“တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏အ့ံဖြယ္ ေမ့ရာဂ်္ ခရီး” အေၾကာင္း သိေကာင္း စ ရာ

တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ အ့ံဖြယ္ ေမ့ရာဂ်္ ခရီး

ရဂ်ဗ္လ ၂၇ ည  သည္ ေမ့ရာဂ်္ ည ျဖစ္သည္။ ၄င္း ညျမတ္၏ ထူးျမတ္ျခင္း အေၾကာင္းႏွင့္ အေရးႀကီးေသာ အိဗါဒသ္မ်ားကို အသင္ သိပါသလား၊ မြတ္စ္လင္ တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ကို သိရန္ အေရးႀကီးသလို အျခားမြတ္စ္လင္မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္သင္ၾကားေျပာၾကားေပးရန္ အသင့္တာ၀န္ျဖစ္သည္။
ေမ့ရာဂ်္ ေဆာင္းပါး

ေမ့ရာဂ်္ ခရီးဟု ၾကားသည္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိုးေကာင္းကင္သို႔ ခရီးထြက္သည့္အေၾကာင္းကို မိမိတို႔ သတိရမိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ မြတ္စ္လင္တို႔သည္ ၄င္းအျဖစ္ အပ်က္ အေၾကာင္းကို တိတိက်က် မသိရွိၾကသည့္အတြက္ သံသယရွိသူမ်ားစြာ ရွိသလို လံုး၀မယံုၾကည္သူမ်ားလည္း ရွိၾကသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။ အမွန္မွာ ေမ့ရာဂ်္ ခရီးအေၾကာင္း စူရာ ၁၇ း ၁ တြင္ ေလ့လာႏုိင္သလို ၄င္းအျဖစ္အပ်က္ ကို မြတ္စ္လင္မ္တုိင္း ကုရ္အာန္အေပၚသံသယမရွိသူတုိင္း ယံုၾကည္ၾကပါေၾကာင္း ေျပာစရာမလိုပါ။ သို႔ေသာ္ ဒအ္၀ဟ္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ လုပ္ ကုိင္ေနၾကသူမ်ား ပညာရွာေဖြေနၾကသူမ်ားအတြက္ ပညာသင္ေပး လုိခ်င္သူမ်ားအတြက္ မွန္ကန္ေသာ ဒီးန္သာသနာကို လိုက္စားလိုၾကသူမ်ားအတြက္ ဤအေၾကာင္းအရာသည္ မျဖစ္မေန ဂဂနန သိရွိနားလည္ ထုိက္ေသာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ ဟု ယံုၾကည္သျဖင့္ ေမ့ရာဂ်္ခရီးစဥ္အေၾကာင္းကို ေရးသားတင္ျပလုိက္ပါသည္။

အိဗ္နိကသီးရ္၏ “အန္နီဟာယ ၀လ္ဗီဒါယ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၁၀၈” တြင္ မိရာဂ်္ ခရီးစဥ္၏ အခ်ိန္ကာလကို ပညာရွင္ အသီးသီးက အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျခားကာေဖၚျပခဲ့ေၾကာင္းတင္ျပခဲ့သည္။ တစ္ခ်ဳိ႕က ဟိဂ်္ရသ္ျပဳလုပ္ၿပီး ၁၃ လအၾကာ၊ အခ်ဳိ႕က ၁၆ လအၾကာ၊ အခ်ဳိ႕က ၁၇ လအၾကာဟု ေဖၚျပခဲ့ၾက ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ၄င္း မိရာဂ်္ ခရီးစဥ္ကို ဆြာဟာ ဘာေပါင္း ၅၄ ဦးက တင္ျပ ခဲ့ေၾကာင္း သိရၿပီး ၄င္းတို႔အတြင္း မုဟာဂ်ိရ္ ဆြဟာဘာမ်ားအနက္ အဓိက တင္ျပခဲ့သည့္ ဆြဟာဘာ သည္ အဘူဇရ္ ဂဖ္ဖါရီ (ရ) ျဖစ္ၿပီး အျခားတင္ျပသူ ဆြဟာဘီမ်ားအနက္ အနက္စ္၊ အဘူဟူရုိင္ရာ၊ အဗ္ဒြလႅာ အိဗ္နိ မစ္အူးဒ္၊ အဗ္ဒြလႅာဟ္အိဗ္နိ အဗ္ဗါစ္ႏွင့္ ဂ်ာဗိရ္ဆင္ အဗ္ဒြလႅာဟ္ (ရ) တို႔ျဖစ္ၿပီး အန္ဆြာရ္ ဆြဟာဘာမ်ားအနက္ မလိက္ အိဗိနိ ဆာဆ (ရ) ႏွင့္ အျခားဆြဟာဘာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိပ္ကို ဆဟာဆိသ္သာ က်မ္းႀကီး ၆ က်မ္းလံုးတြင္ ေလ့လာႏုိင္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ဘူခါရီက်မ္းႏွင့္ မြတ္စ္လင္မ္ က်မ္းကို ကုိးကားကာ ေရးသားေဖၚျပပါမည္။

(1) Narrated Ibn Abbas: Regarding: ‘And We granted the vision (Ascension to the Heaven “Miraj“) which We showed you (O Muhammad as an actual eye witness) but as a trial for mankind.’ (17.60) It was an actual eye-witness which was shown to Allah’s Apostle during the night he was taken on a journey (through the heavens). And the cursed tree is the tree of Az-Zaqqum (a bitter pungent tree which grows at the bottom of Hell). (Book #60, Hadith #240)

(2) Narrated Abu Huraira: On the night Allah’s Apostle was taken on a night journey (Miraj) two cups, one containing wine and the other milk, were presented to him at Jerusalem. He looked at it and took the cup of milk. Gabriel said, “Praise be to Allah Who guided you to Al-Fitra (the right path); if you had taken (the cup of) wine, your nation would have gone astray.” (Book #69, Hadith #482)

(3) Narrated Ibn ‘Abbas: (regarding the Verse) “And We granted the vision (Ascension to the heavens “Miraj“) which We showed you (O Muhammad as an actual eye witness) but as a trial for mankind.’ (17.60): Allah’s Apostle actually saw with his own eyes the vision (all the things which were shown to him) on the night of his Night Journey to Jerusalem (and then to the heavens). The cursed tree which is mentioned in the Qur’an is the tree of Az-Zaqqum. (Book #77, Hadith #610)

မိရာဂ်္ ခရီးစဥ္တြင္ အေနအထား ႏွစ္ခု ေတြ႕ရသည္ ေျမျပင္ခရီး (horizontal အျဖစ္ မကၠာၿမိဳ႕မွေနကာ ေဂ်ရုစလင္ၿမိဳ႕သို႔၄င္း၊ vertical ခရီးစဥ္အျဖစ္ ေျမျပင္မွ မိုးေကာင္းကင္ခရီး) တို႔ျဖစ္သည္။

ု႔အျပင္ ယေန႔ သိပၸံ ပညာရွင္တို႔၏ တြက္ခ်က္မႈအရ စၾကာ၀႒ ႀကီး၏ အခ်င္းမွာ အလင္းႏွင့္ ၃ ဘီလီယံ အလင္းႏွစ္ ရွိေၾကာင္း၊ ၄င္းက်ယ္ေျပာသည့္ စၾကာ၀႒ အတြင္း သို႔ ခရီးႏွင္ရန္အတြက္ ဂ်ိဳတုမ်ား အာကာသယဥ္မ်ား မပါဘဲ ဘိုရာက္ ျမင္းျဖင့္ (၄င္း၏ ခရီးဆန္႔မႈ အလွ်င္ႏႈန္းသည္ အလင္းအလွ်င္ထက္ ျမန္သည့္ႏႈန္းျဖစ္ သည္။) ခရီးစန္႔ခဲ့သည့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အတြက္ အလြန္ပင္ အံ့ႀသဆန္း က်ယ္လြန္းလွသည္မွာ ေမးစရာ မလိုေတာ့ပါ။ သို႔ေသာ္ တစ္နာရီ မုိင္ ၁ ေသာင္းႏႈန္းသာသာ ေမာင္းႏွင္းႏုိင္သည့္ ၿဂိဴလ္တုမ်ားသာ ရွိေသးေသာ ယေန႔ေခတ္၏ လူသားတို႔သည္ အံ့ၾသဖြယ္ မယံုၾကည္သည့္သေဘာျဖင့္ ေမ့ရာဂ်္ခရီးစဥ္ကို ဟုတ္ပါ့မလားဟု ေမးခြန္းထုတ္ေလ့ရွိၾကပါသည္။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို စကာေလ့လာၾကည့္ၾကစို႔။

မျပတ္မစဲ သနားၾကင္နာ ညွာတာေ
တာ္မူေသာ မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ ျမတ္၏ နာမံေတာ္ျဖင့္ အစျပဳပါ၏။ စူရာ အိစ္ရအ္ အာယသ္ေတာ္ ၁ တြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ မိန္႔ေတာ္မူ သည္မွာ-

အၾကင္အရွင္ျမတ္သည္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေတာ္မူ၏။ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ တစ္ညဥ့္၌ မိမိကၽြန္ (နဗီ တမန္ေတာ္ မုဟမ္ၼဒ္)အား““မတ္စ္ဂ်စ္ဒ္ေဒဟရာမ္”” ထူးျမတ္ေသာ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ မွ ထုိကၽြန္ (နဗီ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္)အား မိမိ၏ အခ်ဳိ႕သက္ေသ လကၡဏာေတာ္မ်ားကုိ ျပသေတာ္မူအံ့ေသာငွာ အၾကင္ ““မတ္စ္ဂ်စ္ဒ္ေဒ အတ္က္ဆြာ”(အလြန္ေ၀းလံလွေသာ) ဗလီ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ သုိ႔ ေခၚေဆာင္၍ သြားခဲ့ ေတာ္မူ၏။ ငါအရွင္ျမတ္ သည္ ထုိဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္၏ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ဗရ္ကတ္သုခ ခ်မ္းသာ မဂၤလာ ႏွင့္ ျပည့္ေစေတာ္မူခဲ့၏။ ဧကန္မလြဲ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ပင္လွ်င္ အႂကြင္းမဲ့ၾကားေတာ္မူေသာအရွင္၊ အႂကြင္း မဲ့ ခြဲျခားသိျမင္ေတာ္မူေသာ အရွင္၊ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။ (၀၁၇ း ၀၁)

အထက္ပါအာယသ္ေတာ္ က်ေရာက္သည့္ အခ်ိန္အခါႏွင့္ အေျခအေနကို ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို႔။

မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ကိုရုိင္ရွ္ ကာဖိရ္ တုိ႔၏ လက္လြန္ဖြယ္ ရက္စက္မႈမ်ားသည္ ျပင္းသည္ထက္ ျပင္းထန္ ေနခ်ိန္တြင္ အႀကီးမားဆံုးေသာ ဆံုးရံႈးမႈမ်ာကို တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ခါးစီးခဲ့ပါသည္။ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္ ေကာင္းေသာ ရက္မ်ားကုိ ခက္ခဲႀကီးစြာ ျဖတ္သန္းရင္း အခ်ိန္အေတာ္ႀကီး ရွိခဲ့ေလၿပီး။ မၾကာခင္္ေသာ ကာလမ်ားအတြင္း ဇနီးေတာ္ ခတီဂ်ာ သခင္မႏွင့္ ဦးရီးေတာ္ အဘူသြာလိဗ္ တို႔ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)အတြက္ အလြန္အေရးပါေသာ ပုဂၢိဳလ္ ႏွစ္ဦးျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ကုိ အဖက္ဖက္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ သူ ပန္႔ပုိးသူမ်ားျဖစ္သည္။ သြာအိဖ္ၿမိဳ႕ ခရီးစဥ္ သည္လည္း တမန္ေတာ္ျမတ္အတြက္ အလြန္ပင္ စိတ္ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈ ရရွိခဲ့သည္ မဟုတ္ပါလား။

အခ်ိန္ကိုႀကည့္လွ်င္ နဗူ၀သ္ သက္ ၁၀ ေက်ာ္ရေနၿပီး တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)၏ သက္ေတာ္မွာလည္း ၅၀ ခန္႔ရွိၿပီ၊ တမန္ေတာ္အျဖစ္ ၁၀ ႏွစ္ တုိင္တုိင္ ဒအ္၀ဟ္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကုိင္ေဆာင္ ရြက္ ေနဆဲျဖစ္သည္။ ဟိဂ်္ရသ္ ခရီး မစတင္မီ ၃ ႏွစ္အလို ရဂ်ဗ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ ညဖက္ အခ်ိန္တြင္ ေကာင္းကင္တမန္ ဂ်ီဗရာ အိလ္ (အ) က ရုတ္တရက္ ကအ္ဗဟ္ ေက်ာင္းေတာ္တြင္ အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ထံေရာက္လာကာ ႏႈိးလိုက္ၿပီး သြ၀ါဖ္ျပဳရန္ေျပာေလသည္။ ဆက္လက္ေျပာသည္မွာ ““ အလႅာဟ္အရွင္ ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္၊ အသင္သည္ ဒီညတြင္ မစ္ဂ်ိဒ္ အက္စ္စြဟ္ သို႔သြားေရာက္ရမည္၊ ထို႔ေနာက္ မိုးေကာင္းကင္ခရီး တက္ ေရာက္ရန္ အတြက္ ျပင္ဆင္ေပေတာ့့”” ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ဂ်ိဗ္ရာအီလ္ (အ) သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အား ေျပာေျပာဆိုဆို ဇမ္ဇမ္ ေရတြင္းသို႔ ေခၚေဆာင္ သြားကာ ရင္ကိုခြဲ၍ ႏွလံုးသားကို ေဆးေၾကာသန္႔စင္ေစကာ ေကာင္းကင္ခရီးအတြက္ လိုအပ္ေသာ (Physical and spiritual power ) ကာယႏွင့္ ၀ိဥါည္ စြမ္းအား ရရွိေစေလသည္။ ထိုေနာက္ တမန္ေတာ္ ျမတ္(ဆြ) အား “ဘိုရာက္” ျမင္းေတာ္ကို ေပးအပ္ေလသည္။ “ဘိုရာက္” ျမင္းသည္ လားထက္လည္းႀကီး သလို ျမင္းေလာက္လည္း မႀကီး အေနေတာ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္း “ဘိုရာက္” ျမင္း၏ စြမ္းအားသည္ အလြန္ႀကီးမားလွေပသည္။ အေျပးစြမ္းအားသည္ အလင္းအလွ်င္ ထက္ပင္ ျမန္လြန္းလွသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ “ဘိုရာက္” ေပၚသို႔တက္ေရာက္ၿ
ပီးေနာက္ ဂ်ီဗရာအိလ္ (အ) ကို မိမိ အေနာက္တြင္ ထုိင္လွ်င္ေတြ႕ရသည္။ ဂ်ီဗရာအီလ္ ေကာင္းကင္တမန္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္အပါးတြင္ ထုိင္ လိုက္ရသနည္း။ အေဖၚမြန္ဆိုသည္မွာ ဤသို႔ျဖစ္သည္။ မိမိအေဖၚအား မည္မွ် ထူးဆန္းသည့္ ခရီး မည္မွ်ျမန္ဆန္သည့္ ခရီးကို သြားေနခုိက္ လူ႔သားဟူသည္ သဘာ၀အရ ထိတ္လန္႔မိမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မိတ္ေဆြေကာင္း ဂ်ီဗရာအီလ္သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ကို ထိုသို႔ အျဖစ္မခံဘဲ အနားမွ အတူအားေပးေစာင့္ေရွာက္ေနကာ ခရီးအစမွ အဆံုးတုိင္ လိုက္လံေစာင့္ေရွာက္ ေနသည္ကိုေတြ႔ရမည္။ မိတ္ေဆြဆိုသည္မွာ ဤသို႔ျဖစ္ေၾကာင္း မိမိတို႔အား သိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။

ဂ်ီဗရာအီလ္ (အ) ေကာင္းကင္တမန္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) တို႔သည္ “ဘိုရာက္” ကို စီးနင္းၾကရင္း ပါလက္စ္တုိင္းတို႔႒ာေန ေဂ်ရုစလင္ၿမိဳ႕ရွိ မစ္ဂ်ိဒ္ အက္စ္စာ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္သို႔ သြားေနၾကေပသည္။ လမ္းရီးတြင္ ခရီးသြားတစ္စုသည္ လမ္းေပ်ာက္ေနရင္း ေသာက္စရာေရပင္မရွိ ဒုကၡေရာက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည့္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) သည္ ၄င္းတို႔ကို လမ္းညႊန္ျပ သၿပီး ေသာက္စရာေရပင္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ မစ္ဂ်ိဒ္ အက္စ္စာ၏ ဒုတိယ ပရ၀ုန္တြင္ ေရာက္ရွိလာသည့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ဂ်ီဗရီလ္ (အ) သည္ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္တြင္ ေျခခ်စရာ မရွိေအာင္ မ်ားျပားလြန္းသည့္ လူအုပ္စုႀကီးကို ေတြ႕ရေလသည္။ သူတို႔သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အားေစာင့္ေမွ်ာ္ ေနၾကသည့္သူတို႔ျဖစ္ေပသည္။ ဂ်ိဗရာအိလ္ (အ) က ““၄င္းတို႔သည္ အသင့္ေခတ္ အရင္ ေရွးေရွးက ပြင့္ေလၿပီးသမွ်ေသာ တမန္ေတာ္ အေပါင္းျဖစ္သည္၊ အသင့္အား ခရီးဦးႀကိဳရန္အတြက္ ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကျခင္းျဖစ္သည္၊ အသင္ သည္ ၄င္းတို႔အား ဦးေဆာင္ကာ ဆြလာသ္ ၂ ရကအသ္ ဖတ္ရန္ ျပင္ဆင္ပါ”” ဟုေျပာေလသည္။ တမန္ေတာ္ ျမတ္သည္ အလြန္ပင္ ၀မ္းသာၿပီး အားလံုးႏွင့္ေတြ႕ဆံုႏုတ္ဆက္ကာ ဆြလာသ္ ၂ ရကအသ္ကို အီမာမ္အျဖစ္ ဦးေဆာင္ကာ ဖတ္ေလသည္။

ရွား၀လီယြလႅာဟ္ သခင္ႀကီး ေရးသားခဲ့သည့္ “စီရသြန္နဗီ ဟိဂ်္ဂ်သြလႅာဟိ ဗလာဂ္ စာမ်က္ႏွာ ၄၅၁” တြင္ ေရးသားသည္မွာ၊ ဆြလာသ္အၿပီး ဂ်ီဗရာအီလ္ (အ) သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အား ႏုိ႔ တစ္ခြက္ ႏွင့္ ၀ုိင္အရက္ တစ္ခြက္ကို ဆက္သလုိက္သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ႏို႔ကို ေရြးခ်ယ္ကာ ေသာက္သံုးလုိက္သည္။ ထိုအခါ ဂ်ီဗရီလ္ (အ) က မိန္႔သည္မွာ “အိုတမန္ေတာ္ အသင္၏ ႏုိ႕ကိုေရြး ခ်ယ္မႈသည္ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္၊ ႏုိ႔ခြက္ကိုေရြးခ်ယ္မႈသည္ အသင္၏ အြမၼသ္အတြက္ ဟိဒါယသ္၏ သေဘာ ရရွိမႈကို ေဖၚျပျခင္းပင္ျဖစ္သည္၊ ၀ုိင္အရက္ခြက္ကို မသံုးစြဲျခင္း သည္ အသင္၏ အြမၼသ္ အတြက္ အပယ္လမ္းသို႔ ေရာက္ရွိျခင္းမွ ကာကြယ္မႈကို ရရွိသြားျခင္း”” ဟု ရွင္းျပပါသည္။


ထို႔ေနာက္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ မိုးေကာင္းကင္ခရီးကို ဆက္လက္ႀကြျမန္းခဲ့သည္။ ေကာင္းကင္ဘံု ၏အထပ္တုိင္းတြင္ အေစာင့္ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကုိ ေတြ႕ရေလသည္။ ထိုတမန္ မ်ား သည္ မိမိတို႔၏ အဆင့္သို႔ေရာက္လာသည့္ ဂ်ီဗရာအီးလ္ (အ) အား ေမးခြန္းေမးေလ့ရွိသည္မွာ ““ အိုလာေရာက္သူသည္ မည္သူနည္း၊ ဂ်ီဗရာအီးလ္ ဟု ေျဖလွ်င္ အသင္ႏွင့္အတူ လာသူမွာ မည္သူနည္းဟု ေမးေလသည္၊ မုဟမၼဒ္ ဟုေျဖလွ်င္၊ ၄င္းကို အထက္မွ ေခၚေဆာင္လာရန္ အမိန္႔ေတာ္ရွိပါသလားဟု ထပ္ေမးပါသည္၊ ရွိပါသည္ဟု အေျဖရရွိမွသာ ေကာင္း ကင္တံခါးသည္ ပြင့္ေလသည္။ ဤ အျဖစ္အပ်က္သည္ ေကာင္းကင္အထပ္တုိင္း တြင္ ႀကံဳေတြ႕ရေလသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ႏွင့္အတူ ဂ်ီဗရာအီလ္ (အ) သည္ ေဘးမွထပ္ခ်ပ္မကြာ ဆက္လက္လုိက္ပါ လွ်က္ရွိၿပီး မုိးေကာင္းကင္၏ ပထမ အထပ္သို႔ ေရာက္တြင္ တမန္ေတာ္ အာဒမ္ (အ) ႏွင့္   ေတြ႕ဆံုပါသည္။ အာဒမ္ (အ) သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္အား ““အို သန္႔ရွင္းေသာ မွန္ကန္ေသာ ခ်စ္သားေတာ္ ”” ဟု ႏုတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။

တမန္ေတာ္ အာဒမ္ (အ) ကို တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ကေတြ႕ျမင္ေသာအခါ အာဒမ္သခင္သည္ ညာဖက္ကို ၾကည့္လုိက္လွ်င္ ၿပံဳးရယ္လွ်က္ ဘယ္ဘက္ကို ႀကည့္လွ်င္ ငိုလွ်က္ ရွိသည္ကို ေတြ႕ သည္အခါ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) က ဂ်ီဘရီးလ္ (အ) အား ဤအျဖစ္ကိုေမးၾကည့္ရာ ဂ်ီဘရီးလ္ (အ) ကမိန္႔သည္မွာ ““အာဒမ္ (အ) သည္ ညာဖက္ႏွင့္ ဘယ္ဘက္တြင္ မိမိ၏ သားသမီးမ်ား ကို ျမင္ေတြ႕ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ညာဖက္တြင္ ရွိသူတို႔ သည္ ဂ်ႏၷသ္ ဥယ်ဥ္ သို႔ ၀င္ေရာက္မည့္သူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ သူတို႔ကို ျမင္လွ်င္ အာဒမ္ (အ) ေပ်ာ္ရႊင္ေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဘယ္ဘက္မွသူတို႔ သည္ ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲစခန္းသို႔ ၀င္ေရာက္မည့္သူမ်ားျဖစ္ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔ကို ျမင္လွ်င္ အာဒမ္ (အ) သည္ စိတ္မေကာင္းသျဖင့္ ငိုေကၽြးျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီေတာ့ မိမိတို႔သည္ မည္သည့္ဖက္ တြင္ ေရာက္မည္ကို မည္သူ သိႏုိင္မည္နည္း။ အမွန္ေတာ့ မိမိတို႔သည္ ညာဖက္ ေနသူမ်ား၏ စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းရမည္။

ေကာင္းကင္ဘံု၏ ဒုတိယအဆင့္သို႔ေရာက္သည့္အခါ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ တမန္ေတာ္ အီစာ (အ) ႏွင့္ တမန္ေတာ္ ယဟ္ယာ (အ) တို႔ကို ေတြ႕ျမင္ရၿပီး သူတို႔က တမန္ေတာ္ျမတ္ အား ခရီးဦးႀကိဳၾကကာ တမန္ေတာ္ ျမတ္ (ဆြ) ၏ ေကာင္းက်ဳိးအျဖာျဖာအတြက္ ဆုမြန္ေတာင္းၾကေလသည္။

ေကာင္းကင္ဘံု၏ တတိယအဆင့္သို႔ေရာက္သည့္အခါ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ တမန္ေတာ္ ယူစြဖ္ (အ) ကို ေတြ႕ျမင္ရၿပီး သူက တမန္ေတာ္ျမတ္အား ခရီးဦးႀကိဳၾကကာ တမန္ေတာ္   ျမတ္  (ဆြ) ၏ ေကာင္းက်ဳိးအျဖာျဖာ အတြက္ ဆုမြန္ေတာင္းေလသည္။

ေကာင္းကင္ဘံု၏ စတုထၳအဆင့္သို႔ေရာက္သည့္အခါ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ တမန္ေတာ္ အီဒရစ္ (အ) ကို ေတြ႕ျမင္ရၿပီး သူက တမန္ေတာ္ျမတ္အား ခရီးဦးႀကိဳၾကကာ တမန္ေတာ္   ျမတ္ (ဆြ) ၏ ေကာင္းက်ဳိးအျဖာျဖာ အတြက္ ဆုမြန္ေတာင္းေလသည္။

ေကာင္းကင္ဘံု၏ ဥပၥမဆင့္သို႔ေရာက္သည့္အခါ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ တမန္ေတာ္ ဟာရြန္း (အ) ကို ေတြ႕ျမင္ရၿပီး သူက တမန္ေတာ္ျမတ္အား ခရီးဦးႀကိဳၾကကာ တမန္ေတာ္ ျမတ္ (ဆြ) ၏ ေကာင္းက်ဳိးအျဖာျဖာ အတြက္ ဆုမြန္ေတာင္းေလသည္။

ေကာင္းကင္ဘံု၏ စ႒မအဆင့္သို႔ေရာက္သည့္အခါ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ တမန္ေတာ္ မူစာ (အ) ကို ေတြ႕ျမင္ရၿပီး သူက တမန္ေတာ္ျမတ္အား ခရီးဦးႀကိဳၾကကာ တမန္ေတာ္ ျမတ္ (ဆြ) ၏ ေကာင္းက်ဳိးအျဖာျဖာ အတြက္ ဆုမြန္ေတာင္းေလသည္။

ေကာင္းကင္ဘံု၏ သတၱမအဆင့္သို႔ေရာက္သည့္အခါ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ တမန္ေတာ္ အီဗရာဟင္မ္ (အ) ကို ေတြ႕ျမင္ရၿပီး သူက တမန္ေတာ္ျမတ္အား ခရီးဦးႀကိဳၾကကာ တမန္ေတာ္ ျမတ္ (ဆြ) ၏ ေကာင္းက်ဳိးအျဖာျဖာ အတြက္ ဆုမြန္ေတာင္းေလသည္။ တမန္ေတာ္ အီဗရာဟင္မ္ (အ) ကမူ ဘုိင္သြလ္ မာမူးရ္ ေခၚ မိုးေကာင္းကင္ ခုႏွစ္ထပ္ရွိ ကအ္ဗဟ္   ေက်ာင္းေတာ္ကို မီွလွ်က္ အနားယူေတာ္ မူေနသည္ကိုေတြ႕ရေလသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) က ဂ်ီဘရီးလ္ (အ) အား အျဖစ္ကိုေမးၾကည့္ရာ ဂ်ီဘရီးလ္ (အ) ကေျပာျပသည္မွာ တမန္ေတာ္ အီဗရာဟင္မ္ (အ) ၏ ထူးျမတ္မႈႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ ေျမျပင္ေပၚရွိ ကအ္ဗဟ္ ေက်ာင္းေတာ္သည္ သက္ေသခံျဖစ္ၿပီး အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ၄င္းႀကိဳးပမ္း မႈကို လက္ခံေတာ္မူသည့္အတြက္ မိုးေကာင္းကင္၏ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား သြ၀ါဖ္ ျပဳုလုပ္သည့္ ဘုိင္သြလ္ မာမူးရ္တြင္ ေနထိုင္ခြင့္ကို ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္း ဘုိင္သြလ္ မာမူးရ္တြင္ တစ္ေန႔လွ်င္ ေကာင္းကင္တမန္ ၇ ေသာင္း သြ၀ါဖ္ျပဳုလုပ္ေလ့ရွိၿပီး တစ္သက္တာတြင္ သူတို႔သည္ တစ္ေခါက္သာ သြ၀ါဖ္ လုပ္ခြင့္ရၿပီး၊ အေၾကာင္းမွာ ေနာက္ေရာက္ေရာက္ လာ မည့္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားေၾကာင့္ သြ၀ါဖ္ လုပ္ၿပီးသူ ေကာင္းကင္တမန္တို႔သည္ ေနာက္ကုိ မည္သည့္အခါမွ် သြ၀ါဖ္လုပ္ရန္ အခြင့္အေရး မရႏုိင္ေတာ့ျခင္းျဖစ္ပါ သည္ဟု ဂ်ီဗရာအီးလ္ (အ) က ရွင္းျပပါသည္။

တမန္ေတာ္ေပါင္း ၁၂၄၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ အဆိုပါ တမန္ေတာ္ ရ ပါးကို ေရြးခ်ယ္ကာ မိုးေကာင္းကင္ အထပ္ထပ္တုိင္းတြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ေပးအပ္ျခင္းသည္ လည္း အိက္မသ္ ေခၚ ေတြးေတာ္စရာႏွင့္ ေ၀းမည့္သေဘာ မရွိပါ။ အေၾကာင္းရင္းခံရွိေပသည္။ သေဘာမွာ တမန္ေတာ္ အာဒမ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ရျခင္းသည္ သူ၏ သားသမီးမ်ား ကို ျမင္ေတြ႕ ခြင့္ရျခင္းသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္အား လူသားထုတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ရျခင္း တနည္းအားျဖင့္ လူသားထု၏ စုစည္းမႈ၊ ထို႔အျပင္ အေကာင္းႏွင့္ အဆုိး၊ ဒြန္တြဲေနမႈ၊   ေကာင္းမႈႏွင့္ မေကာင္းမႈ၏ သေဘာတရား၊ ၄င္း ေကာင္းမႈႏွင့္ မေကာင္းမႈ လုပ္ၾကသူတို႔၏ အက်ဳိးအျမတ္ႏွင့္ ဆံုးရံႈးမႈမ်ားအပါအ၀င္ ကမာၻ႕တရားခြင့္ေနာက္ပုိင္း ရင္ဆုိင္ ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ အပယ္ငရဲစခန္း အေၾကာင္းႏွင့္ ေကာင္းကင္ဘံု သုခဥယ်ဥ္ တို႔အေၾကာင္းကို သိခြင့္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ လူသားတို႔၏ ဖခင္ႀကီး အာဒမ္ (အ) ၏ ေမတၱာတရားရွိပံု သားသမီးအားလံုးကို မည္မွ် ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ပံု ဖခင္တစ္ဦး၏ ေစတနာ ေမတၱာတရားထားတတ္ပံုကို သိခြင့္ရရွိပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ အျခားတမန္ေတာ္အေပါင္းတို႔အနက္ တမန္ေတာ္ အီဗရာဟင္မ္ (အ)၊ တမန္ေတာ္ မူစာ (အ)၊ တမန္ေတာ္ ဟာရြန္း (အ)၊ တမန္ေတာ္ ယူစြဖ္ (အ)၊ တမန္ေတာ္ အီစာ (အ) ႏွင့္ တမန္ေတာ္ ယဟ္ယာ (အ) တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ေပးေတြ႕ခဲ့သည္မွာလည္း အလြန္ တရားရးစရာေကာင္းပါသည္။ သေဘာမွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ အေနျဖင့္ အဆိုပါ တမန္ေတာ္အပါင္းတို႔၏ အေတြ႕ အႀကံဳ မ်ားကို ေလ့လာၿပီး ၄င္းတို႔ ဘ၀တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သမွ်ကို သခၤန္းစာယူကာ မိမိဘ၀ႏွင့္ မိမိအြမၼသ္အတြက္ ျပင္ဆင္လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ သတိေပးျခင္း လည္း ျဖစ္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက တင္ျပၾကသည္ကိုလည္း ေလ့လာ သိရွိႏုိင္ပါသည
္။

ထို႔ေနာက္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) အား ဂ်ီဗရာအီးလ္ (အ) က မုိးေကာင္းကင္ ခုႏွစ္ထပ္မွ ဆက္လက္ ေခၚေဆာင္သြားရာ (ဆိဒ္ရသြလ္ မြန္သဟာဟ္) ဇီးပင္မ်ား ေပါက္ေရာက္ေနသည့္ေနရာ တစ္ေနရာ အေရာက္တြင္ ရပ္ပစ္လုိက္ၿပီး ဂ်ီဗရာအီးလ္ (အ) က အို တမန္ေတာ္ မိမိသည္ ဤေနရာမွ ေရွ႕သို႔ ဆက္လက္သြားရန္ အမိန္႔ေတာ္ မရွိေတာ့ၿပီး အသင္တစ္ေယာက္တည္းသာ ဆက္လက္သြားေရာက္ရ မည္ဟု ဆိုပါသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ဆက္လက္သြားေရာက္သည့္အခါ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အရရွ္ ပုလႅင္ေတာ္တြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ကို ဖူးေျမာ္ေတာ္ မူခြင့္ ရရွိပါသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို ေတြ႕သည့္အခါ “ အို ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ျခင္း က်က္သေရ မဂၤလာအေပါင္းျဖင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိး ၏ ျပလုပ္သမွ် အမလ္အိဗါဒသ္အားလံုးသည္ အရွင္ျမတ္၏ ႏွစ္သက္မႈအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ Attahiyatu Lillahi Wassalawatu Wattayibatu။

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က တမန္ေတာ္ျမတ္အား ႏုတ္ခြန္းဆက္ေတာ္မူၿပီး မိန္႔သည္မွာ အိုမုဟမၼဒ္ “အသင့္အေပၚ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာက်ေရာက္ပါေစသား” ဟု မိန္႔ပါသည္။ Assalamu Alika Aayuhan Warah Matullahi WabarakatuhuNabiyee။

တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) ထိုအခါ မိမိ၏ အြမၼသ္ကို မေမ့ဘဲ “ အိုအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ၄င္း မဂၤလာ ေကာင္းခ်ီးသည္ ကၽြႏု္ပ္၏ အြမၼသ္သား လူသူေတာ္ေကာင္းမ်ားအတြက္လည္း က်ေရာက္ေစခြင့္   ျပဳေတာ္မူ ပါ အရွင္ျမတ္” ဟု ျပန္လည္ေျပာၾကားေလသည္။ Assalamualaina Waala Ibadullahi Assaliheen ။

ထိုအခါ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ေျပာၾကားသည္မွာ အို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိး သက္ေသခံသည္ မွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွ တစ္ပါး အျခား ခ၀တ္ကုိးကြယ္ထုိက္ေသာ အရွင္ မရွိဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္အား လက္ေဆာင္အျဖစ္ ဆြလာသ္ ေပါင္း တစ္ေန႔လွ်င္ အႀကိမ္ ၅၀ ဖတ္ရန္ မိန္႔မွာေလသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္လည္း ၀မ္းသာ အားရလြန္းကာ ျပန္လည္ထြက္ခြာေလသည္။

သို႕ေသာ္ အိမ္အျပန္ မိုးေကာင္းကင္ အဆင့္ဆင့္ကို ျဖတ္သန္းသည့္အခါ အလာတြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေသာ တမန္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ႏုတ္ဆက္ကာ ျပန္မည္လုပ္တုိင္း တမန္ေတာ္တုိင္းက “ အိုမုဟမၼဒ္ အသင့္ အြမၼသ္အတြက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ေပးအပ္သည့္ ဆြလာသ္ ၅၀ သည္ အလြန္ပင္ ႀကီးမားလြန္းသည္ သူတို႔ လုပ္ငန္းတာ၀န္ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု မိမိတို႔မထင္ေၾကာင္း အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ထံေတာ္သုိ႔ျပန္လည္ သြားေရာက္ကာ အမိန္႔ေတာ္ကို ေလွ်ာ့ေပါ့ ေပးရန္ ေတာင္းဆိုသင့္ေၾကာင္း ေျပာျပၾက ေလသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ညီေနာင္ တမန္ေတာ္တို႔၏ စကားအေပၚ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ျပန္ လည္တင္ျပသျဖင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ဂရုဏာ ေတာ္ထားေတာ္မူကာ ၅၀ ေသာ ဆြလာသ္ ဖတ္ျခင္း ဟူေသာ တာ၀န္၀တၱရားမွ ၅ ႀကိမ္ေသာ ဆြလာသ္ တစ္ရက္ ဖတ္ရန္ဟူေသာ ပညတ္ခ်က္ကို ခုိင္ခုိင္မာမာ ခ်မွတ္ တာ၀န္ေပးအပ္လုိက္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္၍ မိမိတို႔သည္ ဆြလာသ္တာ၀န္ကို ေပ့ါ ေပါ့ တန္တန္ တာ၀န္ဟူ၍ သေဘာမထားသင့္ဘဲ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္း တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အား မိုးေကာင္းကင္ အထက္တြင္ အရရွ္ ပုလႅင္ေရွ႕၀ယ္ ေပးအပ္ခဲ့သည့္ တာ၀န္ဟူ၍ သေဘာေပါက္ခဲ့လွ်င္ မိမိတို႔ ၄င္းတာ၀န္ကို မည္သည့္အခါမွ် ေမ့ေလွ်ာ့ေတာ့ မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ပါသည္။

အိမ္အျပန္တြင္ ဂ်ဗ္ ရီးလ္ (အ) က တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အား ဘိုရာက္ ျမင္းျဖင့္ပင္ မစ္ဂ်ိဒိ အက္စာ အထက္မွ ေျမျပင္သုိ႔ ေခၚေဆာင္ကာ ေနာက္ဆံုးတြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္အား မကၠာၿမိဳ႕ရွိ ကအ္ဗဟ္ ေက်ာင္းေတာ္သို႔ ေခၚေဆာင္ၿပီး ႏုတ္ဆက္ထြက္ခြါသြားေလေတာ့သည္။

ဤသည္ကား ေမ့ရာဂ်္ အေၾကာင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။


ေမ့ရာဂ်္ က႑က ဒီေလာက္ဘဲျဖစ္ေသာ္လည္း ဒီေလာက္နဲ႔ဘဲ မၿပီးပါ။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) က မိမိ၏ ဆြဟာဘာမ်ားကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ေပးအပ္လုိက္ေသာ တာ၀န္မ်ားအနက္ ဆြလာသ္ တာ၀န္ကို တင္ျပလုိက္ ပါတယ္။ သုိ႔ျဖစ္၍ တစ္ေယာက္ကေနတစ္ဆင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ ေမ့ရာဂ်္ ခရီးထြက္သည့္သတင္းဟာ အျပင္ကုိ ေတာမီးေလာင္သလို   ျပန္႔ႏွံ႕ ကုန္ေတာ့သည္။ ကာဖိရ္ ကိုရုိင္းရွ္တို႔သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အေနျဖင့္ လိမ္လည္ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ည အတြင္း မကၠာၿမိဳ႕မွ ေဂ်ရုစလင္ ၿမိဳ႕သို႔ ခရီးထြက္ရန္သည္ လ ံုး၀ မျဖစ္ ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုကာ တမန္ေတာ္ျမတ္ကို အျပစ္ဖို႔ၾကေလသည္။ မေကာင္းေျပာဆုိၾကေလသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ မြတ္စ္လင္မ္တို႔သည္လည္း တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ေမ့ရာဂ်္ ခရီးစဥ္ကုိ ယံုရတစ္၀က္ မယံုရတစ္၀က္ ျဖစ္ေနၾကခ်ိန္ တြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ မြတ္စ္လင္ တို႔သည္ အဘူဘကရ္ သခင္ထံသို႔ သြားေရာက္ကာ ေမ့ရာဂ်္ အေၾကာင္းကို ေျပျပ ေလသည္။ အဘူ ဘကရ္သခင္သည္ ၄င္းသတင္းကုိ ၾကားေသာအခါ လာေျပာျပသူတို႔ကို ေျပာျပသည္မွာ အကယ္၍ မုဟမၼဒ္ (ဆြ) သည္ ထိုသို႔ ေျပာဆုိခဲ့ပါက အမွန္ပင္ျဖစ္မည္။ အေၾကာင္းမွာ သူသည္ မည္သည့္အခါမွ် လိမ္လည္ ေျပာတတ္သူမဟုတ္ဟုဆိုပါသည္။ အဘူဘကရ္သခင္သည္ တစ္ျပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ တမန္ေတာ္ ျမတ္ (ဆြ) လာေရာက္ကာ ေမးေလသည္။ ““အိုမုဟမၼဒ္ (ဆြ) အသင္သည္ ေမ့ရာဂ်္ ခရီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာျပခဲ့ ပါသလား”” ဟု ေမးေလသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္က အိုအဘူဘကရ္ ငါသည္ အမွန္ပင္ ၄င္းခရီးကို ထြက္ခဲ့ၿပီး အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္”” ဟု ေျပာဆိုပါသည္။ ထိုါအခါ အဘူဘကရ္ သခင္က အို မုဟမၼဒ္ အသင္ေျပာဆိုသမွ်သည္ အမွန္ေတြခ်ည္း ျဖစ္ပါသည္”” ဟု ျပန္ေျပာပါသည္။ ထိုအခါ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) က အို အဘူဘကရ္ အသင္သည္ အမွန္ကိုေျပာသူျဖစ္သျဖင့္ အသင့္ကုိ မွန္ကန္သူ ““အဆ္ဆြိဒ္ဒိက္”” ဟု ေခၚဆုိထိုက္ေပသည္ဟု ဆိုပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အဘူဘကရ္ သခင္၏ နံမည္တြင္ ““ဆြိဒ္ဒိက္”” ဂုဏ္ရည္ကို ထိုေန႔မွစကာ လူတို႔သည္ ေခၚေ၀ၚ သံုးဆြဲၾကေလသည္။

ေနာက္ရက္အနည္းငယ္တြင္ လမ္းေပ်ာက္ေနသည့္ ကုန္သည္ အုပ္စုသည္ မကၠာၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာပါသည္။ သူတို႔သည္ လမ္းခရီးတြင္ လမ္းေပ်ာက္ေနခဲ့ေၾကာင္း၊ ေသာက္စရာေရပင္ မရွိျဖစ္ေနခဲ့ေၾကာင္း၊ လမ္းခရီးတြင္ လူတစ္ေယာက္ကို မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း ထိုသူသည္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သူတို႔ကို လမ္းျပ သည့္အျပင္ ေသာက္ စရာေရကို လည္း ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေျူပာျပၾကေလသည္။ ထိုသတင္းသည္ မကၠာၿမိဳ႔တြင္ တမဟုတ္ခ်င္းျပန္႔ႏံွ႕သြားရာ ကာဖိရ္တို႔သည္လည္း ၾကားၾကေလသည္။ လူအမ်ားသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္၏   ေမ့ရာဂ်္ခရီးကို ယံုၾကည္လာၾကေလသည္။

ကာဖိရ္တို႔၏ ယံုၾကည္မႈထက္ မြတ္စ္လင္မ္တို႔၏ ယံုၾကည္မႈသည္ ပိုမိုခုိင္မာလာၿပီး အီမာန္ယံုၾကည္သူမ်ားလည္း မ်ားသည္ထက္မ်ား လာေလသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆြလာသ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူတို႔သည့္ ပိုမိုကာ အာရံုစုိက္လာ ၾကေလသည္။ မြတ္စ္လင္မ္တို႔၏ အိဗါဒသ္မ်ားတြင္ ယေန႔တုိင္း တစ္ရက္တြင္ ဆြလာသ္ ၅ ႀကိမ္ ဖတ္ျခင္းသည္ ဖရဇ္ မျဖစ္မေန လုပ္ရမည့္ တာ၀န္တစ္ရပ္ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ မြတ္စ္လင္မ္တို႔သည္ ၄င္းေမ့ရာဂ်္ေန႔ကို အလ ြန္ထူးျမတ္သည့္ေန႔အျဖင့္ သြင္တ္မွန္ၾကၿပီး ၄င္းေန႔တြင့္ အလူအတန္းမ်ား လုပ္ၾက၊ ဇကိရ္မ်ား တတ္အားသ၍ လုပ္ၾက၊ ရိုဇာဥပုဒ္ ေစာင့္ တည္ၾကရင္း ၄င္းေန႔၏ ဖဇီလသ္ အက်ဳိးေက်းဇူးကို ရယူေလ့ရွိၾကပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ မိမိတို႔သည္ ၄င္းေန႔တြင္ ရုိဇာ နဖိလ္ ေစာင့္ထိန္းၾကကာ ဖရဇ္ ဆြလာသ္မ်ားကို မျပတ္တမ္း ဖတ္ၾကရင္း အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ေက်းဇူးတရားကို တံု႕ျပန္ၾကရန္ တုိက္တြန္းလုိက္ပါသည္။ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

http://myanmarwind.blogspot.com/2010/07/sirah17-lessons-from-al-isr… မွ ျပန္လည္ မွ်ေဝျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

“ျမတ္တမန္၏ ေမအ္ရာဂ်္ ေကာင္းကင္ယံခရီး”
ဤႆမေျမာက္ႏွစ္မွာပင္ ျမတ္တမန္မွာ အလ္အိဆရ (ေဂ်ရုဆလင္သို႔ ညယံခရီးစဥ္) ႏွင္႔ ေမအ္ရာဂ်္ေခၚ ေကာင္းကင္အာကာ နန္းတက္ျမန္းျခင္း ခရီးစဥ္တို႕ကို ျပဳေတာ္မူခဲ႔သည္။

ဤခရီးစဥ္ ဤတက္ျမန္မႈတို႔ႏွင္႔ ပတ္သက္ျပီး မြတ္စလင္ဘာသာေရးပညာရွင္မ်ားက အထူးအေလးထား အေရးထားခဲ႔ၾကျခင္းေၾကာင္႔ ဤအေၾကာင္းကို အေသးစိတ္တင္ျပ သြားပါမည္။ ဤေနရာ၌ ဤ႑ႏွင္႔ ပတ္သက္ျပီး ေမအ္ရာဂ်္ ဟူ၍ သံုးႏႈန္းခ်က္ကား ကုရ္အာန္ က်မ္းတြင္ မရွိသည္ကို သိထားၾကရမည္။ မယံုၾကည္သူမ်ားက ျမတ္တမန္ထံသို႔ မိုးဝတိ ံ ထက္သို႔တက္ျပျခင္း၊ မိမိတို႔ဖတ္ဖို႔ က်မ္းစာတစ္ဆူကို ယူျပီး ျပန္ဆင္းလာျပျခင္း ကဲ႔သို႔ အံံ႔ဖြယ္ရာမ်ားကို ျပသေပးလွဲ႔ပါဟု ေတာင္းဆိုခဲ႔ၾကရာတြင္ “တရကာ ဖစၥမားအီ” (အသင္ ေကာင္းကင္တက္ျပ) ဟူေသာ ေဝါဟာကိုသာ သံုးခဲ႔ၾကသည္။ တ-ရ-က- အ (အသင္တက္ျပ) သည္ ရကီယား ေခၚ “သူျမင္းေပၚသို႔တက္သည္” အထက္ကိုတက္သည္ ဟူေသာ စကားရပ္က လာပါသည္။

ေမအ္ရာဂ်္ ဟူေသာ ေဝါဟာရ ကလည္း သူအထက္ကိုတက္သည္ဟူေသာ အနက္ကို ေဆာင္ေသာ အရဂ်ာ စကားလံုးက လာပါသည္။

ဤစကားရပ္ႏွစ္ခုအၾကားတြင္ ကြဲျပားျခားနားမႈရွိပသည္။ ကုရ္အာန္က ခႏၶာကိုယ္ႏွင္႔ တက္ျခင္းကို ရကီယာျဖင္႔ သံုးထားျပီး ေကာင္းကင္တမန္မ်ား၊ ေစတမန္မ်ားႏွင္႔ ရုဟ္ (သို႔မဟုတ္) ဂ်စ္ဗရာအီလ္တို႔ တက္ၾကြျခင္း ကိုမူ အရဂ်ာ ဟု သံုးထားျခင္းကို ေအာက္ပါ ပါဒေတာ္တြင္ ေတြ႔ၾကရပါသည္။

“ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ (ၾကီးကဲေသာ) ဝိညာဥ္ေတာ္သည္လည္းေကာင္း၊ အရွင္ျမတ္ထံေတာ္ပါးသို႔ တစ္ရက္ႏွင္႔ တက္ေရာက္သြားၾကသည္။ ဤေန႔တစ္ရက္ ကား ႏွစ္ေပါင္း   ငါးေသာင္းႏွင္႔ ညီသတည္း။” (ျမတ္ကုရ္အာန္ ၇၀း၄)

ျမတ္တမန္၏ ေကာင္းကင္ယံခရီးစဥ္မွာ စကၠန္႔ပိုင္း မိနစ္ပို္င္းေလးမွ်သာျဖစ္ျပီး ရက္ရွည္လမ်ား ႏွစ္ႏွင္႔ခ်ီထားသည္႔ ခရီးစဥ္မဟုတ္ျခင္းအတြက္ အတၳဳပတၱိရွင္တိုင္းကပင္ ျမတ္ကုရ္အာန္ တြင္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား (သို႔မဟုတ္) ဝိညာဥ္မ်ား တက္ျမန္းျခင္းႏွင္႔ ပတ္သက္ျပီး အလႅာဟ္ရွင္ က သံုးႏႈန္းထားေတာ္မူသလိုပင္ ေမအ္ရာဂ်္ ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း   ေရးဖြဲ႔ၾကျခင္းျဖစ္ ပါသည္။

ဤေရွ.ေျပးအခ်က္ကို ဦးစြာႏွလံုးသြင္းထားျပီးမွ ေနာက္ပိုင္းတင္ျပခ်က္မ်ားကို စာရႈ.သူတို႔ အေလးထား မွတ္သားသြားၾကေစလိုပါသည္။

ဤျဖစ္ရပ္ျဖစ္ပြားခဲ႔ရာ ရဂ်ဗ္လ ၂၇-ရက္ည (ဒႆမေျမာက္ သာသနာျပဳႏွစ္၏သတၱမလ) တြင္ ျမတ္တမန္မွာ ဝမ္းကြဲႏွမေတာ္ျဖစ္သည္႔ အဘူတြာလိဗ္၏ သမီးေတာ္ ဟင္းဒ္၏ အိမ္ေဂဟာတြင္ စံေနခိုက္ဝယ္ျဖစ္သည္။ ဟင္း(ဒ)၏ တင္ျပခ်က္အရ …“ဤညက ျမတ္တမန္မွာ ကၽြန္မ၏ စံအိမ္ဝယ္ အိပ္စက္ေတာ္မူခဲ႔ပါသည္။ ညယံဝတ္ျဖည္႔ျခင္းျပီးမွ အိပ္စက္ေတာ္မူခဲ႔ျခင္းျဖစ္ရာ ကၽြန္မတို႔ကလည္း အိပ္စက္ခဲ႔ၾကပါသည္။ အာရုဏ္တက္လုလု တြင္ ကၽြန္မတို႔တစ္ေတြကို ျမတ္တမန္က “အိုအြမၼ႔ဟာနီ (ဟင္းဒ္၏ ဝိေသသအမည္တစ္ခု) ငါသည္ အသင္တို႔ႏွင္႔အတူ ညဘက္က ဤေတာင္ၾကားတြင္ ဝတ္ျပဳခဲ႔ျခင္းကို အသင္တို႔ အျမင္ပင္။ ယင္းေနာက္ ငါသည္ ျမင္႔ျမတ္ေသာ ေျမသို႔ သြားေရာက္ခဲ႔ျပီး ဝတ္ျပဳျခင္းအမႈကို ျပဳခဲ႔ပါသည္။ ယခုအသင္တို႔၏ ေရွ.တြင္ နံနက္ယံ ဝတ္ျပဳမႈကို ျပဳခဲ႔ပါသည္” ဟု မိန္႔ဆိုလာပါသည္။ “အို အလႅာဟ္အရွင္၏ တမန္ေတာ္ ဤအေၾကာင္းကို အျခားသူမ်ားထံ ေျပာၾကားျခင္းမျပဳပါေလႏွင္႔” အသင္႔ကို သူတို႔က မုသားဆိုျခင္းသာ တကား ဟု ယိုးစြပ္ျပီး ေဘးဥပါဒ္ေပးၾကပါလိမ္႔မည္” ဟု ကၽြန္တာ္မ်ိဳးမက ေလွ်ာက္ထားခဲ႔ပါသည္ဟု သိၾကရပါသည္။

“ျမတ္တမန္ကမူ ကၽြႏိုပ္အေနႏွင္႔ ဆိုေရးရွိက ဆိုရမည္” ဟု မိန္႔ေတာ္မူရွာပါသည္။ တခ်ိဳ႕က ဤပါဒေတာ္ကို လက္ခံျခင္းမျပဳၾကပါ။ ကအ္ဘာအတြင္းရွိ အမိုးပြင္႔ျဖစ္ေသာ ဟာတင္မ္ေခၚ ေနရာ တြင္ အိပ္ေပ်ာ္ခဲ႔ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ဤေနရာကပင္ ညဥ္႔ခရီးစခဲ႔သည္ဟု အခ်ိဳ ႔ေသာ ၾသဝါဒေတာ္မ်ားကို မီွျငမ္းျပဳျပီး ဆိုၾကပါသည္။ ဤကိစၥျဖစ္ပြားရာ ခုႏွစ္သကၠရာဇ္ႏွင္႔ ပတ္သက္ျပီးလည္း ကြဲလြဲခ်က္မ်ားရွိၾကပါသည္။ အခ်ိဳ.ကမူ ျမတ္တမန္၏ သာသနာျပဳႏွစ္ သက္တမ္း ၁၀ ႏွစ္ေျမာက္ႏွင္႔ ၁၃ ႏွစ္ေျမာက္အၾကားတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ မဒီနာျမိဳ. သို႔ ေျပာင္းေရႊ.စံေတာ္မူျခင္း မရွိမီအလ်င္က ျဖစ္ရပ္မ်ား၏ ရက္စြဲအတိအက်ကို တိတိက်က်သိရွိေရးမွာ မလြယ္ကူလွပါ။ ထိုစဥ္က မြတ္စလင္တို႔မွာ စုစုစည္းစည္း ေနထိုင္ၾကျခင္း မရွိေသး၍ တစ္ေၾကာင္း၊ အႏၱရာယ္ အခက္အခဲအဝဝိကုိ ခါးသီးစြာ ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရခ်ိန္ျဖစ္၍ တစ္ေၾကာင္း ျဖစ္ရပ္အသြယ္သြယ္ကို စနစ္တက် မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ၾကျခင္း မရွိေသး၍ျဖစ္ပါသည္။ အနီးစပ္ဆံုးရက္စြဲကို တင္ျပႏိုင္ခဲ႔ၾကပါသည္။ ဤညယံခရီးႏွင္႔ အာကာနန္းထက္ခရီးစဥ္တို႔မွာ တစ္ညတည္း၌ တစ္ျပိဳင္နက္တည္း ျဖစ္ပြားခဲ႔ျခင္းေလာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ တစ္ညခ်င္းျဖစ္ပြား ခဲ႔ျခင္းေလာ ဆိုျခင္းကိုလည္း အတိအက်ေျပာႏိုင္ဖို႔ မလြယ္ပါ။
တစ္ဖန္အခ်ိဳ.က ညယံခရီး ႏွင္႔ ေကာင္းကင္နန္း ခရီးႏွစ္ခုစလံုုးကို ျမတ္တမန္က ရုပ္ခႏၶာႏွင္႔ သြားခဲ႔ျခင္းဟု ဆိုၾကသည္။ (ေဂ်ရုဆလင္သို႔ ရုပ္ခႏၶာျဖင္႔ ၾကြသြားသည္။ ထိုမွတစ္ဆင္႔ ေကာင္း ကင္ဘံုအျမင္႔ဆံုးစခန္းကို တက္ျမန္းသည္ဟူ၏)

တခ်ိဳ.ကမူ ဤႏွစ္ခုစလံုးကို နာမ္သေဘာအရ ျပဳခဲ႔ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ရုပ္ခႏၶာကမူ ေနျမဲေနရာ၌ ရွိရင္မပ်က္ရွိခဲ႔သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ၾကင္ယာေတာ္ အာအိရွာ၊ အဗူစုဖ္ယန္ႏွင္႔ ဆလမန္ဖါရစီတို႔ိက ဤအဆိုကို ေထာက္ခံၾကသည္။

အခ်ိဳ.က်ျပန္ေတာ႔ ညယံခရီးကိုသာ ရုပ္ခႏၶာျဖင္႔ ၾကြသြားခဲ႔သည္။ ေကာင္းကင္နန္းသို႔မူ နာမ္သေဘာျဖင္႔ တက္ျမန္ျခင္းဟု ႏွစ္ခ်က္စလံုးအံဝင္ေအာင္ ဆိုၾကျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းကို က်မ္းျပဳတင္ျပၾကရာ၌ ဤယံုၾကည္ခ်က္ႏွင္႔ ပတ္သက္ျပီး အယူအဆ ကြဲလြဲခ်က္မ်ား ေပၚခဲ႔ၾကပါသည္။ သိပၸံပညာရပ္က ဤျပႆနာ၏ အေျဖကို အထင္းသားေပးျပီး ျဖစ္ပါ သည္။ ေရွးေခတ္ဘိုးေဘးဘီဘငါတို႔ထက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေခတ္တြင္ ေမအ္ရာဂ်္ႏွင္႔ပတ္သက္ျပီး နားလည္ဖို႔ရာမွာလြန္စြာမွပင္ လြယ္ကူလြန္းေနပါသည္။

ေရဒီယိုက မိုင္ေပါင္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဝးကြာေသာ အရပ္မွ လူတို႔၏ အသံ ၾကားေစႏိုင္သလို ရုပ္ျမင္သံၾကားကလည္း အသံကိုသာမက ရုပ္ဆင္းသ႑ာန္ကိုပါ   ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ေစျပီးျဖစ္ ပါတယ္။ ေရွးေခတ္လူသားတို႔အေနႏွင္႔ ဤအခ်င္းအရာ အေၾကာင္းကို ရုပ္သေဘာႏွင္႔သာ နားလည္မိၾကျခင္းမွာ ျမတ္တမန္၏ အေတြ႔ကို ဤနည္းျဖင္႔သာာ နားဝင္ႏိုင္ၾကစရာလမ္းရွိ၍ သာ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အေတြ႔အၾကံဳအရ အျမင္အာရံုဟူသည္ အလင္းတန္းမ်ားႏွင္႔ အႏုျမဴတို႔၏ အင္မတန္မွ ေသးငယ္လြန္းလွေသာ အစက္အမႈန္မ်ား၏ ပေယာဂေၾကာင္႔   ဆိုသည္ကို အထင္းသား သိထားၾကျပီးျဖစ္ပါသည္။ ေရာင္စဥ္အလင္းတန္းေၾကာင္႔ျဖစ္ေစ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အႏုျမဴအစက္အမႈန္ ဖန္တြန္ကေလးမ်ားေၾကာင္႔ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္လ်င္ လည္း ႏွစ္ခုစလံုးေၾကာင္႔ေလာ ဆိုသည္ကို မသိၾကလင္႔ကစားလည္း အျမင္အာရံုတြင္ ထင္ဟပ္လာရျခင္းကမူ ေရာင္စဥ္တန္းမ်ားႏွင္႔ အႏုျမဴ အစက္အမႈန္မ်ားေၾကာင္႔သာလွ်င္ ဝတၳဳ၏ ပံုရိပ္က မ်က္ေစ႔တြင္ ေပၚလာရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အရာဝတၳဳက ထုတ္လႊင္႔ေသာ ေရာင္စဥ္ႏွင္႔ အႏုျမဴမႈန္တို႔က မ်က္ေစ႔တစ္ကမ္းတြင္ ရွိေနသည္႔ပံုကို ျမင္ၾကရမည္ပင္ျဖစ္သည္။

အိပ္မက္မက္ေနခ်ိန္၌ အခ်ိန္ႏွင္႔ လဟာဆိုသည္မွာ တစ္မ်ိဳးျဖစ္သြားသည္ကို အားလံုးအသိပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အိပ္မက္မက္ခ်ိန္က စကၠန္႔ပိုင္းမွ်သာျဖစ္သည္။ စိတ္အတြင္းမွာေတာ႔ ရက္မ်ားစြာ လမ်ားစြာ ၾကာသကဲ႔သို႔ ထင္ရသည္။ အခ်ိန္ဟူသည္ မရွိေတာ႔သည္႔ ပမာကဲ႔သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွာ အိပ္မက္အတြင္း၌ တစ္ေနရာမွတစ္ေနရာသို႔ ပ်ံဝဲေနခဲ႔ၾကသည္။

ျမတ္တမန္ႏွင္႔ ပတ္သက္ျပီး ဆိုရပါမူ အလႅာဟ္အရွင္က ကိုယ္ေတာ္အား အရွင္၏ ပညတ္ေတာ္မ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးမည္႔ ဂ်စ္ဗရာအီလ္ (ဝါ) ေျဖာင္႔မတ္မွန္ကန္ေသာ ဝိညာဥ္ကို ခ်ီးျမွင္႔ထားေတာ္မူေပသည္။ ျမတ္တမန္က အရာခပ္သိမ္းကို ဝဟီဟူေသာ အျမင္ျဖင္႔ ျမင္ခဲ႔သည္။ ထိုေခတ္က လူတို႔တြင္ ဤသို႔ျမင္ႏိုင္ေခ်မရွိေပ။ ရွိလည္းမရွိႏိုင္ၾကေပ။ ျမတ္တမန္၏ အလႅာဟ္ရွင္႔ လမ္းစဥ္ဖက္ကို ဖိတ္ေခၚခ်က္က ဤနာမ္ေရးရာအသိကို လံုးလံုးလ်ားလ်ား အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကို ျငင္းပယ္ျပီ ဆိုရံုႏွင္႔ပင္ ေစာဒက တက္စရာလမ္း မရွိေတာ႔ေပ။ ျမတ္တမန္ကို ဤအသိႏွင႔္ ထားခဲ႔ပါမူ ေမအ္ရာဂ်္ႏွင္႔ ပတ္သက္ျပီး သိဖို႔ရာမွာလည္း ရွင္းလြန္းေနျပီျဖစ္ပါသည္။ “ေမအ္ရာဂ်္ကား ဝဟီဗ်ာဒိတ္ေတာ္၏ အဆင္႔ဒီဂရီကို ျမွင္႔တင္ လိုက္ျခင္းမွအပ အျခားမဟုတ္ျပီ”။ ျမတ္ကုရ္အာန္ အပါအဝင္ အျခားအျခားေသာ က်မ္းဂန္မ်ားက ျမတ္တမန္၏ အလ်င္က ပြင္႔ေပၚခဲ႔ၾကေသာ တမန္ေတာ္မ်ားတြင္လည္း ျမတ္ တမန္ကဲ႔သို႔ပင္ ေမအ္ရာဂ်္ ရွိခဲ႔သည္ကို ျပဆိုထားၾကပါသည္။

တမန္ေတာ္မ်ားသည္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားမဟုတ္၊ ေတြးေခၚရွင္ၾကီးမ်ားမဟုတ္ၾကပါ။ စၾကဝဋာ တစ္လႊား၌ ရွိေနကုုန္ေသာ ပရမတၱအမွန္တရားကိုသာ ဆုိျခင္း ေျပာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤဆိုခ်က္ ေျပာခ်က္တို႔ကား သိပၸံက ေျပာဆိုခ်က္ထက္လည္းေကာင္း၊ ဒႆနိကပညာရွင္၏ ဒႆနထက္လည္းေကာင္း ပိုျပီးသိရခက္၊ နားလည္ရခက္ပါသည္။ နက္နဲက်ယ္ဝန္း လြန္းလွပါသည္။ တမန္ေတာ္မ်ားအေနႏွင္႔ မိမိတို႔ဆိုသမွ် ခ်င္းရာမ်ားမွာ ပကတိအမွန္တရား ျဖစ္သည္ဆိုျခင္းကို မည္သို႔ႏွလံုးသားတြင္းက သိႏုိင္ၾကပါသနည္း။ တစ္လမ္းသာလွ်င္ ရွိပါသည္။ တကယ္႔အေတြ႔ အၾကံဳအရ သိၾကျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ဤအေတြ႔ကို ဝဟီအတြင္း အျမင္ျဖင္႔ ရယူၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တမန္ေတာ္ၾကီးအီဗရာဟင္မ္ လည္း ဤအေတြ႔၊ တမန္ေတာ္မူဆာမွာ လည္း ဤအေတြ႔၊ တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္မွာလည္း ဤအေတြ႔ပင္။ အားလံုးတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။

အသံထြက္ရုပ္ရွင္တြင္ လူတို႔က ဆိုၾက၊ ကၾကျခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျမင္ၾက၊ ၾကားၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ တကယ္႔ဇာတ္ေဆာင္ကတို႔ကို ျမင္ၾကၾကားရျခင္းကားမဟုတ္ပါ။ ျမင္သည္ၾကားသည္ ဟုဆိုျငား လည္း တကယ္ပကတိျမင္ျခင္း၊ ၾကားျခင္းမဟုတ္ပါ။ သိပၸံပညာ၏ ေက်းဇူးေၾကာင္႔ လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္တစ္ရာအလ်င္က မျဖစ္ႏိုင္သည္တို႔မွာ ယခုျဖစ္လာႏိုင္ျပီျဖစ္ပါသည္။ သိပၸံ ပညာရပ္ က အကန္႔အသတ္မရွိ၊ အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာ တိုးတက္မဆံုးရွိေနပါသည္။

ျမတ္တမန္အေနႏွင႔္ စၾကဝဋာတဝန္းကို လွည္႔ပတ္ ၾကည္႔ရႈရန္မလိုအပ္ေပ။ စၾကဝဋာၾကီးကိုထံ ေဆာင္ၾကဥ္းျပဖို႔ရန္သာ ရွိေပသည္။ အလႅာဟ္ရွင္ ျမတ္တမန္ထံ ဗ်ာဒိတ္ ဝဟီခြန္းေခၽြျခင္း ကပင္ အံ႔ဖြယ္ျပာဋိဟာ အဝဝတြင္ အံ႔ဩဖြယ္ရာ အေကာင္းဆံုးဟု ဆိုရေပမည္။ ျမတ္တမန္၏ အေတြ႔အျမင္က ရိုးရိုးအိပ္မက္သေဘာမ်ိဳးကား မဟုတ္ေပ။ ဘုန္း သမၼာေတာ္ရွင္ အလႅာဟ္က လူသား အားလံုးအလည္တြင္ ဂုဏ္သေရ အထြန္းလင္းဆံုးေသာ မဟာလူလားထံ အေကာင္းဆံုးေသာ ခ်ီးျမွင္႔ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ျမတ္တမန္၏ အျမင္ႏွင႔္ အၾကားအာရံုခံ အဂၤါမ်ားမွာ အခ်ိန္ႏွင္႔ကာလ၏ ေႏွာင္ၾကိဳးခံမဟုတ္ေပ။ ဤကမၻာမွမဟုတ္ဘဲ အာကာသအတြင္းမွေနျပီး ေနလျဂိဳလ္ၾကယ္၊ နကၡတ္တာရာမ်ားႏွင႔္ ေျမကမၻာကို ရႈျမင္ရသူကဲ႔ သို႔ပင္ ရႈျမင္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ေပ သည္။ လူသားႏြယ္၏ အတိတ္ႏွင္႔အနာဂတ္ေရးအဝဝကို သိျမင္ေတာ္မူခဲ႔သည္။ ေခတ္အသီးသီးတြင္ ပြင္႔ေတာ္မူခဲ႔ၾကေသာ တမန္ေတာ္အဆူဆူႏွင္႔ ၎တို႔၏ ေဆာင္ရြက္ျပီး လုပ္ငန္းမ်ား ကိုပါ ျမင္စြမ္းေတာ္မူခဲ႔သည္။ အလႅာဟ္ရွင္၏ ေကာင္းကင္ တမန္မ်ားက ၎တို႔၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို စြမ္းေဆာင္ေနၾကပံုႏွင႔္ သဘာဝဓမၼဥပေဒ၏ စိုးမိုးမႈေအာက္တြင္ အရာရာ က လိုက္နာရင္း မပ်က္ရွိေနၾကပံုကို သိျမင္ေတာ္မူခဲ႔သည္။

ျမတ္တမန္၏ ဝိညာဥ္က အလႅာဟ္ရွင္ကို ဝတ္ျပဳလ်က္ရွိေနခဲ႔သည္မွာ မိမ္ိအား တမန္ေတာ္အျဖစ္ မခန္႔အပ္မီ အလ်င္ကတည္းက၊ စၾကဝဋာ၏ သရုပ္သကန္ကို ရွင္းျပျခင္းမျပဳမီ အလ်င္ ကတည္း ကပင္ျဖစ္သည္။ ယခုဆိုလွ်င္ ေကာင္းကင္တမန္ ဂ်စ္ဗရာအီလ္မွတစ္ဆင္႔ မိမိအတြက္ သင္ခန္းစာကို ေလ႔က်င္႔ခဲ႔သည္က ၁၀ႏွစ္ တင္းတင္းျပည္႔ခဲ႔ျပီ။ ကိုယ္ေတာ္႔ အားမိန္႔ဆို ထားသမွ် အဝဝႏွင္႔ ကတိေတာ္ျပဳထားသမွ် အဝဝ တို႔ကို ယခုဆိုလွ်င္ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျဖစ္ေသာ သက္ေသတစ္ရပ္ရခဲ႔ေခ်ျပီ။ သူ႔အသက္အား လက္မရြ႔႔ံစတမ္း စေတးပစ္မည္႔ ရန္သူမ်ားက ဤကမၻာေျမတြင္ ရွိလာမည္ကိုလည္း သိခဲ႔ရသလို အလႅာဟ္အရွင္က မိမိ၏ အေဆြေတာ္မြန္ၾကီး အျဖစ္ႏွင္႔ ျမတ္တမန္၏ အဆံုးအဆင္႔က ဘယ္ပံု၊ ရန္သူတို႔၏ အဆံုးအဆင႔္က ဘယ္ပံုဆို သည္ကို ျပသလိုရင္း ရွိေတာ္မူခဲ႔ေလသည္မို႔…။

စာေရးသူ၏ ကိုယ္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္တစ္ခု
စာရႈသူတို႔အေနႏွင႔္ ဘဝင္မက်ႏိုင္စရာ အခ်က္တစ္ခ်က္ကား ရွိေနပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သို႔မဟုတ္ ရာစုေပါင္းမ်ားစြာ၏ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း သို႔တည္းမဟုတ္ မိနစ္ပိုင္း အတြင္း အျပည္႔အဝတစ္လံုးတစ္ခဲတည္း သိရျမင္ရဖို႔ဆိုသည္မွာ လူတစ္ဦးအဖို႔ ျဖစ္မွျဖစ္ႏိုင္ပါမည္ေလာဟု ေမအ္ရာဂ်္ အေပၚ သံသယဝင္မိေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကိစၥႏွင္႔ ပတ္သက္သည္႔ ကိုယ္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကား ရွိပါသည္။ စာရႈသူတို႔အေနႏွင္႔ စိတ္ဝင္စားေကာင္းဝင္စားႏိုင္ပါသည္။
စာေရးသူသည္ ေရကူးဝါသနာထံုပါသည္။ လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ခန္႔က ဒီေရတက္ခ်ိန္ဝယ္ ပီနနျမိဳ. ေရနက္ရာ ေဒသတစ္ခုတြင္ ေရကူးလ်က္ရွိစဥ္က ျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူႏွင္႔ မလွမ္းမကမ္းတြင္ ပင္လယ္ေအာက္ေျခတြင္ ထိုးစိုက္ထားေသာ ဝါးလံုးတစ္ေခ်ာင္းရွိပါသည္။ ေရအဟုန္ေၾကာင္႔ ဝါးလံုးထိပ္ဖ်ားက တယမ္းယမ္းျဖစ္ေန သည္။ ေျမြတစ္ေကာင္ ၏ ေခါင္း ပမာသို႔ ေရကူးသူတိုင္း အထိတ္တလန္႔ျဖစ္ခဲ႔ၾကရပါသည္။ ေရကနက္ျပီး ေက်ာက္ေဆာင္စြန္းမ်ားရွိေနသျဖင္႔ ဤသို႔ဝါးလံုးစိုက္ျပီး ဤေနရာသို႔ မခ်ဥ္းကပ္ၾကရန္ သတိေပး ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူက ဤအေၾကာင္းကို မသိပါ။ ဤကိစၥကို အေလးနက္လည္း မေတြးမိခဲ႔ပါ။ ေျမြဟုထင္ျပီး ေရကူးသူတိုင္း အထိတ္တလန္႔ျဖစ္ခဲ႔ရေသာ ဤဝါးလံုးကို ဆြဲထုတ္ ပစ္လိုမိ ပါသည္။

ဤအတြက္ ေရငုတ္ျပီး ဤဝါးတိုင္ကို ဆြဲႏႈတ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ႔ပါသည္။ ေရကို ငုတ္ဆင္းခ်လိုက္စဥ္ စာေရးသူ၏ ဒူးေခါင္းမွာ ေက်ာက္ေဆာင္ႏွင္႔ တိုက္မိခဲ႔ရာ အသဲခိုက္မတက္ နာက်င္ျပီး သတ္ိလစ္မတက္ျဖစ္ကာ ေရနစ္သြားခဲ႔ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေရ၏ အဟုန္ေၾကာင္႔ ေရေပၚေပၚတက္လာခဲ႔ျပီး ထပ္မံနစ္သြားျခင္းမရွိခဲ႔ပါ။ မ်ိဳခ်မိေသာ ေရကို အန္ထုတ္မိရာက စာေရးသူမွာ သတိျပန္လည္လာခဲ႔ပါသည္။ ယင္းအရင္ကမူ တစ္မိနစ္တာမွ် သတိလစ္ျပီး ျပင္ပကမၻာႏွင္႔ အဆက္ျပတ္သြားခဲ႔ပါသည္။ ဤတဒဂၤတာ သတိေမ႔ေမ်ာေနစဥ္ အတြင္းတြင္ စာေရးသူ ေလးႏွစ္သားဘဝမွသည္ ေရကူးေနသည္႔ကာလအထိ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ ျမင္ခဲ႔ရပါသည္။

ဤအျဖစ္အပ်က္မမ်ိဳးကို အျခားသူမ်ားလည္း ၾကံဳေတြ႔ဖူးေကာင္းၾကံဳေတြ႔ဖူးၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိျဖစ္ရပ္မ်ားက လူသား၏ စိတ္မွာ တစ္မိနစ္တာအတြင္းဝယ္ ႏွစ္ကာလမ်ားစြာ ၾကေညာင္းေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို အထင္းသားျမင္ေတြ႔ၾကရပံုကို သက္ေသထူျပေနပါသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင္႔ ျမတ္တမန္၏ ေမအ္ရာဂ်္ႏွင႔္ ပတ္သက္ျပီး မျဖစ္ႏိုင္စရာ မယံုၾကည္ႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိႏိုင္ပါေခ်။

တမန္ေတာ္မူဆာ၏ ေမအ္ရာဂ်္ အျမင္

သာမန္အခ်ိန္တြင္ လူတစ္္ဦးအေနႏွင္႔ မျမင္ႏိုင္ေသာ အခ်င္အရာတို႔ကို အသိကင္းမဲ႔ေနစဥ္၌ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အေနႏွင္႔ ျမင္ႏိုင္ျခင္းကို တမန္ေတာ္မူဆာ၏ တူးရ္ေတာင္တြင္ ျဖစ္ရပ္ အရ သိႏိုင္ပါသည္။

“တမန္ေတာ္မူဆာသည္ ခ်ိန္းဆိုထားေသာ ေနရာသို႔လာခဲ႔ရာ၊ သူ၏ အရွင္ကဝဟီဆင္႔ဆို ေတာ္မူသည္။ ဤတြင္သူက “အုိ” ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး၏ အရွင္ … အရွင္အား မ်က္ဝါးထင္ထင္ဖူးျမင္ အံ႔ေသာငွာ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအား ကိုယ္ထင္ျပေတာ္မူပါ” ဟု တင္ေလွ်ာက္၏။ အလႅာဟ္ရွင္က “အသင္သည္ ငါအရွင္အား ဖူးျမင္ျခင္းငွာ မစြမ္းသာရာ၊ သို႔ေသာ္ ေတာင္ကိုစိုက္ၾကည္႔ေလာ႔။ ဤေတာင္က ေနရာမယြင္းရွိေနလွ်င္မူ ငါအရွင္အား အသင္မ်က္ဝါးထင္ထင္ဖူးျမင္ႏိုင္အံ႔” ဟု ဆိုေတာ္မူသည္။ အလႅာဟ္ရွင္က မိမိ၏ ဘုန္းသမၻာေတာ္အစံုကို ျပသရံုႏွင႔္ ေတာင္သည္ အပိုင္းပိုင္းအစစ ျဖစ္ကာျပိဳလဲသြားေတာ႔သည္။ မူဆာခမ်ာမွာလည္း သတိလစ္ လဲက်သြားရွာသည္။ ျပန္လည္သတိဝင္လာေသာအခါတြင္ သူက “အိုအရွင္ အရွင္သည္ ခ်ိဳ.တဲ႔ျခင္းအေပါင္းက ကင္းစင္ပါ၏။ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအေနႏွင္႔ အရွင္႔ဘက္သို႔ လွည္႔ပါ၏။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ယံုၾကည္သူတို႔အလည္တြင္ ပထမဆံုးျဖစ္ပါ၏” ဟု တင္ေလွ်ာက္၏။ (ကုရ္အာန္ ၇း၁၄၃)

ဤသည္ မူဆာနဗီ၏ ေမအ္ရာဂ်္ျဖစ္ပါသည္။ သူသတိလစ္ေနစဥ္ အခိုက္ဝယ္ သူ႔အား ယံုၾကည္သူတို႔အလည္တြင္ ပထမဆံုးျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းခံမ်ားကို အတြင္းစကၡဳအရ သူျမင္ေတြ႔ ခဲ႔ရသည္။ တမန္ေတာ္မူဆာအေနႏွင္႔ အလႅာဟ္အရွင္ကို မည္သည္႔နည္းႏွင္႔မွ် ဖူးေတြ႔ႏိုင္ျခင္း မရွိႏိုင္ေပ။ ေနာက္ပိုင္းလားေသာ ပါဒေတာ္ ႏွစ္ပါးအရၾကည္႔လွ်င္မူ ဤသို႔ သတိေမ႔ေမ်ာေန စဥ္အတြင္းဝယ္ မူဆာနဗီထံ ဝဟီထူးတစ္ရပ္က်ခဲ႔ျခင္းကမူ ထင္ရွားေနေပသည္။

(ထိုအခါအလႅာဟ္)အရွင္ျမတ္သည္ (ဤသို႔)မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ အို-(နဗီတမန္ေတာ္) မူစာ၊ ဧကန္စင္စစ္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင့္အား လူအမ်ားေပၚ၌ မိမိရစူလ္တမန္ေတာ္ အျဖစ္ကို ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင္ႏွင့္စကား ေျပာဆိုေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေ႐ြးခ်ယ္ေျမႇာက္စားေတာ္မူ လိုက္ၿပီ။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္သည္ အသင့္အား ငါအရွင္ျမတ္ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူသည္(မ်ား)ကို ယူပါေလ။ ၎ျပင္အသင္သည္ ေက်းဇူးေတာ္ကိုသိတတ္သူ တို႕တြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ပါေလ။
(ထိုအခါအလႅာဟ္)အရွင္ျမတ္သည္ (ဤသို႔)မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ အို-(နဗီတမန္ေတာ္) မူစာ၊ ဧကန္စင္စစ္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင့္အား လူအမ်ားေပၚ၌ မိမိရစူလ္တမန္ေတာ္ အျဖစ္ကို ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင္ႏွင့္စကား ေျပာဆိုေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေ႐ြးခ်ယ္ေျမႇာက္စားေတာ္မူ လိုက္ၿပီ။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္သည္ အသင့္အား ငါအရွင္ျမတ္ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူသည္(မ်ား)ကို ယူပါေလ။ ၎ျပင္အသင္သည္ ေက်းဇူးေတာ္ကိုသိတတ္သူ တို႕တြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ပါေလ။
(ကုရ္အာန္ ၇း၁၄၄-၅)

ဤသည္ကား တမန္ေတာ္ မူဆာက ေမအ္ရာဂ်္အတြင္းက ရရွိခဲ႔ေသာ ပညတ္ေတာ္ (၁၀)ပါးပင္ ျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္မွာလည္း အလားတူပင္ ခ်ီးျမွင္႔ျခင္းခံေတာ္မူ ခဲ႔ရသည္။ ထိုေၾကာင္႔ပင္ ဝရကာ ဗင္ေနာင္ဖိလ္က မုဟမၼဒ္သခင္ႏွင္႔ ခဒီဂ်ာသခင္မတို႔ကို “မူဆာနဗီထံ က်ခဲ႔သည္႔နည္းတူ၊ ၾကီးျမတ္ေသာ ဥပေဒသေတာ္ႏွင္႔ ပညတ္ေတာ္တို႔က သူ႔ထံ က်ခဲ႔ျခင္း”ဟု ဆိုခဲ႔ရျခင္းျဖစ္ေပသည္။

တမန္ေတာ္ၾကီး အစ္ဗရာဟင္(မ) မွာလည္း ေမအ္ရာဂ်္ရွိခဲ႔သည္။

“ထုိနည္းတူစြာ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အစ္ဗ္ရာဟီမ္အား ေလးနက္စြာ သက္၀င္ယံုၾကည္ေသာ သူတုိ႔တြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ေစျခင္းငွာ၊ ငါအရွင္ျမတ္သည္ မုိးမ်ားႏွင့္ကမၻာေျမကုိ စုိးပုိင္ ေတာ္ မူေၾကာင္း ကုိ ျပသေတာ္မူခဲ့ေလသတည္း။ (ကုရ္အာန္ က်မ္းျမတ္ ၆း၇၅)

ဤေနာက္ဆံုး ကိုးကားျပထားေသာ အာယတ္ေတာ္အရ ေမအ္ရာဂ်္ဟူသည္ ရွင္းလင္းျပျခင္း ဟုအနက္ရပါသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္အေနႏွင္႔ မိမိရထားေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္မ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္ျပီး ပကတိသစၥာတရားကို ထင္းလင္းစြားသိျမင္စိမ္႔ေသာငွာ မိမိအားဆိုထား မိန္႔ထားသမွ်ကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႔ရွင္းလင္းသြားေစျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္မူဆာ၊ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ႏွင္႔ တမန္ေတာ္ အစ္ဗရာဟင္(မ) အားလံုးသည္ပင္ အလားတူ အသိထူးကို ရရွိခံစားခဲ႔ၾကသည္။ ဤအာယတ္ေတာ္အားလံုးတြင္ အရဗီရင္းျမစ္ အကၡရာ “ရားအ =သူျမင္ခဲ႔သည္”ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ဤ “ရားအ” ကား ထူးကဲအျမင္အရ ျမင္ျခင္းကို ဆိုပါသည္။ သာမန္ျမင္ျခင္းကိုမူ နဇရ္အ ဟုသံုးပါသည္။

 

မုဟမၼဒ္သခင္၏ အျမင္ႏွင္႔ ပတ္သက္ျပီး ကုရ္အာန္၏ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းခ်က္

မုဟမၼဒ္သခင္၏ အျမင္အေသးစိတ္ကို စူရာ (၁၇) ႏွင္႔ (၅၃) (မကၠာျမိဳ.တြင္က် စူရာမ်ား)တြင္ ေတြ႔ရသည္။ ပထမစူရာက အစၥရာအီလ္အမ်ိဳးသား သို႔တည္းမဟုတ္ အလ္အစၥရ=ညယံခရီး ဟု ေက်ာ္ၾကားေသာ စူရာျဖစ္ျပီး ဒုတိယစူရာကား ၾကယ္တာရာ႑ျဖစ္ပါသည္။

အထက္အမည္ပါ ပထမစူရာမွာမူ စကားလံုးမ်ားမ်ားျပားျပား ဆိုမထားပါ။ မုဟမၼဒ္သခင္ထံ ဘာကိုဗ်ာဒိတ္ျပဳခဲ႔သည္ကိုသာ ဆိုထားသည္။ ဤစူရာ၏ ပထမပါဒတြင္ ဤသည္ကို တိုက္ရိုက္ဆိုထားသည္။

အၾကင္အရွင္ျမတ္သည္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေတာ္မူ၏။ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ တစ္ည၌ မိမိကြၽန္(နဗီတမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္)အား“ မတ္စ္ဂ်စ္ဒ္ေဒဟရာမ္ ”ထူးျမတ္ေသာ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မွ ထုိကြၽန္ (နဗီတမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္)အား မိမိ၏အခ်ဳိ႕သက္ေသ လကၡဏာေတာ္မ်ားကုိ ျပသေတာ္မူအံ့ေသာငွာအၾကင္“မတ္စ္ဂ်စ္ဒ္ေဒအတ္က္ဆြာ” (အလြန္ေ၀းလံလွေသာ)ဗလီ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ သုိ႔ ေခၚေဆာင္၍ သြားခဲ့ေတာ္မူ၏။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထုိဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ ၏ပတ္၀န္းက်င္ကုုိ ရ္ကတ္သုခ ခ်မ္းသာမဂၤလာႏွင့္ျပည့္ေစေတာ္မူခဲ့၏။ ဧကန္မလြဲ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ပင္လွ်င္ အၾကြင္းမဲ့ၾကားေတာ္မူေသာအရွင္၊ အၾကြင္းမဲ့ ခြဲျခားသိျမင္ေတာ္မူေသာအရွင္၊ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။ (ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ ၁၇း၁)

ျမတ္ေသာဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးကား ကအ္ဘာျဖစ္ျပီး အလွမ္းေဝးရာ ေက်ာင္းေတာ္ကမူ ထိုစဥ္က ဝတ္ျပဳရာ၌ ျမတ္တမန္၏ ေရႊမ်က္ႏွာေတာ္ ဦးလွည္႔ရာ ေဂ်ရုဆလင္ျမိဳ.ရွိ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ကို ဆိုသည္။

ေဂ်ရုဆလင္တြင္ နဗီတမန္ေတာ္မ်ားစြာ ပြင္႔ခဲ႔သျဖင္႔ ျမတ္ေသာေျမမည္၏။ မုဟမၼဒ္သခင္ကား ေဂ်ရုဆလင္သို႔ ေရာက္ဖူးခဲ႔ျခင္း အလ်ဥ္းမရွိ။ အလႅာဟ္အရွင္၏ အလိုေတာ္အရ ဤျမိဳ. ကို ျမင္ေတြ႔ ခြင္႔ရသည္။ မိမိအလ်င္က ပြင္႔သြားခဲ႔ကုန္ေသာ တမန္ေတာ္အဆူဆူကို ေတြ႔ခဲ႔ရသည္။ ေအာက္တြင္ ဆန္းစစ္တင္ျပထားေသာ စူရာေတာ္ပါအတိုင္း ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အျခင္းအရာ မ်ားကို ေတြ႕ခဲ႔ရသည္။ (လက္သည္းကြင္းအတြင္းရွိ ကိန္းဂဏန္းတို႔မွာ ဤစူရာ ၁၇ လာ ပါဒေတာ္ အမွတ္မ်ားကို ညႊန္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။)

17@3 အုိ-အၾကင္သူတုိ႔၏ သားေျမးအေပါင္းတုိ႔၊ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထုိသူတုိ႔အား (နဗီတမန္ေတာ္)ႏူဟ္ ႏွင့္အတူ(သေဘၤာေပၚသို႔)တင္ေဆာင္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ (အသင္တုိ႔သည္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ တစ္ဆူတည္းျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကုိသက္၀င္ယံုၾကည္ၾကေလကုန္။ မလြဲဧကန္ ထုိ(နဗီတမန္ေတာ္)ႏူဟ္သည္ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ အလြန္သိတတ္ေသာ ကြၽန္တစ္ပါးျဖစ္ခဲ့ေပသတည္း။

17@4 စင္စစ္ေသာ္ကား ငါအရွင္ျမတ္သည္ အစၥရာအီလီမ်ဳိးႏြယ္တို႔ထံ(ေတာင္ရာတ္)က်မ္းေတာ္၌ (ဤသုိ႔)စီရင္ျပ႒ာန္း(ခ်က္ကုိေပးပုိ႔)ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ (အုိ-အီစ္ရာအီလီမ်ဳိးႏြယ္တုိ႔၊) မုခ်စင္ စစ္ အသင္တုိ႔သည္ တုိင္းျပည္တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္တုိင္ ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္းကုိ ျပဳလုပ္ၾကေပမည္။ ထုိမွတစ္ပါး ဧကန္မလြဲ အသင္တုိ႔သည္ အႀကီးအက်ယ္ ရက္စက္စြာအုပ္စုိး မႈျဖင့္ လည္း အုပ္စုိးၾကေပမည္။

17@5 တစ္ဖန္ ထုိႏွစ္ၾကိမ္အနက္ ပထမအႀကိမ္ (ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္းကုိ အသင္တုိ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကသည့္)အတြက္ ခ်ိန္းခ်က္ထားေသာ ျပစ္ဒဏ္(က်ေရာက္ရန္အခ်ိန္)သည္ ဆုိက္ေရာက္ လာေသာအခါ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အလြန္အမင္း တုိက္ခိုက္ၾကေသာ မိမိကြၽန္မ်ားကုိ အသင္တုိ႔အေပၚ၀ယ္ ႏုိင္လုိမင္းထက္ ျပဳမူေစေတာ္မူေပမည္။ ထုိအခါ၎တုိ႔သည္ (အသင္တုိ႔အား ဖ်က္ဆီးသတ္ျဖတ္ၾကရန္ အသင္တုိ႔၏) ေနအိမ္မ်ားအတြင္းသို႔၀င္ေရာက္ၾကေပမည္။ စင္စစ္ေသာ္ကား(ငါအရွင္ျမတ္၏ ဤခ်ိန္းခ်က္မႈသည္ မုခ်) ၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ မည့္ခ်ိန္း ခ်က္မႈပင္   ျဖစ္ေပသတည္း။
(၃-၅)

17@4 and 17@8 (အုိ-အစၥရာအီလီမ်ဳိးႏြယ္တုိ႔) အသင္တုိ႔ကုိ ဖန္ဆင္း ေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္သည္ အသင္ တုိ႔အေပၚ၌က႐ုဏာျပဳေကာင္းျပဳေတာ္မူေပမည္။ သုိ႔ရာတြင္ အကယ္၍သာ အသင္တုိ႔သည္(ေရွးနည္းတူ)ေမာက္မာပလႊားျခင္းတုိ႔ကုိထပ္မံ၍ျပဳခဲ့ၾကသည္ရွိေသာ္ ငါအရွင္ျမတ္သည္လည္း (အသင္တုိ႔အား ေရွးနည္းအတုိင္းပင္) ထပ္မံ၍ (ျပစ္ဒဏ္ေပးေတာ္မူျခင္း ကုိ) ျပဳလုပ္ထားေတာ္မူမည္သာတည္း။ စင္စစ္တြင္ မူကားငါအရွင္ျမတ္သည္ ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲဘံုကုိ ကာဖိရ္ေသြဖည္ ျငင္းပယ္ကုန္ေသာသူတုိ႔အဖုိ႔ အက်ဥ္းေထာင္ျပဳလုပ္ထားေတာ္မူေခ်တည္း။
(၄-၈)

17@9 ဧကန္မလြဲ ဤကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္သည္အေျဖာင့္မတ္ဆံုးေသာ တရားလမ္းစဥ္ကုိ ၫႊန္ၾကား ျပသေလသည္။ ထုိ႔ျပင္ ယင္းကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ သည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္သီလမ်ားကုိ က်င့္မူေဆာက္တည္ၾကကုန္ေသာ မုအ္မင္န္သက္၀င္ ယံုၾကည္သူတုိ႔အား၊ ၎တုိ႔အဖုိ႔ ႀကီးက်ယ္လွစြာေသာအက်ဳိးဆုလာဘ္သည္ရွိသည္ဟူ၍ သတင္းေကာင္း ေပးေလ သည္။

17@11 ၎ျပင္ ဧကန္စင္စစ္ ေနာင္တမလြန္ဘ၀ကုိမယံုၾကည္ေသာ သူတုိ႔အဖုိ႔ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ျပင္း ျပနာက်င္ဖြယ္ျဖစ္ေသာျပစ္ဒဏ္ကုိ အဆင့္သင့္ ျပဳလုပ္ထားေတာ္မူသည္ (ကုိလည္း ဤကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္သည္ သတင္းေပး ေလသည္။)

စင္စစ္ လူသားမ်ားသည္ အေကာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မိမိတုိ႔ေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားဘိသကဲ့သုိ႔ပင္ အဆုိးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္း ေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားၾကကုန္၏။ စင္စစ္ေသာ္ကား လူသားတုိ႔သည္ (သဘာ၀အေလ်ာက္ပင္)အလြန္ အလ်င္လုိသူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္ သတည္း။
(၉-၁၁)

17@12 ထု႔ိျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ညကုိလည္း ေကာင္း၊ေန႔ ကုိလည္းေကာင္း၊ သက္ေသလကၡဏာ ႏွစ္ရပ္ကုိ ျပဳလုပ္ထားေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ သို႔ရာတြင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ည၏သက္ေသ လကၡဏာႏွစ္ရပ္ကုိ ေမွးမွိန္ေစေတာ္မူ၍ ေန႔၏သက္ေသလကၡဏာမ်ားကုိမူကား အသင္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ဆည္းပူး ရွာေဖြၾက အံ့ေသာငွာလည္းေကာင္း၊ အသင္တုိ႔သည္ ႏွစ္မ်ား၏အေရအတြက္ႏွင့္တြက္ခ်က္မႈကုိ သိရွိၾကအံ့ ေသာငွာလည္းေကာင္း၊ငါအရွင္ျမတ္သည္ စကၡဳကိုအလင္းေပးေသာ အရာ ျပဳ လုပ္ေတာ္ မူခဲ့ေလသည္။ စင္စစ္ ေသာ္ကား ငါအရွင္ျမတ္သည္ (လုိအပ္ေသာ) အရာ ခပ္သိမ္းတုိ႔ကုိ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပေတာ္မူခဲ့ေပသတည္း။
(၁၂)

17@13 ထုိ႔ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ လူတုိင္းလူတုိင္း၏အျပဳအမူကုိ ၎၏လည္ကုပ္တြင္ ခုိင္ၿမဲစြာခ်ည္ေႏွာင္ ထားေတာ္မူသည္။ ၎ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ကိယာမတ္ေန႔တြင္၎အား မွတ္တမ္းတစ္ခုကုိ ထုတ္ေပးေတာ္မူေပမည္။ ၎သည္ ထုိမွတ္တမ္းကုိ ပြင့္လ်က္ေတြ႕ရွိရေပလိမ့္မည္။

17@21 ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎တုိ႔အနက္ အခ်ဳိ႕ကုိအခ်ဳိ႕ထက္ မည္သုိ႔မည္ပံု ထြတ္ျမတ္ေစေတာ္မူခဲ့ သည္ကုိအသင္သည္႐ႈပါေလ။ အမွန္စင္စစ္ ေနာင္တမလြန္ဘ၀သည္ အဆင့္အတန္း အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ထြတ္ျမတ္မႈအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အလြန္ ႀကီးက်ယ္လွေပသတည္း။
(၁၃-၂၁)

17@23 စင္စစ္ အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္သည္ (ဤသို႔)အမိန္႔ေတာ္စီရင္ခ်မွတ္ ျပ႒ာန္းေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ အသင္တို႔သည္ ထိုအရွင္ျမတ္မွတစ္ပါးအျခား ကိုခ၀ပ္ကိုးကြယ္ ရွိခိုးပူေဇာ္ျခင္း အလွ်င္းမျပဳၾကရေပ။၎ျပင္ မိဘႏွစ္ပါးအား ေကာင္းစြာျပဳစု သၿဂိဳဟ္ေထာက္ပံ့ၾကရမည္။ အကယ္၍ ထိုမိဘႏွစ္ပါးအနက္ တစ္ဦးဦးေသာ္လည္းေကာင္း၊   ႏွစ္ဦးစလံုးေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသင္ ၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ သက္ရြယ္ႀကီးရင့္ အိုမင္းျခင္းသို႔ ေရာက္ရွိလတ္ေသာ္အသင္သည္ ထိုမိဘႏွစ္ပါးအား “အို” ဟူ၍ပင္ မေျပာဆိုေလႏွင့္။ ထို႔ျပင္ အသင္တို႔သည္ ထိုမိဘႏွစ္ပါးအား ေငါက္ငမ္းျခင္းကိုလည္းေငါက္ငမ္းျခင္းကိုလည္း မျပဳေလႏွင့္။ အသင္သည္ ထိုမိဘႏွစ္ပါး(ႏွင့္စကားေျပာဆိုေသာအခါ၎တို႔အား) ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ ရည္မြန္ေသာစကားကိုသာ ေျပာဆိုပါေလ။

17@24 ၎အျပင္ အသင္သည္ ထိုမိဘႏွစ္ပါး၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ၎တို႔အေပၚ၌ က႐ုဏာတရားထားရွိ ေသာအားျဖင့္ က်ိဳးႏြံစြာရွိပါေလ။ ထို႔ျပင္ အသင္သည္ (ထိုမိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ပတ္သက္၍ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အထံေတာ္၌) အို-ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးအား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴ ေတာ္မူေသာအရွင္၊ ထိုမိဘႏွစ္ပါးသည္ကြၽန္ေတာ္ မ်ိဳးအား ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်း ကေလးဘ၀၌ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခဲ့ၾက သကဲ့ သို႔ ပင္ အရွင္ျမတ္သည္လည္း ၎တို႔ႏွစ္ပါးအေပၚ၌ က႐ုဏာျပဳေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားပါေလ။

17@25 အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔၏စိတ္ႏွလံုးမ်ား၌ ရွိသည္ တို႔ကို ေကာင္းစြာသိေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ အကယ္၍အသင္တို ႔သည္ အမိန္႔ေတာ္ကို လိုက္နာသူမ်ား (သူေတာ္စင္မ်ား)ျဖစ္ၾကပါလွ်င္ ဧကန္မလြဲ ထိုအရွင္ျမတ္သည္လည္း ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ သူတို႔အဖို႔ အလြန္တရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပး သနားေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

17@26 ထိုမွတစ္ပါး အသင္သည္ ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္သူအား၎၏ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးကို ေပးပါေလ။ (ထို႔ျပင္သူဆင္းရဲအားလည္းေကာင္း၊ ခရီးသည္အား လည္းေကာင္း၊ (ယင္းတို႔ရ သင့ ္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကိုေပးပါေလ)။ သို႔ရာတြင္ အသင္သည္(မိမိဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို)အလဟႆမျဖဳန္းတီးေလႏွင့္။

17@27 ဧကန္မလြဲ အလဟႆျဖဳန္းတီးသူတို႔သည္႐ႈိင္တြာန္မိစၦာေကာင္၏ ညီသားအစ္ကိုမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကကုန္သည္။ စင္စစ္ ႐ႈိင္တြာန္မိစၦာေကာင္သည္ မိမိကို ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္အား အလြန္ ေက်းဇူးကန္းသူပင္ျဖစ္ေခ်သတည္း။

17@28 သို႔ရာတြင္ အကယ္၍ အသင္သည္ မိမိအားဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ က႐ုဏာေတာ္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနခိုက္ ၎တို႔အား လ်စ္လ်ဴ႐ႈရပါလွ်င္အသင္သည္ ၎တို႔အား ေျပျပစ္သာယာေသာ စကားကိုေျပာဆိုပါေလ။

17@29 ထိုမွတစ္ပါး အသင္သည္ မိမိလက္ကို မိမိလည္ကုပ္တြင္ တုပ္ေႏွာင္ၿပီးမထားေလႏွင့္၊ ထိုနည္းတူစြာအသင္သည္ ယင္းလက္ကို လံုး၀ ဖြင့္၍လည္း မထားေလႏွင့္။သို႔ျပဳခဲ့လွ်င္ အသင္သည္ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ျခင္းခံရလ်က္ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲလ်က္၊ ထိုင္၍ေနရခ်ိမ့္မည္။

17@30 ဧကန္စင္စစ္ အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္သည္ မိမိအလိုရွိေတာ္မူေသာသူအားရိကၡာကို တိုးခ်ဲ႕၍ေပးသနားေတာ္မူ၏။ ထုိနည္းတူစြာ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ပင္ (မိမိအလိုမရွိေတာ္မူေသာသူအား ရိကၡာကို) က်ဥ္းက်ပ္ေစေတာ္မူေလသည္။ ဧကန္မလြဲ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ မိမိကြၽန္မ်ား၏(အေျခအေန)ကို အလြန္တရာ သိေတာ္မူေသာအရွင္၊ အလြန္တရာျမင္ေတာ္မူေသာအရွင္၊ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

17@31 ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ စီးပြားေရးက်ပ္တည္းမႈကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔၏သားသမီးမ်ားအား မသတ္ျဖတ္ၾကကုန္လင့္။ (စင္စစ္) ငါအရွင္ျမတ္သည္ ပင္လွ်င္ယင္းတို႔အား လည္းေကာင္း၊ အသင္တို႔အား လည္းေကာင္း၊စားနပ္ရိကၡာ ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္ မူေပသည္။ ဧကန္မလြဲ၎တို႔အား သတ္ျဖတ္ျခင္းကား အလြန္ႀကီးေလးေသာ ျပစ္မႈပင္ ျဖစ္ေခ်သတည္း။

17@32 ထို႔ျပင္ အသင္တို႔သည္ ကာေမသုမိစၦာစာရ၏အပါးသို႔ပင္ မခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္လင့္။ ဧကန္မလြဲ ယင္းကာေမသုမိစၦာစာရသည္ အလြန္စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ ျဖစ္သည့္ျပင္အလြန္ ဆိုး၀ါး လွေသာ လမ္းစဥ္လည္း ျဖစ္ေပသတည္း။

17@33 ၎ျပင္ အသင္တုိ႔သည္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္က တားျမစ္ပညတ္ထားေတာ္မူေသာ အသက္ဇီ၀ိန္ကို မွန္ကန္ေသာ အေၾကာင္းမရွိဘဲလ်က္ သတ္ျဖတ္ျခင္း မျပဳၾကရေခ်။ စင္စစ္ေသာ္ ကား မတရားသျဖင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံရေသာသူ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိေသာအေမြစားအေမြခံအား ဧကန္စင္စစ္ငါအရွင္ျမတ္သည္ အခြင့္အာဏာကို ခ်ီးျမႇင့္၍ထားေတာ္မူ ခဲ့ေလ သည္။ သို႔ရာ တြင္ ယင္းအေမြစားအေမြခံသည္ သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္းကမ္းကို မက်ဴးလြန္ရေခ်။ အေၾကာင္းေသာ္ကား ထိုအေမြ စားအေမြခံသည္ (အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ ၏) ကူညီေထာက္ခံ မႈကို ရရွိၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။
17@34 ထိုမွတစ္ပါး အသင္တို႔သည္ ေကာင္းမြန္ေသာနည္းလမ္းမွတစ္ပါး အဖမဲ့ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ဥစၥာ ပစၥည္း၏အပါးသို႔ပင္ ၎တို႔ လူလားေျမာက္ အရြယ္ ေရာက္သည္ အထိမခ်ဥ္း ကပ္ၾက ကုန္လင့္။ ထို႔ျပင္ အသင္တို႔သည္(မိမိတို႔ အခ်င္းခ်င္းတစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ထားရွိၾကေသာ) ပဋိညာဥ္ကတိသစၥာကို   ေက်ပြန္စြာေဆာင္ ရြက္ၾကေလ ကုန္။ ဧကန္စင္စစ္ ယင္းပဋိညာဥ္ ကတိသစၥာသည္ စစ္ေဆးေမးျမန္းခံရမည့္ အမႈကိစၥပင္ျဖစ္ေခ်သတည္း။

17@35 ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ (မိမိတို႔ေရာင္းခ်ေသာ၀တၳဳပစၥည္း တစ္စံုတစ္ရာကို) ေတာင္း၊ တင္း၊ ခြက္ (စသည့္ပမာဏ(ျဖင့္) ျခင္တြယ္၍(ေရာင္းခ်) ေသာအခါ၀ယ္ အျပည့္ျခင္ တြယ္၍ေပးၾကေလ ကုန္။ ထိုမွတစ္ပါး အသင္တို႔သည္(အေလးခ်ိန္ခြင္ျဖင့္ ခ်ိန္တြယ္၍ ေရာင္းခ်ေသာအခါတြင္လည္း)မွန္ကန္ေသာ (အေလး)ခ်ိန္ခြင္ျဖင့္ ခ်ိန္တြယ္(၍ေပး)ၾကေလ ကုန္။ ဤသည္ကား (အသင္တို႔အဖို႔ ဤပစၥကၡမ်က္ေမွာက္ဘ၀၌လည္း)အမြန္ျမတ္ဆံုးပင္ျဖစ္ေပသည္။ (ေနာင္တမလြန္ဘ၀၏) အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္လည္း အေကာင္းဆံုးပင္ ျဖစ္ေခ် သတည္း။

17@36 ထို႔ျပင္တစ္၀အသင္သည္မိမိမသိေသာအေၾကာင္းအရာ၏ ေနာက္သို႔ မလိုက္ေလႏွင့္။ ဧကန္မလြဲ နား၊ မ်က္စိ၊စိတ္ႏွလံုး ဤအသီးသီးတို႔သည္ ၎အသီးသီးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္းကို ခံရမည္သာတည္း။

17@37 ၎ျပင္ အသင္သည္ ပထ၀ီေျမျပင္၀ယ္ ဟိတ္ဟန္ထုတ္၍ မေလွ်ာက္ေလႏွင့္။ ဧကန္စင္စစ္ အသင္သည္(ယင္းသို႔လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအားျဖင့္)ပထ၀ီေျမကိုလည္းအလ်င္းထြင္းေဖာက္ (ခြဲ) ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ထိုမွတစ္ပါးအသင္သည္ မိမိကိုယ္လံုးကိုယ္ရပ္ ျမင့္မားျခင္းျဖင့္ ေတာင္မ်ားကိုလည္း အလ်င္းမီႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။

17@38 ဤ(အမိန္႔ပညတ္) အသီးသီးတို႔အနက္ မေကာင္းမႈတို႔မွာ အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္အထံေတာ္တြင္ စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္မ်ား ပင္ ျဖစ္ကုန္သတည္း။

17@39 ဤသည္တို႔ကား အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္သည္ ဥာဏ္ပညာမ်ားအနက္မွ အသင့္ထံသို႔ ထုတ္ျပန္ေတာ္မူေသာ အမိန္႔ပညတ္ေတာ္ မ်ားပင္ျဖစ္ကုန္၏။ သို႔ျဖစ္ရာ အသင္သည္ အလႅာဟ္္ အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ယွဥ္တြဲ၍အျခားကိုးကြယ္ရာ တစ္စံုတစ္ရာကိုမွ် (တြဲဖက္ကိုးကြယ္ျခင္းကို)မျပဳေလႏွင့္။ သို႔ျပဳခဲ့ေသာ္ အသင္သည္ ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲဘံု၌ ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်ျခင္းခံရလ်က္၊ က႐ုဏာေတာ္မွ ကင္းေ၀းေစျခင္းခံရလ်က္ ပစ္ခ်ျခင္းခံရအံ့သတည္း။
(၂၃-၃၉)

ယင္းေနာက္တြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္အား စၾကဝဋာတစ္ခုလံုးသည္လည္း တစ္ခုတည္းေသာ ဥပေဒသ (အလႅာဟ္ရွင္၏ အလိုေတာ္) ကို နာခံမပ်က္ရွိေနေၾကာင္းႏွင္႔ အႏုျမဴတစ္ခုခ်င္းကို မဆိုထားဘိ၊ ယင္းတြင္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္႔ အရာတို႔သည္ပင္လွ်င္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ဂုဏ္ ေက်းဇူးေတာ္အစံုကို ခ်ီးက်ဴးမပ်က္ရွိေနေၾကာင္းကို ျပသေတာ္မူသည္။
17@42 (အို-နဗီတမန္ေတာ္)အသင္သည္(ဤသို႔)ေျပာၾကားပါေလ။ အကယ္၍သာ ယင္း(မုရွ္ရစ္က္)တို႔ ေျပာဆိုသည့္အတိုင္း ထို(အလႅာဟ္္)အရွင္ျမတ္ႏွင့္အတူ အျခား ကိုးကြယ္ရာမ်ား လည္း ရွိၾကပါလွ်င္ ဧကန္မလြဲ ၎တို႔သည္ အရ္ရွ္ပလႅင္ေတာ္ကိုစိုးပိုင္ေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္အထံေတာ္သို႔(သြားေရာက္တိုက္ခုိက္ရန္) နည္းလမ္းရွာေဖြခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္အံ့သ တည္း။

17@43 ထိုအရွင္ျမတ္သည္ စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းေတာ္ မူ၏။၎ျပင္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ယင္း(မုရွ္ရစ္က္)တို႔ ေျပာဆို(စြပ္စြဲ)ၾကသည္တို႔ထက္သာလြန္ထူးကဲ ျမင့္ျမတ္လွေတာ္မူေပသတည္း။
(ကုရ္အာန္ ၁၇း၄၂-၄၃)

ဤသို႔တမန္ေတာ္ျမတ္အေနႏွင္႔ မိမိ၏ အျမင္အရ စၾကဝဋာၾကီးတစ္ခုလံုးကို အလႅာဟ္ရွင္ တစ္ပါးတည္းကသာလွ်င္ မည္သည္႔ကူညီေဖာ္၊ လုပ္ေဆာင္ေဖာ္၊ ယွဥ္ျပိဳင္ဖက္မ်ားမွ အလ်ဥ္း မရွိဘဲ ေစစားထားေတာ္မူေၾကာင္းကို သိသြားခဲ႔ရသည္။ အျခားယွဥ္ဘက္ရွိပါက အလႅာဟ္ရွင္ကို တိုက္ခိုက္ျခင္းျပဳလာၾကမည္။ အလႅာဟ္ရွင္မွအပ အျခားတုပရာမရွိ။

ဤသည္တို႔မွာ အစၥလာမ္႔အေျခခံျဖစ္ျပီး မြတ္စလင္မ္မွန္က ဤအတိုင္းခံယူထားၾကသည္။ မယံုၾကည္သူမ်ားအေနႏွင႔္ မိမိျပဳလိုရာကို ျပဳႏိုင္ၾကပါသည္။ အလႅာဟ္ရွင္၏ အလိုေတာ္က မူ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိ။ အခ်ိန္မက်ေသးသေရြ. အေၾကာင္းမျပေသးေပ။ ျမတ္တမန္ကား ျငင္းပယ္ သူတို႔ဘက္မွ အလႅာဟ္မွအပျဖစ္ေသာ အျခားကိုးကြယ္ရာတို႔ကို မစြန္႔ၾကျခင္း အတြက္ ဝမ္းနည္းမဆံုး ရွိရွာခဲ႔သည္။ အလႅာဟ္ရွင္က ျမတ္တမန္ကိုမူ ျပသအပ္ရာ အျဖာျဖာကို ျပသေတာ္မူခဲ႔သည္။

17@44 မိုးခုနစ္ထပ္သည္လည္းေကာင္း၊ ပထ၀ီေျမသည္လည္းေကာင္း၊ ထိုမိုးမ်ားႏွင့္ ပထ၀ီေျမ၌ရွိသူတို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ထိုအရွင္ျမတ္ စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းေတာ္မူေၾကာင္း ပြားမ်ားသရဇၩာယ္လ်က္ရွိၾကကုန္၏။ အမွန္စင္စစ္(သက္ရွိသက္မဲ့)အရာ၀တၳဳအလံုးစံုတို႔သည္ ထိုအရွင္ျမတ္အား ခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳျခင္းႏွင့္တကြ စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းေတာ္မူေၾကာင္း ပြားမ်ားသရဇၩာယ္လ်က္ပင္ရွိၾကကုန္သည္။ သို႔ရာတြင္ အသင္ တို႔မွာမူကား ၎တို႔၏ ပြားမ်ားသရဇၩာယ္မႈကို နားမလည္ၾကေခ်။ဧကန္စင္စစ္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အလြန္တရာ သည္းခံေတာ္ မူေသာအရွင္၊ အလြန္တရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသနားေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။
(ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ ၁၇း၄၄)

ဤသို႔အေရးပါလြန္းလွ၍လည္း တမန္ေတာ္ျမတ္မွာ ေမအ္ရာဂ်္ခရီးကိုျမန္းၾကြခဲ႔ရျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားသူတို႔အား အလႅာဟ္ရွင္က ခ်ီးျမွင္႔ခဲ႔ေသာ နာမ္ေရးရာ အဆင္႔ထက္ပိုျပီး မႏႈိင္းသာေအာင္ ျမင္႔မားလြန္းေသာ အဆင္႔ထိတုိင္ တမန္ေတာ္ျမတ္မွာ ေရာက္ရွိခဲ႔သည္။ ဤသို႔အဆင္႔အျမင္ရခဲ႔ရာက တစ္ေန႔လွ်င္ ဆြလားသ္ ငါးၾကိမ္ဝတ္ျပဳရန္ ပညတ္ခ်က္ကိုပါ ရလာခဲ႔သည္။ ထို႔အလ်င္ကမူ နံနက္ခင္းႏွင႔္ ညေနခင္းတြင္သာ တမန္ေတာ္ျမတ္မွာ ဝတ္ျပဳျခင္း ရွိခဲ႔သည္။

17@78 (အုိ-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ ေနမြန္းလဲြခ်ိန္မွစ၍ ညဥ့္ေမွာင္ခ်ိန္အထိ ဆြလာတ္၀တ္ျပဳမႈကုိ ေဆာက္တည္ပါေလ။ ၎ျပင္ မုိးေသာက္ခ်ိန္ ဆြလာတ္၀တ္ျပဳမႈကုိ ေဆာက္ တည္ပါေလ။ ဧကန္မလဲြ မုိးေသာက္ခ်ိန္ ဆြလာတ္၀တ္ျပဳမႈသည္ (မလာအိကဟ္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား) လာေရာက္ခ်ိန္ပင္ ျဖစ္ေခ်သတည္း။
(ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ ၁၇း၇၈)

ပထမပိုင္းတြင္ ျပဆိုေသာ အခ်ိန္ပိုင္းတြင္ မြန္းတည္႔၊ မြန္းလြဲ၊ ညေနခင္းႏွင႔္ ညပိုင္းဝတ္ျပဳမႈတို႔ အက်ံဳးဝင္သည္။ နံနက္ခင္းတြင္ ကုရ္အာန္ဖတ္ဆိုျခင္းက နံနက္ယံဝတ္ျပဳကို ဆိုသည္။ ယင္းအလ်င္ ကမူ နံနက္ေန မထြက္ခင္ႏွင္႔ ညေနေနဝင္ျပီးျပီးခ်င္း အခ်ိန္တို႔တြင္သာ ဝတ္ျပဳရသသည္။ ေနာက္ပိုင္းက်မွ ဝတ္ျပဳခ်ိန္သံုးၾကိမ္ထပ္တိုးလာခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

ေမအ္ရာဂ်္ (ဝါ) ေကာင္းကင္ယံ ခရီးစဥ္ကား အလႅာဟ္ရွင္ႏွင္႔ အရွင္၏ တမန္ေတာ္မ်ား၏ ကိစၥ သာလွ်င္ျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္တိုင္းတြင္ မိမိအရည္အခ်င္းအလုိက္ ေမအ္ရာဂ်္ကိုယ္စီ ရွိၾကသည္။ ဤမွ်ျမင္႔မားလွေသာသိရခက္ခဲလွေသာ နာမ္ေရးရာအေၾကာင္းရင္းတြင္ လူသားတို႔အေနႏွင္႔ ဝိဝါဒကြဲ ျငင္းခံုေနစရာအေၾကာင္းမရွိပါ။ ကုရ္အာန္တြင္ဆိုထားသမွ် အေၾကာင္းရပ္ မ်ားအေပၚ၊ စကားလံုးအေပၚတြင္ အက်အနလိုက္ေကာက္ေနၾကမည္ဆိုလွ်င္မူ ယင္းတင္ျပခ်က္ အလွအပႏွင႔္ အႏွစ္သာရတို႔ကို မၾကာမီမွာပင္ မ်က္ေျချပတ္သြားၾက မည္ ျဖစ္သည္။ ကုရ္အာန္ကို စကားလံုးအရ အနက္ေကာက္ျခင္းျဖင္႔ လွပေျပာင္ေျမာက္စြာ တင္စား ဖြဲ႔ႏြဲ႕ခ်က္မ်ားမွာ အလွပ်ယ္သြားကာ လူတို႔ဥာဏ္ႏွင္႔ ေရးသီရာက်မ္းတို႔ထက္ပင္ ပိုမိုဆိုးရြားရာ ႏွင္႔ အရုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္ရာသို႔ ေရာက္သြားေစႏိုင္ပါသည္။

က႑ ၅၃ ၌ ေမအ္ရာဂ်္ ႏွင္႔ပတ္သက္ျပီး လာရွိထားသမွ်ကား အထူးတလည္ျမင္႔ျမင္႔မားမား ပံုေဆာင္ ဆိုထားခ်က္မ်ားသာလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။

53@1 mmsy-mm-quran-translation:
(ငါအရွင္ျမတ္သည္) ၾကယ္တာရာကို သက္ေသထူေတာ္မူ၏။ အၾကင္အခါ၀ယ္ ထိုၾကယ္တာရာသည္ ကြယ္ေပ်ာက္၍သြားေလ၏။

53@2 mmsy-mm-quran-translation:
အသင္တို႔၏အေဖာ္ (တမန္ေတာ္ျမတ္ မုဟမၼဒ္)သည္ လမ္းလြဲေနသည္လည္း မဟုတ္ေပ။ လမ္းမွားကို လိုက္ခဲ့သည္လည္း မဟုတ္ေပ။
53@3 mmsy-mm-quran-translation:
ထိုမွတစ္ပါး ထိုအေဖာ္ (တမန္ေတာ္ျမတ္မုဟမၼဒ္)သည္ (မိမိ)စိတ္အလိုဆႏၵအရ စကားေျပာဆိုေလ့ရွိသည္လည္း မဟုတ္ေပ။

53@4 mmsy-mm-quran-translation:
ယင္းေျပာဆိုမႈကား (အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္မွ) ထုတ္ျပန္ျခင္း ခံရေလေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ သာလွ်င္ျဖစ္ေပသည္။

53@5 mmsy-mm-quran-translation:
(အသင္တို႔၏) ထိုအေဖာ္အား အလြန္အားအင္ႀကီးမားသူ (ေကာင္းကင္တမန္)သည္ သင္ၾကားပို႔ခ်၍ ေပးခဲ့ေလ၏။

53@6 mmsy-mm-quran-translation:
စြမ္းအင္ႏွင့္ျပည့္စံုသူျဖစ္ေသာ လြန္စြာလွပတင့္တယ္သူျဖစ္ေသာ၊ ထို႔ေနာက္ ထို(ေကာင္းကင္ တမန္)သည္နဂိုမူလ ႐ုပ္သဏၭာန္ႏွင့္ အထင္အရွား ေပၚလာခဲ့၏။

53@7 mmsy-mm-quran-translation:
ထိုစဥ္အခါ၀ယ္ ထို(ေကာင္းကင္တမန္)သည္ျမင့္စြင့္လွစြာေသာ မိုးကုပ္စက္၀ိုင္း၌ ရွိေနခဲ့၏။

53@8 mmsy-mm-quran-translation:
ထို႔ေနာက္ ထို(ေကာင္းကင္တမန္)သည္ ခ်ဥ္းကပ္၍ လာခဲ့၏။ ထို႔ေနာက္တစ္ဖန္ ထပ္မံ၍ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ေပရာ။

53@9 mmsy-mm-quran-translation:
ေလးႏွစ္ျပန္မွ်သာ ေ၀းကြာေလေတာ့၏။စင္စစ္ ထို႔ထက္ပင္ ပို၍ နီးကပ္စြာရွိခဲ့ေလ၏။

53@10 mmsy-mm-quran-translation:
ထိုအခါ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ မိမိ၏ကြၽန္(မုဟမၼဒ္)ထံသို႔ မိမိထုတ္ျပန္(လိုေသာ)ထုတ္ျပန္ခ်က္ မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေတာ္မူခဲ့ေလ၏။

53@11 mmsy-mm-quran-translation:
(ထိုအသင္တို႔အေဖာ္၏)စိတ္ႏွလံုးသည္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ေသာ အရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မွားယြင္းျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

53@12 mmsy-mm-quran-translation:
သို႔ပါလ်က္ အသင္တို႔သည္ ထိုအေဖာ္ႏွင့္ ၎ေတြ႕ျမင္ခဲ့ေသာအရာမ်ားတြင္ အျငင္းအခံု ျပဳေနၾကေလသေလာ။

53@13 mmsy-mm-quran-translation:
ထိုမွတစ္ပါး ထိုအေဖာ္သည္ ထို(ေကာင္းကင္တမန္)အား ဒုတိယအႀကိမ္ ဆင္းသက္ရာ၌ မုခ်ဧကန္ေတြ႕ျမင္ခဲ့၏။

53@14 mmsy-mm-quran-translation:
နယ္စြန္နယ္ဖ်ား၌ရွိေသာ ဆီးပင္ ‘စစ္ဒ္ရတုလ္မြန္တဟာ’ ဆီးပင္၏အနီးတြင္။

53@15 mmsy-mm-quran-translation:
ယင္းဆီးပင္၏ အနီး၌ပင္ ‘ဂ်ႏၷတုလ္မအ္၀ါ’သုခဘံု ရွိ၏။

53@16 mmsy-mm-quran-translation:
အၾကင္အခါ၀ယ္ ဆီးပင္ကို ဖံုးလႊမ္းလ်က္ရွိေသာအရာမ်ားသည္ ဖံုးလႊမ္းလ်က္ရွိ၏။
53@17 mmsy-mm-quran-translation:
(ထိုအေဖာ္၏) မ်က္စိသည္ ေသြေခ်ာ္ခဲ့သည္လည္းမရွိေခ်။ ေက်ာ္လြန္သြားခဲ့သည္လည္း မရွိေခ်။

53@18 mmsy-mm-quran-translation:
ဧကန္မလြဲ ထိုအေဖာ္သည္ ၎အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္၏ ႀကီးက်ယ္လွစြာေသာ သက္ေသလကၡဏာေတာ္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့သည္မွာ အမွန္ေပတည္း။
(ကုရ္အာန္ ၅၃း၁-၁၈)

ဤျပန္ဆိုခ်က္မွာ စာေရးသူလြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္အခ်ိဳ.အတြင္းက ျပဳစုခဲ႔ေသာ ကုရ္အာန္ ဘာသာျပန္မွ ယူထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စာရႈသူမ်ား အေနႏွင္႔ ဤစာပိုဒ္မ်ားကို အေသအခ်ာဖတ္ရႈပါ။ ယင္းေနာက္ အက်ယ္ဖြင္႔ဆိုခ်က္ကိုပါ ဖတ္ရႈျပီး အေလးအနက္ စဥ္းစားျခင္းျပဳပါ။ ဋီကာဖြင္႔ခ်က္မွာလည္း စာေရးသူ မူပိုင္ျဖစ္ျပီး မည္သူ ထံကမွ မီွးထားျခင္း မဟုတ္ပါ။ တူညီခ်က္မ်ား ရွိေနပါက တိုက္ဆိုင္မႈဟုသာ မွတ္ယူပါ။ ယင္း ဋီကာကို ဖတ္ရႈျပီးပါက မူလက ေဝေဝဝါးဝါးျဖစ္ေနသည္႔ ပေဟဠိဆန္လွေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အေပၚ အေတာ္အတန္ပင္ ရွင္းလင္းသြားႏိုင္ စရာရွိပါသည္။

ပါဒ (၁) တြင္ အလႅာဟ္ရွင္က တမန္ေတာ္ျမတ္အား လူတို႔ထံတြင္ ဝင္ေတာ႔မည္႔ ၾကယ္တာရာၾကီး တစ္ခုႏွင္႔ ႏိႈ္င္းျပီးဆိုထားသည္။ ၾကယ္မွာဝင္သြားျပီဆိုက လံုးဝကြယ္ေပ်ာက္သြားျခင္း ရွိပါသလား။ ၾကယ္ဝင္ခ်ိန္တြင္ ၾကယ္မွာ မူလလမ္းေၾကာင္းက ေသြဖီသြားျခင္း ရွိပါသလား။ အနည္းငယ္စဥ္းစားရံုမွ်ျဖင္႔ သိပၸံပညာရွင္ ဥာဏ္ၾကီးရွင္အေနႏွင္႔ ဤသို႔ လံုးဝ ျဖစ္မသြားျခင္း ကို ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ကမၻာ၏လွည္႔ပတ္မႈေၾကာင္႔သာ ၾကယ္ကို ကြယ္သြားသည္သို႔ ထင္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၾကယ္ကမူ မိမိပိုင္လမ္းေၾကာင္းတြင္ တစ္သမတ္တည္း ရွိေနသည္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိအား သတ္မွတ္ထားသည္႔ ဥပေဒႏွင္႔အညီ ဝင္ရသည္။ ထြက္ရသည္။ ကမၻာကလည္း မိမိကိုယ္ဝန္ရိုးေပၚတြင္ လည္ပတ္ျခင္းျပဳသည္။ မိမိ္ပတ္လမ္းေၾကာင္း အတိုင္း ေနကိုလွည္႔ပတ္ျပီးေန သည္။

တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္မွာလည္း အလားတူပင္ျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္မွာ ကြယ္သြားျခင္း ေသြဖီသြားျခင္း မရွိေခ်။ ၾကယ္တာရာပမာကဲ႔သို႔ မိမိဘဝလမ္းေၾကာင္း မပ်က္ ၾကံ.ၾကံ.ခံရပ္ တည္ခဲ႔ သည္။ (ပါဒ- ၂ )

ၾကယ္၏လႈပ္ရွားမႈသာမက ကမၻာ၏လႈပ္ရွားမႈကလည္း မိမိတို႔သေဘာႏွင႔္ မိမိတို႔ျပဳေနျခင္း မဟုတ္ေခ်။ အလႅာဟ္ရွင္က တင္ကူးသတ္မွတ္ျပီး ဥပေဒသအတိုင္း လည္ပတ္ေနၾကရသည္။ အလႅာဟ္ရွင္၏ ထံေတာ္မွ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ သတင္းစကားကလည္း အလားတူပင္ ျဖစ္သည္။ မိမိဆႏၵျဖင္႔ မိမိအလိုအရ ေျပာရဆိုရျခင္းမဟုတ္ေခ်။ သူ႔ထံပို႔ခ်ခံရျခင္းသာလွ်င္ ျဖစ္သည္္။ (ပါဒ ၃ ႏွင္႔ ၄ ) ၾကယ္ေရြ.လ်ားျခင္းႏွင္႔ ကမၻာေရြ.လ်ားျခင္းနည္းတူပင္ ဝဟီက်ျခင္း မွာလည္း အလႅာဟ္ရွင္၏ အလိုေတာ္ႏွင္႔အညီ ျဖစ္ပ်က္ရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

မုဟမၼဒ္သခင္အား မည္သူ၏ အလိုေတာ္ေၾကာင္႔ ကုရ္အာန္ကို သင္ၾကားေပးရျခင္းနည္း။ ၾကယ္တို႔မွာ အလႅာဟ္ရွင္၏ ဥပေဒသႏွင္႔အညီ ေရြ.လ်ားရသည္႔ပံုႏွယ္ပင္ အလႅာဟ္ရွင္၏ အလိုေတာ္ေၾကာင္႔သာလွ်င္ သြန္သင္ေပးခဲ႔ရျခင္းဟူလို။ အနႏၱစြမ္းအားေတာ္ရွင္က တမန္ေတာ္ျမတ္အား ကုရ္အာန္ကို သင္ၾကားေပးေတာ္မူခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ (ပါဒ ၅ ) က႑ ၅၅ အဖြင္႔ပါဒမ်ားတြင္ ဆိုထားခ်က္အတိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။

“အာရ္ရဟမန္၊ အလြန္႔အလြန္သနားၾကင္နာေတာ္မူေသာ အရွင္သည္ပင္ ကုရ္အာန္ကို သင္ၾကားေပးေတာ္မူျခင္း ျဖစ္သတည္း”။ ဤအတြက္ေၾကာင္႔ ေမအ္ရာဂ်္၏ ပထမဆံုး ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္လာျခင္းကို လက္ခံယူျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အလႅာဟ္ရွင္က ကုရ္အာန္ကို ထုတ္ဆင္႔ေပးရာ၌ မကၠာျမိဳ.ရွိ မည္သည္႔နတ္ဘုရားမ်ား၏ အကူအညီေသာ္မွ် မပါရွိေခ်။ အလႅာဟ္ရွင္ကား အနႏၱစြမ္းအားေတာ္ရွင္တည္း။ အလႅာဟ္ရွင္ကား ၾကံ႔ခိုင္မပ်က္၊ ဧရာမ စြမ္းအားေတာ္ရွင္လည္း ျဖစ္သည္။ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိ ပကတိတည္ေနမပ်က္ ရွိေတာ္မူသည္။ (ပါဒ ၆ )

ၾကယ္တာရာတို႔၏ သဘာဝကို မေျပာင္းလဲေစသည္႔ ပမာပင္တည္း။ အမိန္႔ေပးေတာ္မူျခင္းႏွင္႔ မိုးေကာင္းကင္မ်ားႏွင္႔ ေျမကမၻာကို အုပ္စိုးရျခင္းတြင္လည္း အလားတူပင္ျဖစ္သည္။ အလႅာဟ္ရွင္ကား နိစၥအျမဲတည္ေတာ္မူ၏။ အရွင္၏ စြမ္းအားေတာ္သည္လည္း ခ်ိဳ.တဲ႔ျခင္း အလ်ဥ္းကင္းေတာ္မူသည္။ ပကတိျပီးျပည္႔စံုမႈ ရွိေတာ္မူသည္။ အရွင္၏ စြမ္းအားေတာ္သည္လည္း ခ်ိဳ.တဲ႔ျခင္း အလ်ဥ္းကင္းေတာ္မူသည္။ ပကတိျပီးျပည္႔စံုမႈ ရွိေတာ္မူ၏။ အရွင္၏ စြမ္းအားေတာ္ကို ခ်ီးျမွင္႔ခဲ႔သည္။ ၾကယ္တာရာအေနႏွင္႔ အထြန္းလင္းဆံုးသို႔ ေရာက္သည္႔ပမာႏွယ္ တူဘိ သည္။ (ပါဒ ၇ )

ျမတ္တမန္မွာ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမင္႔မားဆံုးေသာ အသိပညာအဆင္႔သို႔ကို ျမွင္႔တင္ေပးေတာ္မူျခင္းကို ခံယူခဲ႔ရသည္။ သူ႔အား အလႅာဟ္အရွင္က အပါးေတာ္ဝယ္ခစားေစ သည္။   ေရွ.ေတာ္ေမွာက္ ဝယ္ ဦးညႊတ္ခစားေစေတာ္မူသည္။ မိမိကိုယ္မိမိ မာနမေထာင္၊ မိမိ၏စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ၾကြားဝါျခင္းလည္းမျပဳ၊ မိမိ၏ စြမ္းအား ခ်ိနဲ႔လွပံုကို အရွင္႔ထံတင္ျပ အသနားခံသည္။ မိမိ၏ ပါးလ်ားလွပံုကို ေလွ်ာက္ထားျပသည္။ အလႅာဟ္ရွင္၏ အလိုေတာ္ေအာက္ဝယ္ က်ိဳးညြတ္ခစားျပီး ေန႔စဥ္ႏွင္႔အမွ် ဆိုသလိုပင္ “အလႅာဟ္ရွင္ကား ခ်ိဳ.တဲ႔ျခင္းကင္း၏ ခ်ီးမြမ္းျခင္းတည္ရာျဖစ္၏ ကၽြန္တာ္မ်ိဳးအေနႏွင္႔ အရွင္႔ထံပါးမွ ခြင္႔လြတ္ခ်မ္းသာကို ေတာင္းခံပါ၏” ဟူ၍သာလွ်င္ က်ဴးရင္႔မပ်က္ ရွိေနရွာသည္။

မိမိ၏ အတၱအလိုကိုပယ္ျပီး အလႅာဟ္ရွင္၏ အလိုေတာ္ဝယ္ ဦးခိုက္လိုက္ျခင္းျဖင္႔ သူသည္ အလႅာဟ္ရွင္၏ အလိုေတာ္ႏွင႔္ တစ္သားတည္းျဖစ္သြားေတာ္မူ သည္။ ေလးကိုင္းႏွစ္ခု အား ေကြးညြတ္ထိဆက္လိုက္ပါက စက္ဝိုင္းပံုကိုရသည္။ ေကာင္းကင္ထက္ရွိ ၾကယ္တာရာမွာ အလႅာဟ္ရွင္က ျပဌာန္ထားခ်က္အတိုင္း ေရြ.လ်ားလည္ပတ္ရသည္။ မုဟမၼဒ္သခင္မွာလည္း အလားတူပင္ လႈပ္ရွားရသည္။ (ပါဒ ၈ ႏွင္႔ ၉ )

ဤသို႔ျပဳျခင္းျဖင္႔ ျမတ္တမန္မွာ အလႅာဟ္ရွင္ႏွင္႔ အစဥ္တစ္ဆက္တစ္သားတည္း ဆက္စပ္မပ်က္ ရွိသြားရသည္။ အရွင္၏ ပညတ္ေတာ္မ်ားကို အစဥ္တစ္ဆက္ ရရွိခဲ႔သည္။ အလႅာဟ္ရွင္က ဗ်ာဒိတ္ျပဳရန္ရွိသည္တို႔ကို ခံယူႏိုင္သြားခဲ႔သည္။ (ပါဒ ၁၀)

အလႅာဟ္ရွင္အေနႏွင္႔ မိမိဗ်ာဒိတ္ျပဳလိုရာကို ျပဳႏိုင္ေတာ္မူသည္သာ။ သို႔ေသာ္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႏွင္႔ ပတ္သက္၍မူ အသို႔ျဖစ္ပါသနည္း။ သူ႔ထံပါးတြင္ အလႅာဟ္ရွင္က ပညတ္သမွ်ကို စြမ္းႏိုင္ ရည္ရွိပါ သေလာ။ မိမိအား ဆင္႔ဆိုသမွ်အေပၚ သံသယထားျခင္း ရွိပါသေလာ။ အလႅာဟ္ရွင္အေနႏွင္႔ မဟုတ္မတရားစြပ္စြဲသူမ်ား၏ ရန္မွ တမန္ေတာ္ျမတ္အား လြတ္ကင္းေစေတာ္ မူသည္။ မိမိျမင္ထားသမွ်ႏွင္႔အညီ မုဟမၼဒ္သခင္၏ ႏွလံုးသားကား မွန္ကန္မပ်က္ရွိသည္။ (ပါဒ ၁၁) အေျခအတင္ျငင္းခံုလိုသူတို႔ကမူ သူျမင္သမွ်ကား အမွားအယြင္းသာတည္းဟု ယိုးစြပ္ ခဲ႔ၾကသည္။ (ပါဒ ၁၂)

မုဟမၼဒ္သခင္၏ ႏွလံုးသားဟု ဆိုထားခ်က္တြင္ အတြင္းအျမင္ပိုင္းဆိုင္ရာ စြမ္းအားအဝဝကို ဆိုျခင္းျဖစ္ရာ ယင္းစြမ္းအား အစုစုတည္ရာကိန္းဝပ္ရာသည္ပင္ ႏွလံုးသားမဟုတ္ပါသေလာ။

မုဟမၼဒ္သခင္၏ အျမင္ကို ယင္းကအျပီးတုိုင္ေစသည္။ မုဟမၼဒ္သခင္၏ နာမ္ဝိညာဥ္ကား အလႅာဟ္ရွင္၏ အလိုေတာ္ႏွင္႔ တစ္သားတည္းဟု ဆိုသည္။ သံသယအဝဝႏွင္႔ ခ်ိဳ.တဲ႔မႈ ခပ္သိမ္းႏွင္႔ ကင္းစင္ရာအထြတ္ အထိပ္အဆင္႔ႏွင္႔ စြမ္းအားေတာ္ကို ရယူႏိုင္ျခင္းမည္သည္။ ဤဝိညာဥ္ေတာ္ကား အလႅာဟ္ရွင္၏ အပါးဝယ္ခံစားမပ်က္ ရွိေန၏။ မည္မွ်ပင္ အဆင္႔ အားျဖင္႔ ျမင္ ႔လင္႔ကစားလည္း အလႅာဟ္အရွင္႔အဖို႔ရာ အမွန္အကန္လည္း ျဖစ္ေပသည္။ သေဘၤာသားမ်ားအေနႏွင္႔ ေမွာင္ေနေသာ အ႑ဝါအတြင္း ဝယ္ ေကာင္းကင္ထက္ရွိၾကယ္တာရာတို႔ ဝင္ျခင္းထြက္ျခင္းႏွင္႔ အျမင္႔ဆံုးအေျခသို႔တိုင္ျခင္းကို ၾကည္႔ျပီး လမ္းကို ရွာရသကဲ႔သို႔ လူသားတို႔အေနႏွင္႔လည္း ယင္းဝိညာဥ္ေတာ္၏ အလင္းေရာင္ႏွင္႔ လမ္းညႊန္ေတာ္ကို ခံယူရမည္။ ၾကယ္တာရာ တို႔ကား လမ္းေၾကာင္းအမွားကို လံုးဝမျပသလို၊ တမန္ေတာ္ျမတ္မွာလည္း မွားေသာလမ္းစဥ္ကို ဘယ္ေသာအခါမွ်မျပ။ မိမိ၏ လမ္းစဥ္တြင္ ပကတိမွန္ကန္မႈမပ်က္ ရွိေတာ္မူသည္။ တစ္သမတ္တည္း လမ္းညႊန္ ေတာ္မူသည္။

36@1 mmsy-mm-quran-translation:
ယာစီန္။

36@2 mmsy-mm-quran-translation:
(ငါအရွင္ျမတ္သည္) ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ (ဤ)ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကို သက္ေသထူေထာင္ေတာ္မူသည္။

36@3 mmsy-mm-quran-translation:
မလြဲဧကန္ အသင္သည္ ရစူလ္တမန္ေတာ္အေပါင္းတို႔တြင္ အမွန္ပင္ တစ္ပါး အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။

36@4 mmsy-mm-quran-translation:
ေျဖာင့္မတ္ေသာ တရားလမ္းေပၚ၌ တည္ရွိေနေပသည္။
(ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ ၃၆း၁-၄)

mohd: 42@52
mmsy-mm-quran-translation:
ထိုနည္းအတိုင္းပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ မိမိအမိန္႔ေတာ္မ်ားအနက္မွ ႐ူဟ္တည္းဟူေသာ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကို ထုတ္ျပန္ေတာ္မူခဲ့၏။ အသင္သည္ က်မ္းဂန္ေဒသနာေတာ္ဟူသည္ အဘယ္နည္းဟူ၍ လည္းေကာင္း၊အီမာန္သက္၀င္ယုံၾကည္မႈဟူသည္ အဘယ္နည္းဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သိရွိခဲ့သည္မဟုတ္ေပ။ သို႕ရာတြင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ယင္းကုရ္အာန္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကို လင္းေရာင္ျခည္ျပဳလုပ္ေတာ္မူ၍ ထိုလင္းေရာင္ျခည္ျဖင့္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ မိမိကြၽန္တို႔ အနက္မွ မိမိအလိုရွိေတာ္မူေသာသူအား တရားလမ္းမွန္ကို ညႊန္ေတာ္မူ၏။ ၎ျပင္ ဧကန္မလြဲ သင္သည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာတရားလမ္းကို အမွန္ပင္ ညႊန္ျပလ်က္ ရွိ၏။
(ကုရ္အာန္ ၄၂း ၅၂ )

မုဟမၼဒ္သခင္ကား “နာမ္” ေရးရာ သူရိယေနမင္းၾကီးတစ္ဆူ (သို႔တည္းမဟုတ္) ၾကယ္တာရာၾကီး တစ္ဆူတည္း။ ယင္း၏အလင္းေရာင္ျဖင္႔ လူသားတို႔ကို လမ္းညႊန္ ေတာ္မူသည္။ ဤသို႔ညႊန္ျခင္း မွာ ဘုရားတစ္ဆူအျဖစ္ႏွင္႔ကားမဟုတ္ျပီ။ ဤသို႔ မျပဳရန္ အလႅာဟ္အရွင္ကပင္ တားျမစ္ထားေတာ္မူသည္။ သူ၏ အလင္းေရာင္ကား အလႅာဟ္ရွင္၏ အလင္းေရာင္သာ လွ်င္ ျဖစ္ သည္။ သူ၏ လမ္းစဥ္မွာလည္း အလႅာဟ္ရွင္၏ လမ္းစဥ္သာလွ်င္ျဖစ္သည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္အေနႏွင္႔ ဤသို႔အျမင္ကို ရသည္မွာ ဤတစ္ၾကိမ္တည္းသာေလာ၊ မဟုတ္ေသးပါ။ ထပ္ျပီး ရခဲ႔ျခင္းရွိပါေသးသည္။ မည္သည္႔ေနရာတြင္ ရခဲ႔ျခင္းပါနည္း။ က႑ ၅၈ လာ အထက္တြင္ ကိုးကားျပခဲ႔ေသာ ပါဒေတာ္မ်ားကိုၾကည္႔ပါ။ ပါဒအမွတ္ ၁၂ တြင္ ပညတ္ေတာ္က အျပီးတိုင္သြားသည္။ သို႔ေသာ္ပါဒ အမွတ္ ၁၃ မွ ၁၈ အထိတြင္ မည္သို႔ ဆက္ဆိုထားပါ သနည္း။ ဤအရည္ရႊမ္းေသာ အသီးဆိုသည္ကား အဘယ္ေနရာတြင္ ျဖစ္ပါသနည္း။ အရည္ရႊမ္းေသာ သီးပင္ကို အဘယ္အရာက လႊမ္းျခံဳထားရစ္ပါသနည္း။ ပကတိစင္ၾကယ္စြာ ဆင္ျခင္ေတြး ဆမႈႏွင္႔ ပကတိသန္႔စင္ေသာ ႏွလံုးသားႏွင္႔သာလွ်င္ စာရႈသူတို႔အေနႏွင္႔လည္း ဤပံုေဆာင္ခ်က္မ်ိဳးကို နားလည္စြမ္းရာ၏။ မည္သည္႔ ဋီကာ ဖြင္႔ခ်က္ကမွ် ရွင္းလင္းျပႏိုင္ေကာင္း မရွိရာေပ။ ဤအေဝးလွမ္းဆံုး အရည္ရႊမ္းပင္ႏွင္႔ ဥယ်ာဥ္ စခန္းတစ္ခုဟူသည္ကား အလႅာဟ္ရွင္၏ ႏွစ္မ်ိဳ.ေတာ္မူျခင္းဟူေသာ အသီးအပြင္႔မ်ားသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ ယင္းကို သိသူတို႔ကသာ ခံစားမိတက္ေခ်မည္။ မွန္မွန္ကန္ကန္ က်ိဳးႏြံႏွိမ္႔ခ်စြာ ဆိုရပါေသာ္ အလႅာဟ္ရွင္သာလွ်င္ ဤသည္တို႔၏ သရုပ္မွန္ကို သိေတာ္မူေခ်မည္။

အရည္ရႊမ္းသီးပင္ကို မည္သူက လႊမ္းျခံဳရစ္ပါသနည္း။

တူးရ္ေတာင္ေပၚဝယ္ မည္သည္က ဖံုးလႊမ္းလာစဥ္တြင္ မိုးၾကိဳးခသည္႔ပမာ ဤေတာင္ၾကီးမွာ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ပဲ႔ထြက္လြင္႔စင္ခဲ႔ရပါသနည္း။

ဤသည္ကား ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျဖစ္ပါေစဟူ၍သာ …

53@1 mmsy-mm-quran-translation:
(ငါအရွင္ျမတ္သည္) ၾကယ္တာရာကို သက္ေသထူေတာ္မူ၏။ အၾကင္အခါ၀ယ္ ထိုၾကယ္တာရာသည္ ကြယ္ေပ်ာက္၍သြားေလ၏။

53@2 mmsy-mm-quran-translation:
အသင္တို႔၏အေဖာ္ (တမန္ေတာ္ျမတ္ မုဟမၼဒ္)သည္ လမ္းလြဲေနသည္လည္း မဟုတ္ေပ။ လမ္းမွားကို လိုက္ခဲ့သည္လည္း မဟုတ္ေပ။
(ကုရ္အာန္ ၅၃း ၁၇-၁၈)

မွတ္ခ်က္။ ဤတြင္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ထုတ္ ဆရာဝါးခယ္မ ေမာင္မင္းႏိုင္ ဘာသာျပန္ေရးသားေသာ Hafiz Ghulam Sarwar’s MUHAMMAD; THE HOLY PROPHET ကမၻာ႔စံျပတမန္ေတာ္ စာအုပ္၏ အခန္း ၈  စာမ်က္ႏွာ ၁၁၅ မွ ၁၂၈ ကို ျပန္လည္ရိုက္ကူးေဖာ္ျပေပးျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: