ကမန္တိုင္းရင္းသားလူမႈကြန္ရက္ (အထက္ၿမန္မာၿပည္) ဖြဲ ့ စည္း မည္

ဲျပည္မေရာက္ကမန္တိုင္းရင္းသားမ်ားပါ၀င္သည့္ကမန္တိုင္းရင္းသားလူမႈ ့အဖြဲအစည္းတခုကိုဖြဲ ့စည္းနိုင္ရန္ကမန္တိုင္းရင္းသားလူမႈကြန္ရက္ႏွင့္

ကမန္တိုင္းရင္းသားလူၾကီးမိဖမ်ားေတြဆံုေဆြးေႏြးမႈတရပ္ကို(၂၇.၄.၂၀၁၄)ေန့တြင္က်င္းပၿပုလုပ္ခဲ ့ပါသည္အဆိုပါေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးပြဲးကေအာက္

ပါအတိုင္းသေဘာတူဆံုးၿဖတ္ခဲ့ၾကသည္

(၁)ၿပည္မေရာက္ကမန္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ခိ်တ္ဆက္ေဆာင္ရႊက္နိုင္ရန္ ကမန္တိုင္းရင္းသားလူမႈကြန္ရက္(အထက္ၿမန္မာၿပည္)ကိုဖြဲ ့စည္းရန္

(၂)ကမန္တမ်ဳိးသားလံုး၏အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုခိုင္ခိုင္မာမာကာကြယ္နိုင္သည့္ကမန္တမ်ဳိးသားလံုးႏွင္ဆိုင္ေသာအဖြဲ ့အစည္းတခုေပၚေပါက္

လာေစရန္

(၃)အဆိုပါကမန္တမ်ဳိးသားလံုးနွင့္သက္ဆိုင္ေသာအဖြဲ ့အစည္းေပၚေပါက္လာပါက အမ်ဳိးသားေရးကိုခုတံုးလုပ္ကိုယ္က်ဳိးရွာသူမ်ားမေပၚလာေစရန္ စည္း ကမ္းမ်ားစနစ္တက်ေရးဆြဲးဖြဲ ့စည္းရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားကိုသေဘာတူဆံုးၿဖတ္ခဲ့ၾကသည္

အဆိုပါေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသို့မႏၱေလး၊ေရႊဘို၊ရမည္သင္း၊ရင္းေတာ္၊ေပ်ာ္ဘြယ္စေသာၿမိဳ ့မ်ားမွၿပည္မေရာက္ကမန္တိုင္းရင္းသာမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္

credit : ကမန္တိုင္းရင္းသားမ်ားလူမႈကြန္ရက္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: