မြတ္စလင္ႏွင့္ အာရဗ္ကမၻာအတြက္ ပထမဆုံးျဖစ္လာမည့္ ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္ေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး ေဂ်ာ္ဒန္မင္းသား ဇုိက္ဒ္အလ္ဟူစိုင္ ၏ အတၳဳပၸတိၱအက်ဥ္း …

ဇြန္ ၁၈၊ ၂၀၁၄| စိုင္ဖုလႅာဟ္(Myanmar Muslim Media )တင္ျပသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔က ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင္ ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္ေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးအျဖစ္ ေဂ်ာ္ဒန္မင္းသား ဇိုက္ဒ္အလ္ဟူစိုင္ကို အတည္ျပဳေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္သည္။

လက္ရွိ မဟာမင္းႀကီးျဖစ္သူ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံမွ နာဗီပီေလး၏ ေနရာတြင္ တာ၀န္ဆက္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ စက္တင္ဘာ ၁ရက္ေန႔မွစ၍ သက္တမ္း ၄ ႏွစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဇိုက္ဒ္သည္ မြတ္စလင္ႏွင့္ အာရဗ္ကမၻာတြင္ ပထမဆုံးေသာ ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္ေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးျဖစ္လာသည္။ ထိုိ႔ျပင္ အာရွတိုက္သားမ်ားအနက္လည္း ပထမဆုံး ျဖစ္သည္။

ဇိုက္ဒ္သည္ ဘန္ကီမြန္းႏွင့္အၿပိဳင္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ရာထူးအတြက္ အမည္စာရင္း ေပးသြင္းခံရသူျဖစ္ၿပီး အာရွသား ႏွစ္ဦးအနက္ ေတာင္ကိုရီးယားမွ ဘန္ကီမြန္းက အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္လာ သည္။ ယခုအခါ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီးမြန္း၏ အမည္စာရင္းေပးသြင္းမႈျဖင့္ ဇိုက္ဒ္ကုိ လူ႕အခြင့္ေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မင္းသား ဇိုက္ဒ္အလ္ဟူစိုင္၏ profile အက်ဥ္း
——————————————-
မင္းသား ဇိုက္ဒ္ဘင္ ရအဒ္ဇိုက္ဒ္အလ္ဟူစိုင္ကို အီရတ္ႏွင့္ ဆီးရီးယားေတာ္၀င္မိသားစုမွ မင္းသား ဇိုက္ဒ္ဘင္ ရအဒ္ႏွင့္ ဆြီဒင္လူမ်ိဳး မိခင္ျဖစ္သူတုိ႔မွ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံ အမၼန္ၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားသည္။

ၿဗိတန္တြင္ ေက်ာင္းတက္ၿပီး ၁၉၈၇ တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ ဂၽြန္ေဟာ့ပ္ကင္းတကၠသိုလ္မွ B.A ဘြဲ႕ရခဲ့သည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ကမ္းဘရစ္ဂ်္တကၠသိုလ္မွ Ph.D ဘြဲ႕ရခဲ့သည္။

မင္းသားဇိုက္ဒ္သည္ ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံ၏ ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ အၿမဲတမ္းကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ၿပီး ယင္းရာထူးကို ၂၀၀၀-၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ေျခာက္ႏွစ္ခြဲ တာ၀န္ထမ္းခဲ့ဖူးသည္။ ၁၉၉၆-၂၀၀၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ သံအမတ္အဆင့္ျဖင့္ ကုလသမဂၢလက္ေထာက္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၇-၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ေဂ်ာ္ဒန္သံအမတ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဌာေနမဟုတ္ေသာ မကၠဆီကို ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ သံအမတ္အျဖစ္ပါ ပူးတြဲထမ္းေဆာင္သည္။

၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ကုလသမဂၢလုံၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ပိတ္ဆုိ႔ျပစ္ဒဏ္ခတ္ခံရေသာ ကြန္ဂိုႏွင့္ လိုင္ဘီးရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံအေရးေဆာင္ရြက္ေသာ ၁၅၃၃ ႏွင့္ ၁၅၂၁ ေကာ္မတီ၏ အႀကီးအကဲအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ ၎သည္ ႏ်ဴကလီးယားလုံၿခံဳေရးအဖြဲ႕တြင္ ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံ၏ ကုိယ္စားလွယ္လည္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၂ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔ထိတြင္ လိုင္ဘီယားႏုိင္ငံ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံအစီအစဥ္အတြက္ ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈေကာ္မရွင္၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္လည္း ႏုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္ခုံ႐ုံး၏ တရားလိုေရွ႕ေန ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီ၏ သဘာပတိျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၁၉၉၆ -၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္ခုံရုံး (ICC) တြင ္ေအာက္ပါက႑မ်ားတြင္ သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၂၀၀၂-၂၀၀၅ တြင္ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ား ညီလာခံတြင္ သဘာပတိအျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည္။
၁၉၉၉-၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ီႏိုဆိုက္၊ စစ္ရာဇ၀တ္ႏွင့္ လူသားျဖစ္တည္မႈအေပၚက်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအပါအ၀င္ လူစုျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္း က်ဴးလြန္မႈမ်ားကိစၥ တရားမ၀င္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းက႑တြင္ သဘာပတိအျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည္။
၂၀၁၀ ဇြန္လတြင္ ကမ္ပလာၿမိဳ႕ရွိ ေရာမဥပေဒ၏ က်ဴးေက်ာ္ရန္စမႈဆုိင္ရာရာဇ၀တ္ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္သုံးသပ္သည့္ အစည္းအေ၀း၌္ သဘာပတိအျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည္။

၁၉၉၆-၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢတြင္ရွိစဥ္က ကုလသမဂၢအမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြေကာ္မတီ(UNIFEM)၏ အႀကံေပးေကာ္မတီတြင္ သဘာပတိအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၂၀၀၄-၂၀၀၆ ခုႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းေရး တပ္ဖြဲ႕၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အလြဲသုံးစားျပဳမႈႏွင့္ ေစာ္ကားမႈေရးရာအတြက္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အႀကံေပးျဖစ္ခဲ့သည္။

၁၉၉၄-၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ယူဂိုစလားဘီးယားႏုိင္ငံရွိ္ ကုလသမဂၢလုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕႐ုံး၌ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာအရာရွိအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ “ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအတြင္းမွ အေမရိကန္အသိုင္းအ၀ိုင္း”၏ ၁၀၂ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားတြင္ “တိုင္းျပည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိးရန္”အေၾကာင္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

မင္းသားဇိုက္ဒ္သည္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအစီရင္ခံစာအတြက္ အႀကံေပးေကာင္စီ၀င္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ၿပီး သမုိင္းဆိုင္ရာတရားမွ်တမႈႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအင္စတိက်ဴ၏ အႀကံေပးေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ဂ်နီဗာအေျခစိုက္ ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးအျဖစ္ နာဗီပီေလး၏ ရာထူးေနရာတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ လူ႕အခြင့္ေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းႀကီး ရာထူးကို လာမည့္ စက္တင္ဘာ ၁ရက္ေန႔မွ စတင္ ထမ္းေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

မင္းသားသည္ UNICEF တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အေမရိကန္အမ်ိဳးသမီး ဆာရာဘတၱလာႏွင့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္၌ အိမ္ေထာင္က်ၿပီး သားသမီး (၃)ဦး ထြန္းကားခဲ့သည္။

– စိုင္ဖုလႅာဟ္(Myanmar Muslim Media )တင္ျပသည္။
Ref : Wikipedia & News

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: