“ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွ ဘာသာ ေျပာင္း၊ မရရင္ မေျပာင္းနဲ႔ဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္။

သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေရးဆြဲထားေသာ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဘာသာေပါင္းစံု ႏွင့္ ႏိုင္ငံသား အားလံုးအတြက္ အကာကြယ္ေပး ထားေသာ ဥပေဒ မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံသားတဦးခ်င္းစီ၏ လြတ္လပ္ စြာ ကုိးကြယ္ခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္ထားသည့္အတြက္ လက္မခံေၾကာင္း၊ ဘာသာကူးေျပာင္းမႈကို သက္ဆုိင္ရာ အာဏာ ပုိင္ မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွာသာလွ်င္ ေျပာင္းလဲခြင့္ျပဳ မည္ဆိုသည့္ အခ်က္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္း ပါရွိသည့္ ႏုိင္ငံသားတို႔၏ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားေၾကာင္း မႏၱေလးၿမိဳ႕ ခရစ္ယန္ အသင္းေတာ္ မ်ား ေကာင္စီ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဇာ္၀င္းေအာင္က ဆိုသည္။

“ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွ ဘာသာ ေျပာင္း၊ မရရင္ မေျပာင္းနဲ႔ဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္။ ခြင့္မျပဳဘဲနဲ႔ ေျပာင္းမယ္ဆိုရင္ အေရးယူမယ့္ ပုံစံပဲ။ ဒီရဲ႕အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္တာ၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကို အခ်ည္းအ ႏွီးျဖစ္ေစတာပဲ” ဟု ဦးေဇာ္၀င္းေအာင္က ဆိုသည္။

#
ဧရာ၀တီ
ဘာသာကူးေျပာင္း ဥပေဒၾကမ္းတြင္ လြပ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ခြင့္ ကန္႔သတ္၍ လက္မခံဟု ဆုိ
စေနလင္း

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: