ျမန္မာဟာဂ်ီမ်ားအတြက္ဟာ့ဂ်္ခရီးသြား ၀န္ေဆာင္ စရိတ္ စံခ်ိန္တင္ သက္သာ

ျမန္မာဟာဂ်ီ(အစိုုးရမဲဟာဂ်ီ)မ်ားအတြက္ ခရီးသြား၀န္ေဆာင္စရိတ္သည္ ယမန္ႏွစ္ထက္ ေလးပံုုတစ္ပံုုေက်ာ္သက္သာသြားခဲ့ၿပီး အဆုုိပါေစ်းႏႈန္းမွာ ဆယ္စုုႏွစ္တစ္စုုေက်ာ္ ကုုမၺဏီတစ္ခုု၏ ၿပိဳင္ဘက္မ႐ွိ လက္ ၀ါးႀကီး အုုပ္မႈခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီးေနာက္ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

“ေစ်းႏႈန္းအနည္းဆံုုး ႏွစ္ဆယ့္ႏွစ္သိန္းခြဲနဲ႔ ကုုမၺဏီႏွစ္ခုုက (ဟာဂ်ီ)တစ္ရာ့ေလးဆယ္စာစီ ရသြားတယ္။အရင္တုုန္းက သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနကကိုုင္တုုန္းက ၃၂ သိန္းေလာက္က်တယ္။မႏွစ္က သာသနာေရးေရာ   လုုပ္ငန္း႐ွင္ေရာ ဘာသာေရးအဖြဲ႔ေတြေရာေပါင္းကိုုင္တုုန္းက ၂၉ သိန္းက်တယ္”ဟုု ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ ဟာ့ဂ်္ေစလြတ္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္ ဦးတင္ေမာင္သန္းက Myanamr Muslim Media သိုု႔ေျပာသည္။

ေလွ်ာက္ထားခြင့္႐ွိသည့္ ကုုမၺဏီ ၄၁ ခုုအနက္ ဟာ့ဂ်္ ၀န္ေဆာင္ေရး ကုုမၺဏီ ၈ ခုုက တင္ဒါတင္သြင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာဟာဂ်ီ ၂၈၀ ဦးအတြက္၀န္ေဆာင္ခြင့္ကိုု ေစ်းႏႈန္းအသက္သာဆံုုးတင္သြင္းနိင္သည့္ ဦးဂ်မာလြတ္ဒီၵး(န္)ပိုုင္ A Plesent House Travels & Tours ႏွင့္ ေဒၚသိန္းသိန္းပိုုင္ Great Desert Travels & Tours ကုုမၺဏီတုုိ႔က က်ပ္ေငြ ႏွစ္ဆယ့္ႏွစ္သိန္းငါးေသာင္း ျဖင့္ရ႐ွိသြားျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာဟာဂ်ီ(အစိုုးရမဲဟာဂ်ီ)မ်ားအတြက္ေလွ်ာက္လြာေခၚယူမည့္ေန႔ရက္ကိုု ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ ဟာ့ဂ်္ေစလြတ္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီမွ ထပ္မံေၾကညာေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

ဟာ့ဂ်္က်င့္စဥ္မ်ားေဆာင္႐ြက္ရမည့္ေနရာမ်ားအနက္အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားအား တုုိးခ်႕ဲျပင္ဆင္မႈလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမၿပီးဆံုုးေသးသည့္အတြက္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားနိင္ငံက နိင္ငံအသီးသီးအား ခြဲတမ္းမ်ားေလွ်ာ့ခ် ထားေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာနိင္ငံအတြက္ဟာ့ဂ်္ျပဳခြင့္ရမည့္ခြဲတမ္းမွာ ျမန္မာဟာဂ်ီ(အစိုုးရမဲဟာဂ်ီ)မ်ားအတြက္ ၂၈၀ ဦးႏွွင့္ ဟာ့ဂ်္ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၃၅၅၀ ဦးသာခြင့္ျပဳ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္းသိရသည္။

အထက္ပါအတုုိင္းဟာ့ဂ်္ခြဲတမ္းေလ်ာ့ခ်ထားမႈေၾကာင့္ ဟာ့ဂ်္၀န္ေဆာင္မႈကုုမၺဏိီမ်ားႏွင့္သြားေရာက္မည့္ ဟာဂ်ီမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္ခေပါက္ေစ်းမ်ားမွ က်ပ္ ၅၅ သိန္းမွ က်ပ္ ၆၅ သိန္းအၾကားေပါက္ေစ်း ႐ွိေနေၾကာင္း လည္းဟာ့ဂ်္ ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈလုုပ္ကိုုင္ေနသူမ်ားထံမွသိရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: