ႏုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္ခံု႐ံုးသုိ႔ ပါလက္စတုိင္း ဆက္သြယ္ခြင့္ရၿပီ

– ပါလက္စတုိင္းႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္ခံု႐ံုး ICC သုိ႔ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္လိ့မ္မည္ဟု ကုလသမၼဂ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္က ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ႏိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္ခံု႐ံုးသုိ႔ ၀င္ေရာက္ရန္အတြက္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ေဆာင္ရြက္ မႈအျဖစ္ ICC ၏ အေျခခံမူျဖစ္သည့္ ေရာမ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ လက္မွတ္ ထုိးခြင့္ရေရး ပါလက္စတုိင္း၏ ေလွ်ာက္လႊာကုိ ၿပီးခဲ့သည္ ေသာၾကာေန႔က တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုကဲ့သုိ႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ယမန္ေန႔ညပုိင္းက ကုလသမဂၢ ၀ဘ္ဆုိက္တြင္ ဘန္ကီမြန္က `ေရာမ သေဘာ တူညီခ်က္ဟာ ပါလက္စတုိင္းႏုိင္ငံအေပၚ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔ကစၿပီး သက္ေရာက္ပါလိမ့္မယ္´ ဟု ေရးသားေဖာ္ျပထားၿပီး အဆုိပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ား အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း အတြက္ မိမိအေနျဖင့္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ICC သုိ႔၀င္ေရာက္ရန္ ပါလက္စတုိင္း၏ ႀကိဳးစားမႈအတြက္ လက္တံု႔ျပန္သြားမည္ ဟု အစၥေရးက ၿခိမ္းေျခာက္ထားၿပီး၊ အေမရိကန္ ကလည္း ထုိေဆာင္ရြက္မႈမွာ အစၥေရး-ပါလက္စတုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အတားအဆီးျဖစ္ေစႏုိင္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္ခံု႐ံုးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရၿပီးေနာက္ ပါလက္စတုိင္းမွာ အစၥေရး၏ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ တရားစြဲဆုိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

Ref : http://www.aljazeera

http://www.m-mediagroup.com/news/36121

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: