သမိုင္း၀င္၀န္ႀကီးမ်ား႐ုံးကို ႏွစ္ ၃၀ လုပ္ ခြင့္ ရ သည္႔ သတင္း

(သမုိင္း၀င္၀န္ႀကီးမ်ား႐ံုး အေဆာက္အအံုအား ေမ ၁၉ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္)

သမိုင္း၀င္၀န္ႀကီးမ်ား႐ုံးကို အေနာ္မာအႏုပညာအဖြဲ႕က ေျမအသံုးခ်မႈ ပရီမီယံေၾကးေပးရန္မလိုဘဲ ႏွစ္ ၃၀ လုပ္ခြင့္ရၿပီး တင္ဒါၿပိဳင္စဥ္ကမပါေသာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ထပ္မံထည့္ သြင္း လုပ္ကိုင္ ရန္ စီစဥ္ေန

၁၆ ဧကနီးပါးက်ယ္၀န္းေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထင္ကရ၀န္ႀကီးမ်ား႐ံုးႏွင့္ ေျမကို ေျမအသံုးခ်မႈ ပရီမီယံေၾကးေပးရန္မလိုဘဲ အေနာ္မာအႏုပညာအဖြဲ႕မွ ႏွစ္ ၃၀ အထိ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္က က်င္းပသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ၆/၂၀၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းတြင္ ၀န္ႀကီးမ်ား႐ံုးကို ျပတိုက္အသြင္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တင္ဒါတင္သြင္းသည့္ အဖြဲ႕ေလးဖြဲ႕ထဲမွ အေနာ္မာအႏုပညာအဖြဲ႕အား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုျပဳရာတြင္လည္း ေျမအသံုးခ်မႈ ပရီမီယံေၾကး ေပးသြင္းမည့္ကိစၥ မပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ စတင္ေရြးခ်ယ္စဥ္က သမိုင္း၀င္အေဆာက္အအံုကို ထိန္းသိမ္းရန္အဓိကျဖစ္ၿပီး လစ္လပ္ေျမေပၚတြင္ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္ လုပ္ခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္သျဖင့္ ေျမအသံုးခ်မႈ ပရီမီယံေၾကးကို ေတာင္းခံျခင္းမျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အေနာ္မာအႏုပညာအဖြဲ႕မွ စတင္အဆိုျပဳစဥ္က ၀န္ႀကီးမ်ား႐ံုးအား ျပတိုက္မ်ား၊ ႐ိုးရာအမွတ္တရပစၥည္းဆိုင္မ်ား၊ ျမန္မာ့႐ိုးရာပန္း ၁၀ မ်ဳိးျပတိုက္၊ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းျပတိုက္မ်ားအျပင္ စားေသာက္ ဆုိင္၊ ႐ံုးခန္း၊ အႏုပညာဆိုင္ရာျပပြဲ၊ ကပြဲမ်ားကိုလည္း လုပ္ကိုင္ရန္ တင္ျပထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၀န္ႀကီးမ်ား႐ံုးအား ႏွစ္စဥ္ငွားရမ္းခအျဖစ္ ျပတိုက္မ်ားအတြက္ ၀င္ေငြစုစုေပါင္း၏ သံုးရာခုိင္ႏႈန္းမွ ငါးရာခုိင္ႏႈန္း၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ ႐ံုးခန္းမ်ားငွားရမ္းခ ရေငြစုစုေပါင္း၏ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ႐ိုးရာပစၥည္းမ်ား အေရာင္းဆိုင္ႏွင့္ အမွတ္တရပစၥည္းဆိုင္မ်ားအတြက္ ၀င္ေငြ၏ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အႏုပညာရပ္ဆိုင္ရာကပြဲ၊ ျပပြဲမ်ားအတြက္ ၀င္ေငြ၏ တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းကို ေပးသြင္းမည္ဟု အဆိုျပဳခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ လက္ခံေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တင္ဒါေရြးခ်ယ္ခံရၿပီးေနာက္တြင္ အေနာ္မာအႏုပညာအဖြဲ႕မွ စတင္အဆိုျပဳစဥ္က လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ အပန္းေျဖမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား (Relaxation and Recreation Services) ႏွင့္ Outdoor Convention မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ထပ္မံျဖည့္စြက္လုပ္ကိုင္ရန္ စီစဥ္သည့္အေပၚ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ လက္ခံခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ MIC တို႔ကလည္း ကန္႔ကြက္ရန္မရွိ လက္ခံေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထပ္မံျဖည့္စြက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ လက္ခံခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ေျမအသံုးခ်မႈပရီမီယံေၾကးကိုမူ သင့္တင့္သည့္တန္ဖိုး သတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္းကိုမူ MIC သို႔ တင္ျပခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အေနာ္မာအႏုပညာအဖြဲ႕ကမူ ၀င္ေငြရရွိေရးထက္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုအား မူလလက္ရာမပ်က္တည္ရွိေစၿပီး ျပတိုက္အျဖစ္ျပသႏိုင္ေရး ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည့္ အတြက္ ေျမအသံုးခ်မႈ ပရီမီယံေၾကးေပးေဆာင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးရန္၊ ငွားရမ္းခႏႈန္းထားကိုလည္း ညႇိႏိႈင္းထားသည့္အတုိင္း ေပးေဆာင္ႏိုင္ေရးခြင့္ျပဳရန္ MIC သို႔ ျပန္တင္ျပခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ႏွစ္ဖက္တင္ျပခ်က္အရ ေျမအသံုးခ်မႈ ပရီမီယံေၾကး ေကာက္ခံသင့္မသင့္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလဆန္းပိုင္းက MIC မွ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးသို႔ သေဘာထားမွတ္ခ်က္   ေတာင္း ခံေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၀န္ႀကီးမ်ား႐ံုးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ တာ၀န္ရွိသူထံသို႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမ ၁၇ ရက္က ေမးျမန္းရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ အေနာ္မာ အႏုပညာအဖြဲ႕တို႔၏ ေနာက္ဆံုးစာခ်ဳပ္ မေရာက္ရွိေသးေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ရာ ပရီမီယံေၾကးေကာက္ခံျခင္း၊ မေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုမူ အေသးစိတ္မသိရေပ။

စံုစမ္းသိရွိရမႈမ်ားအရ ၁၆ ဧကနီးပါးက်ယ္၀န္းသည့္ အစိုးရပိုင္ေျမႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ား႐ံုး အေဆာက္အအံုအား ငွားရမ္း၍ ျပတိုက္မ်ား၊ ပန္းခ်ီျပခန္းမ်ား ျပသျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား ႐ိုးရာယဥ္ေက်း မႈပစၥည္း မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျပသေရာင္းခ်သည့္လုပ္ငန္း၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာအေရာင္းဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ပန္း ၁၀ မ်ဳိးျပခန္းမ်ား ျပသျခင္းလုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ပစၥည္း အေရာင္းဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ တူရိယာပစၥည္းမ်ားကို ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ ျပသျခင္းလုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့႐ိုးရာကပြဲမ်ား ျပသျခင္းလုပ္ငန္း၊ စာၾကည့္တိုက္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့အႏုပညာႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ႐ံုးခန္းမ်ား ငွားရမ္းျခင္းလုပ္ငန္း၊ အမွတ္တရပစၥည္း အေရာင္း ဆိုင္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း၊ Relaxation and Recreation Services လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ Outdoor Convention မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: