ေဆးကုုသခြင့္ပိတ္ပင္ခံထားရသျဖင့္တစ္လအတြင္း ေသ ဆံုုး သူ ရိုုဟင္ဂ်ာ တစ္ရာေက်ာ္ ရွိ

ေမလ ၉ ၊ ၂၀၁၄။

ဓာတ္ပံု – လံုုေလာက္သည့္ေဆးကုုသခြင့္မရသည့္အတြက္ ေသဆံုုးသြားသည့္ ရိုုဟင္ဂ်ာ တစ္ဦး အားေျမျမဳပ္ေနပံုု။ဓာတ္ပံုု Adam Dean)


စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ နိင္ငံတကာမွ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႕မ်ား ကိုုရခိုုင္အၾကမ္းဖက္မ်ားက တုုိက ္ ခိုုက္ခဲ့သျဖင့္ အန္ဂ်ီအိုုမ်ား၏အကူအညီေပးေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရပ္ဆိုုင္းခဲ့ရၿပီးေနာက္ ေဆး၀ါး ကုုသမူလံုုေလာက္စြာမရရွိသျဖင့္ ေသဆံုုးသည့္ ရိုုဟင္ဂ်ာအရည္အတြက္မွာ တစ္လအတြင္း တစ္ ရာေက်ာ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ရိုုဟင္ဂ်ာေတြကိုုေဆး၀ါးကုုသေပးတဲ့ အန္ဂ်ီအိုုေတြကိုု ႏွင္ထုုတ္လိုုက္တဲ့ေနာက္ပိုု္င္း ေဆးကုုသ ခြင့္မရလုုိ႔ ေသဆံုုးသြားတာျဖစ္တယ္။အဲဒီ့လူေတြကိုု တစ္လ အတြင္း စာရင္းေကာက္ၾကည့္ တဲ့အခါ မင္းျပားရယ္၊ေျမာက္ဦးရယ္၊ေပါက္ေတာရယ္၊ စစ္ေတြရယ္ မွာ တစ္လအတြင္းေသတဲ့သူကေတာ့ တစ္ရာ့တစ္ေယာက္ေလာက္ရွိေနတယ္” ဟုုျပည္ေထာင္စုုအမ်ိဳးသား မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳး တိုုးတက္ေရး ပါတီ (ေလ ွ်ာက္ထားဆဲ) ဥကၠဌ ဦးသာေအးက ျမန္မာမြတ္စလင္မ္္မီဒီယာသိုု႔ေျပာသည္။

ေသဆံုုးသူမ်ားတြင္ ကေလးငယ္မ်ား၊ကိုုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ား အမ်ားဆံုုးပါ၀င္ေနသျဖင့္ ျပည့္၀သည့္ ေဆးကုုသခြင့္ ရရွိရန္လိုုအပ္ေနသျဖင့္ အကူ အညီေပး မည့္ အန္ဂ်ီအုုိ မ်ားလြတ္လပ္လံုုၿခံဳစြာ သြားေရာက္ကူညီခြင့္ရေရးလိုုအပ္ေနေၾကာင္း၊အဆိုုပါ အခြင့္ အ ေရးကိုု အေကာင္အထည္ေဖၚနိင္ရန္   ေဒသခံပါတီ မ်ား၊ႏွင့္နိင္ငံေတာ္ အပိုုင္းတြင္တာ၀န္ရွိေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ အခက္အခဲအားေျဖရွင္းနိင္မည့္နည္းလမ္းအေၾကာင္းကိုု ဦးသာေအးက အထက္ပါ အ တိုုင္းသံုုးသပ္သည္။

စစ္ေတြႏွင့္ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ မ်ားတြင္ ကေလးမေမြးနိင္သျဖင့္ ေဆးရံုုတက္သည့္ ရိုုဟင္ဂ်ာကိုုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေသဆံုုးမႈမ်ားလည္းရွိေနေၾကာင္း ဦးသာေအးက ဆက္လက္ေျပာ ၾကား သည္။

“ရိုုဟင္ဂ်ာေတြက အမ်ားအားျဖင့္ေဆးကုုသမႈမရတဲ့အတြက္ ဆံုုးသြားတဲ့ ေဘာ္ဒီ(အေလာင္း)ေတြ ကိုု တစ္ရက္တစ္ရက္ စုုေဆာင္းလိုုက္ရင္ထင္းပံုုစံမ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္။ ထင္းပံုုပံုုစံမ်ိဳးပံုုလို႔ရ တဲ့အျခအ ေနမွာရွိိေနတယ္”ဟုု ဦးသာေအးကရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားေသဆံုုးမူပမာဏျမင့္တက္ေနပံုုအေၾကာင္းကိုု ေျပာသည္။

အထက္ပါအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ နိင္ငံေတာ္အစိုုးရအေနျဖင့္ ရိုုဟင္ဂ်ာမိ်ဳးႏြယ္စုုမ်ားကိုု လူသား မ်ိဳးႏြယ္စုုအျဖစ္ရႈ႕ ျမင္ၿပီး အသက္ရွင္ေနထုုိင္ေရးအတြက္ ေဆးကုုသခြင့္ႏွင့္လူသားျခင္းစာ နာ ေထာက္ထားမႈဆိုုင္ရာ အကူအညီမ်ားအျမန္ဆံုုးေပးေစလုုိေၾကာင္းလည္း ျပည္ေထာင္စုုအမ်ိဳး သားမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရးပါတီ(ေလ ွ်ာက္ထားဆဲ) ဥကၠဌ ဦးသာေအးက ျမန္မာမြတ္စ လင္မ္္ မီဒီယာသိုု႔ေျပာသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ အမ်ိဳးသား ၄ ဦး အမ်ိဳးသမီး ၁၃ ဦး ကေလးငယ္ ၂၀ ဦး တုုိ႔သည္လည္းေကာင္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္အမ်ိုုးသား ၉ ဦး အမ်ိိဳးသမီး ၅ ဦး တိုု႕သည္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕တြင္ အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦးႏွင့္ မင္းျပားၿမိဳ႕တြင္ အမ်ိဳးသား ၂၉ ဦး အမ်ိဳးသမီး ၉ ဦး ကေလးငယ္ ၃ ဦး တိုု႔သည္လည္းေကာင္း စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ နိ္င္ငံတကာ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕မ်ားကိုု ရခိုုိင္မ်ား က အၾကမ္းဖက္တိုုက္ခိုုက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚအၿပီး တစ္လအတြင္းေသဆံုုးခဲ့သည့္ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ိဳးႏြယ္စုု၀င္ မ်ား၏ စာရင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးသာေအး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရသိရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: