ဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္မႈ ေနာက္ကြယ္က လုယက္သူေတြကို သီရိလကၤာရဲက ဖမ္းဆီး

ရမသြာန္ ဥပုသ္လ မတုိခင္င္ မတည္ျငိမ္မႈေတြ ပိုျပီးျဖစ္လာမွာ ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း မြတ္စလမ္င္ လူနည္းစုက ေဖၚထုတ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္း နဲ႕ လုယက္မႈ ေတြမွာ အဓိက ပါဝလင္ႈံ႕ေဆာ္ခဲ့တယ္လို႔ ယူဆရတဲ့ သူေတြကို သီရိလကၤာရဲ က ဖမ္းဆီးခဲ့တယ္လုိ႔ ေစေနန႔က အရာရွိတစ္ေယာက္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ မြတ္စလမ္င္ ဆန္႔က်င္ေရး အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေတြနဲ႕ တုိ္ရကိုက္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ ေနတဲ့သူ စုစုေပါင္း ၈ ဦးကို ဒီတစ္ပတ္အတြင္း မွာ ဖမ္းဆီးခဲ့ျပီး အၾကမ္းဖက္မႈေတြျဖစ္ပြားစဥ္က ပစ္မွတ္ထားတုိက္ခိုက္ခံခဲ့ရတဲ့ ဆုိင္ ၂ဆိုင္ က ေက်ာက္မ်က္နဲ႕ လက္ဝ္ရတတနာ ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္သိမ္းဆည္းခဲ့ေၾကာင္း ရဲမ်ားက   ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။

” စီစီတီဗြီ ကမင္ရာေတြရဲ႕ နဲ႕ မၾကာေသးခကင္မွ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ ရဲေထာက္လွမ္းေရးကြန္ယက္ ေတြရဲ႕ အကူအညီနဲ႕ တရားခံေတြကို လုရာပါ ပစၥည္းေတြနဲ႕ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဖမ္းဆီးႏုိခင္ဲ့ ပါတယ္” လို႔ အၾကီးတမ္းရဲအုပ္ အသူလ ဝိရဆဂင္ိ က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္မႈေတြက ကမ္းရိုးတမ္း အပမ္းေျဖစခန္းျမိဳ႕ ျဖစ္တဲ့ အလုပ္ဂမ ျမိဳ႕ကစခဲ့ျပီး အနီးမွာရွိတဲ့ အျပည္ျပည္ဆုိရင္ာ ႏုိငင္ံျခား အပမ္းေျဖစခမး္ျမိဳ႕ေတြျဖစ္တဲ့ ဘာရူဝါလ နဲ႕ ဘန္တိုတာ ျမိဳ႕ေတြကို ပ်ံႏွံသြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ဝ္ရတတနာ ဆိုင္ေတြေကန လုယက္သြားခဲ့ တဲ့ ရူပီ ၁ သန္းခြဲ (ေအမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၅ဝဝ ) ေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိတဲ့ လက္ဝ္ရတတနာေတြကို ျပန္လည္ ေဖၚထုတ္သိမ္းဆည္ းႏုိ ခင္ဲ့ပါ တယ္လုိ႔ ဝိရဆဂင္ိ က ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။

တရားဝခင္န္႔မွန္းမႈေတြအရ ရူပီး သန္း ၂ဝဝ ဖိုး ပ်က္ဆီးခဲ့ျပီး လူ ၄ ဦးအသက္ဆံုးရႈံးခဲ့ရကာ လူ ၈ဝ ဒ္ရဏာရရွိခဲ့ပါသည္။ ယင္းဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္မႈသည္ သီရိလကၤာႏိုငင္ံ တြင္ ဆယ္စုႏွစ္ အတြင္း အဆိုးရြားဆံုး ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈၾကီးျဖစ္ပါသည္။

သီရိလကၤာ သတင္းဌာနမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္ေအရး အုပ္စုမ်ားက တုိင္းျပည္လူဦးေရ စုစုေပါင္း သန္း ၂ဝ ၌ ၁ဝရာခိုင္းႏႈန္း ပါဝင္ေသာ မြတ္စလမ္င္ မ်ား အား ဗုဒၶဘာသာ အၾကမး္ဖက္ လူအုပ္ၾကီး မွ တုိက္ခုိက္ေသာ ျဖစ္စဥ္တြင္ ရဲမ်ားက အကာအကြယ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲခဲ့ပါသည္။

ရဲမ်ားဖေက္ကတာ့ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈေတြ အရ ဘာသာေရး ဆုိရင္ာ တင္းမာမႈေတြျဖစ္ပြားေစဖုိ႔ လႈံေဆာ္ခဲ့တဲ့ ရာဇဝတ္မႈဆုိရင္ာ ေအထာက္အထားေတြ အခုိအင္မာရွိတယ္ လို႔ ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ ္။ ေအစာပိုင္းက သံသယ ရွိတဲ့ သူ ၅၅ ဦးကိုဖမ္းဆီးခဲ့ျပီး အဲဒီ ဖမ္းဆီးခံရတဲ့ အထဲမွာ ဗုဒၶဘာသာ ေရာ မြတ္စလမင္္ေတြပါ ပါဝခင္ဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီတစ္ပတ္အတြင္း ဖမ္းဆီးခဲ့တဲ့ ၈ ေယာေက္ကတာ့ လုယက္မႈေတြ နဲ႕ ဆုိင္ေတြကိုတုိက္ခုိက္ဖ်က္ဆီးမႈ ေတြမွာ ပါဝခင္ဲ့သူေတြကို ပထမဆံုးအၾကိမ္ အျဖစ္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေၾကျငာခ်က္က မြတ္စလမ္င္ အဖြဲ႔ ၄၈ ခုရဲ႕ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ့ သီရိလကၤာ မြတ္စလမ္င္ ေကာစင္ီရဲ႕ ရဲခ်ဳပ္ N.K လန္ကာခြန္ ထံေပးပို႔တဲ့ အသနားခံလႊာ ေအပၚ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဖက္ မွ ေအရး ယူေဆာရင္ြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ျမင့္ျမတ္တဲ့ လ ရမသြာန္ ဥပုသ္လ အတြင္း သူတို႔ လူနည္းစုေတြ ကို ထပ္ျပီး အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခံရမဲ့ ေအရး နဲ႕ ပတ္သက္ျပီး စိုးရိမ္မႈေတြကို အဲဒီအသနားခံလႊာမွာ ေဖၚျပခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

သီရိလကၤာမြတ္စလင္မ္ ေကာစင္ီက ” မြတ္စလမ္င္ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းနဲ႕ တျခား လူနည္းစုေတြ တုိက္ခိုက္ခံခဲ့ရတဲ့ အဓိကေအၾကာင္းရင္းေတြကို ေဖၚထုတ္ခဲ့ျခင္း မရွိတဲ့ ေအပၚ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ စိုးရိမ္မႈေတြ ရွိပါတယ္ ဒီ့အျပင္ တရားဥေပဒစိုးမိုးမႈ အတြက္လည္း သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ ေအရးယူေဆာရင္ြက္ မႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္ ” လုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ ္။

ေနာက္ထပ္တိုက္ခုိက္ခံရမဲ့ ေအရး စိုးရိမ္တဲ့အတြက္ ရမသြာန္လကို အျဖစ္ပဲ က်င္းပမယ္လုိ႔ N.M အမီးန္ က AFP သတင္းဌာနကိုေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ အပတ္က ဗုဒၶဘာသာ အၾကမ္းဖက္သမားေတြရဲ႕ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္မႈေတြကို ဆန္႔က်တင္ဲ့ ေအနနဲ႕ မြတ္စလမ္င္ ပိုဆင္ုိတင္ဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို ပိတ္ျခင္းအားျဖင္ ဆႏၵျပပြဲတ္ ရစပ္ ကို ျမိဳ႕ေတာ္ သီရိလကၤာမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

မြတ္စလမင္္ေတြသာမက အလယ္အလတ္က်တဲ့ ဗုဒၶဘာသာအမ်ားစုကလည္း အစိုးရ ပိုင္းက ထိပ္တန္းအရာရွိေ တြရဲ႕ မ်က္ႏွာသာေပးခံရတဲ့ BBS လုိ႔ ေခၚတဲ့ ဗုဒၶစြမ္း အားရွင ္အဖဲြ႕ကို ေအရးယူသြားဖုိ႔ ဖိအားေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။

Ref : cna ဘာသာျပန္ – ႏိုင္ဦး(Myanmar Muslim
Media) Photo – AFP

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: