ရွဗ္ေဗ့ဗရာအသ္ည၏ထူးျမတ္မူႏွင့္ ဓမၼစစ္သေဘာ

 အလ္ဘလားဂ္လစဥ္ထုတ္စာေစာင္မွ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၀ ထုတ္ မုဖ္သီသကီးအြစ္မာနီ၏ ရွဗ္ေဗ့ဗရာအသ္ညထူးျမတ္မႈ၏ ဓမၼစစ္သေဘာေဆာင္းပါးအား ဘာသာျပန္ထားသည္။

ရွဗ္ေဗ့ဗရာအသ္ည၏ ထူးျမတ္မႈနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ဟဒီးဆ္ေတာ္တြင္ လာရွိထားျခင္းမရွိဘူးလို႔ ေျပာျခင္းမွာမွားယြင္းသည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဆြဟာဗဟ္ (ရေသြရလႅာဟုအန္ဟြမ္) ၁၀ ပါးမွ ယင္းည၏ ထူးျမတ္မႈနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလာဟုအလိုင္းဟိဝစလႅာမ္) ထံမွ ဆင့္ဆိုထားေသာ ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ား လာရွိေပသည္။

ထိုဆင့္ဆိုခ်က္မ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ားသည္ စနဒ္(ဆင့္ဆိုသူအစဥ္ဆက္) အရ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈအခ်ိဳ႕ရွိေနပါသည္။

ထိုစနဒ္(ဆင့္ဆိုသူ အစဥ္ဆက္)၏ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈကို အေၾကာင္းခံၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ားက ဒီညရဲ႕ထူးျမတ္မႈနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး အေထာက္အထားမရွိပါဟု မိန္႔ဆိုၾကေလသည္။

သို႔ေသာ္လည္း မုဟဒၵိစီးန္(ဟဒီးဆ္ပညာရွင္မ်ား)ႏွင့္ ဖုကဟားအ္(အစၥဥပေဒပညာရွင္မ်ား)၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုမွာ`ဟဒီးဆ္တစ္ပုဒ္သည္စနဒ္ (ဆင့္ဆိုသူ အစဥ္ဆက္)အရ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈရွိေနေသာ္လည္း ယင္းဟဒီးဆ္၏ အေထာက္အကူ (အလိုသေဘာတူ) ေသာ ေနာက္ထပ္ ဟဒီးဆ္အေျမာက္အမ်ားရွိလ်င္ ယင္းခ်ိဳ႕တဲ့မႈ ပေပ်ာက္သြားသည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

(ဟဒီးဆ္ပညာရပ္ေလ့လာေနေသသူမ်ား ယင္းအခ်က္အား ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္မည္္) အထက္တြင္ကြ်န္ေတာ္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ဆြဟာဗဟ္ဆယ္ဦးမွ ယင္းည၏ ထူးျမတ္မႈႏွင့္ပတ္သတ္၍ ဆင့္ဆိုခ်က္မ်ား လာရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ရွဗ္ေဗ့ဗရာအသ္ည၏ ထူးျမတ္မႈအား အေထာက္အထားမဲ့သည္ဟု ေျပာဆိုျခင္းမွာ မွားယြင္းေသာ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္ သည္။

ရွဗ္ေဗ့ဗရာအသ္ညတြင္ အိဗာဒသ္ျပဳလုပ္ျခင္း ခိုင္ရြလ္ကုရူးန္လို႔ေခၚတဲ့ ဆြဟာဗဟ္(ရေသြရလႅာဟုအန္႔ဟြမ္)တို႔၏ ေခတ္၊ သာဗီအီးန္(အလိုင္းဟိမြရ္ရဟ္မဟ္)တို႔၏ေခတ္၊ ၎သာဗီအီးန္မ်ား ၏ ေနာက္လိုက္တို႔ေခတ္မ်ားတြင္လည္း ရွဗ္ေဗ့ဗရာအသ္ည၏ ထူးျမတ္မႈအား ရယူေလ့ရွိၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဤညတြင္ အိဗာဒသ္လုပ္ျခင္းအား ဗိဒ္အသ္ဟုေျပာဆိုျခင္း၊ အေထာက္အထားမဲ့ျပဳလုပ္ျခင္းဟု ေျပာဆိုမႈမ်ားမပိုင္ပါ။ တစ္ကယ္တမ္းေတာ့ ရွဗ္ေဗ့ဗရာအသ္ညသည္ ထူးျမတ္ေသာ ညတစ္ညျဖစ္ၿပီး ထိုညတြင္ အိဗာဒသ္လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ အက်ိဳးစဝါးဗ္ရရွိမည္လည္း ျဖစ္သည္။

ရွဗ္ေဗ့ဗရာအသ္ည အိဗာဒသ္လုပ္ရာတြင္ သီးသန္႔နည္းလမ္းမရွိျခင္း ယင္းညတြင္ အိဗာဒသ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးစဝါးဗ္ရရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘယ္လိုပံုစံ အိဗာဒသ္လုပ္ရမည္ဆိုေသာ သီးသန္႔သတ္မွတ္ခ်က္ဟူ၍ မရွိေပ။

တစ္ခ်ိဳ႕သူမ်ားက မိမိတို႔ဘက္မွ နည္းလမ္းတစ္ခုကို သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ဥပမာ`ရွဗ္ေဗ့ဗရာအသ္ညမွာ ဒီလုိပံုစံ နမားဇ္ဖတ္ရမယ္…ပထမ ရကအသ္မွာ ဘယ္စူရဟ္ဘယ္ႏွႀကိမ္ဖတ္ရ မယ္၊ ဒုတိယရကအသ္မွာ ဘယ္စူရဟ္ဘယ္ႏွႀကိမ္ဖတ္ရမယ္အစရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ဝတ္ျပဳျခင္းမွာ မွားယြင္းသည္သာမက ရွရီအသ္မွာလည္း ျပသထားျခင္းမရွိပါဘူး။

နဖိလ္နမားဇ္မ်ားတက္ႏိူင္သေလာက္ ဖတ္ပါ၊ ကုရ္အာန္ဖတ္ရြတ္လိုက ဖတ္ပါ၊ ဇိကိရ္လုပ္လိုက လုပ္ပါ၊ ဒိုအာေတာင္းလိုက ေတာင္းပါ ဒီလိုပံုစံ အိဗာဒသ္မ်ား ဤညတြင္ ျပဳလုပ္ႏိူင္ေပသည္၊ သို႔ေသာ္လည္း မိမိဘက္မွ သီးသန္႔နည္းလမ္းတစ္ခုေရြးခ်ယ္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ တရားေတာ္တြင္ အေထာက္အထားလာရွိထားျခင္းမ်ားမရွိပါ။

ရွဗ္ေဗ့ဗရာအသ္ညတြင္ ကဗရ္သို႔သြားျခင္း ဤည၏ ေနာက္ထပ္အမလ္တစ္ခု (ကဗရ္သို႔သြားျခင္း)ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ဆင့္ဆိုခ်က္လာရွိသည္မွာ`ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလာဟုအလိုင္း ဟိဝစလႅမ္) သည္ ဂ်ႏၷသြလ္ဗကီးအ္ သခၤ်ိဴင္းေတာ္သို႔ သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သည္ ယင္းညတြင္ ဂ်ႏၷသြလ္ဗကီးအ္သခၤ်ိဴင္းေတာ္သို႔သြားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္မြစ္လင္မ္အြမၼသ္မ်ားဟာလည္း ယင္းညတြင္ ကဗရ္သြားျခင္း လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္၊ သို႔ေသာ္လည္း မြဖ္သီသ ကီးဆဗ္က အမိန္႔ရွိသည္မွာ… ကြ်ႏု္ပ္၏ ဖခင္ မြဖ္သီရွဖီး (အလိုင္းဟိရ္ရဟ္မဟ္) က အမိန္႔ရွိသည္မွာ `အရာတစ္ခုဟာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟုအလိုင္းဟိ ဝစလႅမ္) ထံမွ ဘယ္လိုပံုစံ ဆင့္ဆိုခ်က္လာရွိထားလဲ၊ အဲဒိပံုစံအတိုင္းသာလုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီးသည္ ဒီ့ထက္ပို၍မလုပ္ေဆာင္ထိုက္ေပ။´

ဤအတြက္ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သည္လည္း မိမိသတ္တမ္းတြင္ တစ္ႀကီမ္တစ္ခါသာ ဂ်ႏၷသြလ္ဗကီးအ္သခၤ်ိဴင္းေတာ္သို႔ ရွဗ္ေဗ့ဗရအသ္ညမွာ သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ဆင့္ဆိုခ်က္လာရွိ သည္ျဖစ္ေပရာ မြတ္စ္လင္မအြမၼသ္ထုတစ္ရပ္လံုးလည္း မိမိတို႔သတ္တမ္းမွာ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ ရွဗ္ေဗ့ဗရာအသ္ညတြင္ ကဗရ္သို႔သြားေရာက္ျခင္းမွာ မွန္ကန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ရွဗ္ေဗ့ဗရာအသ္ ညေရာက္သည့္အခါတိုင္း ကဗရ္သို႔ အစဥ္တစ္စိုက္သြားေရာက္ျခင္းမ်ား သြားေရာက္ရန္အေရးႀကီးသည္ဟု မွတ္ယူျခင္းမ်ား၊ သြားေရာက္ျခင္းကို ယင္းည၏ အဓိကမ႑ိဴင္အတြင္း သြပ္သြင္းျခင္းမ်ား၊ ကဗရ္မသြားရလ်င္ ရွဗ္ေဗ့ဗရအသ္မျဖစ္ဟု မွတ္ယူျခင္းမ်ားသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ဟဒီးဆ္ ဆင့္ဆိုခ်က္တြင္ လာရွိခ်က္အား ေက်ာ္ လြန္ျပဳလုပ္ရာ ေရာက္သည္။

(ဤကဲ့သို႔ျပဳရန္မထိုက္ေပ)

ရွအ္ဗားန္ ၁၅ ရက္ေန႔ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းျခင္း ေနာက္ထပ္ျပသနာ တစ္ခုမွာ ရွဗ္ေဗ့ဗရာအသ္ၿပီး မနက္ရိုဇာထားျခင္း ဆိုလိုသည္မွာ ရွအ္ဗားန္ ၁၅ ရက္ေန႔ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းျခင္းျဖစ္သည္၊ ဤအခ်က္ႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး မွတ္ယူထားရန္ အေရးႀကီးသည္မွာ… ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ားအားလံုးထဲမွ ဤရွအ္ဗားန္ ၁၅ ရက္ေန႔ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ ဟဒီးဆ္ေတာ္တစ္ပုဒ္တြင္သာ ဆင့္ဆိုခ်က္ လာရွိသည္။ ဆင့္ဆိုခ်က္၏ အလိုသေဘာမွာ… ရွဗ္ေဗ့ဗရာအသ္ညၿပီးေနာက္ေန႔ ရိုဇာထားၾကကုန္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ဒီဆင့္ဆိုခ်က္မွာလည္း သြအီးဖ္ျဖစ္သည္။

ဤအတြက္ေၾကာင့္ယင္း သြအီးဖ္ျဖစ္ေသာ ဆင့္ဆိုခ်က္အရ သီးသန္႔ရွအ္ဗားန္ ၁၅ ရက္ေန႔ရိုဇာအား စြႏၷသ္ (သို႔) မြစ္တာဟဗ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းသည္ တစ္ခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ားထံတြင္ မပိုင္ေပ။

သို႔ေသာ္လည္း ရွအ္ဗားန္တစ္လလံုးတြင္ ရိုဇာထားျခင္း၏ မြန္ျမတ္မႈႏွင့္ပတ္သတ္၍ ဆင့္ဆိုထားေသာ ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ား အေျမာက္အမ်ားလာရွိထားပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ရွအ္ဗားန္ ၂၈ ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ရိုဇာထားျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြလႅလႅာဟုအလိုင္းဟိဝစလႅမ္)၏ တားျမစ္ခ်က္ ဤကဲ့သို႔လာရွိထားေပသည္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟုအလိုင္းဟိဝစလႅမ္)အမိန္႔ရွိေတာ္မူသည္မွာ ရမသြာန္လ မဝင္ခင္ တစ္ရက္ႏွစ္ရက္အလို ရိုဇာမထားၾကေလႏွင့္ သို႔မွသာ ရမသြာန္လ ရိုဇာမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး လူသားဟာ အားအင္အျပည့္အဝႏွင့္တကြ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေပမည္။

မဲလ္ကြမ္အက္စ္ | အလင္းမ်က္၀န္း
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: