ျမန္မာႏိုင္ငံမွာထာဝရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ တရား ဥပေဒ စိုးမိုးေရး အတြက္ လုပ္ ရမည့္ လုပ္ငန္း ၾကီးႏွစ္ ရပ္။..

 

၁။ ႏိုင္ငံတခုတြင္ တရားစီရင္ေရးအာဏာ၊ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ ဤအာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းသံုးရပ္တို႔သည္ တခုကိုတခုလႊမ္းမိုးမႈမရွိဘဲသီးျခားလြတ္လပ္ေနခဲ့လွ်င္ ထိုတိုင္းျပည္ သည္ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေသာ တိုင္းျပည္ျဖစ္လာသည္။ ႏိုင္ငံေရးအာဏာသံုးေခ်ာင္းေထာက္ ပံုစံ လိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားစီရင္ေရးကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာရွိသည့္ အစိုးရ ကလႊမ္းမိုးထားသည္။ တရားသူၾကီးမ်ားက ဥပေဒမဲ့လူ႔အခြင့္အေရးေတာင္းဆိုသူမ်ားကို အစိုးရက မုန္းလွ်င္မုန္းသလိုေထာင္ခ်ေနၾကသည္။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္လည္း အာဏာရ ပါတီ လက္ထဲတြင္ရွိသည္။ ျပည္သူအက်ိဳးျပဳဥပေဒမ်ားကို အာဏာရပါတီဝင္မ်ားက ပိတ္ပင္ေနၾကသည္။ ဥပေဒျပဳေရးတြင္လည္းအာဏာရပါတီကလႊမ္းမိုးထားသည္။

၂။ ႏိုင္ငံတခုတြင္ ၾကည္း၊ေရ၊ေလ ထိုလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ သီးျခားလြတ္လပ္စြာျဖင့္ ရပ္တည္ျပီး တပ္ဖြဲ႔တဖြဲ႔သည္ အျခားတပ္ဖြဲ႔တဖြဲ႔ကိုလႊမ္းမိုးထားမႈမရွိဘဲ ရပ္တည္ေနႏိုင္ခဲ့လွ်င္။ ၾကည္း တပ္ ဦးစီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး၊ ေရတပ္္ဦးစီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး၊ ေလတပ္္ဦးစီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သံုးဦးတို႔သည္ပါဝါတူမ်ား အျဖစ္ထားႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ၾကည္းတပ္ မွ အာဏာသိမ္းမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ႏိုင္ ရန္   ေရ တပ္ ၊ေလတပ္မွ ထိန္းထားျပီး ျပည္သူ႔ဖက္မွ ရပ္တည္ ႏိုုင္သည္။ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၾကည္းတပ္မွတပ္မေတာ္တခုလံုး ၾကည္းေရေလ အားလံုးကို လက္ဝါးၾကီးအုပ္ထားသျဖင့္ မတရား မႈကိုသိေသာ္္လည္း ပညာတတ္မ်ားသာဝင္ေရာက္ႏိုင္သည့္ ေရတပ္ႏွင့္ ေလတပ္တို႔ သည္ ၾကည္းတပ္မွ ဗိုလ္က်စိုးမိုးမႈကိုခံေနရျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံၾကီး စစ္ကြ်န္ဘဝမွ မထြက္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ သည္။ ၾကည္း၊ေရ၊ေလ ထိုတပ္မ်ား ၏ ဦးစီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားသည္ တဦးကိုတဦးမည္သူကမွ်လႊမ္းမိုးမႈမရွိရန္လိုသည္။ ထိုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားသည္ ျပည္သူက လြတ္လပ္စြာေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ လိုက္ေသာ အရပ္သားသမတကိုသစၥာခံ၍ ထိုသမတ ကသာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္သည္ဟုလက္ခံျပီးအမိန္႔ကိုလိုက္နာရမည္။ သမတကသာၾကည္း၊ေရ။ေလ ဦးစီးခ်ဳပ္ မ်ား ကိုခန္႔ အပ္ခြင့္ရွိရမည္။ တပ္အားလံုးကိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ တပ္ခ်ဳပ္ၾကီးဆိုသည္ ရွိရန္မလို တပ္ခ်ဳပ္ ဆိုသည္ မွာ အာဏာရွင္ေပါက္စကိုေမြးဖြါး ေစသည့္မ်ိဳးေစ့ျဖစ္သည္။

အထက္္ပါလုပ္ငန္းၾကီးႏွစ္ရပ္ကိုျပဳလုပ္ႏိုင္ပါကျမန္မာႏိုင္ငံတြင္စစ္အာဏာရွင္မ်ားေပၚေပါက္လာမည့္ေဘးမွကာကြယ္ႏိုင္ျပီး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္လည္းခိုင္ျမဲလာမည္မလြဲေခ်။

ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ (၇၄ မ်ိဳးဆက္)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: