ျမန္မာ မြတ္စလင္မ္ မ်ားအား နာဇီ လုပ္ထံုးမ်ား ျဖင့္ စနစ္တက် ညွဥ္းပမ္းေနသည္

Robert Ehose ေရးသားသည္။
၂၀၁၃ ခု၊ စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္၊

ဂ်ာမနီျပည္ တြင္ အေဒါ့ဖ္ ဟစ္တလာ စတင္ အာဏာ ရရွိလာသည့္ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္မွ ဒုတိယ ကမၻာစစ္မီးၾကီး အဆံုးသတ္သြားခဲ့သည့္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ အၾကားတြင္ နာဇီဂ်ာမန္ မ်ား က ၎တို႕ ႏွင့္ လူမ်ဴိးမတူသူ (အထူးသျဖင့္ ဂ်ဴးလူမ်ဴိးမ်ား) အေပၚ အႏိုင္က်င့္ ႏွိပ္ ကြပ္ ရန္ အတြက္ မတရားသျဖင့္ ဥပေဒ မ်ားကို သံုးခ်ီသံုးလား အၾကိမ္ၾကိမ္ ခြဲျပီး ဥပေဒ ျပဳ၊ ျပ႒ာန္း ခဲ့ၾကသည္။

ကၽြန္ေတာ္မ်ား အမိျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိသည့္ မြတ္စလင္မ္ မ်ား အား လူမ်ဴိးေရး၊ ဘာသာေရးကို အေျခခံျပီး နလံမထူႏိုင္ေအာင္ ႏိုင္ငံေရး အရ မတရား ႏိွပ္ကြပ္ ေနမႈ မ်ားသည့္ အထက္ပါ နာဇီဂ်ာမနီ မွ ျဖစ္ရပ္မ်ား ႏွင့္ ထပ္တူနီးပါး ဆင္တူ ေနသည္ ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ သို႕ပါေသာေၾကာင့္ အမ်ား မ်က္လံုး ပြင့္ၾကေစရန္ ရည္သန္ ျပီး ေဖာ္ျပ အပ္ပါသည္။

နာဇီတို႕၏ ပထမအၾကိမ္ ဥပေဒ ျပဳမႈ (၁၉၃၃ ခုႏွစ္၊ မတ္-ဧျပီ)
—————————————————————-
ယင္း ဥပေဒ ကို အဂၤလိပ္ ဘာသာ အားျဖင့္ Law for Restoration of
Professional Civil Service ဟု ေခၚတြင္ခဲ့ျပီး အဓိက အားျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္ အစိုးရ အမႈထမ္း၊ အရာထမ္း မ်ားခန္႕အပ္ရာတြင္ ဂ်ဴးလူမ်ဴိးမ်ား အား မခန္႕အပ္ရ။ ပထုတ္ ထားရမည္ ဟူသည့္ အခ်က္ ကို အေျခခံ ေရးဆြဲထားသည္။

ထိုဥပေဒ အရ လူျဖဴ အာရီယန္ ႏြယ္၀င္ မဟုတ္သူမ်ား (ဂ်ဴးလူမ်ဴိးမ်ား၊ ဂ်စ္ပဆီ လူမ်ဴိးမ်ား စသည္ ..) အား အစိုးရ ရာထူးမ်ား မွ ျဖဳတ္ပစ္ရန္ ဥပေဒ ျပဳခဲ့သည္။ ဂ်ဴး မ်ား အေနျဖင့္ အျခားေသာ အလုပ္အကိုင္ မ်ား မလုပ္ကိုင္ႏိုင္ ေစရန္၊ ဂ်ဴးမ်ား အပါအ၀င္ အာရီယန္ ႏြယ္၀င္ မဟုတ္သူမ်ားအား အစိုးရ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ ပညာ သင္ၾကားႏိုင္ခြင့္ မရွိေစရန္ ပိတ္ပင္ တားဆီးေရး စသည္ တို႕အား အထက္ပါ ဥပေဒ အရ တရား၀င္ ျပဳေပးခဲ့သည္။

အလုပ္အကိုင္ ခန္႕ထားေရး အတြက္ စစ္ေဆးသည့္ ေနာက္္ဆံုးအဆင့္ စာေမးပြဲ မ်ား တြင္ အဆိုပါ ခြဲျခားခံ ရသူမ်ား ၀င္ေရာက္ မေျဖဆိုႏိုင္ ေစေရး တားျမစ္ထားသည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ အထက္ပါ ကဲ့သို႕ ဥပေဒမ်ဴိးအား လူသိရွင္ၾကား မထုတ္ျပန္ထား ေစကာမူ အတြင္းစည္း မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသာ သိႏိုင္ျပီး၊ အျပင္ သို႕ မေပါက္ၾကားေစရန္ ထိပ္တန္း လွ်ဳိ႕၀ွက္ အဆင့္ ထိန္းသိမ္း ေနၾကသည့္ ” လွ်ိဳ႕၀ွက္ အက္ဥပေဒ ” အျဖစ္မူ ရွိေနသည္ မွာ ကာလ အတန္ၾကာခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။

နာဇီ တို႕၏ ဒုတိယအၾကိမ္ ဥပေဒ ျပဳမႈ ( ၁၉၃၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ )
—————————————————————————–
ႏ်ဴရင္ဘာ့ဂ္ ဥပေဒ
———————-
၎ ဥပေဒ အား နွ်ဴရင္ဘာ့ဂ္ ဥပေဒ (သို႕မဟုတ္) Law for the
Protection of German ဟု ေခၚတြင္ခဲ့ျပီး အဓိက အားျဖင့္ ဂ်ာမန္လူမ်ဴိး မ်ားအား ကာကြယ္ ရန္ ဟူသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ျဖင့္၊ ယခု လူ၀င္မႈ ၀န္ၾကီး ဦးခင္ရီ ေျပာ ၾကားေန သကဲ့သို႕ ေသြး ျဖင့္ သာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ ကို သတ္မွတ္ျပီး ဂ်ာမန္ လူမ်ဴိးမ်ား အားသာ ဂုဏ္ေျမွာက္ထား သည့္ ဥပေဒ ျဖစ္သည္။

ယင္း ဥပေဒအရ ဂ်ဴးမ်ား ကို ဂ်ာမနီ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ မွ ရပ္စဲ လုိက္ျပီး ထိုအခ်ိန္မွ စကာ မဲေပးခြင့္ မရရွိေတာ့ေပ။ ဂ်ဴးလူမ်ဴိး မ်ား ၏ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားခြင့္ ကို ကန္႕သတ္ လိုက္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဂ်ဴးျဖစ္ပါက ဂ်ာမန္ အမ်ဴိးသမီးမ်ားကို လက္ထပ္ခြင့္္ လံုး၀ မရွိေတာ့ေပ။

ထုို႕အျပင္ ဂ်ာမန္အစစ္ သာမဟုတ္ ဂ်ာမန္ေသြးပါသူ မ်ားႏွင့္ လိင္ ဆက္ဆံ ျခင္း ကိုပါ ၾကီးေလးေသာ ျပစ္မႈ အျဖစ္ ျပ႒ာန္း အျပစ္ေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဥပေဒအရ မည္သူ သည္ ဂ်ာမန္ အာရီယန္ မ်ဴိးႏြယ္ စစ္စစ္ ျဖစ္သည္။ မည္သူသည္ ဂ်ဴးျဖစ္သည္၊ မည္ သူသည္ ဂ်ဴး ေသြးပါသူ ျဖစ္သည္ စသည္မ်ားကို တိတိပပ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း ေပးသည္။

ယင္း ဥပေဒ မွာမူ ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပ႒ာန္း ရန္ ၾကိဳးပမ္း ေနၾကသည့္ တစ္ဖက္ သတ္ မ်ဴိးေစာင့္ ဥပေဒ ႏွင့္ ထပ္တူနီးပါး တူညီေနသည္ကို ေတြ႕ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။
ယင္း အျပင္ ယခု လူ၀င္မႈ ၀န္ၾကီး ဦးခင္ရီ ေျပာၾကားေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မည္သူ ျဖစ္ခြင့္ရွိသည္။ မည္သူ က ဒုတိယတန္းစား ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္သည္ စသည့္ အခ်က္မ်ား ႏွင့္လည္း မ်ားစြာ အံ၀င္ေနသည္။

နာဇီတို႕၏ တတိယအၾကိမ္ ဥပေဒ ျပဳမႈ ( ၁၉၃၆ ႏွင့္ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္မ်ား)
————————————————————————–
ယခုအသုတ္ ဥပေဒ ျပဳမႈ မ်ားတြင္မူ ဂ်ာမနီ ႏိုင္ငံ ၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ ဂ်ဴးလူမ်ဴိး တို႕ ပါ၀င္ လုပ္ကိုင္မႈ ကို လံုး၀ ပိတ္ပင္လိုက္ ျပီျဖစ္သည္။ အာရိယန္ႏြယ္၀င္
ဂ်ာမန္လူမ်ဴိးမ်ား မဟုတ္ ဟူသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ျဖင့္ ဂ်ဴးလူမ်ဴိး တို႕ ဘိုုးစဥ္ ေဘာင္ဆက္ ရွာေဖြစု ေဆာင္း ထားသည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အရပ္ရပ္ ကို နာဇီအစိုးရ က ႏိုင္ငံေတာ္ ပိုင္ သိမ္းပိုက္ ႏိုင္သည့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ား ပါရွိလာသည္။

၁၉၃၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၉ ရက္ ႏွင့္ ၁၀ ရက္ေန႕မ်ားက ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ႏွင့္ နာဇီ ေခါင္း ေဆာင္ၾကီး ဟစ္တလာ ၏ ေမြးရပ္ဇာတိ ၾသစၾတီးယား ႏိုင္ငံ မ်ား တြင္ တစ္ျပိဳင္နက္ တည္း လို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည့္၊ ဂ်ာမန္ဘာသာစကား အားျဖင့္ Kristallnacht pogrom ဟု သမိုင္းတြင္ ခဲ့ေသာ ဂ်ဴးမ်ားပိုင္ ဆိုင္မႈ မ်ားအား လက္နက္ကိုင္ အေစာင့္အေရွာက္ မ်ား ၀န္းရံေပးထားသည့္ လူအုပ္ၾကီးမ်ားျဖင့္ အတင္းအဓမၼ ၀င္ေရာက္သိမ္းပိုက္ သည့္ လႈပ္ရွား မႈ ျဖင့္ ဂ်ဴးမ်ား ပိုင္ဆိုင္ သမွ် အား အျပီးသတ္ သိမ္းယူလိုက္သည္။

ဂ်ဴးမ်ား အား ၎တို႕ ပိုင္္ဆိုင္ေသာ အိုးအိမ္ မ်ားမွ အတင္းဆြဲခ် ကာ ဂတ္တို ဟု နာမည္ၾကီးေသာ ဂ်ဴးစုေပါင္း လူေနစခန္းမ်ား တြင္းသို႕ အတင္းအၾကပ္ ေမာင္း သြင္းခဲ့သည္။ ဂ်ဴးလူမ်ဴိး မွန္လွ်င္ ၎ တို႕အား အလြယ္တကူ ခြဲျခားႏိုင္ရန္ အတြက္ အ၀ါေရာင္ ေျခာက္ေျမွာင့္ၾကယ္ တံဆိပ္ ၾကီးမ်ား အား ရင္ဘတ္တြင္ ျမင္သာေအာင္ တပ္ဆင္ ထားရမည္ ဟူသည့္ အမိန္႕ျပန္တမ္း ကို ထိုေနာက္ပိုင္းမွ စတင္ကာ ထုတ္ ျပန္ခဲ့သည့္။

ဂ်ဴးလူမ်ဴိးမ်ား ျပည္ပ ထြက္ခြာခြင့္ အား လံုး၀ တားျမစ္လိုက္သည္။ ယင္းသို႕အားျဖင့္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ တြင္ ၎တို႕ အျပီးသတ္ သုတ္သင္ခ်င္ေနသည့္ ဂ်ဴးမ်ား အား အလြယ္တကူ တစ္စုတစ္ေ၀း တည္း ဖမ္းဆီးျပီး လူသတ္စခန္း မ်ားသို႕ ပို႕ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အုပ္စုလိုက္ အစုအေ၀း ျဖင့္ ဂတ္တို မ်ားတြင္ စုေ၀းေနထိုင္ၾကေစသည္။

ကၽြန္ေတာ္၏ အျမင္အရ မၾကာျမင့္ေသးေသာ အခ်ိန္ကာလ ကအထိ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဴိး တစ္ခု အျဖစ္ တရား၀င္ အသိအမွတ္ ျခင္း ခံခဲ့ၾက ရေသာ ျမန္္မာ ရိုဟင္ ဂ်ာ လူမ်ဴိးမ်ားမွာ လက္ရွိ အေနအထားတြင္ အထက္ပါ နာဇီ တို႕၏ ႏွိပ္ကြပ္မႈ အဆင့္ သံုးဆင့္လံုး ႏွင့္ လံုး၀နီးပါး အသြင္သ႑ာန္ တူစြာ အက်ဴံး၀င္ လ်က္ ညွဥ္းပမ္း ခံေနၾက ရျပီး၊ ရိုဟင္ဂ်ာ မဟုတ္သူ အျခား ျမန္မာျပည္သား မြတ္စလင္မ္ မ်ားမွာမူ မထမပိုင္း အဆင့္ ႏွစ္ဆင့္ အထိ အက်ဴံုး ၀င္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ ေရးသားခဲ့သည့္ အတိုင္း လူမ်ဴိးတစ္မ်ဴိးကုိ အုပ္စိုးေနသည့္ အစိုးရ က စနစ္တက် ႏွိပ္စက္ ညွဥ္းပမ္း ျခင္းကို မည္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒ တြင္ မွ ခြင့္ျပဳထား ျခင္း မရွိပဲ၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံက ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ပါ၀င္ လက္ မွတ္ ေရးထုိး ဂ်ီနီဗာကြန္ဗင္းရွင္း စာခ်ဴပ္မ်ား ႏွင့္လည္း ျပဒါးတစ္လမ္း သံတစ္လမ္း၊ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ၾကီး ဆန္႕က်င္ေနသည္ ကို ေတြ႕ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

ယခုလမ္းစဥ္ ႏွင့္ သာ ဆက္လက္ သြားေနမည္ ဆိုက ေရရွည္ တြင္ အမိျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ ဂုဏ္သိန္၊ ပံုရိပ္ မ်ားကို မ်ားစြာ ထိခိုက္လာႏိုင္မည္ ျဖစ္သလို၊ ႏိုင္ငံတ ကာ ဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္ တြင္လည္း မရႈမလွ၊ လူရာမ၀င္ ျဖစ္လာႏိုင္စရာ မ်ားရွိေန သည့္ အတြက္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြား ညီအစ္ကုိေတာ္ မ်ား အေနျဖင့္လည္း ၀ိုင္း၀န္း တားဆီးရန္ တာ၀န္ မကင္းပါ ဟု ယူဆေၾကာင္း ေျပာရင္း နိဂံုးခ်ဴပ္ပါရေစ ခင္ဗ်ာ။

(နာဇီ ဥပေဒျပဳမႈ ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းေပး သည့္ ပညာရွင္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ကုိ Maung Khin အား မ်ားစြာ ေက်းဇူး ဥပကာရ တင္ရွိပါသည္။)

ဓါတ္ပံု – ၁၉၃၃ ခုႏွစ္က၊ နာဇီေခါင္းေဆာင္ၾကီး အေဒါ့ဖ္ ဟစ္တလာ၊ ဂ်ာမန္ ရိုက္စတက္ခ်္ လႊတ္ေတာ္ တြင္ ဂ်ဴးမ်ားအား ႏွိပ္ကြပ္ေရး ပထမဦးဆံုး ဥပေဒ ကို အဆိုျပဳ တင္သြင္းေနစဥ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: