ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး သိေစလို

လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားတြင္ တာဝန္အရွိဆုံးမွာ နိုင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္သည္ တိုင္းျပည္၏ အာဏာ ကုန္လႊဲအပ္ျခင္း ခံရသူ သမၼတသည္ ထိုသို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ မိမိ၏ အမိန္႔အာဏာကို သုံး၍လည္းေကာင္းမိမိလက္ေအာက္ ခံ   တိုင္းျပည္ပိုင္ စစ္တပ္ကို အသုံးျပဳ၍ လည္းေကာင္းအေျခအေနမ်ားကို ျငိမ္သက္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးသင့္သည္။ တိက်ျပတ္သားေသာ မင္းမိန္႔ႏွင့္ ခိုင္လံုမႈရွိေသာ ဥပေဒကို အသုံးခ်၍ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လူစုလူေဝးမ်ားကိုလည္းေကာင္းတိုင္းျပည္ဆူပူေစ ရန္လႈံ႕ေဆာ္ေသာ ရဟန္း ရွင္လူႏွင့္ မီဒီယာမ်ားကို ထိုက္တန္ေသာ မင္းျပစ္မင္းဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္သင့္ပါသည္။ ယၡဳကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို သုံးသပ္ၾကည့္လွ်င္ အုပ္ခ်ဴပ္သူအစိုးရႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒကို မေထမဲ႔ျမင္ျပဳရာၾကျပီး တိုင္းျပည္၏ေရွ႕အနာဂတ္ လမ္းစဥ္ ျဖစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီ နိုင္ငံေတာ္သစ္ကို ပ်က္ဆီးေစရန္ တမင္ၾကံရြယ္ေနၾကသည္ဟု သုံးသပ္မိပါသည္။ ထို႔ျပင္ လာမည့္ ၂၀၁၅ခုနွစ္ တိက်ေသာ အစိုးရအသစ္ ဖြဲ႕စည္းရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုလည္း ပ်က္စီးေစရန္ တမင္ဖန္တီးေနၾကသည္ဟု သုံးသပ္မိပါ သည္။

ယၡဳအစိုးရအေနႏွင့္ တိုင္းျပည္၏ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တမင္ဖ်က္စီးေနသည္ဟုလည္း ျမင္မိပါသည္၊ ထိုကဲ႔သို႔ ျဖစ္ ရပ္ မ်ားသည္ သမၼတၾကီး၏ အဓိကရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေႏွာက္ယွက္ဟန္႔တားေနေစသလို နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ဂုဏ္ပုဒ္ကို လည္း   ေသး သိမ္ေစပါသည္။
ကမာၻ႕အလယ္တြင္ နိုင္ငံေတာ္၏ ျပ႒ာန္းသာသနာေတာ္ကို အေရာင္ေမွးမွိန္ေစရုံသာမက ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားကိုပါ အထင္အျမင္ေသးသိမ္းေစပါသည္။

တိုင္းျပည္ကိုတိုးတက္ေျပာင္းလဲေစခ်င္ေသာ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ေစတနာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ဖီဆန္၍လည္းေကာင္း ေစာ္မႈျပဳ၍လည္းေကာင္း လူထုအုံၾကြျပီး တိုင္းျပည္မျငိမ္မသက္မႈႏွင့္ လူမ်ိဴးေရးအၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ေစရန္ လႈံ႕ေဆာ္ေနေသာ ရဟန္းရွင္လူႏႈင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို
ထိေရာက္စြာ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ကိုယ္တိုင္မွ ကိုင္တြယ္စစ္ေဆးေျဖရွင္းအေရးယူသင့္ပါသည္။

ယၡဳအခါတြင္ ျငိမ္းခ်မ္း၍တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈကို ေရွ႕ရႈလုပ္ေဆာင္ေနေသာ နိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး၏ လက္ထက္တြင္ တိုင္းျပည္တခုလုံး ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ား မ်ားျပားလာသလို တိုင္းျပည္တခုလုံး မျငိမ္မသက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚကာ တိုးတက္မလာပဲ
ဆုတ္ယုတ္လာေနသည့္အေျခအေနမ်ားကို အျမန္ဆုံးျပန္လည္ထိန္းသိမ္းရန္မွာ နိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး၌ အထူးတာဝန္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္အခ်ဴပ္အခ်ာအာဏာကို တာဝန္ယူထားသူပီပီတာ ဝန္ေက်ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း တာဝန္ေက်ေစလိုပါေၾကာင္း ေျပာလိုပါသည္။။

လက္ေအာက္ခံ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားေပၚ အာဏာတည္၍ ဘက္လိုက္မႈမရွိေသာ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးႏွင့္ အာဏာအသုံးခ်မႈမ်ားကိုလည္း ေသခ်ာတိက်စြာ လိုက္နာအုပ္ခ်ဴပ္ေစရန္ႏွင့္ ဘက္လိုက္၍ အာဏာ အလြဲသုံးစားျပဳေသာ အမႈထမ္းအရာထမ္းမ်ားကို တိက် ခိုင္မာေသာ မင္းျပစ္မင္းဒဏ္မ်ား သတ္မွတ္၍အျပစ္ေပးသင့္ပါေၾကာင္း၊ ထိုအခ်က္မ်ားကိုလည္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ ဟုတ္တိုင္းမွန္ရာ တိက်စြာ သိထားသင့္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵမ်ားႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ အသံကို လ်စ္လ်ဴရႈမထား သင့္ေၾကာင္း အျမဲမျပတ္အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ မိမိကိုယ္တိုင္ အာဏာသုံး၍စုံစမ္း စစ္ေဆးေန သင့္ေၾကာင္း မိမိ၏ တာဝန္ကို မိမိေက်ပြန္ေအာင္ ယူသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ မလိုအပ္ေသာျပႆနာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ မိမိမွာတာဝန္ရွိေနသည္ကို မိမိကိုယ္တိုင္သိရန္ အထူးလို အပ္ေၾကာင္းေျပာလိုပါသည္။

သို႔မွသာ နိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး၏ ေစတနာ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ တိုးတက္ျပဳျပင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေပၚေပါက္လာျပီး ေအးခ်မ္းသာယာေသာ ျမန္မာျပည္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ကာ လူအမ်ားမွ ၾကည္ညိဳေလးစား၍ 2015 လြတ္လပ္တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲၾကီးကို
က်င္းပေပးႏႈိင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။

အမွန္တကယ္ပင္ သမၼတၾကီး၏ ေစတနာ ေမတၱာမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား တိက် မွန္ကန္မည္ဆိုပါက သမၼတၾကီး ေမ်ွာ္မွန္း ေမ်ွာ္လင့္ထားေသာ ျမန္မာျပည္ၾကီးတကယ္ျဖစ္လာမွာ ဧကန္မုခ် ေျမၾကီးလက္ခတ္မလြဲပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ဦးခ်စ္ | အလင္းမ်က္၀န္း
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: