ရခုိင္မွဒုကၡသည္မ်ားအေျခအေနအလြန္စုိးရိမ္ရဟု ကုလ လူ႔အခြင့္ အေရး ကုိယ္စားလွယ္ ေျပာ

M-Media

– အစြန္းေရာက္ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ရေသာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္အမ်ားစုပါ၀င္သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားရွိ ဒုကၡသည္ တစ္သိန္းေက်ာ္၏ အေျခအေနမွာ အလြန္စုိးရိမ္ဖြယ္ရာ အေနအထားတြင္ရွိေနသည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရး ကုိယ္စားလွယ္ ယန္ဟီးလီက ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ေလ့လာဆန္းစစ္ေရးအျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ၁၀ ရက္ၾကာလာေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္ အဆံုးသတ္ၿပီးေနာက္ ယမန္ေန႔ကထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ၁၀ မ်က္ႏွာပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ လီက ယခုကဲ့သုိ႔ ေျပာၾကားလုိက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနမွာလည္း ယုိယြင္းပ်က္ဆီးေနသည္ဟု ဆုိသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ နီးပါးၾကာ ဖိႏွိပ္ခဲ့သည့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္ထက္မွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည့္ အစုိးရ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တက္လာၿပီးကတည္းက ရွည္လ်ားသည့္ ဒီမုိကေရစီခရီး အတြက္   ျမန္မာႏုိင္ငံအား အားေပးရမည္ဟုလည္း လီကေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ေနာက္ျပန္လွည့္ႏုိင္တဲ့ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာ လကၡဏာေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေတြကုိ ဆန္းစစ္မႈမရွိတာက လူ႕အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားၿပီး ကာကြယ္ေပးတဲ့ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းမွာ တာ၀န္ယူ တတ္တဲ့ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ႏုိင္ငံျဖစ္လာေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကုိ ပ်က္စီးေစႏုိင္ပါတယ္” ဟု လီက ဆုိသည္။

လီမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ ဒုကၡသည္မ်ား၏ အေျခအေနကုိ ၾကည့္႐ွဴခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

အဆုိပါစခန္းမ်ားရွိ ဒုကၡသည္မ်ားမွာ အေျခလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ လံုလံုေလာက္ေလာက္ မရဟု ယံုၾကည္ရေၾကာင္း၊ အေရးေပၚ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမရျခင္း၊ နာက်န္းျဖစ္မႈမ်ားအား လံုေလာက္ စြာ ကာကြယ္ေပးမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးသူမ်ားရွိေနသည္ဟု ၾကားသိခဲ့ရေၾကာင္း လီက ဆုိသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဒုကၡသည္ မ်ား ၏ အေျခအေနမွာ တုန္လႈပ္ဖြယ္ရာျဖစ္သည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“သူတုိ႔ရဲ႕ ဥေဒဆုိင္ရာ အေျခအေနေၾကာင့္(ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္းဆုိင္ရာ အေၾကာင္းေၾကာင့္) မြတ္စလင္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းဟာ စနစ္တက် ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကုိ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရၿပီး ဆက္လက္ ရင္ဆုိင္ေန ရပါတယ္။ ဒီခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြထဲမွာ လြတ္လပ္စြာ သြားလာလႈပ္ရွားခြင့္ ကန္႔သတ္တာ၊ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ အစားအေသာက္၊ ေရ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စတာေတြကုိ ကန္႔သတ္တာနဲ႔ လက္ ထပ္ ထိမ္းျမားမႈ၊ ကေလးေမြးဖြားမႈေတြကုိ ကန္႔သတ္တာေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္” ဟု လီကဆုိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရး အစုိးရ၏ ေရရွည္စီမံကိန္းက အၿမဲတမ္း ဘာသာလူမ်ိဳး ခြဲျခားေရးပံုစံျဖစ္သြားမည္ကုိလည္း စုိးရိမ္မိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမုန္းပြားမည့္စကားမ်ားအား ပိတ္ပင္သည့္ ဥပေဒျပဌာန္းရန္အတြက္လည္း လီက တုိက္တြန္းခဲ့ၿပီး မီဒီယာမ်ား၊ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ထုိအမုန္းစကားမ်ား ျပန္႔ပြားျခင္းႏွင့္ အၾကမ္း ဖက္ေရး၊ ခြဲျခားေရးႏွင့္ ရန္လုိမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ လံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားက အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပုိမုိျဖစ္ပြားရန္ မီးထုိးေပးျခင္းႏွင့္ အေစပ်ိဳးေပးျခင္းတုိ႔ ျဖစ္လာမည္ကုိ စုိးရိမ္မိသည္ဟု လည္း   ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ မြတ္စလင္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးကုိ ကန္သတ္မည့္ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဟုေခၚသည့္ ဥပေဒျပဌာန္းရန္ ေဆာင္ရြက္မႈကုိ စြန္႔လႊတ္ရန္ လည္း တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

Source: AP

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: