ျမန္္မာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုအေမရိကန္ ဝန္ႀကီးေဟာင္း ေဝဖန္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္ျဖစ္မလာေသးဘဲ ျမန္မာဘက္က အေမရိကန္အား ေပးခဲ့သည့္ ကတိကဝတ္မ်ား ပ်က္ကြက္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးေဟာင္း ေဒါက္တာ ကာ့တ္ကမ္းဘဲလ္က ေဝဖန္လိုက္သည္။

ေဒါက္တာ ကာ့တ္ ကမ္းဘဲလ္သည္ အေရွ႕အာရွ၊ ပစၥိဖိတ္ေဒသဆုိင္ရာ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ႏုိင္ငံ ျခားေရး ဝန္ႀကီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ခဲ့ဖူး သူျဖစ္ သည္။

ယခု လက္ရွိ တြင္ ေဒါက္တာ ကာ့တ္ကမ္းဘဲလ္သည္ The Asia Group ၏ စီအီးအုိလည္းျဖစ္သကဲ့သို႔ ဥကၠ႒ တာဝန္ကိုလည္း ထမ္းေဆာင္ေနသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္လာေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ အားလံုးၿခံဳ၍ ျဖစ္မလာေသးေၾကာင္း လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး တာ ဝန္ ယူခဲ့စဥ္ကပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စု အၾကား သံတမန္ဆက္ဆံေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာဘက္က ေပးအပ္ခဲ့သည့္ ကတိမ်ား ယခုထိ ပ်က္ ကြက္ေန ဆဲျဖစ္   ေၾကာင္း ကာ့တ္ကမ္းဘဲ လ္က ေထာက္ျပ သြားျခင္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဝါရွင္တန္ဒီစီရွိ The Stimson Center တြင္ စက္တင္ ဘာ လ ၁၁ ရက္ေန႔ က East Asia Program က ႀကီးမႉးက်င္းပသည့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ကတည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏   ႏုိင္ငံေရး စီးပြားေရး
ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈမ်ားႏွင့္ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး  ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ သူက ထိုကဲ့သို႔ ထည့္သြင္း ေျပာဆုိသြားျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြးေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမင့္ျမင့္ လုပ္ေဆာင္ လာကာ ဒီမုိ ကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈ ျဖစ္စဥ္ ကို လုပ္ေဆာင္ လာေနေၾကာင္း၊ အထီးက်န္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္း ႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား လာေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးထားေၾကာင္း ကာ့တ္ကမ္းဘဲလ္က ေျပာဆုိသည္။

သုိ႔ေသာ္ ယခုထိ ျဖစ္ေပၚေနေသးေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ဗုိလ္က် လႊမ္းမုိးမႈ၊ လူမ်ိဳးႏွင့္ ဘာသာေရး မတူကဲြဲျပားမႈ အေပၚသည္းမခံ ႏုိင္ျဖစ္ေနမႈ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေနမႈ၊ တႏုိင္ငံ လံုး အတုိင္းအတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္ မွတ္ထုိးေရး ကိစၥ မ်ားကို ေဒါက္တာ ကာ့တ္ ကမ္းဘဲလ္က ဆုိသည္။

 ျမန္မာအေပၚ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ၾသဇာႀကီးမႈႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ အေမရိကန္- တ႐ုတ္ ဆက္ဆံေရး တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခန္းက႑သည္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အေန အ ထား တြင္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟုလည္း ကာ့တ္ ကမ္းဘဲလ္က ေဆြးေႏြးသြားသည္။

  ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏  ေမးျမန္းမႈမ်ားကုိ လည္းေဒါက္တာ ကာ့တ္ ကမ္း ဘဲလ္က ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးသည္။

လင္းသန္႔

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: