လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈကူညီေရးတြင္ တူရကီ ကမာၻအဆင့္ ၁ သတ္မွတ္ ခံရ

M-Media
Turkish Cooperation ႏွင့္ Nationa Coordination Agency ၏ တနဂၤေႏြေန႔ ထုတ္ျပန္ေသာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အစီခံစာအရ တူရကီႏိုင္ငံ သည္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ တစ္ဆင့္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကမာၻတစ္၀ွန္းရိွ အက်ဳိးအျမတ္မယူသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ လည္း   ေကာင္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားေပးျခင္း က႑၌ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမာၻ႕ပထမအဆင့္ သတ္မွတ္ခံ ရေၾကာင္း၊ တန္ဖိုးအားျဖင့္ ေဒၚလာ ၄.၃ ဘီလီယံအထိ ရိွေနေၾကာင္း သိရသည္။ ၎မွာ တူရကီႏိုင္ငံ၏ Gross National Product – GNP ေပၚ မူတည္ တြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ Economic Co-operation and Development Organisattion စာရင္းအရ တူရကီႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ ၿဗိတိန္၏ ေနာက္တြင္ ကမာၻ႕စတုတၳဆင့္ အလွဴရွင္ႏိုင္ငံျဖစ္ လာေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ OECD ကမူ လူသား ခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ကူညီမႈကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၏ GNP ၀.၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေပၚ မူတည္ၿပီး တူရကီႏိုင္ငံအား ပထမေနရာအျဖစ္ သတ္ မွတ္လိုက္သည္။

တူရကီ၏ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားကို ေဒသဆိုင္ရာ အလိုက္ ပိုင္းျခားထားသည္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ ၅၅.၉ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အာဖရိကတြင္ ၂၄.၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဗဟိုအာရွႏွင့္ေတာင္အာရွတြင္ ၁၅.၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေဘာ္လကန္ေဒသမ်ားတြင္ ၁၅.၃ ရာခိုင္   ႏုန္းႏွင့္ အေရွ႕ဥေရာပတြင္ ၃.၁ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ထိုကူညီကယ္ဆယ္ေရးအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ယီမင္၊ ေဟတီ ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၂၀ အထိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ေရာက္ရိွခဲ့သည္။

၎တို႔ကို အမ်ားဆံုးရရိွခံစားရသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဆီးရီးယား၊ အီဂ်စ္ႏွင့္ ကိုင္ဂ်စၥတာန္တို႔ ျဖစ္သည္။ ဆိုမားလီယား၊ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ပါလက္စတိုင္း၊ ပါကစၥတန္၊ ကာဇက္စတန္၊ တူနီးရွား၊ အဇာဘိုင္ဂ်န္ တို႔သည္လည္း အမ်ားဆံုးရရိွခံစားရေသာ ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ပါ၀င္သည္။

အဆိုပါစာရင္း၌ တူရကီ၏ေနာက္တြင္ ဂ်ပန္ႏွင့္ ဂ်ာမဏီတို႔မွ ကပ္လိုက္ေနသည္။

World Bulletin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: