ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္ေဂါတမကိုယ္ ေတာ္တိုင္တစ္ဆူတည္းေသာဖန္ဆင္းရွင္တည္ရွိေနသည့္အေၾကာင္းျမြက္ဟ၀န္ခံခ်က္(အေထာက္အထား)

Photo: ‎ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္ေဂါတမကိုယ္
ေတာ္တိုင္တစ္ဆူတည္းေသာဖန္ဆင္းရွင္တည္ရွိေနသည့္အေၾကာင္းျမြက္ဟ၀န္ခံခ်က္(အေထာက္အထား)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••အဘိဓမၼာက်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၅၂၃ စာပိုဒ္ (၄)ကိုၾကည့္ပါ။ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ကဤသို႕ေဟာၾကား
ေတာ္မူေလသည္။

အ၀ီေႏၵယ် အပေမယ် ဧေကာ ဗုေဒၶါ၀ိပရီ နာမေတာ နတၱိ
အဓိပါယ္က အ၀ီေႏၵယ် အတုလံ
အပေမယ် အတုမရွိ ဧေကာ  တစ္ဆူတည္းေသာဗုေဒၶါ၀ိပရီ  အရွင္သည္ ( ထာ၀ရ အရွင္သည္ )
နာမေတာ းးး အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္း၊ စားျခင္းေသာက္ျခင္း၊
ေမထုန္မွီ ၀ဲျခင္း စတဲ့ အျခား အျခား
နတၱိ းးးး ကင္းစင္ေတာ္မူ၏။

(ထာ၀ရ ဘုရားရွင္ ) ဆိုသည္မွာ အတုလံ၊ အတုမရွိ (ႏိႈင္းယွဥ္ ျပိဳင္ဘက္ မရွိေခ်)ထိုတစ္ဆူတည္းေသာအရွင္
သည္အိုျခင္း၊နာျခင္း၊ေသျခင္း၊စားျခင္းေသာက္ျခင္းေမထုန္မွီ ၀ဲျခင္း စတဲ့ အျခားေသာ(ဖန္ဆင္းခံလူမ်ားကဲ့သို႕ ) ကင္းစင္ေတာ္မူ၏။

မိတ္ေဆြတို႕့ဤျမတ္စြာဘုရားေဟာ
ၾကားခဲ့ေသာတရားကိုၾကည့္မည္ဆို
လွ်င္အိုနာေသျခင္းစားေသာက္ျခင္း ကာမတဏွာကင္းစင္ေသာအျခားျခားေသာကင္းစင္ေသာဘုရားရွင္သည္ မုခ်ဧကန္ရွိေနေခ်သည္ထိုသူမွာလူသါး
ဘုရားမျဖစ္ႏိုင္။ေသျခင္းကင္းစင္ေသာထာ၀ရတည္ရွိေနေသာအရွင္ျဖစ္ေပ
မည္ထိုအရွင္သာအမွန္စင္စစ္ ခ၀ပ္ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ အားထားရာ၊ ကိုးကြယ္ရာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ကို ေဂါတမလူသားျမတ္စြာဘုရားရွင္ကလမ္းညႊန္ခဲ့ဟန္တူေလသည္။ 

(သို႕ မဟုတ္ပါက ဤတရားသည္ မည္သည့္ အဓိပါယ္ေဆာင္ပါသနည္း)
ဟုေမးစရာျဖစ္လာေပသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ငါဘုရားကိုမကိုးကြယ္ၾက
နွင့္ ငါသည္ ကိုးကြယ္ရာမဟုတ္၊ မၾကာျမင့္မည္ငါသည္ရုပ္လည္း
ေပ်ာက္၊နာမ္ခႏၵာလည္းေပ်ာက္မည္
တည္း။ငါခ်န္ခဲ့ေသာငါ့တရားေတာ္မ်ားကိုသာ ဆည္းကပ္ အားထားၾက။

ငါ့အား တ၇ားေဒသနာေတာ္မ်ားကို ခ်ီးျမင့္ခဲ့ေသာ"ငါ့ဘုရား ကိုသာ ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ၾကေလာ့ ´´ (သံႏၵယုတ္ကၡာဓမၼာနံနေမၼာေဟာတုက်မ္း )ဤတြင္ ငါ့ဘုရား ဟူသည္ မည္သူနည္း။ေမးစရာျဖစ္လာေပသည္

ဖန္ဆင္းရွင္ရွိေနေၾကာင္းလူသားအသီးသီးထံသို႕အေရာက္မဟာလူသားမ်ား၊တမန္ေတာ္မ်ားမွတဆင့္ ၀ဟီ၊ လမ္းညႊန္ခ်က္၊ဗ်ာဒိတ္ေတာ္မ်ား
ပို႕ခ်ေပးခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ဖန္ဆင္းရွင္ႏွင့္တုပႏိႈင္းျပိဳင္၍ကိုးကြယ္ရာအရွင္ အတုလံ၊ အတုမရွိေခ်။

တမန္ေတာ္အာဒမ္တမန္ေတာ္နူဟ္
္မိုးဇက္၊ေဂါတမ၊ေယရႈ၊မဟာ၀ီရ၊ခရစ္ရွနား၊နွင့္ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေသာ(မိုဟာမဒ္)စျကၤာ၀ဠာခပ္သိမ္း၏ဂရုဏါရွင္
صلي الله عليه وسلمတမန္ေတာ္
သူတို႕အေခၚအရိေမတၱယ်ျမတ္စြာဘုရား )အားလံုးတို႕မွာလာျခင္းေကာင္းေသာ လူသားတမန္ေတာ္မ်ား၊ မဟာလူသားမ်ား၊ ဘုရားသခင္၏ေစတမန္မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ထိုလူသားဘုရားမ်ားမပြင့္ေပၚမွီတည္းကပင္တရားဆိုတာတည္ရွိေန
ေျကာင္း၊ထိုတရားေဒသနာေတာ္မ်ားကိုတကိုယ္ရည္တကာယလိုက္လံရွာေဖြခဲ့ရေၾကာင္းကိုမည္သူမွမျငင္းႏိုင္
ေခ်။ထိုတ၇ားသည္မည္သူ႕ထံမွလာပါသနည္း။မည္သူ႕ထံမွေတာင္းခံရပါသနည္း။(စဥ္းစားျကည့္ပါေတြးေခၚျကည့္)

ထိုတရားကို အလံုးစံု နားလည္ႏိုင္ရန္ သေဗညဳတၱဥာဏ္ေတာ္ကို မည္သူက ေပးသနည္း။ထိုတရားကို ရရွိေစရန္ မည္သူ၏အကူအညီလိုအပ္ပါသနည္း

ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ထို
တရားႏွင့္သေဗညဳတၱဥာဏ္ေတာ္ကိုရရွိရန္ပဥၥသိကၡနတ္သား၏အကူညီကို ယူခဲ့ရသည္။(ကဲြလဲြမႈလံုး၀မရိွပါ)

ျမတ္စြာဘုရားရွင္မွာသံုးဆယ့္တစ္ဘံု
ေသာေ၀ေနယ်သတၱ၀ါအေပါင္းလူ၊
နတ္၊ျဗဟၼာ အေပါင္းထက္ျမတ္သည္ မွန္ေသာ္လည္းထိုအခ်ိန္ကဘုရားရွင္ မျဖစ္ေသးပဲဘု၇ားရွင္အျဖစ္သို့ေရာက္ရွိရန္က်င့္ၾကံအားထုတ္ေနရေသာ သာမန္လူသာျဖစ္၍မိမိက်င့္စဥ္မွား
ယြင္းေနသည္ကိုမဆင္ျခင္မသံုးသပ္ တတ္ေသာေၾကာင့္မုခ်အကူညီယူခဲ့ရ
ေလသည္အျမင္မွန္ရျပီးမွသာဘုရားအျဖစ္သို႕ ေရာက္၏

တမန္ေတာ္ မိုဟာမဒ္၊မုိးဇက္၊ေယရႈႏွင့္ အျခားတမန္ေတာ္မ်ားသည္ထိုတရား
ႏွင့္သေဗညဳတၱညဏ္ေတာ္ကိုရရွိရန္
عليه السلامဂ်ိဗ္႐ာအီလ္
(ဖန္ဆင္းရွင္၏ေစတမန္နတ္သား)
၏ အကူညီကို ယူခဲ့ရသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ လူသားဟူသည္ ျမတ္ေသာ မဟာလူသားမ်ားအပါအ၀င္္ျပီးျပည့္စံုမႈမရွိ၊ဖန္ဆင္းရွင္၏အမွီခိုလိုအပ္
ေၾကာင္းကၽြန္ုပ္တိုဆန္းစစ္သိႏိုင္
္ၾကေလသတည္း။

ဖန္ဆင္းရွင္ အလႅာဟ္သ်ွင္ျမတ္သခင္
သည္သာလ်ွင္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္ျဖစ္
ေျကာင္းကမာၻမွာလူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ
လက္ခံထားျပီးျဖစ္ရာမသိေသးေသာ
လူနည္းစုသိေစရန္တင္ျပျခင္းျဖစ္ျပီး

အလႅာဟ္သ်ွင္တပါးတည္းကိုသာခ၀ပ္ကိုးကြယ္ရျခင္းသည္အစၥလာမ္သာသနာ၏အဓိကသစၥာတရားျဖစ္ျပီး

(ကုရ္အာန္(၅၁း၅၆)တြင္ထိုအသ်ွင္သည္သတၱ၀ါတို့အားအေျကာင္းမဲ႔ဖန္ဆင္းထားေတာ္မူခဲ႔သည္မဟုပ္မိမိအားခ၀ပ္ကိုးကြယ္ရန္ဖန္ဆင္းထါးေတာ္မူျခင္း
ျဖစ္သည္ဟုပါရိွတယ္။ဒီေလာကကမာၻ
မွာလူသားတိုင္းအတြက္ ဖန္ဆင္းရွင္
ကိုသိတက္ဖို ့ရွာေဖြရန္တာ၀န္တရပ္
ပင္ျဖစ္ေသာေျကာင့္တင္ျပအပ္ပါတရ္။

ထို ့ေျကာင့္အစၥလာမ္သာသနာသည္ လူတို ့၏လုပ္က်ံလီဆယ္ထားေသာ က်မ္းတုမ်ားျဖင္းဖဲြ႔စည္းထားေသာသာသနာမဟုပ္ေခ်။စစ္မွန္ေသာသာသနာပင္ျဖစ္ေျကာင္းအသိေပးတင္ျပအပ္ျခင္းနွင့္အစၥလာမ္သာသနာမွျကိုဆိုေန
ပါေျကာင္းေျပာလိုက္ပါရေစ။

Fbမွအညာသားျကီးbroေပးပို ့မႈကို
ျပန္လည္ျဖည့္ဆြက္တင္ျပပါသည္။

Moeyake
Allahအမိန္ ့နဲ႔ကမာၻဟာလည္ေနတရ္‎

ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္ေဂါတမကိုယ္
ေတာ္တိုင္တစ္ဆူတည္းေသာဖန္ဆင္းရွင္တည္ရွိေနသည့္အေၾကာင္းျမြက္ဟ၀န္ခံခ်က္(အေထာက္အထား)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••အဘိဓမၼာက်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၅၂၃ စာပိုဒ္ (၄)ကိုၾကည့္ပါ။ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ကဤသို႕ေဟာၾကား
ေတာ္မူေလသည္။

အ၀ီေႏၵယ် အပေမယ် ဧေကာ ဗုေဒၶါ၀ိပရီ နာမေတာ နတၱိ
အဓိပါယ္က အ၀ီေႏၵယ် အတုလံ
အပေမယ် အတုမရွိ ဧေကာ တစ္ဆူတည္းေသာဗုေဒၶါ၀ိပရီ အရွင္သည္ ( ထာ၀ရ အရွင္သည္ )
နာမေတာ းးး အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္း၊ စားျခင္းေသာက္ျခင္း၊
ေမထုန္မွီ ၀ဲျခင္း စတဲ့ အျခား အျခား
နတၱိ းးးး ကင္းစင္ေတာ္မူ၏။

(ထာ၀ရ ဘုရားရွင္ ) ဆိုသည္မွာ အတုလံ၊ အတုမရွိ (ႏိႈင္းယွဥ္ ျပိဳင္ဘက္ မရွိေခ်)ထိုတစ္ဆူတည္းေသာအရွင္
သည္အိုျခင္း၊နာျခင္း၊ေသျခင္း၊စားျခင္းေသာက္ျခင္းေမထုန္မွီ ၀ဲျခင္း စတဲ့ အျခားေသာ(ဖန္ဆင္းခံလူမ်ားကဲ့သို႕ ) ကင္းစင္ေတာ္မူ၏။

မိတ္ေဆြတို႕့ဤျမတ္စြာဘုရားေဟာ
ၾကားခဲ့ေသာတရားကိုၾကည့္မည္ဆို
လွ်င္အိုနာေသျခင္းစားေသာက္ျခင္း ကာမတဏွာကင္းစင္ေသာအျခားျခားေသာကင္းစင္ေသာဘုရားရွင္သည္ မုခ်ဧကန္ရွိေနေခ်သည္ထိုသူမွာလူသါး
ဘုရားမျဖစ္ႏိုင္။ေသျခင္းကင္းစင္ေသာထာ၀ရတည္ရွိေနေသာအရွင္ျဖစ္ေပ
မည္ထိုအရွင္သာအမွန္စင္စစ္ ခ၀ပ္ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ အားထားရာ၊ ကိုးကြယ္ရာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ကို ေဂါတမလူသားျမတ္စြာဘုရားရွင္ကလမ္းညႊန္ခဲ့ဟန္တူေလသည္။

(သို႕ မဟုတ္ပါက ဤတရားသည္ မည္သည့္ အဓိပါယ္ေဆာင္ပါသနည္း)
ဟုေမးစရာျဖစ္လာေပသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ငါဘုရားကိုမကိုးကြယ္ၾက
နွင့္ ငါသည္ ကိုးကြယ္ရာမဟုတ္၊ မၾကာျမင့္မည္ငါသည္ရုပ္လည္း
ေပ်ာက္၊နာမ္ခႏၵာလည္းေပ်ာက္မည္
တည္း။ငါခ်န္ခဲ့ေသာငါ့တရားေတာ္မ်ားကိုသာ ဆည္းကပ္ အားထားၾက။

ငါ့အား တ၇ားေဒသနာေတာ္မ်ားကို ခ်ီးျမင့္ခဲ့ေသာ”ငါ့ဘုရား ကိုသာ ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ၾကေလာ့ ´´ (သံႏၵယုတ္ကၡာဓမၼာနံနေမၼာေဟာတုက်မ္း )ဤတြင္ ငါ့ဘုရား ဟူသည္ မည္သူနည္း။ေမးစရာျဖစ္လာေပသည္

ဖန္ဆင္းရွင္ရွိေနေၾကာင္းလူသားအသီးသီးထံသို႕အေရာက္မဟာလူသားမ်ား၊တမန္ေတာ္မ်ားမွတဆင့္ ၀ဟီ၊ လမ္းညႊန္ခ်က္၊ဗ်ာဒိတ္ေတာ္မ်ား
ပို႕ခ်ေပးခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ဖန္ဆင္းရွင္ႏွင့္တုပႏိႈင္းျပိဳင္၍ကိုးကြယ္ရာအရွင္ အတုလံ၊ အတုမရွိေခ်။

တမန္ေတာ္အာဒမ္တမန္ေတာ္နူဟ္
္မိုးဇက္၊ေဂါတမ၊ေယရႈ၊မဟာ၀ီရ၊ခရစ္ရွနား၊နွင့္ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေသာ(မိုဟာမဒ္)စျကၤာ၀ဠာခပ္သိမ္း၏ဂရုဏါရွင္
صلي الله عليه وسلمတမန္ေတာ္
သူတို႕အေခၚအရိေမတၱယ်ျမတ္စြာဘုရား )အားလံုးတို႕မွာလာျခင္းေကာင္းေသာ လူသားတမန္ေတာ္မ်ား၊ မဟာလူသားမ်ား၊ ဘုရားသခင္၏ေစတမန္မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ထိုလူသားဘုရားမ်ားမပြင့္ေပၚမွီတည္းကပင္တရားဆိုတာတည္ရွိေန
ေျကာင္း၊ထိုတရားေဒသနာေတာ္မ်ားကိုတကိုယ္ရည္တကာယလိုက္လံရွာေဖြခဲ့ရေၾကာင္းကိုမည္သူမွမျငင္းႏိုင္
ေခ်။ထိုတ၇ားသည္မည္သူ႕ထံမွလာပါသနည္း။မည္သူ႕ထံမွေတာင္းခံရပါသနည္း။(စဥ္းစားျကည့္ပါေတြးေခၚျကည့္)

ထိုတရားကို အလံုးစံု နားလည္ႏိုင္ရန္ သေဗညဳတၱဥာဏ္ေတာ္ကို မည္သူက ေပးသနည္း။ထိုတရားကို ရရွိေစရန္ မည္သူ၏အကူအညီလိုအပ္ပါသနည္း

ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ထို
တရားႏွင့္သေဗညဳတၱဥာဏ္ေတာ္ကိုရရွိရန္ပဥၥသိကၡနတ္သား၏အကူညီကို ယူခဲ့ရသည္။(ကဲြလဲြမႈလံုး၀မရိွပါ)

ျမတ္စြာဘုရားရွင္မွာသံုးဆယ့္တစ္ဘံု
ေသာေ၀ေနယ်သတၱ၀ါအေပါင္းလူ၊
နတ္၊ျဗဟၼာ အေပါင္းထက္ျမတ္သည္ မွန္ေသာ္လည္းထိုအခ်ိန္ကဘုရားရွင္ မျဖစ္ေသးပဲဘု၇ားရွင္အျဖစ္သို့ေရာက္ရွိရန္က်င့္ၾကံအားထုတ္ေနရေသာ သာမန္လူသာျဖစ္၍မိမိက်င့္စဥ္မွား
ယြင္းေနသည္ကိုမဆင္ျခင္မသံုးသပ္ တတ္ေသာေၾကာင့္မုခ်အကူညီယူခဲ့ရ
ေလသည္အျမင္မွန္ရျပီးမွသာဘုရားအျဖစ္သို႕ ေရာက္၏

တမန္ေတာ္ မိုဟာမဒ္၊မုိးဇက္၊ေယရႈႏွင့္ အျခားတမန္ေတာ္မ်ားသည္ထိုတရား
ႏွင့္သေဗညဳတၱညဏ္ေတာ္ကိုရရွိရန္
عليه السلامဂ်ိဗ္႐ာအီလ္
(ဖန္ဆင္းရွင္၏ေစတမန္နတ္သား)
၏ အကူညီကို ယူခဲ့ရသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ လူသားဟူသည္ ျမတ္ေသာ မဟာလူသားမ်ားအပါအ၀င္္ျပီးျပည့္စံုမႈမရွိ၊ဖန္ဆင္းရွင္၏အမွီခိုလိုအပ္
ေၾကာင္းကၽြန္ုပ္တိုဆန္းစစ္သိႏိုင္
္ၾကေလသတည္း။

ဖန္ဆင္းရွင္ အလႅာဟ္သ်ွင္ျမတ္သခင္
သည္သာလ်ွင္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္ျဖစ္
ေျကာင္းကမာၻမွာလူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ
လက္ခံထားျပီးျဖစ္ရာမသိေသးေသာ
လူနည္းစုသိေစရန္တင္ျပျခင္းျဖစ္ျပီး

အလႅာဟ္သ်ွင္တပါးတည္းကိုသာခ၀ပ္ကိုးကြယ္ရျခင္းသည္အစၥလာမ္သာသနာ၏အဓိကသစၥာတရားျဖစ္ျပီး

(ကုရ္အာန္(၅၁း၅၆)တြင္ထိုအသ်ွင္သည္သတၱ၀ါတို့အားအေျကာင္းမဲ႔ဖန္ဆင္းထားေတာ္မူခဲ႔သည္မဟုပ္မိမိအားခ၀ပ္ကိုးကြယ္ရန္ဖန္ဆင္းထါးေတာ္မူျခင္း
ျဖစ္သည္ဟုပါရိွတယ္။ဒီေလာကကမာၻ
မွာလူသားတိုင္းအတြက္ ဖန္ဆင္းရွင္
ကိုသိတက္ဖို ့ရွာေဖြရန္တာ၀န္တရပ္
ပင္ျဖစ္ေသာေျကာင့္တင္ျပအပ္ပါတရ္။

ထို ့ေျကာင့္အစၥလာမ္သာသနာသည္ လူတို ့၏လုပ္က်ံလီဆယ္ထားေသာ က်မ္းတုမ်ားျဖင္းဖဲြ႔စည္းထားေသာသာသနာမဟုပ္ေခ်။စစ္မွန္ေသာသာသနာပင္ျဖစ္ေျကာင္းအသိေပးတင္ျပအပ္ျခင္းနွင့္အစၥလာမ္သာသနာမွျကိုဆိုေန
ပါေျကာင္းေျပာလိုက္ပါရေစ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: