ေရနံသုိေလွာင္ကန္ ဖ်က္ဆီးမႈ လက္ဘႏြန္အား ေလ်ာ္ေၾကး ေဒၚလာ သန္း ၈၅၀ အစၥေရး ေပးရန္ ကုလ ဆံုးျဖတ္


M-Media
– ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ဟစ္ဇဘုိလာအား အစၥေရးက ေလေၾကာင္းမွ တိုက္ခုိက္မႈ အတြင္း လက္ဘႏြန္ပုိင္ ေရနံသုိေလွာင္ကန္ ပ်က္ဆီးမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး ကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၅၀ ေက်ာ္ ေပးေဆာင္ ရန္ ေတာင္းဆုိထားသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကုိ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံက အတည္ျပဳခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အဆုိပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔ေႏွာင္းပုိင္းက အတည္ျပဳ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သုိေလွာင္ကန္ ပ်က္ဆီးမႈမွ ယုိစိမ့္ထြက္ေပၚလာသည့္ ေရနံမ်ားမွာ လက္ဘႏြန္ကမ္း႐ုိးတန္းႏွင့္ ဆီးရီးယား ကမ္း႐ုိးတန္းအထိ ျပန္႔ႏွံ႔ခဲ့ကာ ဆုိးရြားသည့္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈကုိ ျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိအျဖစ္အပ်က္အတြက္ နစ္နာေၾကးေပးရန္ ကုလက အစၥေရးအား ယခင္ ကတည္းက ေတာင္းဆုိခဲ့ၿပီး ယခု ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ေလ်ာ္ေၾကး ပမာဏအတိအက်ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၇၀ က ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ၿပီး အစၥေရး၊ အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ မုိက္ခ႐ုိနီးရွားႏွင့္ မာရွယ္ကၽြန္းတုိ႔က ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။

အစၥေရးမွာ ပါလက္စတုိင္းအပါအ၀င္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ အာရပ္ႏုိင္ငံမ်ားအား အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပကာ က်ဴးေက်ာ္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားရွိၿပီး အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာေနရာမ်ား အမ်ားဆံုးပ်က္ဆီးခဲ့ရသည္။

AP

http://www.m-mediagroup.com/news/35526

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: