႐ုိဟင္ဂ်ာအေရး၊ ဓာတုလက္နက္ စက္႐ံုကိစၥမ်ား ကုလတြင္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္ ရွင္းလင္း

M-Media
4bb331db44257d24792a0a89aac31741_L
– ရခုိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားအၾကား အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ အဆံုးသတ္ရန္ မိမိတုိ႔အစုိးရမွ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္ က နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံတြင္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ရာစုႏွစ္၀က္ၾကာ အာဏာရွင္စနစ္ က်င့္သံုးလာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ စတင္လာခဲ့ၿပီးကတည္းက လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အဓိကျပသနာ မ်ားကုိ ေျဖရွင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားကို ထုတ္ပယ္သင့္သည္ ဟု လည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႐ုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ အျခားေသာ မြတ္စလင္မ်ားအား ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈကုိ အေျခပ်က္ေစမည္လားဟူေသာ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားလည္း ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ ၂၈၀ ခန္႔ အသတ္ခံခဲ့ရၿပီး ၁ သိန္း ၄ ေသာင္းေက်ာ္မွာ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ရကာ လူမ်ား ႁပြတ္ သိပ္ေနေသာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္ေနရသည္။

လူဦးေရ ၁.၃ သန္းခန္႔ရွိသည့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းမခံရဘဲ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာၾကသူမ်ားဟု ျမန္မာအစုိးရက ႐ႈျမင္ထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေနာက္ပုိင္း ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားမွာ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္အထိ စုိးရိမ္စရာေကာင္းခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္ကမူ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေဆာင္က်ဥ္းေပးရန္ အတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကုိ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ေနာက္ဆံုး အဆံုးသတ္ကုိ မသြားခင္မွာ ဒီျပႆနာရဲ႕ သမုိင္းဆုိင္ရာ၊ ကြဲျပားျခားနားမႈ၊ ႐ႈပ္ေထြးမႈကုိ နားလည္ထားရပါမယ္။ ျပႆနာရဲ႕ရင္းျမစ္ကုိ အေျဖရွာရင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်တမႈ၊ သဟဇာတျဖစ္မႈနဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ ျပည္သူအားလံုး ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္က ၎၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ယူနတီ ဂ်ာနယ္မွ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ဓာတုလက္နက္စက္႐ံုႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ၎က ဓာတုလက္နက္မ်ား တီထြင္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ သုိေလွာင္ထားရွိျခင္းကုိ ပိတ္ပင္ထားေသာ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္   ဇီ၀လက္နက္မ်ားဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ  ျမန္မာႏုိင္ငံက လက္မွတ္ထုိးထားမႈကုိ ဆက္လက္အသက္၀င္ေစရန္ ပါလီမန္က အတည္ျပဳထားသည္ဟုလည္း ဆုိသည္။

Ref_ AP

Photo: Amanda Voisard/UN

http://www.m-mediagroup.com/news/32394

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: