င္ ထုိသူ အ တြက္ ေဘး မဲ႔ဇုံ တစ္ ခု ၿဖစ္ဖုိ႔ အလြန္အေရးၾကီးမည္ၿဖစ္ေၾကာင္းသုံးသပ္ရရွိသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: