ဂ်ီဟာဒ္ဆိုသည္မွာ (Jihad in Islam)

ဂ်ီဟာဒ္ဆိုသည္မွာ၊မူစလင္ေတြကမူစလင္မဟုတ္သူေတြအေပၚမတရားဆင္ႏြဲေသာတိုက္ခိုက္မူဟုလူျပိန္း

အမ်ားစုကလြဲမွားစြာနားလည္းထားၾကသည္။

ဂ်ီဟာဒ္ဆိုသည္မွာ၊မေကာင္းဆိုးဝါးႏွင့္မတရားမူအင္းအားျပင္းထန္းလာျပီးအမွန္တရာအေပၚလြမ္းမိုးလာေသာ

အခါမိမိအသက္ကိုပဓါနမထားဘဲအမွန္တရားတြက္ခုခံတိုက္ခိုက္ျခင္းကိုသာ”ဂ်ီဟာဒ္”ဟုေခၚ သည္။ လိုအပ္လ်င္

မေကာင္းဆိုးဝါးကိုတိုက္ခိုက္ရာတြင္အၾကမ္းနည္းကိုလည္းသံုးရသည္။
တိုင္းျပည္တစ္ခု၏လံုျခံဳေရးအတြက္သူခိုး၊လူဆိုး၊ရာဇဝတ္ေကာင္မ်ားအားဖမ္းဆီးအေရးယူေသာရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္

လည္း”ဂ်ီဟာဒ္”တစ္မ်ိဳးကိုလုပ္ျခင္းျဖစ္ျပီး၊ရဲမ်ားသည္သူခိုး၊လူဆိုး၊ရာဇဝတ္ေကာင္မ်ား အတြက္   လက္နက္ကိုင္

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ဂ်ီဟာဒ္ျပဳလုပ္သူ”မူဂ်ာဟိဒ္”ႏွင့္”ရဲတပ္ဖြဲ႕”တို႔၏ျခားနားမူမွာ၊မူဂ်ာဟိဒ္ေတြကအမွန္တရားအတြက္အသက္ကိုပဓါန

မထားဘဲခုခံတိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္ျပီး၊ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားကအဂတီလိုက္စားျပီးမိမိအသက္အတြက္ႏွင့္စားဝတ္ေနေရးအဆင္ေျဖေရး

အတြက္ေငြရွာencounterလုပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ထိုေၾကာင့္ျမန္မာ့ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏လုပ္ရပ္ကဂ်ီဟာဒ္မေျမာက္ေပ။

လူသားတစ္ဦးကိုသတ္ျဖတ္ျခင္းသည္လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုလံုးကိုသတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္တူသည္ဟူအစၥလာမ္၏ပညတ္ခ်က္

အရလူသားတစ္ဦးမည့္သည့္ဘာသာဝင္ျဖစ္ေစအေၾကာင္းမဲ႔တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ လ်င္လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုလံုးအေပၚ

က်ဴးလြန္ရာေရာက္သည္။သို႔ေသာ္အျပစ္မဲ႔အမ်ားစုကိုကာကြယ္ဖို႔အတြက္မေကာင္း

ဆိုးဝါးႏွင့္လူသတ္သမားမ်ားအေပၚဂ်ီဟာဒ္ဆင္ႏြဲေၾကျငာခြင့္ရွိသည္။ထိုေၾကာင့္ဂ်ီ ဟာဒ္ေၾကာ္ျငာျခင္းသည္တရားဥပေဒ

ရွိျပီးမွႏ္ကန္ေသာအစိုးရႏွင့္ယဥ္ေက်းေသာအသိုင္းအဝိုင္းကိုတာ္လွန္ရာမေရာက္ဘဲအားေပးကူညီရာေရာက္သည္။

By Alison John.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: