၁၀ ႏွစ္အတြင္း ဟဂ်္ျပဳသူ ၂၅ သန္း ကုိ ေဆာ္ဒီ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ခဲ့

M-Media
Muslim pilgrims pray around the holy Kaaba at the Grand Mosque, during the annual hajj pilgrimage in Mecca
– အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္တုိ႔၏ အဓိကမ႑ိဳင္မ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဟဂ်္ဘုရားဖူးခရီးစဥ္အတြက္ ေဆာ္ဒီႏုိ္င္ငံမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ စုစုေပါင္း ၂၄.၈ သန္းအား ဟဂ်္ျပဳႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ထုိ ၁၀ တာကာလ၌ တစ္ႏွစ္အတြင္း ဟဂ်္ျပဳသူအေရအတြက္ အမ်ားဆံုးႏွစ္မွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္ၿပီး ၃.၁၆ သန္းရွိကာ၊ အနည္းဆံုးႏွစ္မွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ျဖစ္ကာ ၁.၉၈ သန္းရွိခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ဟဂ်္ျပဳသူအေရအတြက္ ေလ်ာ့က်ရျခင္းမွာ မကၠာႏွင့္ မဒီနာတုိ႔တြင္ အေဆာက္အဦး တုိးခ်ဲ႕မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားမွ ဟဂ်္ျပဳသူ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ဟဂ်္ျပဳသူ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ေဆာ္ဒီအစုိးရက ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ဟဂ်္ျပဳသူဦးေရမွာ ၂.၁ သန္းခန္႔ရွိၿပီး အမ်ိဳးသား ၁.၃ သန္းခန္႔ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၈၄၃၀၀၀ တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ယခုႏွစ္ ဟဂ်္ျပဳသူဦးေရတြင္ အင္ဒီုနီးရွားႏုိင္ငံက ၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး၊ ပါကစၥတန္က ဒုတိယႏွင့္ အိႏၵိယတုိ႔က တတိယေနရာတြင္ ရွိၾကသည္။

ေဆာ္ဒီအစုိးရကမူ ဟဂ်္က်င့္စဥ္မ်ား အဆင္ေျပလြယ္ကူေစေရးအတြက္ ကန္ေဒၚလာ သန္းေထာင္ေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ သံုးစြဲကာ အဆင့္ျမႇင္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ တရား၀င္အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဟဂ်္ျပဳသူ ဦးေရမွာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ တုိးတက္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္ အနည္းငယ္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ ပံုမွန္ တုိးတက္လာခဲ့သည္။

၁၉၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ဟဂ်္ျပဳသူ ႏုိင္ငံျခားသား ၆၀၀၀၀ သာရွိခဲ့ရာမွ ေဆာ္ဒီအစုိးရ၏ ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္မ်ား တုိးတက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္း ႏုိင္ငံျခားမွ ဟဂ်္ျပဳရန္ လာေရာက္ၾကသူမ်ားမွာ တျဖည္းျဖည္း တုိးလာခဲ့သည္။

ref_ Saudi Gazette

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: