သူရဦးေရႊမန္း၏ရခုိင္အေရးအခင္းပါ၀င္ပတ္သက္မႈ

ကမာၻေက်ာ္ ရခုိင္ျပည္မြတ္ဆလင္မ်ိဳးျပဳတ္သန္႔စင္ေရးစီ မံကိန္းမွာ ေနာက္ကြယ္က စနစ္တက်ကုိင္တြယ္ခဲ့သည့္ ဗ်ဴဟာမႈးမ်ားထဲမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္း သူရဦးေရႊမန္း တစ္ေယာက္ လည္းလက္သံေျပာင္တဲ့အခန္းက႑ကပါ ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း report တစ္ေစာင္ CIA သုိ႔တင္သြင္းခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္းသည္ အစက ထဲထဲ၀င္၀င္ပါလုိ ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ဗုိလ္သန္းေရႊအုပ္စုက ဖိအားေပး ခဲ့ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ သမၼတရာထူးမက္လံုး မ်ား ျဖင့္ တာ၀န္ေပး လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့သည္ဟုလည္း အစီရင္ခံစာမွာ ေဖၚျပထားပါ သည္။ ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္း ပါ၀င္ပတ္သက္ပံုကုိ …
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္း၏ အမိန္႔မ်ားကုိ လက္ေတြ႔က်က်စီမံကြတ္ကဲရသူက ဗိုလ္ေရႊမန္း၏ လက္ရင္းတပည့္ မုိးေက်ာ္ေဇာ (လံုမေလးေဟာ္တယ္မန္ေနဂ်ာ)ဆုိသူျဖစ္ျပီး၊ ရန္ကုန္မွာေနထုိင္သူျဖစ္ေသာ္လည္း၊ စေန ႏွင့္ တနဂၤေႏြ ပိတ္ ရက္ႏွစ္ ရက္ကုိသံတြဲမွာေနထုိင္ျပီးစီမံသည္ဟုေဖၚျပထားသည္။

အဆုိပါ မုိးေက်ာ္ေဇာ ဆုိသူမွ ပုလဲေက်ာင္း(ဂ်ိေတၱာေက်းရြာ)၊ သိမ္ကုန္းေက်ာင္း(ဘိုကုန္း)၊ ေညာင္ပင္သာ ေက်ာင္း၊ အန္ေတာ္ေက်ာင္း တုိက္မ်ားက ေက်ာင္းထုိင္မ်ားျဖင့္ပူးေပါင္း၍ သံတြဲ၊ ေက်ာက္ျဖဴအေရးခင္းမ်ားကုိ ထုိေက်ာင္း မ်ားမွ တဆင့္ညႊန္ၾကားေၾကာင္းေဖၚျပထားသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ေတာင္ ပုိင္းျမိဳ႕ မ်ားျဖစ္ေသာ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ေျမပံု၊ ေက်ာင္နီေမာ္၊ ရမ္းျဗဲ စသည့္ျမိဳ႕မ်ားမွ ရခုိင္ မ်ားက အေရးအခင္းဦးေဆာင္သူမ်ားကုိ ထုိေက်ာင္းမ်ား တြင္စု႐ံုးေစျပီး လုိအပ္သည္ တုိ႔ကုိ အေသးစိတ္ညႊန္ၾကားေၾကာင္ေဖၚျပထားသည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ မိုးေက်ာ္ေဇာဆုိ သူမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ျပီး၊ ယၡဳအပတ္ စေန႔၊ တနဂၤေႏြေန႔ထိ မုိးေက်ာ္ေဇာ မွာ သံတြဲျမိဳ႕တြင္ရွိေနဆဲျဖစ္ျပီး၊ ၎ႏွင့္ပတ္သက္ေသာကြင္းဆက္မ်ားကုိေနာင္မွာ ဆက္လက္ေဖၚျပသြားမည္။ CB ဘဏ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအုပ္စု၊ အျခားခ႐ုိနီမ်ား အခန္းက႑ကုိလည္း သမုိင္းအသစ္အုပ္စုက လက္လွမ္း မွီသလုိေဖၚျပ သြား ပါဦးမည္။အစီရင္ခံစာတြင္ ဗုိလ္ေရႊမန္း၊ မုိးေက်ာ္ေဇာ၊ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းၾကီးမ်ား ႏွင့္ အျခား ရခုိင္အၾကမ္းဖက္သမားသံုးဆယ္ခန္႔တုိ႔၏ကုိယ္ေရးရာဇ၀င္မ်ားကုိပူးတြဲတင္ျပထားျပီး စာမ်က္ႏွာ ၂၀၀ ခန္႔ရွိ သည္။

ဂ်ိေတၱာေက်းရြာသည္ တံငါရြာကေလးျဖစ္ျပီး၊ ယခင္က သံတြဲဇာတိရခုိင္မ်ားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းျဖင့္ သာယာစုိေျပ ေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္းခ်မ္း ေသာရြာကေလးျဖစ္သည္။ ေနာင္မွာ ေက်ာ့ပုိက္လုပ္ငန္းျဖင့္ငါဖမ္းလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္လာ ေသာေၾကာင့္ၾကီးပြားခ်မ္းသာလာခဲ့ၾကသည္။ ေက်ာ့ပုိက္၏သဘာ၀အရ ပုိက္လုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ လူအင္အား (၃၀)ခန႔္အသံုးျပဳရျပီး လုပ္သားမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ေပါက္ေတာ၊ စစ္ေတြ၊ မင္းျပား၊ ေျမာက္ဦး တုိ႔မွ အေနာက္သားရခုိင္တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ ရြာခံမ်ားက အဆုိပါေျပာင္းေရႊ႕လာေသာ အလုပ္သမားမ်ားကုိ (ရခုိင္သား)မ်ားဟု ေခၚေ၀ၚၾကျပီး၊ ရြာခံမ်ားမွာ ဗမာစကားေျပာရခုိင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အဆုိပါေက်ာ့ပုိက္လုပ္ငန္း ကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ဂ်ိေတၱာရြာတြင္ ရခုိင္သားသံုးေသာင္းမွာ ငါးေသာင္းထိရွိေနခဲ့ျပီျဖစ္ျပီး၊ သံတြဲအေရးအခင္းကုိ လည္းေကာင္းတုိ႔ျဖင့္ဖန္တီးသည္ဟုသိရသည္။

သမုိင္းအသစ္ ခရီးအစ
ဇြန္လ (၂၂) ရက္၊ ၂၀၁၄။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: