“ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚထိုင္းႏိုင္ငံမွ ရက္္ စက္ ၿပင္း ထန္ စြာ ဆက္ ဆံ ခဲ့”

လူပီသ၍ ၾကင္နာစြာ ဆက္ဆံမႈမရွိျခင္းသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံအား ခြင့္ျပဳထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚ ဦးတည္လာႏိုင္ေၾကာင္း အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္က သတိေပးလိုက္သည္။

အေမရိကန္ ဥပေဒျပဳသူမ်ားက သမၼတအိုဘားမား အစိုးရအား လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ အျခား အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားကို အျပစ္ေပးရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ထို႔ အျပင္ ထိုင္းအရာရွိမ်ားက ျမန္မာျပည္မွ ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားကို လူကုန္ ကူးသူမ်ားထံသို႔ ေရာင္းခ်ေနသည္ ဟုလည္း ျပစ္တင္ေျပာဆိုေနၾကသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံမွ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးေသာ အျပဳအမူမ်ားအား မျပသႏိုင္ခဲ့လ်င္ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အဆင့္ နိမ့္ခ်ရန္ ရီပတ္ ဘလီကန္ ကိုယ္စားလွယ္ Chris Smith ကအစိုးရအဖြဲ႔အား ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာျပည္မွ ရက္စက္ေသာ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာလာခဲ့ၾကသည့္ ေျပာင္းေရြ႕ ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ားအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ မေလး ရွားႏိုင္ငံ တို႔မွာ အလြဲအေျပာင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္လာသည္ဟု အဂၤါေန႔တြင္ အေမရိကန္အစိုးရရံုး၏ ႏွစ္ပတ္လည္ လူကုန္ကူးမႈ အစီရင္ ခံစာ (TIP)ႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြ႔ဲ၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ Smith ကေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ ေတာတြင္းရွိ စခန္းမ်ားတြင္းမွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ေဆြမ်ိဳးမ်ားမွ ေငြေပးျပီး ျပန္လည္လာေရာက္ မေရြးယူပါက လူကုန္ကူးသူမ်ားထံသို႔ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္ဟု Reuters အစီရင္ခံစာမ်ားက ဆိုသည္ဟု Smith ကေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေငြမေပးႏိုင္သူမ်ားကို လိင္လုပ္သား သို႔မဟုတ္ အဓမၼေစခိုင္းခံ အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကျပီး အမ်ား အျပားမွာ ရက္စက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္  ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ၾကရသည္ဟု Smith ကေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဤအေျခအေနမ်ားကို ထိုင္းအစိုးရမွ အနည္းငယ္မွ်သာ တားဆီးခဲ့သည္ဟု Smith ကဆိုခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ေရြ႕ေျပာင္းလာေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ အျမဲပို႔ေဆာင္ျခင္းခံခဲ့ရျပီး ယင္းႏိုင္ငံတြင္လည္း သူတို႔ မွာ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းခံရသည့္ အလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ား ျမန္မာျပည္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရသည့္ ျပႆနာ အရင္းအျမစ္မ်ားစြာ ရွိေန သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႏိုင္ငံ၏ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ ရက္စက္စြာ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ မႈ မူ၀ါဒမ်ားမွာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ႏိုင္ငံတြင္းမွ ေလွမ်ားျဖင့္ ထြက္ခြာေစရန္ တြန္းအားတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု Smith ကဆိုသည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ လူကုန္ကူးမႈ ဆန္႔က်င္ေရး အဆင့္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကို အဆင့္နံပါတ္ ၁ အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ထို႔အျပင္ အဆင့္ နံပါတ္ ၂သည္ လူကုန္ကူးမႈဆန္႔က်င္ေရး အဆင့္ ႏွင့္ မကိုက္ညီ သို႔ေသာ္ လူကုန္ကူးမႈဆန္႔က်င္ေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးပါေသာ အားထုတ္ၾကိဳးပမ္း မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည္။ အဆင့္ နံပါတ္ ၃ရွိ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ လူကုန္ကူးမႈ ဆန္႔က်င္ေရး အဆင့္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ အျပင္ လူကုန္ ကူးမႈဆန္႔က်င္ေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည္။

လူကုန္ကူးမႈအဆင့္ ၃ သတ္မွတ္ခံထားရသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာကိုလည္း အေမရိကန္အစိုးရမွ လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးေနေသး သည္။ ထို႔အျပင္ အဆင့္ ၂တြင္ သတ္မွတ္ခံထားရသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား သည္ ေစာင့္ၾကည့္ခံရသည့္ စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ၿပီး အေမရိကန္ ဥပေဒ တစ္ခုျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ခံရကာ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားမွာ ေနာက္ထပ္ ၂ႏွစ္အတြင္း တစ္စံုတစ္ရာ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မႈ မျပဳလုပ္ႏိုင္လ်င္ အဆင့္ ၃သို႔ ေရာက္ရွိသြားမည္ျဖစ္သည္။

ေဂ်ာ့ခ်္ေတာင္း တကၠသိုလ္မွ ႏိုင္ငံတကာအေရး ကၽြမ္းက်င္သူ ပါေမာကၡတစ္ဦးျဖစ္သည့္ Mark Lagon က ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ အလိုအေလ်ာက္ အဆင့္ ၃သို႔   က်ေရာက္သြားမည္ဟု အဂၤါေန႔က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္က ျပည္သူမ်ား မျငိမ္မသက္ျခင္းႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းခ်က္မ်ားသည္ လူကုန္ကူးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ကိစၥ မျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ ဆင္ေျခ တစ္ခု မျဖစ္ႏိုင္သလို ၂၀၁၄ ITP အစီရင္ခံစာတြင္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာဆိုေနျခင္းမဟုတ္ဟု Mark Lagon ကဆုိခဲ့သည္။

The Nation

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: