ၿပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္က်န္းမာေရးအသုံးစရိတ္ က်ခံသုံးစြဲမႈသည္တစ္ႏွစ္လွ်င္(၁၁)ေဒၚလာႏႈန္း ရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရးဒု၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ရန္ကုန္ျပည္သူေဆး႐ုံႀကီး၏ လူနာေဆာင္တစ္ခုကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-၀င္းျမင့္ေက်ာ္)

ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ က်န္းမာေရးအသုံးစရိတ္ က်ခံသုံးစြဲမႈသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ေဒၚလာႏႈန္းရွိေၾကာင္း က်န္း မာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ေဒါက္တာဝင္းျမင့္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏုိဝင္ဘာ ၂၅ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္ အစည္း အေဝး ၃၄ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္ တာေနလင္း၏ေမးခြန္းအား ေျဖၾကားရာတြင္ အထက္ပါကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေန လင္းက “ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ က်န္းမာေရးက႑ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားအနက္ သာ တူညီမွ် က်န္းမာေရးလႊမ္းျခံဳစနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္   ေဆာင္ ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနအား သိရွိလုိေၾကာင္း” ကုိ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တစ္ခုတည္းေသာ က်န္းမာေရးဘ႑ာေငြလုံးေငြရင္းသည္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ က်န္းမာေရး ဘတ္ ဂ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါ ဘတ္ဂ်က္သည္ပင္လွ်င္ ျပည္သူလူထု၏ က်န္း မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ တုိက္႐ုိက္ကုန္က်ျခင္း မ်ဳိး အျပင္ လစာ၊ ဝန္ထမ္းေနအိမ္၊ လွ်ပ္စစ္မီတာ၊ စက္ သုံးဆီ အစရွိသည့္ Operational cost မ်ား ပါဝင္ေနေသးၿပီး ထုိအရာမ်ား မပါဝင္ လွ်င္ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ အတြက္ က်န္းမာေရးအသုံးစရိတ္ က်ခံသုံးစြဲမႈသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၁ ေဒၚလာႏႈန္း ရွိပါတယ္” ဟု က်န္း မာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး က်ခံသုံးစြဲမႈသည္ အနည္းဆုံးတစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၃ဝ မွ ၄၅ ေဒၚလာအထိ ရွိသင့္ေၾကာင္း WHO မွ အၾကံျပဳ ထားသည္ဟု ေဒါက္တာဝင္းျမင့္က ဆက္လက္   ေၿပာ ၾကား သည္။

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမင့္က “၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ က်န္းမာေရးဘတ္ဂ်က္မွာ ဘီလ်ံ ၆၅၂ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အစုိးရဘတ္ဂ်က္၏ ၃ ဒသမ ၈၄ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ကာ ဂ်ီဒီပီ၏ ဝ ဒသမ ၉၄ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္။ စုစုေပါင္း က်န္းမာေရး အသုံးစရိတ္တြင္ ျပည္သူလူထု၏ ကုိယ့္ေငြကုိယ္သုံး တုိက္႐ုိက္က်ခံမႈမွာ ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ရာခုိင္ႏႈန္း ၈ဝ အထိ ရွိေနပါတယ္” ဟု   ေျပာ ၾကားသည္။

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းအတြက္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံေပါင္း ၁ဝ၆၈ ႐ုံ၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျျပည္နယ္၊ ခ႐ုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္က်န္း မာေရး ဦးစီးဌာနမ်ားအျပင္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန ၁၆၉၆ ခုႏွင့္ေက်းလက္က်န္းမာေရး ဌာနခြဲေပါင္း ၈၇ဝဝ ေက်ာ္တုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း    ေဆာင္ ရြက္ေနေသာ္လည္း population coverage အေနျဖင့္ ခ်ိန္ထုိးၾကည့္မည္ဆုိပါက ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာ   ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေသးသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနသည္ ရွိေနသည့္ေက်းရြာစု အားလုံး၏ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိၿပီး ေက်းလက္က်န္း မာေရးဌာနခြဲမွာ စုစုေပါင္း    ေက်း ရြာ အားလုံး၏ ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမင့္ က ဆုိသည္။

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမင့္က ေက်းရြာတုိင္းတြင္ ေက်းလက္က်န္းမာေရး ဌာနခြဲမ်ား ထားရွိမည္ဆုိပါက လက္ရွိတြင္ ရွိၿပီးသား အေျခခံက်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မည္သုိ႔မွ်မေလာက္ငေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္ က်ခံသံုးစြဲမႈမွာ အာဆီယံေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္ လွ်င္ မ်ားစြာ နည္း ပါးေနေသးေၾကာင္း WHO ၏ ႏိႈင္းယွဥ္ထုတ္ျပန္ထားခ်က္မ်ားအရ သိရ သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံအလုိက္ လူဦးေရႏွင့္   ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္ က်ခံသံုးစြဲထားမႈကို ႏိႈင္းယွဥ္ထားရာတြင္ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယား စေသာႏုိင္ငံမ်ားမွာ ျမန္ မာႏိုင္ငံ၏ အထက္တြင္ ရွိေန ၿပီး လူဦးေရအခ်ိဳးအရ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္လည္း ႏုိင္ငံလူဦးေရ ၉၆ သန္းေက်ာ္ရွိေသာ ဖိလစ္ပိုင္မွာ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းအတြက္ က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ေဒၚလာ ၂ဝဝ ဝန္းက်င္ရွိၿပီး သန္း ၆ဝ ေက်ာ္ရွိသည့္ ထုိင္းမွာ ၃၈၆ ေဒၚလာ၊ သန္း ၉ဝ ေက်ာ္ရွိသည့္ ဗီယက္ နမ္ မွာ ၂၃၄ေဒၚလာ အသီးသီးအသံုးျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

WHO က အာဆီယံေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ား၏ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္ ထုတ္ျပန္ထားမႈႏိုင္ငံ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ဦးခ်င္းစရိတ္(ေဒၚလာ)

ေဝယံၿဖိဳးဦး၊ မ်ဳိးမင္းထက္ | EMG

http://www.lwinpyin.com/2014/11/blog-post_776.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: